Database design: Bernard Bel
https://ccrss.org/database/songs.php?song_id
= 12027
[Login]

Project  ♪♪ सांगते बाई तुला - Sāṅgatē bāī tulā - I tell you woman! ♪♪

Read project statement
With the support of People’s Archive of Rural India (PARI)
Source documents produced by GDS / CCRSS
Devanagari to Diacritic Roman conversions with TechWelkin

Creative Commons
CC license

grindmill.org

  Recordings: recordings.php
 • Performers: performer.php
 • Locations: villages.php
 • Classification: classification.php
 • Groups: groups.php
 • Glossary: glossary.php
 ⚲ Search: search.php

Grindmill songs of Maharashtra — Song #12027 by Yadav Phasu

Village: माले - Male


B:V-20 (B05-20) - Village deities / Cauṅḍābāī / Cauṅḍābāī

[14] id = 12027
यादव फसू - Yadav Phasu
देऊळाला जाते उभी देऊळाच्या माग
आई तु चौंडाबाई कौल देती रागराग
dēūḷālā jātē ubhī dēūḷācyā māga
āī tu cauṇḍābāī kaula dētī rāgarāga
no translation in English
▷ (देऊळाला) am_going standing (देऊळाच्या)(माग)
▷ (आई) you (चौंडाबाई)(कौल)(देती)(रागराग)
pas de traduction en français

Valid CSS! Valid HTML!
Sections of semantic classes:
  1. Cauṅḍābāī