Database design: Bernard Bel
https://ccrss.org/database/songs.php?song_id
= 10036
[Login]

Project  ♪♪ सांगते बाई तुला - Sāṅgatē bāī tulā - I tell you woman! ♪♪

Read project statement
With the support of People’s Archive of Rural India (PARI)
Source documents produced by GDS / CCRSS
Devanagari to Diacritic Roman conversions with TechWelkin

Creative Commons
CC license

grindmill.org

  Recordings: recordings.php
 • Performers: performer.php
 • Locations: villages.php
 • Classification: classification.php
 • Groups: groups.php
 • Glossary: glossary.php
 ⚲ Search: search.php

Grindmill songs of Maharashtra — Song #10036 by Shedge Thaka

Village: आडमाळ - Admal


B:V-2.10 (B05-02-10) - Village deities / Kāḷubāī / Support granted

[7] id = 10036
शेडगे ठका - Shedge Thaka
साती ना सुगरणी याना लाडूची येईना भट्टी
आई तू काळूबाईच्या सुगरणीच्या बस वटी भरा
sātī nā sugaraṇī yānā lāḍūcī yēīnā bhaṭṭī
āī tū kāḷūbāīcyā sugaraṇīcyā basa vaṭī bharā
no translation in English
▷ (साती) * (सुगरणी)(याना)(लाडूची)(येईना)(भट्टी)
▷ (आई) you (काळूबाईच्या)(सुगरणीच्या)(बस)(वटी)(भरा)
pas de traduction en français

Valid CSS! Valid HTML!
Sections of semantic classes:
  1. Support granted