Database design: Bernard Bel
https://ccrss.org/database/songs.php?song_id
= 102349
[Login]

Project  ♪♪ सांगते बाई तुला - Sāṅgatē bāī tulā - I tell you woman! ♪♪

Read project statement
With the support of People’s Archive of Rural India (PARI)
Source documents produced by GDS / CCRSS

Creative Commons
CC license

grindmill.org

  Recordings: recordings.php
 • Locations: villages.php
 • Classification: classification.php
 • Groups: groups.php
 • Glossary: glossary.php
 ⚲ Search: search.php

Grindmill songs of Maharashtra — Song #102349 by Shelke Renuka

Village: गुणवडी - Gunawadi


D:X-3.3jiv (D10-03-03j04) - Mother attached to son / Wonders at his personality / Appearance / Coquettish

[40] id = 102349
शेळके रेणुका - Shelke Renuka
उशीला देते उशी देते जाईच्या फुलाची
नेनंत्या हारीला डोई सुवास तेलाची
uśīlā dētē uśī dētē jāīcyā phulācī
nēnantyā hārīlā ḍōī suvāsa tēlācī
no translation in English
▷ (उशीला) give (उशी) give (जाईच्या)(फुलाची)
▷ (नेनंत्या)(हारीला)(डोई)(सुवास)(तेलाची)
pas de traduction en français

Valid CSS! Valid HTML!
Sections of semantic classes:
  1. Coquettish