Database design: Bernard Bel
https://ccrss.org/database/songs.php?semantic_class_id
= E13-01
[Login]

Project  ♪♪ सांगते बाई तुला - Sāṅgatē bāī tulā - I tell you woman! ♪♪

Read project statement
With the support of People’s Archive of Rural India (PARI)
Source documents produced by GDS / CCRSS
Devanagari to Diacritic Roman conversions with TechWelkin

Creative Commons
CC license

grindmill.org

  Recordings: recordings.php
 • Performers: performer.php
 • Locations: villages.php
 • Classification: classification.php
 • Groups: groups.php
 • Glossary: glossary.php
 ⚲ Search: search.php

Grindmill songs of Maharashtra
Semantic classes E:XIII-1.1 ... (E13-01)
(2295 records)

Display songs in class at higher level (E13)
Display complete classification scheme (3615 classes)
49 semantic classes ➡ list at the bottom of this page
E:XIII-1.1, E:XIII-1.2, E:XIII-1.3a, E:XIII-1.3b, E:XIII-1.3c, E:XIII-1.3d, E:XIII-1.3e, E:XIII-1.3f, E:XIII-1.3g, E:XIII-1.3h, E:XIII-1.3i, E:XIII-1.3j, E:XIII-1.3k, E:XIII-1.3l, E:XIII-1.3m, E:XIII-1.4a, E:XIII-1.4b, E:XIII-1.4c, E:XIII-1.4d, E:XIII-1.4e, E:XIII-1.4f, E:XIII-1.4g, E:XIII-1.4h, E:XIII-1.4i, E:XIII-1.4j, E:XIII-1.4k, E:XIII-1.4l, E:XIII-1.4m, E:XIII-1.4n, E:XIII-1.5ai, E:XIII-1.5aii, E:XIII-1.5aiii, E:XIII-1.5aiv, E:XIII-1.5av, E:XIII-1.5avi, E:XIII-1.5avii, E:XIII-1.5aviii, E:XIII-1.5aix, E:XIII-1.5bi, E:XIII-1.5bii, E:XIII-1.5biii, E:XIII-1.5biv, E:XIII-1.5bv, E:XIII-1.5bvi, E:XIII-1.5bvii, E:XIII-1.5bviii, E:XIII-1.5c, E:XIII-1.5d, E:XIII-1.5e

E:XIII-1.1 (E13-01-01) - Mother’s attachment to daughter / Mother wants a daughter

[1] id = 23886
शिंदे पार्वती - Shinde Parvati
Village हडशी - Hadshi
लेकाची आवड लेक दिली देवूराया
आवडीन ना नाव ठेवीते आनुसया
lēkācī āvaḍa lēka dilī dēvūrāyā
āvaḍīna nā nāva ṭhēvītē ānusayā
I wanted a son, God, you gave me a daughter
Fondly, I named her Anusuya
▷ (लेकाची)(आवड)(लेक)(दिली)(देवूराया)
▷ (आवडीन) * (नाव)(ठेवीते)(आनुसया)
pas de traduction en français
[2] id = 23887
पडळघरे सावित्रा - Padalghare Savitra
Village रिहे - Rihe
शेजीची आशा करा कशा पायी
पोटी झाल्या मैना फुलली जाईबाई
śējīcī āśā karā kaśā pāyī
pōṭī jhālyā mainā phulalī jāībāī
Why should I expect anything from my neighbour woman
I have given birth to daughters, jasmine has blossomed
▷ (शेजीची)(आशा) doing how (पायी)
▷ (पोटी)(झाल्या) Mina (फुलली)(जाईबाई)
pas de traduction en français
[3] id = 23888
पडळघरे झुंगळा - Padalghare Zungala
Village रिहे - Rihe
आवडीन नाव ठेवल हिरु तारु
दारी ठेवील पाणी उन्हाच्या झाला कारु
āvaḍīna nāva ṭhēvala hiru tāru
dārī ṭhēvīla pāṇī unhācyā jhālā kāru
Fondly, I named them (my daughers) Hiru and Taru
I kept water near the door, it is burning hot outside
▷ (आवडीन)(नाव)(ठेवल)(हिरु)(तारु)
▷ (दारी)(ठेवील) water, (उन्हाच्या)(झाला)(कारु)
pas de traduction en français
[4] id = 23889
पडळघरे सावित्रा - Padalghare Savitra
Village रिहे - Rihe
लेकापासूनी लेकी आल्यात कुठूनी
ताईता शेजारी आणा पुतळ्या पटवूनी
lēkāpāsūnī lēkī ālyāta kuṭhūnī
tāītā śējārī āṇā putaḷyā paṭavūnī
From where have sons and daughters come
Get the gold coin (daughters) stringed near the talisman (son)
▷ (लेकापासूनी)(लेकी)(आल्यात)(कुठूनी)
▷ (ताईता)(शेजारी)(आणा)(पुतळ्या)(पटवूनी)
pas de traduction en français
[5] id = 23890
जाधव सरु - Jadhav Saru
Village आकवले - Akole
जिला नाही लेक तिन तुळस लावाव
गोविंद सारखे वाड्या येतील जावई
jilā nāhī lēka tina tuḷasa lāvāva
gōvinda sārakhē vāḍyā yētīla jāvaī
The one who does not have a daughter, should plant Tulasi
She will get a son-in-law like God Govind
▷ (जिला) not (लेक)(तिन)(तुळस)(लावाव)
▷ (गोविंद)(सारखे)(वाड्या)(येतील)(जावई)
pas de traduction en français
Cross references for this song:B:VII-2.2a (B07-02-02a) - Basil / Basil and gods, ascetics / Govind
[6] id = 23891
भरेकर कासाबाई - Bharekar Kasabai
Village वरघड - Vargad
लई लई लेकी नको म्हणूस कोंड धाण
माझ्या जीवाची माया बहीण
laī laī lēkī nakō mhaṇūsa kōṇḍa dhāṇa
mājhyā jīvācī māyā bahīṇa
Don’t say too many daughters are like husk of grains
(A daughter) will be very close to me like my mother, my sister
▷ (लई)(लई)(लेकी) not (म्हणूस)(कोंड)(धाण)
▷  My (जीवाची)(माया) sister
pas de traduction en français
[7] id = 23892
शिंदे इंदू - Shinde Indu
Village पिंपळोली - Pimpaloli
सया म्हणती कोण ती चालली बाई बांधायानी
नेनंती मैना माझी चंद्रा मागली चांदनी
sayā mhaṇatī kōṇa tī cālalī bāī bāndhāyānī
nēnantī mainā mājhī candrā māgalī cāndanī
Friends say, who is this woman walking on the bund
My young Mina, my star (daughter) coming after the moon (son)
▷ (सया)(म्हणती) who (ती)(चालली) woman (बांधायानी)
▷ (नेनंती) Mina my (चंद्रा)(मागली)(चांदनी)
pas de traduction en français
[8] id = 23893
ओहाळ सीता - Ohal Sita
Village वाळेण - Walen
हौस मला मोठी हंड्याशेजारी लोटीची
आता माझी बाई बहिण भावाच्या पाठीची
hausa malā mōṭhī haṇḍyāśējārī lōṭīcī
ātā mājhī bāī bahiṇa bhāvācyā pāṭhīcī
I am very fond of having a small jug near a big round vessel
Now, my daughter, she is a sister born after her brother
▷ (हौस)(मला)(मोठी)(हंड्याशेजारी)(लोटीची)
▷ (आता) my daughter sister (भावाच्या)(पाठीची)
pas de traduction en français
[9] id = 23894
कडू सरु - Kadu Saru
Village वडवली - Wadavali
काय तू लेतीस एक पुतळ्याची माळ
जीवाला सोडवान एक असुदे लेकबाळ
kāya tū lētīsa ēka putaḷyācī māḷa
jīvālā sōḍavāna ēka asudē lēkabāḷa
Why are you wearing a necklace with one gold coin
To support and take care of you, let there be a daughter or son
▷  Why you (लेतीस)(एक)(पुतळ्याची)(माळ)
▷ (जीवाला)(सोडवान)(एक)(असुदे)(लेकबाळ)
pas de traduction en français
[10] id = 23895
भरेकर कासाबाई - Bharekar Kasabai
Village वरघड - Vargad
शेजी ल्यान लेती पुतळ्याची माळ
जिवाला सोडवान एक असावी लेकबाळ
śējī lyāna lētī putaḷyācī māḷa
jivālā sōḍavāna ēka asāvī lēkabāḷa
Neighbour woman is wearing a necklace with gold coins
To support and take care of you, let there be one son or daughter
▷ (शेजी)(ल्यान)(लेती)(पुतळ्याची)(माळ)
▷ (जिवाला)(सोडवान)(एक)(असावी)(लेकबाळ)
pas de traduction en français
[11] id = 23896
पडळघरे सावित्रा - Padalghare Savitra
Village रिहे - Rihe
मला होता लेक ल्योक दिली देवराया
मैनाच माझ्या नाव ठेवा अनसुया
malā hōtā lēka lyōka dilī dēvarāyā
maināca mājhyā nāva ṭhēvā anasuyā
I had a son, God gave me a daughter
I fondly name Mina, my daughter, Anusuya
▷ (मला)(होता)(लेक)(ल्योक)(दिली)(देवराया)
▷  Of_Mina my (नाव)(ठेवा)(अनसुया)
pas de traduction en français
[12] id = 23897
कांबळे शाहू - Kamble Shahu
Village नांदगाव - Nandgaon
पोटी झाला पुत्र झाला इष्टकीला धनी
लेकीच्या वाचूनी वाट सरगाची सुनी
pōṭī jhālā putra jhālā iṣṭakīlā dhanī
lēkīcyā vācūnī vāṭa saragācī sunī
A son is born, he becomes an heir to the estate
Without a daughter, the way to heaven is lonely
▷ (पोटी)(झाला)(पुत्र)(झाला)(इष्टकीला)(धनी)
▷ (लेकीच्या)(वाचूनी)(वाट)(सरगाची)(सुनी)
pas de traduction en français
[13] id = 23898
चव्हाण नर्मदा - Chavan Narmada
Village रिहे - Rihe
आगीन गाडीला बहु लोखंड आटील
जिला नाही लेक तिला नवल वाटल
āgīna gāḍīlā bahu lōkhaṇḍa āṭīla
jilā nāhī lēka tilā navala vāṭala
A big quantity of iron was melted for making a train
The one who does not have a daughter, wondered
▷ (आगीन)(गाडीला)(बहु)(लोखंड)(आटील)
▷ (जिला) not (लेक)(तिला)(नवल)(वाटल)
pas de traduction en français
Notes =>Train engine and bogies are chained properly. The woman who does not have a daughter feels that if she had had a daughter, she would also have been similarly attached to her.
