Database design: Bernard Bel
https://ccrss.org/database/songs.php?song_id
= 108973
[Login]

Project  ♪♪ सांगते बाई तुला - Sāṅgatē bāī tulā - I tell you woman! ♪♪

Read project statement
With the support of People’s Archive of Rural India (PARI)
Source documents produced by GDS / CCRSS

Creative Commons
CC license

grindmill.org

  Recordings: recordings.php
 • Locations: villages.php
 • Classification: classification.php
 • Groups: groups.php
 • Glossary: glossary.php
 ⚲ Search: search.php

Grindmill songs of Maharashtra — Song #108973 by Vidhate Gangu Rakhmaji

Village: भोकर - Bhokar


B:V-1.1 (B05-01-01) - Village deities / Wāghjāī / Bringing her to her place

[24] id = 108973
विधाटे गंगुबाई रखमाजी - Vidhate Gangu Rakhmaji
माझ्या माहेराच बागवान खाली बस
सातपुड्या अंबायाचा गंधावाणी रस
mājhyā māhērāca bāgavāna khālī basa
sātapuḍyā ambāyācā gandhāvāṇī rasa
no translation in English
▷  My (माहेराच)(बागवान)(खाली)(बस)
▷ (सातपुड्या)(अंबायाचा)(गंधावाणी)(रस)
pas de traduction en français

Valid CSS! Valid HTML!
Sections of semantic classes:
  1. Bringing her to her place