Database design: Bernard Bel
https://ccrss.org/database/songs.php?song_id
= 12020
[Login]

Project  ♪♪ सांगते बाई तुला - Sāṅgatē bāī tulā - I tell you woman! ♪♪

Read project statement
With the support of People’s Archive of Rural India (PARI)
Source documents produced by GDS / CCRSS
Devanagari to Diacritic Roman conversions with TechWelkin

Creative Commons
CC license

grindmill.org

  Recordings: recordings.php
 • Performers: performer.php
 • Locations: villages.php
 • Classification: classification.php
 • Groups: groups.php
 • Glossary: glossary.php
 ⚲ Search: search.php

Grindmill songs of Maharashtra — Song #12020 by Wanjal Sakhu

Village: सावरगाव - Savargaon


B:V-20 (B05-20) - Village deities / Cauṅḍābāī / Cauṅḍābāī

[7] id = 12020
वांजळ सखू - Wanjal Sakhu
आई चौंडाबाई तू तर नदरामधी कान्ही
सांंगते बाई तुला भोळ्या भक्ताच घ्याव पाणी
āī cauṇḍābāī tū tara nadarāmadhī kānhī
sāṅṅgatē bāī tulā bhōḷyā bhaktāca ghyāva pāṇī
no translation in English
▷ (आई)(चौंडाबाई) you wires (नदरामधी)(कान्ही)
▷ (सांंगते) woman to_you (भोळ्या)(भक्ताच)(घ्याव) water,
pas de traduction en français

Valid CSS! Valid HTML!
Sections of semantic classes:
  1. Cauṅḍābāī