[14] id = 23899
देवकर रखमा - Deokar Rakhma
Village घोटवडे - Ghotavade
लेकाचा नवस लेकी केला सगुणाला
आता माझी मैना कामा येईल निधनाला
lēkācā navasa lēkī kēlā saguṇālā
ātā mājhī mainā kāmā yēīla nidhanālā
I made a vow for my daughter Saguna to get a son
Now, my Mina, my daughter, he will be there at the time of death
▷ (लेकाचा)(नवस)(लेकी) did (सगुणाला)
▷ (आता) my Mina (कामा)(येईल)(निधनाला)
pas de traduction en français
[15] id = 23900
सातपुते सोना - Satpute Sona
Village आकवले - Akole
जलमाला येऊनी एक असावी लेकबाळ
आता माझी मैना पुतळ्याची माळ
jalamālā yēūnī ēka asāvī lēkabāḷa
ātā mājhī mainā putaḷyācī māḷa
Being born in this world, one should have a daughter
Now my Mina*, my daughter, is like a necklace of gold coins
▷ (जलमाला)(येऊनी)(एक)(असावी)(लेकबाळ)
▷ (आता) my Mina (पुतळ्याची)(माळ)
pas de traduction en français
[16] id = 23901
सातपुते शाहू - Satpute Shahu
Village आकवले - Akole
नको म्हणू नारी लेक मजला झाला
लाडकी माझी मैना काढी तोंडावरला शेला
nakō mhaṇū nārī lēka majalā jhālā
lāḍakī mājhī mainā kāḍhī tōṇḍāvaralā śēlā
Don’t say, woman, I had a son
My dear Mina*, my daughter, removes the shawl covering the face
▷  Not say (नारी)(लेक)(मजला)(झाला)
▷ (लाडकी) my Mina (काढी)(तोंडावरला)(शेला)
pas de traduction en français
[17] id = 23902
जाधव हौसा - Jadhav Hausa
Village आजिवली - Ajiwali
नार ल्याण लेती गळ्या पुतळ्याची माळ
जीवाला माई बहिण एक असावी लेक बाळ
nāra lyāṇa lētī gaḷyā putaḷyācī māḷa
jīvālā māī bahiṇa ēka asāvī lēka bāḷa
A woman wears a necklace of gold coins around her neck
She should have daughter, who will be close to her like mother and sister
▷ (नार)(ल्याण)(लेती)(गळ्या)(पुतळ्याची)(माळ)
▷ (जीवाला)(माई) sister (एक)(असावी)(लेक) son
pas de traduction en français
[18] id = 23903
कडू सरु - Kadu Saru
Village वडवली - Wadavali
सांगते बाई तुला काय मुलग्याच सुख
गवळण माझी बाई दुःख जाणिती लेक
sāṅgatē bāī tulā kāya mulagyāca sukha
gavaḷaṇa mājhī bāī duḥkha jāṇitī lēka
I tell you, woman, what is the joy in having a son
My dear daughter, she knows the pain
▷  I_tell woman to_you why (मुलग्याच)(सुख)
▷ (गवळण) my daughter (दुःख)(जाणिती)(लेक)
pas de traduction en français
[19] id = 23904
कडू सरु - Kadu Saru
Village वडवली - Wadavali
पोटीला माझ्या दिवा एक असावी मुलगी
ऐका मैनासाठी माझ्या वटीला गरदी
pōṭīlā mājhyā divā ēka asāvī mulagī
aikā maināsāṭhī mājhyā vaṭīlā garadī
I have a son, I now want a daughter
Waiting for a daughter, I got surrounded by sons
▷ (पोटीला) my lamp (एक)(असावी)(मुलगी)
▷ (ऐका)(मैनासाठी) my (वटीला)(गरदी)
pas de traduction en français
[20] id = 23905
कांबळे शाहू - Kamble Shahu
Village नांदगाव - Nandgaon
जिवा भावाला असावी एक लेकबाळ
आता माझी बाई गळा पुतळ्याची माळ
jivā bhāvālā asāvī ēka lēkabāḷa
ātā mājhī bāī gaḷā putaḷyācī māḷa
One should have a daughter to share one’s joys and sorrows
Now, my daughter is like a necklace with gold coins
▷  Life (भावाला)(असावी)(एक)(लेकबाळ)
▷ (आता) my daughter (गळा)(पुतळ्याची)(माळ)
pas de traduction en français
[21] id = 23906
सातपुते सोना - Satpute Sona
Village आकवले - Akole
जिला नाही लेक तिची बांधा मोट
सांगते सयांनो नेली गलीनी मी मुकाट
jilā nāhī lēka ticī bāndhā mōṭa
sāṅgatē sayānnō nēlī galīnī mī mukāṭa
The one who does not have a daughter, tie her into a bundle
I tell you, friends, after her death, (there was no one to weep for her), she was taken quietly through the lane
▷ (जिला) not (लेक)(तिची)(बांधा)(मोट)
▷  I_tell (सयांनो)(नेली)(गलीनी) I (मुकाट)
pas de traduction en français
[22] id = 23907
कडू सरु - Kadu Saru
Village वडवली - Wadavali
सांगते बाई तुला मुलगा कशाला हव
मरणाच्या येळी हरण डोंगरी धाव
sāṅgatē bāī tulā mulagā kaśālā hava
maraṇācyā yēḷī haraṇa ḍōṅgarī dhāva
I tell you, woman, why do you want a son
At the time of death, daughter will come running down the mountain
▷  I_tell woman to_you (मुलगा)(कशाला)(हव)
▷ (मरणाच्या)(येळी)(हरण)(डोंगरी)(धाव)
pas de traduction en français
[23] id = 23908
कडू सरु - Kadu Saru
Village वडवली - Wadavali
लेक म्हणे तो लेक हवा कशाला
गवळण माझी बाई बस माझ्या उशाला
lēka mhaṇē tō lēka havā kaśālā
gavaḷaṇa mājhī bāī basa mājhyā uśālā
Son, they say son, why do you want a son
My dear daughter sits by my bedside (when I am seriously ill)
▷ (लेक)(म्हणे)(तो)(लेक)(हवा)(कशाला)
▷ (गवळण) my daughter (बस) my (उशाला)
pas de traduction en français
[24] id = 23909
कडू सरु - Kadu Saru
Village वडवली - Wadavali
सांगते बाई तुला काय मुलग्याची कारण
भरल्या सभमधी माझी गर्जती हरण
sāṅgatē bāī tulā kāya mulagyācī kāraṇa
bharalyā sabhamadhī mājhī garjatī haraṇa
I tell you, woman, why do you need a son
In the whole meeting, my daughter shines and impresses
▷  I_tell woman to_you why (मुलग्याची)(कारण)
▷ (भरल्या)(सभमधी) my (गर्जती)(हरण)
pas de traduction en français
[25] id = 23910
कडू सरु - Kadu Saru
Village वडवली - Wadavali
मुलग्या परास लेक मैना चांगली
गवळणी माझी बाई मांडीवर रांगली
mulagyā parāsa lēka mainā cāṅgalī
gavaḷaṇī mājhī bāī māṇḍīvara rāṅgalī
More than a son, daughter Mina is good
My dear daughter crawled in my lap
▷ (मुलग्या)(परास)(लेक) Mina (चांगली)
▷ (गवळणी) my daughter (मांडीवर)(रांगली)
pas de traduction en français
[26] id = 23911
हुंडारे ताई - Hundare Tai
Village देवघर - Deoghar
राम ना लक्ष्मण दोन्ही नाव देवायाची
आवड मला मोठी लेकी सखुच्या नावाची
rāma nā lakṣmaṇa dōnhī nāva dēvāyācī
āvaḍa malā mōṭhī lēkī sakhucyā nāvācī
Ram and Lakshman, both are names of gods
I am very fond of my daughter Sakhu’s name
▷  Ram * Laksman both (नाव)(देवायाची)
▷ (आवड)(मला)(मोठी)(लेकी)(सखुच्या)(नावाची)
pas de traduction en français
[27] id = 23912
उभे सोना - Ubhe Sona
Village कोळवडे - Kolavade
लेक झाली म्हणूनी नको करुस हेळसांड
गोपु बाळाच्या शेजारी सोनूताईचा पाट मांड
lēka jhālī mhaṇūnī nakō karusa hēḷasāṇḍa
gōpu bāḷācyā śējārī sōnūtāīcā pāṭa māṇḍa
Because you have had a daughter, don’t neglect her
Place a low stool for daughter Sonutai, next to son Gopu’s
▷ (लेक) has_come (म्हणूनी) not (करुस)(हेळसांड)
▷ (गोपु)(बाळाच्या)(शेजारी)(सोनूताईचा)(पाट)(मांड)
pas de traduction en français
[28] id = 23913
जाधव बेबी - Jadhav Baby
Village टाकवे बु. - Takve Bk.
