Database design: Bernard Bel
https://ccrss.org/database/songs.php?song_id
= 15480
[Login]

Project  ♪♪ सांगते बाई तुला - Sāṅgatē bāī tulā - I tell you woman! ♪♪

Read project statement
With the support of People’s Archive of Rural India (PARI)
Source documents produced by GDS / CCRSS
Devanagari to Diacritic Roman conversions with TechWelkin

Creative Commons
CC license

grindmill.org

  Recordings: recordings.php
 • Performers: performer.php
 • Locations: villages.php
 • Classification: classification.php
 • Groups: groups.php
 • Glossary: glossary.php
 ⚲ Search: search.php

Grindmill songs of Maharashtra — Song #15480 by Sawant Hira

Village: माणगाव - Mangaon


B:VI-5.5e (B06-05-05e) - From Hoḷī to Pāḍvā / Daughter during Hoḷī / She should not play

[4] id = 15480
सावंत हिरा - Sawant Hira
होळीइच्या दिशी कुठ चाललीस गुज
लेझीम खेळाया हाये संगती बंधु माझ
hōḷīicyā diśī kuṭha cālalīsa guja
lējhīma khēḷāyā hāyē saṅgatī bandhu mājha
no translation in English
▷ (होळीइच्या)(दिशी)(कुठ)(चाललीस)(गुज)
▷ (लेझीम)(खेळाया)(हाये)(संगती) brother my
pas de traduction en français

Valid CSS! Valid HTML!
Sections of semantic classes:
  1. She should not play