Database design: Bernard Bel
https://ccrss.org/database/songs.php?song_id
= 12231
[Login]

Project  ♪♪ सांगते बाई तुला - Sāṅgatē bāī tulā - I tell you woman! ♪♪

Read project statement
With the support of People’s Archive of Rural India (PARI)
Source documents produced by GDS / CCRSS
Devanagari to Diacritic Roman conversions with TechWelkin

Creative Commons
CC license

grindmill.org

  Recordings: recordings.php
 • Locations: villages.php
 • Classification: classification.php
 • Groups: groups.php
 • Glossary: glossary.php
 ⚲ Search: search.php

Grindmill songs of Maharashtra — Song #12231 by Padwal Anasuya

Village: शेडाणी - Shedani


B:V-55 (B05-55) - Village deities / Dorjāī / Dorjāī

[3] id = 12231
पडवळ अनसुया - Padwal Anasuya
आई दोरजाई तू तर कड्याचा कपटाला
साडे तिनशे मोती तुझ्या डोईच्या चिपटाला
āī dōrajāī tū tara kaḍyācā kapaṭālā
sāḍē tinaśē mōtī tujhyā ḍōīcyā cipaṭālā
no translation in English
▷ (आई)(दोरजाई) you wires (कड्याचा)(कपटाला)
▷ (साडे)(तिनशे)(मोती) your (डोईच्या)(चिपटाला)
pas de traduction en français

Valid CSS! Valid HTML!
Sections of semantic classes:
  1. Dorjāī