लेकाच्या परीस लेक कशानी उणी
आता माझी बाई हिरा नव्ह हिरकणी
lēkācyā parīsa lēka kaśānī uṇī
ātā mājhī bāī hirā navha hirakaṇī
In what way is a daughter less than a son
Now my daughter, she is not a diamond but though a small bit of diamond, she is no less
▷ (लेकाच्या)(परीस)(लेक)(कशानी)(उणी)
▷ (आता) my daughter (हिरा)(नव्ह)(हिरकणी)
pas de traduction en français
[29] id = 23914
शेडगे इंदुबाई - Shedge Indubai
Village धामणवळ - DhamanOhol
लेका ग परास लेक कशानी झाली उणी
सांगते बाई तुला माझ्या जिवाची हिरकणी
lēkā ga parāsa lēka kaśānī jhālī uṇī
sāṅgatē bāī tulā mājhyā jivācī hirakaṇī
In what way is a daughter less than a son
I tell you, woman, she is as precious for me as a small diamond
▷ (लेका) * (परास)(लेक)(कशानी) has_come (उणी)
▷  I_tell woman to_you my (जिवाची)(हिरकणी)
pas de traduction en français
[30] id = 23915
देवकर सगुणा - Deokar Saguna
Village घोटवडे - Ghotavade
लेकाच्या परास लेक आलीया कुठूनी
ताईता शेजारी आणा पुतळी गाठूनी
lēkācyā parāsa lēka ālīyā kuṭhūnī
tāītā śējārī āṇā putaḷī gāṭhūnī
Rather than the son, from where has the daughter come
Get the gold coin (daughter) stringed near the talisman (son)
▷ (लेकाच्या)(परास)(लेक)(आलीया)(कुठूनी)
▷ (ताईता)(शेजारी)(आणा)(पुतळी)(गाठूनी)
pas de traduction en français
[31] id = 23916
पडळघरे सावित्रा - Padalghare Savitra
Village रिहे - Rihe
मला होता लेक लेकी मैनानी येण केल
आता माझ्या मैना तुला कटाळील कोण
malā hōtā lēka lēkī mainānī yēṇa kēla
ātā mājhyā mainā tulā kaṭāḷīla kōṇa
I had a son, daughter Mina happened to come
Now, my Mina, who will get tired of you
▷ (मला)(होता)(लेक)(लेकी)(मैनानी)(येण) did
▷ (आता) my Mina to_you (कटाळील) who
pas de traduction en français
[32] id = 23917
उभे सीता - Ubhe Sita
Village कोळवडे - Kolavade
लेकाच नवस लेकी केलात सगुणाला
आता माझी बाई झाला जामीन निधानाला
lēkāca navasa lēkī kēlāta saguṇālā
ātā mājhī bāī jhālā jāmīna nidhānālā
I made a vow for my daughter Saguna to get a son
Now, my Mina, my daughter, she will be there to take all the responsibility at the time of death
▷ (लेकाच)(नवस)(लेकी)(केलात)(सगुणाला)
▷ (आता) my daughter (झाला)(जामीन)(निधानाला)
pas de traduction en français
[33] id = 43300
पाटील आनंदी - Patil Anandi
Village वाघुर्डे - Waghurde
हावस मला मोठी लेक असावी ल्याकामधी
माझी बाळाबाई पुतळी सोन्याच्या गोपामधी
hāvasa malā mōṭhī lēka asāvī lyākāmadhī
mājhī bāḷābāī putaḷī sōnyācyā gōpāmadhī
I had a great desire to have a daughter among the sons
My Balabai, my daughter is like a gold coin in the necklace
▷ (हावस)(मला)(मोठी)(लेक)(असावी)(ल्याकामधी)
▷  My (बाळाबाई)(पुतळी) of_gold (गोपामधी)
pas de traduction en français
[34] id = 43319
पठारे पारु - Pathare Paru
Village कारेगाव - Karegaon
लेकी तुझं नाव ठेवीन सुमन
कन्यादान अोतल ताट घेऊ का तामन
lēkī tujhaṁ nāva ṭhēvīna sumana
kanyādāna aōtala tāṭa ghēū kā tāmana
My daughter, I shall name you Suman
For Kanyadan*, shall I take a big plate or a small one for puja*
▷ (लेकी)(तुझं)(नाव)(ठेवीन)(सुमन)
▷ (कन्यादान)(अोतल)(ताट)(घेऊ)(का)(तामन)
pas de traduction en français
KanyadanThe ritual of giving away one’s daughter in marriage
puja ➡ pujasRitual worship or adoration of the idol of Gods
[35] id = 23920
दिघे सखु - Dighe Sakhu
Village भांबर्डे - Bhambarde
राम लक्ष्मण दोन्ही नाव देवाची
हौस मला मोठी लेकी सखुच्या नावाची
rāma lakṣmaṇa dōnhī nāva dēvācī
hausa malā mōṭhī lēkī sakhucyā nāvācī
Ram and Lakshman, both are names of gods
I am very fond of my daughter Sakhu’s name
▷  Ram Laksman both (नाव) God
▷ (हौस)(मला)(मोठी)(लेकी)(सखुच्या)(नावाची)
pas de traduction en français
[36] id = 40394
कबाडे चंद्रभागा - Kabade Chandrabhaga
Village पुणतांबा - Puntamba
लेकाच्या परीस मला लेकीची आगद
सर्गीच्या वाटी मैना वाचीती कागद
lēkācyā parīsa malā lēkīcī āgada
sargīcyā vāṭī mainā vācītī kāgada
More than a son, I feel like having a daughter
When I go to heaven, she will sing my praises
▷ (लेकाच्या)(परीस)(मला)(लेकीची)(आगद)
▷ (सर्गीच्या)(वाटी) Mina (वाचीती)(कागद)
pas de traduction en français
[37] id = 42589
कांबळे शाहू - Kamble Shahu
Village नांदगाव - Nandgaon
UVS-45-15 start 07:57 ➡ listen to section
जिवाला सोडवण एक असावी लेकबाळ
आता माझी बाई गळ्या पुतळ्याची माळ
jivālā sōḍavaṇa ēka asāvī lēkabāḷa
ātā mājhī bāī gaḷyā putaḷyācī māḷa
To get deliverance from this world, one should have a daughter
Now my Mina, my daughter, is like a necklace of gold coins
▷ (जिवाला)(सोडवण)(एक)(असावी)(लेकबाळ)
▷ (आता) my daughter (गळ्या)(पुतळ्याची)(माळ)
pas de traduction en français
[38] id = 44349
नांदुरे चातुरा - Nandure Chatura
Village मानवत - Manvat
लाडक्या लेकीच नाव ठेविते शशीकला
गडू तांब्यावरी पेला मामानी ग देवू केला
lāḍakyā lēkīca nāva ṭhēvitē śaśīkalā
gaḍū tāmbyāvarī pēlā māmānī ga dēvū kēlā
I name my darling daughter Shashikala
The glass on the jug is offered by maternal uncle
▷ (लाडक्या)(लेकीच)(नाव)(ठेविते)(शशीकला)
▷ (गडू)(तांब्यावरी)(पेला) maternal_uncle * (देवू) did
pas de traduction en français
[39] id = 44367
नांदुरे गंगु - Nandure Gangu
Village मानवत - Manvat
जिला नाही लेक तिची बांधली मोट
तिच्या मरणाचा नाही फूटला उमट
jilā nāhī lēka ticī bāndhalī mōṭa
ticyā maraṇācā nāhī phūṭalā umaṭa
The one who does not have a daughter was tied into a bundle
Her death was not grieved loudly
▷ (जिला) not (लेक)(तिची)(बांधली)(मोट)
▷ (तिच्या)(मरणाचा) not (फूटला)(उमट)
pas de traduction en français
Notes =>ज्या बाईला मुलगी नाही, ती बाई मेल्यावर कोण मोठ्यान रडणार असा प्रश्न बाया विचारतात.The woman who does not have a daughter, who will feel the grief deeply and weep loudly? That is the question women ask each other.
