Database design: Bernard Bel
https://ccrss.org/database/songs.php?song_id
= 12025
[Login]

Project  ♪♪ सांगते बाई तुला - Sāṅgatē bāī tulā - I tell you woman! ♪♪

Read project statement
With the support of People’s Archive of Rural India (PARI)
Source documents produced by GDS / CCRSS
Devanagari to Diacritic Roman conversions with TechWelkin

Creative Commons
CC license

grindmill.org

  Recordings: recordings.php
 • Performers: performer.php
 • Locations: villages.php
 • Classification: classification.php
 • Groups: groups.php
 • Glossary: glossary.php
 ⚲ Search: search.php

Grindmill songs of Maharashtra — Song #12025 by Welhekar Savitra

Village: सावरगाव - Savargaon


B:V-20 (B05-20) - Village deities / Cauṅḍābāī / Cauṅḍābāī

[12] id = 12025
वेल्हेकर सावित्रा - Welhekar Savitra
आई चौंडूबाई तुझ्या न्हाणीच पाणी थंडू
आता माझ बाळ तुझ्या लावणीचा झेंडू
āī cauṇḍūbāī tujhyā nhāṇīca pāṇī thaṇḍū
ātā mājha bāḷa tujhyā lāvaṇīcā jhēṇḍū
no translation in English
▷ (आई)(चौंडूबाई) your (न्हाणीच) water, (थंडू)
▷ (आता) my son your (लावणीचा)(झेंडू)
pas de traduction en français

Valid CSS! Valid HTML!
Sections of semantic classes:
  1. Cauṅḍābāī