Database design: Bernard Bel
https://ccrss.org/database/songs.php?song_id
= 15483
[Login]

Project  ♪♪ सांगते बाई तुला - Sāṅgatē bāī tulā - I tell you woman! ♪♪

Read project statement
With the support of People’s Archive of Rural India (PARI)
Source documents produced by GDS / CCRSS
Devanagari to Diacritic Roman conversions with TechWelkin

Creative Commons
CC license

grindmill.org

  Recordings: recordings.php
 • Performers: performer.php
 • Locations: villages.php
 • Classification: classification.php
 • Groups: groups.php
 • Glossary: glossary.php
 ⚲ Search: search.php

Grindmill songs of Maharashtra — Song #15483 by Sawant Hira

Village: माणगाव - Mangaon


B:VI-5.5f (B06-05-05f) - From Hoḷī to Pāḍvā / Daughter during Hoḷī / Rituals

[2] id = 15483
सावंत हिरा - Sawant Hira
शिमग्याचा सण सण आलाई कुण्या वारी
गवळणी माझ्या बाई नको न्हाऊस सोमवारी
śimagyācā saṇa saṇa ālāī kuṇyā vārī
gavaḷaṇī mājhyā bāī nakō nhāūsa sōmavārī
no translation in English
▷ (शिमग्याचा)(सण)(सण)(आलाई)(कुण्या)(वारी)
▷ (गवळणी) my woman not (न्हाऊस)(सोमवारी)
pas de traduction en français

Valid CSS! Valid HTML!
Sections of semantic classes:
  1. Rituals