[40] id = 44368
नांदुरे गंगु - Nandure Gangu
Village मानवत - Manvat
लेकाया परास लेकी मैनाची अगद
सरगीच्या वाट मैना वाचती कागद
lēkāyā parāsa lēkī mainācī agada
saragīcyā vāṭa mainā vācatī kāgada
More than a son, I feel like having a daughter
When I go to heaven, she will sing my praises
▷ (लेकाया)(परास)(लेकी)(मैनाची)(अगद)
▷ (सरगीच्या)(वाट) Mina (वाचती)(कागद)
pas de traduction en français
[41] id = 44369
नांदुरे गंगु - Nandure Gangu
Village मानवत - Manvat
जिला नाही लेक तिन चिखलाची केली
आल मिरगाच पाणी राधा इरगून (वरघळून) गेली
jilā nāhī lēka tina cikhalācī kēlī
āla miragāca pāṇī rādhā iragūna (varaghaḷūna) gēlī
The one who does not have a daughter, she sculpted one from mud
Rain accompanying Mrig constellation came, and Radha melted away
▷ (जिला) not (लेक)(तिन)(चिखलाची) shouted
▷  Here_comes (मिरगाच) water, (राधा)(इरगून) ( (वरघळून) ) went
pas de traduction en français
Notes =>Only your own child will have attachment and affection for you. An adopted one, how close can she be, after all?
[42] id = 44390
नांदुरे गंगु - Nandure Gangu
Village मानवत - Manvat
लेकाया परास लेकी मैनाची आवड
सरगीच्या वाट उघडी कानाच कवाड
lēkāyā parāsa lēkī mainācī āvaḍa
saragīcyā vāṭa ughaḍī kānāca kavāḍa
More than a son, I would like to have a daughter
On the way to heaven, she opens the doors of the ears
▷ (लेकाया)(परास)(लेकी)(मैनाची)(आवड)
▷ (सरगीच्या)(वाट)(उघडी)(कानाच)(कवाड)
pas de traduction en français
Notes =>Daughter remembers her mother’s good deeds and keeps mentioning them loudly, thus making her feelings reach the people and also the abode of Yama.
[43] id = 44394
साबणे लक्ष्मी - Sabane Lakshmi
Village परळी वैजनाथ - Parali Vaijanath
लेकीच्या परीस काय करशीन लेका
वडाच्या झाडाच्या नेला पारंबीला टेका
lēkīcyā parīsa kāya karaśīna lēkā
vaḍācyā jhāḍācyā nēlā pārambīlā ṭēkā
Son, what will you do more than a daughter
Aerial roots of the Banyan* ultimately go towards the roots of the tree (Son and daughter, both will come to their mother)
▷ (लेकीच्या)(परीस) why (करशीन)(लेका)
▷ (वडाच्या)(झाडाच्या)(नेला)(पारंबीला)(टेका)
pas de traduction en français
BanyanFicus benghalensis (the “Indian banyan“), the national tree of the Republic of India
[44] id = 43874
नांदुरे चातुरा - Nandure Chatura
Village मानवत - Manvat
लेका ग परीस मला लेकीची आगद
सरगीच्या वाट मैना वाचती कागद
lēkā ga parīsa malā lēkīcī āgada
saragīcyā vāṭa mainā vācatī kāgada
More than a son, I feel like having a daughter
When I go to heaven, she will sing my praises
▷ (लेका) * (परीस)(मला)(लेकीची)(आगद)
▷ (सरगीच्या)(वाट) Mina (वाचती)(कागद)
pas de traduction en français
[45] id = 45435
मोरे रेश्मा - More Reshma
Village साकोरा - Sakora
लाडक्या लेकाच नाव ठेवू शिवू भाऊ
एवढ्या कौतुकाने हाका मारी माझा भाऊ
lāḍakyā lēkāca nāva ṭhēvū śivū bhāū
ēvaḍhyā kautukānē hākā mārī mājhā bhāū
Let’s name our dear son Shivubhau
My brother calls me with such affection
▷ (लाडक्या)(लेकाच)(नाव)(ठेवू)(शिवू) brother
▷ (एवढ्या)(कौतुकाने)(हाका)(मारी) my brother
pas de traduction en français
[46] id = 45436
बावीस्कर लता - Baviskar Lata
Village शिरुर - Shirur
लाडकी व लेकी नाव ठेवू सिता गिता
असा मारे हाका कडकवीक तुना पिता
lāḍakī va lēkī nāva ṭhēvū sitā gitā
asā mārē hākā kaḍakavīka tunā pitā
Dear daughters, we shall name them Sita and Gita
Your father lovingly calls you so
▷ (लाडकी)(व)(लेकी)(नाव)(ठेवू) Sita (गिता)
▷ (असा)(मारे)(हाका)(कडकवीक)(तुना)(पिता)
pas de traduction en français
[47] id = 24072
शेलार हिरा - Shelar Hira
Village उरवडे - Urvade
लेकाच्या परास लेक आली कुठूनी
ताईत शेजचा आला पेटीला गाठूनी
lēkācyā parāsa lēka ālī kuṭhūnī
tāīta śējacā ālā pēṭīlā gāṭhūnī
More than the son, from where has the daughter come
She is like a boxlike locket (usually containing the sacred ash) next to the talisman
▷ (लेकाच्या)(परास)(लेक) has_come (कुठूनी)
▷ (ताईत)(शेजचा) here_comes (पेटीला)(गाठूनी)
pas de traduction en français
[48] id = 24073
पडळघरे नका - Padalghare Naka
Village रिहे - Rihe
चौघ तुझ राघु चार मालायाच हंड
आता माझे बाई हांड्याला चरी दंड
caugha tujha rāghu cāra mālāyāca haṇḍa
ātā mājhē bāī hāṇḍyālā carī daṇḍa
Your four sons are like four big vessels of treasure
Now, my daughter matches and suits them as a small vessel
▷ (चौघ) your (राघु)(चार)(मालायाच)(हंड)
▷ (आता)(माझे) woman (हांड्याला)(चरी)(दंड)
pas de traduction en français
[49] id = 24074
पडळघरे गुणा - Padalghare Guna
Village रिहे - Rihe
चौघ तुझ राघु चार मालाच मारेव
तान्ही तुझी मैना मधी नक्षाची बारव
caugha tujha rāghu cāra mālāca mārēva
tānhī tujhī mainā madhī nakṣācī bārava
Your four sons are like four special gems
Your little Mina* is like a well (storehouse) with decorations
▷ (चौघ) your (राघु)(चार)(मालाच)(मारेव)
▷ (तान्ही)(तुझी) Mina (मधी)(नक्षाची)(बारव)
pas de traduction en français
[50] id = 47672
पठारे पारु - Pathare Paru
Village कारेगाव - Karegaon
लाडक्या लेकीच नाव ठेवीन सीतागीता
लेक तुझ नाव पंढरीचा एकनाथा
lāḍakyā lēkīca nāva ṭhēvīna sītāgītā
lēka tujha nāva paṇḍharīcā ēkanāthā
I named my darling daughter Sita Gita
Son, I gave you the name of Eknath of Pandhari
▷ (लाडक्या)(लेकीच)(नाव)(ठेवीन)(सीतागीता)
▷ (लेक) your (नाव)(पंढरीचा)(एकनाथा)
pas de traduction en français
[51] id = 52657
पठारे इंदूबाई शंकरराव - Pathare Indubai
Village चित्तरखेड - Chittarkhed
लाडाच्या लेकीच नाव ठेविते सुंदर
चांदीच येंदोर चांदीच घुंगर
lāḍācyā lēkīca nāva ṭhēvitē sundara
cāndīca yēndōra cāndīca ghuṅgara
I name my dear daughter Sundar
Silver anklets and silver bells
▷ (लाडाच्या)(लेकीच)(नाव)(ठेविते)(सुंदर)
▷ (चांदीच)(येंदोर)(चांदीच)(घुंगर)
pas de traduction en français
[52] id = 53827
फुंदे गंगुबाई तबाजी - Funde gangu
Village महीर - Mahir
लाडक्या लेकीच नाव ठेविते गयाबाई
सुर्यचंद्र केला याही सुखदेव जावई
lāḍakyā lēkīca nāva ṭhēvitē gayābāī
suryacandra kēlā yāhī sukhadēva jāvaī
I name my darling daughter Gayabai
I made the sun and moon my Vyahi* and Venus my son-in-law
▷ (लाडक्या)(लेकीच)(नाव)(ठेविते)(गयाबाई)
▷ (सुर्यचंद्र) did (याही)(सुखदेव)(जावई)
pas de traduction en français
Vyahi ➡ VyahisFather-in-law of one’s son or daughter. The two fathers are each other’s Vyahi reciprocally and also to their child’s mother-in-law
[53] id = 53828
भालेराव सावित्रा बबन - Bhalerao Savitra Baban
Village किवळे - Kivale
लांब लांब केस मला गुताडा निघाना
तुम्ही बयांनो जाता माझ्या सखीला सांगाना
lāmba lāmba kēsa malā gutāḍā nighānā
tumhī bayānnō jātā mājhyā sakhīlā sāṅgānā
Long long hair, I cannot remove the knots
Women, while going, please tell my friend
▷ (लांब)(लांब)(केस)(मला)(गुताडा)(निघाना)
▷ (तुम्ही)(बयांनो) class my (सखीला)(सांगाना)
pas de traduction en français
[54] id = 108467
