Database design: Bernard Bel
https://ccrss.org/database/songs.php?song_id
= 12016
[Login]

Project  ♪♪ सांगते बाई तुला - Sāṅgatē bāī tulā - I tell you woman! ♪♪

Read project statement
With the support of People’s Archive of Rural India (PARI)
Source documents produced by GDS / CCRSS
Devanagari to Diacritic Roman conversions with TechWelkin

Creative Commons
CC license

grindmill.org

  Recordings: recordings.php
 • Locations: villages.php
 • Classification: classification.php
 • Groups: groups.php
 • Glossary: glossary.php
 ⚲ Search: search.php

Grindmill songs of Maharashtra — Song #12016 by Wanjal Sakhu

Village: सावरगाव - Savargaon


B:V-20 (B05-20) - Village deities / Cauṅḍābāī / Cauṅḍābāī

[3] id = 12016
वांजळ सखू - Wanjal Sakhu
चल सया ग पाहू चांडाबाई बाईचा संसार
बाई तांब्याच्या उतरंडी वर नाग बाई टाकितो धुंदकार
cala sayā ga pāhū cāṇḍābāī bāīcā saṇsāra
bāī tāmbyācyā utaraṇḍī vara nāga bāī ṭākitō dhundakāra
no translation in English
▷  Let_us_go (सया) * (पाहू)(चांडाबाई)(बाईचा)(संसार)
▷  Woman (तांब्याच्या)(उतरंडी)(वर)(नाग) woman (टाकितो)(धुंदकार)
pas de traduction en français

Valid CSS! Valid HTML!
Sections of semantic classes:
  1. Cauṅḍābāī