Database design: Bernard Bel
https://ccrss.org/database/songs.php?song_id
= 10040
[Login]

Project  ♪♪ सांगते बाई तुला - Sāṅgatē bāī tulā - I tell you woman! ♪♪

Read project statement
With the support of People’s Archive of Rural India (PARI)
Source documents produced by GDS / CCRSS
Devanagari to Diacritic Roman conversions with TechWelkin

Creative Commons
CC license

grindmill.org

  Recordings: recordings.php
 • Performers: performer.php
 • Locations: villages.php
 • Classification: classification.php
 • Groups: groups.php
 • Glossary: glossary.php
 ⚲ Search: search.php

Grindmill songs of Maharashtra — Song #10040 by Shedge Thaka

Village: आडमाळ - Admal


B:V-2.10 (B05-02-10) - Village deities / Kāḷubāī / Support granted

[11] id = 10040
शेडगे ठका - Shedge Thaka
आई तू काळूबाई तुला नदीचा शेजार
तुझ्या पुढूनी गाड्या घोड्याचा बाजार
āī tū kāḷūbāī tulā nadīcā śējāra
tujhyā puḍhūnī gāḍyā ghōḍyācā bājāra
no translation in English
▷ (आई) you (काळूबाई) to_you (नदीचा)(शेजार)
▷  Your (पुढूनी)(गाड्या)(घोड्याचा)(बाजार)
pas de traduction en français

Valid CSS! Valid HTML!
Sections of semantic classes:
  1. Support granted