म्हस्के अंजना - Mhaske Anjana
Village इसगाव - Isagaon
लेकीच्या जनमाला उगच आले देवा
नाही घडली मला सेवा सख्या मारुतीची
lēkīcyā janamālā ugaca ālē dēvā
nāhī ghaḍalī malā sēvā sakhyā mārutīcī
God for no reason whatsoever, I am born a daughter
I could not not sweep the temple or do any other service of God Maruti*
▷ (लेकीच्या)(जनमाला)(उगच) here_comes (देवा)
▷  Not (घडली)(मला)(सेवा)(सख्या)(मारुतीची)
pas de traduction en français
MarutiA Sanskrit word referring to Hanuman, son of Vayudeva, the Hindu Wind God Vayu
[55] id = 62829
जगताप कोंडाबाई गंगाराम - Jagtap Konda Gangaram
Village पढेगाव - Padhegaon
लाडक्या लेकीचा येळ चुली बानवशी
राजु बाळाचा माझा गाडा गडबड येशीपाशी
lāḍakyā lēkīcā yēḷa culī bānavaśī
rāju bāḷācā mājhā gāḍā gaḍabaḍa yēśīpāśī
My darling daughter’s time is spent in cooking with pots and pans near the hearth
My son Raju’s cart is making noise near the village boundary
▷ (लाडक्या)(लेकीचा)(येळ)(चुली)(बानवशी)
▷ (राजु)(बाळाचा) my (गाडा)(गडबड)(येशीपाशी)
pas de traduction en français
[56] id = 65420
मोहीते द्रौपदीबाई वामनराव - Mohite Dropadi bai Vamanrao
Village महातपूर - Mahatpur
माझ्या मनाला वाटत लेक आसावी लेकात
सदा लालारी कपासात
mājhyā manālā vāṭata lēka āsāvī lēkāta
sadā lālārī kapāsāta
I feel like having a daughter along with the sons
She will stand out among her brothers
▷  My (मनाला)(वाटत)(लेक)(आसावी)(लेकात)
▷ (सदा)(लालारी)(कपासात)
pas de traduction en français
[57] id = 67173
शेलार हौशा - Shelar Housha
Village सावरगाव - Savargaon
लेकाच्या परीस मला लेकीची आगद
स्वर्गीच्या वाटा मैना वाचीती कागद
lēkācyā parīsa malā lēkīcī āgada
svargīcyā vāṭā mainā vācītī kāgada
More than a son, I feel like having a daughter
When I go to heaven, she will sing my praises
▷ (लेकाच्या)(परीस)(मला)(लेकीची)(आगद)
▷ (स्वर्गीच्या)(वाटा) Mina (वाचीती)(कागद)
pas de traduction en français
[58] id = 67199
गोरे पार्वती - Gore Parvati
Village कारेगाव - Karegaon
लेक्या परीनं मला लेकीचं आगदं
स्वर्गाच्या वाटा मैना वाचीन कागद
lēkyā parīnaṁ malā lēkīcaṁ āgadaṁ
svargācyā vāṭā mainā vācīna kāgada
More than a son, I feel like having a daughter
When I go to heaven, she will sing my praises
▷ (लेक्या)(परीनं)(मला)(लेकीचं)(आगदं)
▷ (स्वर्गाच्या)(वाटा) Mina (वाचीन)(कागद)
pas de traduction en français
[59] id = 78884
काळे शोभा - Kale Shobha
Village फातुलाबाद - Phatulabad
अस लाडाच्या लेकीच नाव ठेवीते सुमन
जाई बाम्हण थाळा देवुभाव तामण
asa lāḍācyā lēkīca nāva ṭhēvītē sumana
jāī bāmhaṇa thāḷā dēvubhāva tāmaṇa
My daughter, I shall name you Suman
For Brahman, I shall take a big plate for God’s worship, I shall take a small one
▷ (अस)(लाडाच्या)(लेकीच)(नाव)(ठेवीते)(सुमन)
▷ (जाई)(बाम्हण)(थाळा)(देवुभाव)(तामण)
pas de traduction en français
[60] id = 78885
काळे शोभा - Kale Shobha
Village फातुलाबाद - Phatulabad
असं लाडाच्या लेकीच नाव ठेवीते झुंबर
दारी सोप्या सुंबरत्याला चांदी घुंगर
asaṁ lāḍācyā lēkīca nāva ṭhēvītē jhumbara
dārī sōpyā sumbaratyālā cāndī ghuṅgara
I shall name my darling daughter Zumbar
She is like silver bells in the decoration tied to the door frame
▷ (असं)(लाडाच्या)(लेकीच)(नाव)(ठेवीते)(झुंबर)
▷ (दारी)(सोप्या)(सुंबरत्याला)(चांदी)(घुंगर)
pas de traduction en français
[61] id = 102774
वाघ सुमन - Wagh Suman
Village रांजणी - Ranjani
किती मी हाका मारु तुला लेकीच्या नावान
आश्लेषा बाई माझी दिली राधीका देवान
kitī mī hākā māru tulā lēkīcyā nāvāna
āślēṣā bāī mājhī dilī rādhīkā dēvāna
How long can I call by my daughter’s name
Ashlesha, dear daughter, you are my Radhika given to me by God
▷ (किती) I (हाका)(मारु) to_you (लेकीच्या)(नावान)
▷ (आश्लेषा) woman my (दिली)(राधीका)(देवान)
pas de traduction en français
[62] id = 102775
राशीनकर सिंधू - Rashinkar Sindhu
Village नायगाव - Naygaon
लेका परीस मला लेकीची आदत
स्वर्गीच्या वाट्या मैना वाचीती कागद
lēkā parīsa malā lēkīcī ādata
svargīcyā vāṭyā mainā vācītī kāgada
More than a son, I feel like having a daughter
When I go to heaven, she will sing my praises
▷ (लेका)(परीस)(मला)(लेकीची)(आदत)
▷ (स्वर्गीच्या)(वाट्या) Mina (वाचीती)(कागद)
pas de traduction en français
[63] id = 102776
पवार कमल - Pawar Kamal
Village हासाळा - Hasala
साळीचे तांदुळ आदनी झाले गार
पुत्र नाही थोर कन्या थोर
sāḷīcē tānduḷa ādanī jhālē gāra
putra nāhī thōra kanyā thōra
Sali variety of rice became cold in warm water
A son is not great, a daughter is great
▷ (साळीचे)(तांदुळ)(आदनी) become (गार)
▷ (पुत्र) not great (कन्या) great
pas de traduction en français
[64] id = 102779
कबाडे चंद्रभागा - Kabade Chandrabhaga
Village पुणतांबा - Puntamba
जिला नही लेक हार कशाला जाईल
शिपीयाच्या साता उभी कशाला राहील
jilā nahī lēka hāra kaśālā jāīla
śipīyācyā sātā ubhī kaśālā rāhīla
The one who doesn’t have a daughter, why would she accept defeat
Why will she stand in a tailor’s shop
▷ (जिला) not (लेक)(हार)(कशाला) will_go
▷ (शिपीयाच्या)(साता) standing (कशाला)(राहील)
pas de traduction en français
[65] id = 102780
नायर पुष्पा पीटर - Nayar Puspha Piter
Village पुणतांबा - Puntamba
जलमाला आले येण्याचे काय कारण
प्रितीच बाई माझ सुखी असल हरण
jalamālā ālē yēṇyācē kāya kāraṇa
pritīca bāī mājha sukhī asala haraṇa
What is the reason for me to be born
My dear daughter, she will be happy
▷ (जलमाला) here_comes (येण्याचे) why (कारण)
▷ (प्रितीच) woman my (सुखी)(असल)(हरण)
pas de traduction en français
[66] id = 102781
शेडगे रखमाबाई देवराम - Shedge Rakhama Devram
Village नानगाव - Nangaon
दरव्याच्या काठी गेले होते लालासाठी
आता माझी बाई हेलव्याने आली पेटी
daravyācyā kāṭhī gēlē hōtē lālāsāṭhī
ātā mājhī bāī hēlavyānē ālī pēṭī
I had gone to the sea for a son
Now, I got a daughter with the wave
▷ (दरव्याच्या)(काठी) has_gone (होते)(लालासाठी)
▷ (आता) my daughter (हेलव्याने) has_come (पेटी)
pas de traduction en français
[67] id = 102782
साठे आनंदी लहु - Sathe Anandi Lahu
Village बोहेर - Bohere
पहिगयीली लेक आईच्या कामा आली
भाकरीच्या पाटी शिवच्या शेता नेली
pahigayīlī lēka āīcyā kāmā ālī
bhākarīcyā pāṭī śivacyā śētā nēlī
Daughter born first, she becomes a help for her mother
She can take the lunch basket to the field near the village boundary
▷ (पहिगयीली)(लेक)(आईच्या)(कामा) has_come
▷ (भाकरीच्या)(पाटी)(शिवच्या)(शेता)(नेली)
pas de traduction en français
[68] id = 102783
वाघ पद्मीनी - Wagh Padmini
Village दासखेड - Daskhed
किती वाड्या तु तर जोंधळ्या परीस तुरी
राघु परास मैना प्यारी
kitī vāḍyā tu tara jōndhaḷyā parīsa turī
rāghu parāsa mainā pyārī
Toor* (daughter), you may grow as much as jowar* (son)
I like Mina, daughter more than Raghu*, son
▷ (किती)(वाड्या) you wires (जोंधळ्या)(परीस)(तुरी)
▷ (राघु)(परास) Mina (प्यारी)
pas de traduction en français
Toor
jowarA variety of millet
