Database design: Bernard Bel
https://ccrss.org/database/songs.php?song_id
= 12019
[Login]

Project  ♪♪ सांगते बाई तुला - Sāṅgatē bāī tulā - I tell you woman! ♪♪

Read project statement
With the support of People’s Archive of Rural India (PARI)
Source documents produced by GDS / CCRSS
Devanagari to Diacritic Roman conversions with TechWelkin

Creative Commons
CC license

grindmill.org

  Recordings: recordings.php
 • Performers: performer.php
 • Locations: villages.php
 • Classification: classification.php
 • Groups: groups.php
 • Glossary: glossary.php
 ⚲ Search: search.php

Grindmill songs of Maharashtra — Song #12019 by Welhekar Savitra

Village: सावरगाव - Savargaon


B:V-20 (B05-20) - Village deities / Cauṅḍābāī / Cauṅḍābāī

[6] id = 12019
वेल्हेकर सावित्रा - Welhekar Savitra
बाई आई तू चौंडाई देव तुझी पायरी रदायाळ
बाई बाळाययाची माझ्या वारकर्याची वदायळ
bāī āī tū cauṇḍāī dēva tujhī pāyarī radāyāḷa
bāī bāḷāyayācī mājhyā vārakaryācī vadāyaḷa
no translation in English
▷  Woman (आई) you (चौंडाई)(देव)(तुझी)(पायरी)(रदायाळ)
▷  Woman (बाळाययाची) my (वारकर्याची)(वदायळ)
pas de traduction en français

Valid CSS! Valid HTML!
Sections of semantic classes:
  1. Cauṅḍābāī