Database design: Bernard Bel
https://ccrss.org/database/songs.php?song_id
= 109205
[Login]

Project  ♪♪ सांगते बाई तुला - Sāṅgatē bāī tulā - I tell you woman! ♪♪

Read project statement
With the support of People’s Archive of Rural India (PARI)
Source documents produced by GDS / CCRSS
Devanagari to Diacritic Roman conversions with TechWelkin

Creative Commons
CC license

grindmill.org

  Recordings: recordings.php
 • Performers: performer.php
 • Locations: villages.php
 • Classification: classification.php
 • Groups: groups.php
 • Glossary: glossary.php
 ⚲ Search: search.php

Grindmill songs of Maharashtra — Song #109205 by Kamble Jagan Bhimrao

Village: करदाशी - Kardashi
Hamlet: आलेवाडी - Alevadi


H:XXI-1.4a (H21-01-04a) - Buddha / Worship, community / Buddha is prayed and worshipped

[46] id = 109205
कांबळे जगन भीमराव - Kamble Jagan Bhimrao
बुधया वार दिशी हार घेते मी हारोहारी
बुध भगवानताचे फोटो झाल्यात घरोघरी
budhayā vāra diśī hāra ghētē mī hārōhārī
budha bhagavānatācē phōṭō jhālyāta gharōgharī
On Wednesdays, I take many garlands
Each house has a photo of Bahgawan Buddha
▷ (बुधया)(वार)(दिशी)(हार)(घेते) I (हारोहारी)
▷ (बुध)(भगवानताचे)(फोटो)(झाल्यात)(घरोघरी)
pas de traduction en français

Valid CSS! Valid HTML!
Sections of semantic classes:
  1. Buddha is prayed and worshipped