Database design: Bernard Bel
https://ccrss.org/database/songs.php?song_id
= 15406
[Login]

Project  ♪♪ सांगते बाई तुला - Sāṅgatē bāī tulā - I tell you woman! ♪♪

Read project statement
With the support of People’s Archive of Rural India (PARI)
Source documents produced by GDS / CCRSS
Devanagari to Diacritic Roman conversions with TechWelkin

Creative Commons
CC license

grindmill.org

  Recordings: recordings.php
 • Performers: performer.php
 • Locations: villages.php
 • Classification: classification.php
 • Groups: groups.php
 • Glossary: glossary.php
 ⚲ Search: search.php

Grindmill songs of Maharashtra — Song #15406 by Sawant Hira

Village: माणगाव - Mangaon


B:VI-5.4a (B06-05-04a) - From Hoḷī to Pāḍvā / Brother during Hoḷī / He comes to singer’s home

[6] id = 15406
सावंत हिरा - Sawant Hira
शिमग्याच्या दिशी करते कुरडया शेवया
हवशा माझा बंधू बंधू आलाई जेवाई
śimagyācyā diśī karatē kuraḍayā śēvayā
havaśā mājhā bandhū bandhū ālāī jēvāī
no translation in English
▷ (शिमग्याच्या)(दिशी)(करते)(कुरडया)(शेवया)
▷ (हवशा) my brother brother (आलाई)(जेवाई)
pas de traduction en français

Valid CSS! Valid HTML!
Sections of semantic classes:
  1. He comes to singer’s home