Database design: Bernard Bel
https://ccrss.org/database/songs.php?song_id
= 10033
[Login]

Project  ♪♪ सांगते बाई तुला - Sāṅgatē bāī tulā - I tell you woman! ♪♪

Read project statement
With the support of People’s Archive of Rural India (PARI)
Source documents produced by GDS / CCRSS
Devanagari to Diacritic Roman conversions with TechWelkin

Creative Commons
CC license

grindmill.org

  Recordings: recordings.php
 • Performers: performer.php
 • Locations: villages.php
 • Classification: classification.php
 • Groups: groups.php
 • Glossary: glossary.php
 ⚲ Search: search.php

Grindmill songs of Maharashtra — Song #10033 by Thikde Bama

Village: तव - Tav
Hamlet: जखणी - Jakhani


B:V-2.10 (B05-02-10) - Village deities / Kāḷubāī / Support granted

[4] id = 10033
ठिकडे बामा - Thikde Bama
आई काळुबाई बाई दळू लावूनी मला गेली
माझी पिठाची भांडी नेली सईच्या अंगणी झाडली
āī kāḷubāī bāī daḷū lāvūnī malā gēlī
mājhī piṭhācī bhāṇḍī nēlī sīcyā aṅgaṇī jhāḍalī
no translation in English
▷ (आई)(काळुबाई) woman (दळू)(लावूनी)(मला) went
▷  My (पिठाची)(भांडी)(नेली)(सईच्या)(अंगणी)(झाडली)
pas de traduction en français

Valid CSS! Valid HTML!
Sections of semantic classes:
  1. Support granted