Database design: Bernard Bel
https://ccrss.org/database/songs.php?song_id
= 12022
[Login]

Project  ♪♪ सांगते बाई तुला - Sāṅgatē bāī tulā - I tell you woman! ♪♪

Read project statement
With the support of People’s Archive of Rural India (PARI)
Source documents produced by GDS / CCRSS
Devanagari to Diacritic Roman conversions with TechWelkin

Creative Commons
CC license

grindmill.org

  Recordings: recordings.php
 • Locations: villages.php
 • Classification: classification.php
 • Groups: groups.php
 • Glossary: glossary.php
 ⚲ Search: search.php

Grindmill songs of Maharashtra — Song #12022 by Wanjal Sakhu

Village: सावरगाव - Savargaon


B:V-20 (B05-20) - Village deities / Cauṅḍābāī / Cauṅḍābāī

[9] id = 12022
वांजळ सखू - Wanjal Sakhu
बाई आई तू चौंडाबाई येते बाई तुझ्या गाभार्यात
बाळायांना माझ्या मोती बाई धाडावा अंगार्यात
bāī āī tū cauṇḍābāī yētē bāī tujhyā gābhāryāta
bāḷāyānnā mājhyā mōtī bāī dhāḍāvā aṅgāryāta
no translation in English
▷  Woman (आई) you (चौंडाबाई)(येते) woman your (गाभार्यात)
▷ (बाळायांना) my (मोती) woman (धाडावा)(अंगार्यात)
pas de traduction en français

Valid CSS! Valid HTML!
Sections of semantic classes:
  1. Cauṅḍābāī