Database design: Bernard Bel
https://ccrss.org/database/songs.php?song_id
= 111883
[Login]

Project  ♪♪ सांगते बाई तुला - Sāṅgatē bāī tulā - I tell you woman! ♪♪

Read project statement
With the support of People’s Archive of Rural India (PARI)
Source documents produced by GDS / CCRSS

Creative Commons
CC license

grindmill.org

  Recordings: recordings.php
 • Locations: villages.php
 • Classification: classification.php
 • Groups: groups.php
 • Glossary: glossary.php
 ⚲ Search: search.php

Grindmill songs of Maharashtra — Song #111883 by Parit Anandi

Village: राशीवडे - Rashivade


A:II-5.3r (A02-05-03r) - Labour / Grinding / Relations among sisters in law

[33] id = 111883
परीट आनंदी - Parit Anandi
UVS -41
सातजणी आम्ही जावा माझी आठवी गेली गावा
दिर माझ्या सांगु किती तिच्या नावाचा विडा ठेवा
sātajaṇī āmhī jāvā mājhī āṭhavī gēlī gāvā
dira mājhyā sāṅgu kitī ticyā nāvācā viḍā ṭhēvā
no translation in English
▷ (सातजणी)(आम्ही)(जावा) my eight went (गावा)
▷ (दिर) my (सांगु)(किती)(तिच्या)(नावाचा)(विडा)(ठेवा)
pas de traduction en français

Valid CSS! Valid HTML!
Sections of semantic classes:
  1. Relations among sisters in law