RaghuLiteral meaning is Parrot. But in the songs, they fondly call their son or brother Raghu
[69] id = 102784
शंकरशेट््टी कमळाबाई दरप्पा - Shankarshetti Kamala Darappa
Village नळदुर्ग - Naldurg
लेकीच्या जन्माला ब्रम्ह बघतो तातडी
रेघ पडल वाकडी
lēkīcyā janmālā bramha baghatō tātaḍī
rēgha paḍala vākaḍī
A daughter’s birth, Brahma looks into it urgently
Otherwise the line may be drawn crookedly
▷ (लेकीच्या)(जन्माला)(ब्रम्ह)(बघतो)(तातडी)
▷ (रेघ)(पडल)(वाकडी)
pas de traduction en français
[70] id = 102785
क्षीरसागर प्रभावती रामचंद्र - Kshirsagar pabhavati Ramchandra
Village वडगाव - Vadgaon
शिंगारील ताट वरी झाकीला शेला
माझ्या मावळी बाई वाणी हाक मारीली कुणी मला
śiṅgārīla tāṭa varī jhākīlā śēlā
mājhyā māvaḷī bāī vāṇī hāka mārīlī kuṇī malā
The plate is decorated, it is covered with a stole
My dear mother, who called out to me like you
▷ (शिंगारील)(ताट)(वरी)(झाकीला)(शेला)
▷  My (मावळी) woman (वाणी)(हाक)(मारीली)(कुणी)(मला)
pas de traduction en français
[71] id = 102786
क्षीरसागर प्रभावती रामचंद्र - Kshirsagar pabhavati Ramchandra
Village वडगाव - Vadgaon
शिंगारील ताट वरी केळाची फणी
हाक मारीली मला कुणी मावली वाणी
śiṅgārīla tāṭa varī kēḷācī phaṇī
hāka mārīlī malā kuṇī māvalī vāṇī
The plate is decorated, a bunch of bananas on top
Someone called out to me like my mother
▷ (शिंगारील)(ताट)(वरी)(केळाची)(फणी)
▷ (हाक)(मारीली)(मला)(कुणी)(मावली)(वाणी)
pas de traduction en français
[72] id = 102787
सस्ते इंदू - Saste Indu
Village येडशी - Yedshi
हौस मला मोठी जुडीच्या नावाची
हाका मारीते कवाची
hausa malā mōṭhī juḍīcyā nāvācī
hākā mārītē kavācī
I like my friend's name very much
I am calling out since when
▷ (हौस)(मला)(मोठी)(जुडीच्या)(नावाची)
▷ (हाका)(मारीते)(कवाची)
pas de traduction en français
[73] id = 105224
बुधवत लक्ष्मी - Budhvat Lakshmi
Village सोयगाव - Soyagaon
लेकाची हौस तुला केली लेकीबाई
चढाऊ जोडापायी कुची वना तुझी डोई
lēkācī hausa tulā kēlī lēkībāī
caḍhāū jōḍāpāyī kucī vanā tujhī ḍōī
Dear daughter, I dress you up like a son
But the cape doesn’t fit you, as you are a big baby
▷ (लेकाची)(हौस) to_you shouted (लेकीबाई)
▷ (चढाऊ)(जोडापायी)(कुची)(वना)(तुझी)(डोई)
pas de traduction en français
[74] id = 105259
जाधव अगनीस - Jadhav Agnis
Village लाडेगाव - Ladegaon
हौस मला मोठी इरुद्याची लाला बुटी
मैना माझ्या संग खजीन्याची पेटी
hausa malā mōṭhī irudyācī lālā buṭī
mainā mājhyā saṅga khajīnyācī pēṭī
I am very fond of the red decoration of my toe-rings
Mina daughter, my treasure chest, is with me
▷ (हौस)(मला)(मोठी)(इरुद्याची)(लाला)(बुटी)
▷  Mina my with (खजीन्याची)(पेटी)
pas de traduction en français
[75] id = 105285
पगारे रुक्मिणी - Pagare Rukhamini
Village पुणतांबा - Puntamba
लेकापासुन लेकीची आवड मला
सोरगीच्या वाटा हारण वाचीती कागद
lēkāpāsuna lēkīcī āvaḍa malā
sōragīcyā vāṭā hāraṇa vācītī kāgada
More than a son, I feel like having a daughter
When I go to heaven, she will sing my praises
▷ (लेकापासुन)(लेकीची)(आवड)(मला)
▷ (सोरगीच्या)(वाटा)(हारण)(वाचीती)(कागद)
pas de traduction en français
[76] id = 105300
पंडीत अनूसया - Pandit Anusaya
Village उंदीरगाव - Undirgaon
लेक लेक करते लेक वतनाचा धनी
लेकी मैनाच्या वाचुनी वाट ईची सुनी
lēka lēka karatē lēka vatanācā dhanī
lēkī mainācyā vāṭunī vāṭa īcī sunī
I say, son, son, son is the heir to the land
Without Mina, my daughter, the way to heaven is lonely
▷ (लेक)(लेक)(करते)(लेक)(वतनाचा)(धनी)
▷ (लेकी) of_Mina (वाचुनी)(वाट)(ईची)(सुनी)
pas de traduction en français
[77] id = 105371
पवार गया - Pawar Gaya
Village इळशी - Ilashi
एकुलती एक भला हजाराला भारी
आण चंद्र ढगात लहर्या मारी
ēkulatī ēka bhalā hajārālā bhārī
āṇa candra ḍhagāta laharyā mārī
Only daughter is worth thousands
The moon is shining among the clouds
▷ (एकुलती)(एक)(भला)(हजाराला)(भारी)
▷ (आण)(चंद्र)(ढगात)(लहर्या)(मारी)
pas de traduction en français
[78] id = 105477
सोनावणे कुसुम - Sonawane Kusum
Village नांदगाव - Nandgaon
बाळंतीण बाई बारा दिवस घे ग हवा
माझ्या मैनाचा जलम झाला नवा
bāḷantīṇa bāī bārā divasa ghē ga havā
mājhyā mainācā jalama jhālā navā
Woman, you have just delivered, enjoy your rest for twelve days
Mina, my daughter, it’s like having a new birth
▷ (बाळंतीण) woman (बारा)(दिवस)(घे) * (हवा)
▷  My of_Mina (जलम)(झाला)(नवा)
pas de traduction en français
[79] id = 107447
पवार आशा - Pawar Asha
Village शिरसगाव - Shirasgaon
लेका परीस लेकाची आगद
स्वरगेची बाथ मैना वाचीती कागद
lēkā parīsa lēkācī āgada
svaragēcī bātha mainā vācītī kāgada
More than a son, I feel like having a daughter
When I go to heaven, she will sing my praises
▷ (लेका)(परीस)(लेकाची)(आगद)
▷ (स्वरगेची)(बाथ) Mina (वाचीती)(कागद)
pas de traduction en français
[80] id = 107689
शकुंतला - Shakuntala
Village पाथर्डे - Pathrde
मायनी माय करु माय महियानी शाऊ
देवा पाशी मागु लेक लेकी बरोबरी
māyanī māya karu māya mahiyānī śāū
dēvā pāśī māgu lēka lēkī barōbarī
Mother’s affection is softer than cream
Let’s ask God to give us sons and daughters equally
▷ (मायनी)(माय)(करु)(माय)(महियानी)(शाऊ)
▷ (देवा)(पाशी)(मागु)(लेक)(लेकी)(बरोबरी)
pas de traduction en français
[81] id = 107723
गायके बबन - Gayke Baban Kashinath
Village आचलगाव - Achalgaon
लेकाच्या परीस मला लेकीची आगद
सरगीच्या वाटी मैना वाचीत कागद
lēkācyā parīsa malā lēkīcī āgada
saragīcyā vāṭī mainā vācīta kāgada
More than a son, I feel like having a daughter
When I go to heaven, she will sing my praises
▷ (लेकाच्या)(परीस)(मला)(लेकीची)(आगद)
▷ (सरगीच्या)(वाटी) Mina (वाचीत)(कागद)
pas de traduction en français
[82] id = 108373
ठिगळे भागीरथी - Thigale Bhagirathi
Village लाखनगाव - Lakhangaon
लेक झाली म्हणुन नको घालु खाली मान
होईल हातान कन्यादान
lēka jhālī mhaṇuna nakō ghālu khālī māna
hōīla hātāna kanyādāna
Don’t put your head down because you had a daughter
You will get the merit of performing Kanyadan*
▷ (लेक) has_come (म्हणुन) not (घालु)(खाली)(मान)
▷ (होईल)(हातान)(कन्यादान)
pas de traduction en français
KanyadanThe ritual of giving away one’s daughter in marriage
[83] id = 108374
रंजाळे द्रौपदा श्रीराम - Ranjale Draupada
Shriram

Village नांदरकुळी - Nandarkuli
लेक लेक करु इष्टनाची धनी
लेकी मालनी वाचुनी वाट सरगाची सुनी
lēka lēka karu iṣṭanācī dhanī
lēkī mālanī vāṭunī vāṭa saragācī sunī
They say, son, son, son is the heir to the land
Without a daughter, the way to heaven is lonely
▷ (लेक)(लेक)(करु)(इष्टनाची)(धनी)
▷ (लेकी)(मालनी)(वाचुनी)(वाट)(सरगाची)(सुनी)
pas de traduction en français
Cross references for this song:G:XIX-7.1 (G19-07-01) - Wife’s death before husband / Received with pomp and ceremony in heaven
[84] id = 108466
म्हस्के अंजना - Mhaske Anjana
Village इसगाव - Isagaon
अवीधी राजा चिंता गती म्हणाला
राघु कन्या सोडली वनाला
