Database design: Bernard Bel
https://ccrss.org/database/songs.php?song_id
= 10373
[Login]

Project  ♪♪ सांगते बाई तुला - Sāṅgatē bāī tulā - I tell you woman! ♪♪

Read project statement
With the support of People’s Archive of Rural India (PARI)
Source documents produced by GDS / CCRSS

Creative Commons
CC license

grindmill.org

  Recordings: recordings.php
 • Locations: villages.php
 • Classification: classification.php
 • Groups: groups.php
 • Glossary: glossary.php
 ⚲ Search: search.php

Grindmill songs of Maharashtra — Song #10373 by Jagtap Hira

Village: मारुंजी - Marunji


B:V-3.9 (B05-03-09) - Village deities / Bahīrī / Bahīrī and Jogūbāī

[9] id = 10373
जगताप हिरा - Jagtap Hira
आई ग जोगेसरी हिरवं पाततळ नेसली
देवा ग बहिरोबाच्या डाव्या भुजेला बसली
āī ga jōgēsarī hiravaṁ pātataḷa nēsalī
dēvā ga bahirōbācyā ḍāvyā bhujēlā basalī
no translation in English
▷ (आई) * (जोगेसरी)(हिरवं)(पाततळ)(नेसली)
▷ (देवा) * (बहिरोबाच्या)(डाव्या)(भुजेला) sitting
pas de traduction en français

Valid CSS! Valid HTML!
Sections of semantic classes:
  1. Bahīrī and Jogūbāī