avīdhī rājā cintā gatī mhaṇālā
rāghu kanyā sōḍalī vanālā
King of Ayodhya said worriedly
Raghu* (God Ram), you left my daughter in the forest
▷ (अवीधी) king (चिंता)(गती)(म्हणाला)
▷ (राघु)(कन्या)(सोडली)(वनाला)
pas de traduction en français
RaghuLiteral meaning is Parrot. But in the songs, they fondly call their son or brother Raghu


E:XIII-1.2 (E13-01-02) - Mother’s attachment to daughter / Daughter’s eating

Cross-references:E:XIII-1.3l (E13-01-03l) - Mother’s attachment to daughter / Praising daughter / Daughter’s anger
E:XIII-2.1l (E13-02-01l) - Mother worries for daughter / Daughter at in-laws’ / Mother remembers her / Mother remembers her
[1] id = 23922
ढेबे ठमा - Dhebe Thama
Village पाथरशेत - Pathershet
गवळण बाईला तहान लागत अचायाट
सांगते बाई तुला फळ खाईली गुळ चाटू
gavaḷaṇa bāīlā tahāna lāgata acāyāṭa
sāṅgatē bāī tulā phaḷa khāīlī guḷa cāṭū
Dear daughter is terribly thirsty
I tell you, woman, you ate fruits, you have a sweet tongue
▷ (गवळण)(बाईला)(तहान)(लागत)(अचायाट)
▷  I_tell woman to_you (फळ)(खाईली)(गुळ)(चाटू)
pas de traduction en français
[2] id = 23923
शेडगे सखूबाई - Shedge Sakhu bai
Village धामणवळ - DhamanOhol
लाडकी माझी बाई लाड तुझा माझ्या हाती
सकाळी उठूनी दूध दह्याची वाटी गवळणीच्या हाती
lāḍakī mājhī bāī lāḍa tujhā mājhyā hātī
sakāḷī uṭhūnī dūdha dahyācī vāṭī gavaḷaṇīcyā hātī
My darling daughter, it is in my hands to pamper you
Getting up in the morning, a bowl of milk and curds in my daughter’s hands
▷ (लाडकी) my daughter (लाड) your my (हाती)
▷  Morning (उठूनी) milk (दह्याची)(वाटी)(गवळणीच्या)(हाती)
pas de traduction en français
[3] id = 23924
मोरे बबा - More Baba
Village दासवे - Dasve
दूध भातानी भरली वाटी वर साखार सरयती
माझ्या मैनाला समजवताना माझी दोपार भरती
dūdha bhātānī bharalī vāṭī vara sākhāra sarayatī
mājhyā mainālā samajavatānā mājhī dōpāra bharatī
A bowl is filled with rice and milk with sugar on top
It is almost afternoon, persuading my Mina, my daughter
▷  Milk (भातानी)(भरली)(वाटी)(वर)(साखार)(सरयती)
▷  My for_Mina (समजवताना) my (दोपार)(भरती)
pas de traduction en français
[4] id = 23925
ढेबे ठमा - Dhebe Thama
Village पाथरशेत - Pathershet
बाळाना माझ्याची आखरी गायी व्याली
गवळण माझी भरपूर दूध प्याली
bāḷānā mājhyācī ākharī gāyī vyālī
gavaḷaṇa mājhī bharapūra dūdha pyālī
My son’s Akhari cow gave birth to a calf
My dear daughter drank plenty of milk
▷ (बाळाना)(माझ्याची)(आखरी) cows (व्याली)
▷ (गवळण) my (भरपूर) milk (प्याली)
pas de traduction en français
[5] id = 23926
भिलारे लक्ष्मी - Bhilare Lakshmi
Village बेलवडे - Belavade
माझ्या घरामधी कशी सांडली तूप पोळी
आता माझी मैना माझी जेवली चाफकळी
mājhyā gharāmadhī kaśī sāṇḍalī tūpa pōḷī
ātā mājhī mainā mājhī jēvalī cāphakaḷī
A flattened bread and ghee* is spilt in my courtyard
My Chaphekali, my daughter, has just finished her meal
▷  My (घरामधी) how (सांडली)(तूप)(पोळी)
▷ (आता) my Mina my (जेवली)(चाफकळी)
pas de traduction en français
gheeclarified butter
[6] id = 23927
कडू सरु - Kadu Saru
Village वडवली - Wadavali
शिमग्याच्या सण डाळ घेते निटवभर
गवळणीला माझ्या राधाला गाठी माळ
śimagyācyā saṇa ḍāḷa ghētē niṭavabhara
gavaḷaṇīlā mājhyā rādhālā gāṭhī māḷa
It is the festival of Shimaga*, I take a measure of lentils
A string with sugar sweets for Radha, my daughter
▷ (शिमग्याच्या)(सण)(डाळ)(घेते)(निटवभर)
▷ (गवळणीला) my (राधाला)(गाठी)(माळ)
pas de traduction en français
ShimagaThe Holi Festival in the month of Phalgun
[7] id = 23928
कडू सरु - Kadu Saru
Village वडवली - Wadavali
होळी आईला गेली लोक तळी भराया जाईल कोण
गवळण फुंद दादा मला गाठी माळ
hōḷī āīlā gēlī lōka taḷī bharāyā jāīla kōṇa
gavaḷaṇa phunda dādā malā gāṭhī māḷa
People have gone to worship Holi*, but who will perform Tali*
Sister is in tears and asking her brother to get her a string
▷ (होळी)(आईला) went (लोक)(तळी)(भराया) will_go who
▷ (गवळण)(फुंद)(दादा)(मला)(गाठी)(माळ)
pas de traduction en français
HoliAlso known as the “festival of colours“, a spring festival signifying the victory of good over evil, the arrival of spring, end of winter, and for many a festive day to meet others, play and laugh, forget and forgive, and repair broken relationships.
TaliOffering of Bhandara, coconut and other things, keeping them on the palm, to Malhari, God of Jejuri. Also called Tali Banhdara
[8] id = 23929
कडू सरु - Kadu Saru
Village वडवली - Wadavali
सणामधी सण सण शिमगा आटीचा
गवळणीनी माझ्या छंद घेतीला गाठीचा
saṇāmadhī saṇa saṇa śimagā āṭīcā
gavaḷaṇīnī mājhyā chanda ghētīlā gāṭhīcā
Among the festivals, Shimaga* is the most important
My daughter is after getting a string with sugar sweets
▷ (सणामधी)(सण)(सण)(शिमगा)(आटीचा)
▷ (गवळणीनी) my (छंद)(घेतीला)(गाठीचा)
pas de traduction en français
ShimagaThe Holi Festival in the month of Phalgun
[9] id = 23930
हळंदे गुणा - Halande Guna
Village पळसे - Palase
दूधा तुपानी भरली वाटी वर साकर रजी रजी
तान्ही ग माझी मैना जेवू वाढीती तुझी आजी
dūdhā tupānī bharalī vāṭī vara sākara rajī rajī
tānhī ga mājhī mainā jēvū vāḍhītī tujhī ājī
A bowl filled with milk and ghee* with sugar on top
My little Mina, your grandmother is serving you a meal
▷  Milk (तुपानी)(भरली)(वाटी)(वर)(साकर)(रजी)(रजी)
▷ (तान्ही) * my Mina (जेवू)(वाढीती)(तुझी)(आजी)
pas de traduction en français
gheeclarified butter
[10] id = 23931
पडळघरे सावित्रा - Padalghare Savitra
Village रिहे - Rihe
लाडक्या लेकीच तोंड भाजल भाजीनी
तूप साखरेची सवय लावली आजीनी
lāḍakyā lēkīca tōṇḍa bhājala bhājīnī
tūpa sākharēcī savaya lāvalī ājīnī
Darling daughter burns her mouth while eating vegetables
Her grandmother has given her the habit of eating sugar and ghee*
▷ (लाडक्या)(लेकीच)(तोंड)(भाजल)(भाजीनी)
▷ (तूप)(साखरेची)(सवय)(लावली)(आजीनी)
pas de traduction en français
gheeclarified butter
[11] id = 23932
दबडे नथू - Dabde Nathu
Village साकरी - Sakari
लाडकी मैना खाया मागती मलई
सोन्याची वाटी तिला चांदीची कल्हाई
lāḍakī mainā khāyā māgatī malaī
sōnyācī vāṭī tilā cāndīcī kalhāī
Darling daughter asks for cream to eat
A brass bowl plated with silver
▷ (लाडकी) Mina (खाया)(मागती)(मलई)
▷ (सोन्याची)(वाटी)(तिला)(चांदीची)(कल्हाई)
pas de traduction en français
[12] id = 23933
शेडगे सखूबाई - Shedge Sakhu bai
Village धामणवळ - DhamanOhol
लाडकी म्हण बाई खाया मागती मलई
सोन्याच ताट त्याला चांदीची कल्हई
lāḍakī mhaṇa bāī khāyā māgatī malaī
sōnyāca tāṭa tyālā cāndīcī kalhī
Darling daughter asks for cream to eat
A gold plate plated with silver
▷ (लाडकी)(म्हण) woman (खाया)(मागती)(मलई)
▷  Of_gold (ताट)(त्याला)(चांदीची)(कल्हई)
pas de traduction en français
[13] id = 23934
कुडले इंदू - Kudle Indu
Village घुटके - Ghutke
लाडयकी लेक खाया मागती मलई
पितळची वाटी तिला चांदीची कल्हई
lāḍayakī lēka khāyā māgatī malaī
pitaḷacī vāṭī tilā cāndīcī kalhī
Darling daughter asks for cream to eat
A brass bowl plated with silver
▷ (लाडयकी)(लेक)(खाया)(मागती)(मलई)
▷ (पितळची)(वाटी)(तिला)(चांदीची)(कल्हई)
pas de traduction en français
[14] id = 23935
गायकवाड सुला - Gaykwad Sula
Village रावडे - Ravade
लाडायाची लेक खाया मागती मलई
पितळची वाटी तिला चांदीची कल्हई
lāḍāyācī lēka khāyā māgatī malaī
pitaḷacī vāṭī tilā cāndīcī kalhī
Darling daughter asks for cream to eat
A brass bowl plated with silver
▷ (लाडायाची)(लेक)(खाया)(मागती)(मलई)
▷ (पितळची)(वाटी)(तिला)(चांदीची)(कल्हई)
pas de traduction en français
[15] id = 23936
गोणते भिमा - Gonate Bhima
Village आजिवली - Ajiwali
लाडकी मैना खाया मागती सलत अलत
सांगते मैना तुला अंजीर बाजारी आल नव्हत
lāḍakī mainā khāyā māgatī salata alata
sāṅgatē mainā tulā añjīra bājārī āla navhata
Darling daughter asks for anything that comes to her mind to eat
I tell you, my Mina, my daughter, no figs were there for sale in the bazaar
▷ (लाडकी) Mina (खाया)(मागती)(सलत)(अलत)
▷  I_tell Mina to_you (अंजीर)(बाजारी) here_comes (नव्हत)
pas de traduction en français
[16] id = 23937
पडवळ गवू - Padwal Gawu
Village साकरी - Sakari
लाडकी मैना खाया मागती आलत मालत
मावली बया बोल साळू बाजारी आल नव्हत
lāḍakī mainā khāyā māgatī ālata mālata
māvalī bayā bōla sāḷū bājārī āla navhata
Darling daughter asks for anything that comes to her mind to eat
My mother says, Salu*, what you want is not there for sale in the bazaar
▷ (लाडकी) Mina (खाया)(मागती)(आलत)(मालत)
▷ (मावली)(बया) says (साळू)(बाजारी) here_comes (नव्हत)
pas de traduction en français
SaluProper name of a girl
[17] id = 23938
मराठे जना - Marathe Jana
Village चाचीवली - Chachiwali
लाडकी लेक खाया मागती आलत मालत
बाळ बोलत्यात साळू बाजारी आल नव्हत
lāḍakī lēka khāyā māgatī ālata mālata
bāḷa bōlatyāta sāḷū bājārī āla navhata
Darling daughter asks for anything that comes to her mind to eat
My son says, Salu, what you want is not there for sale in the bazaar
▷ (लाडकी)(लेक)(खाया)(मागती)(आलत)(मालत)
▷  Son (बोलत्यात)(साळू)(बाजारी) here_comes (नव्हत)
pas de traduction en français
SaluProper name of a girl
[18] id = 23939
कुडले इंदू - Kudle Indu
Village घुटके - Ghutke
लाडकी लेक खायाला मागती सलत भलत
मागती भलत सलत अंजीर बागात नव्हत
lāḍakī lēka khāyālā māgatī salata bhalata
māgatī bhalata salata añjīra bāgāta navhata
Darling daughter asks for anything that comes to her mind to eat
Asks for anything to eat, no figs were there for sale in the bazaar
▷ (लाडकी)(लेक)(खायाला)(मागती)(सलत)(भलत)
▷ (मागती)(भलत)(सलत)(अंजीर)(बागात)(नव्हत)
pas de traduction en français
Cross references for this song:E:XIII-1.3l (E13-01-03l) - Mother’s attachment to daughter / Praising daughter / Daughter’s anger
E:XIII-1.16 ???
[19] id = 23940
कडू सरु - Kadu Saru
Village वडवली - Wadavali
लेकाच्या परास लेकी मैनाचा थाट
गवळण माझी बाई माग खायाला थालीपीट
lēkācyā parāsa lēkī mainācā thāṭa
gavaḷaṇa mājhī bāī māga khāyālā thālīpīṭa
More than my son, daughter Mina is pampered
My dear daughter asks for Thalipith’’ to eat
▷ (लेकाच्या)(परास)(लेकी) of_Mina (थाट)
▷ (गवळण) my daughter (माग)(खायाला)(थालीपीट)
pas de traduction en français
[20] id = 23941
पाठारे सीता - Pathare Sita
Village कोळवली - Kolawali
लाडयकी लेक फेणी मागती भाजूनी
मैना कसा तुझा छंद इस्तु जाईल विझुनी
lāḍayakī lēka phēṇī māgatī bhājūnī
mainā kasā tujhā chanda istu jāīla vijhunī
Darling daughter asks for roasted ’Pheni’
Mina, my daughter, what is this desire of yours, the fire will burn out
▷ (लाडयकी)(लेक)(फेणी)(मागती)(भाजूनी)
▷  Mina how your (छंद)(इस्तु) will_go (विझुनी)
pas de traduction en français
[21] id = 23942
पाठारे सीता - Pathare Sita
Village कोळवली - Kolawali
लाडयकी लेक खाया मागती काही काही
पिकल डाळींब बाजारात आली नाही
lāḍayakī lēka khāyā māgatī kāhī kāhī
pikala ḍāḷīmba bājārāta ālī nāhī
Darling daughter asks for anything that comes to her mind to eat
Ripe pomegranates were not there for sale in the bazaar
▷ (लाडयकी)(लेक)(खाया)(मागती)(काही)(काही)
▷ (पिकल)(डाळींब)(बाजारात) has_come not
pas de traduction en français
[22] id = 23943
पाठारे सीता - Pathare Sita
Village कोळवली - Kolawali
लडयकी लेक खाया मागती रेवडी
गवळण माझी बाई मामा संगती चावडी
laḍayakī lēka khāyā māgatī rēvaḍī
gavaḷaṇa mājhī bāī māmā saṅgatī cāvaḍī
Darling daughter asks for crisp semolina sweet to eat
My dear daughter is in the chavadi* with her maternal uncle
▷ (लडयकी)(लेक)(खाया)(मागती)(रेवडी)
▷ (गवळण) my daughter maternal_uncle (संगती)(चावडी)
pas de traduction en français
chavadiA place of meeting for villagers. A place of meeting in a village where village matters are discussed and a final decision is given by the Panch (the five important people in the village). A village hall.
[23] id = 23944
गायकवाड सुला - Gaykwad Sula
Village रावडे - Ravade
लाडक्या लेकीनी छंद घेतीला गुळाचा
आता माझे बाई सोड पदर पिळाचा
lāḍakyā lēkīnī chanda ghētīlā guḷācā
ātā mājhē bāī sōḍa padara piḷācā
Darling daughter is pestering me to give her jaggery*
Now, my daughter, leave the end of my sari which you are twisting
▷ (लाडक्या)(लेकीनी)(छंद)(घेतीला)(गुळाचा)
▷ (आता)(माझे) woman (सोड)(पदर)(पिळाचा)
pas de traduction en français
jaggeryA traditional non-centrifugal cane sugar
[24] id = 23945
कडू सरु - Kadu Saru
Village वडवली - Wadavali
माळीण बाई पान द्यावीस आठ
गवळणीच्या माझ्या मैनाच लाल वठ
māḷīṇa bāī pāna dyāvīsa āṭha
gavaḷaṇīcyā mājhyā maināca lāla vaṭha
Woman betel leaf seller, give me eight betel leaves
My Mina’s, my daughter’s lips are red
▷ (माळीण) woman (पान)(द्यावीस) eight
▷ (गवळणीच्या) my of_Mina (लाल)(वठ)
pas de traduction en français
[25] id = 23946
कडू सरु - Kadu Saru
Village वडवली - Wadavali
माळीणबाई पान द्यावीस कवळी कवळी
गवळण माझी पान खाणार पोरसवदी
māḷīṇabāī pāna dyāvīsa kavaḷī kavaḷī
gavaḷaṇa mājhī pāna khāṇāra pōrasavadī
Woman betel leaf seller, give me tender betel leaves
My daughter who will eat betel leaves is very young
▷ (माळीणबाई)(पान)(द्यावीस)(कवळी)(कवळी)
▷ (गवळण) my (पान)(खाणार)(पोरसवदी)
pas de traduction en français
[26] id = 23947
कडू सरु - Kadu Saru
Village वडवली - Wadavali
माळीण बाई पान द्यावीस येक
गवळण माझी पान खाणारी लेक
māḷīṇa bāī pāna dyāvīsa yēka
gavaḷaṇa mājhī pāna khāṇārī lēka
Woman betel leaf seller, give me one betel leaf
The one who is going to eat betel leaf is my daughter
▷ (माळीण) woman (पान)(द्यावीस)(येक)
▷ (गवळण) my (पान)(खाणारी)(लेक)
pas de traduction en français
[27] id = 23948
कडू सरु - Kadu Saru
Village वडवली - Wadavali
मळ्यात माळीण पान देती एकली
गवळण माझी पान खाती धाकली
maḷyāta māḷīṇa pāna dētī ēkalī
gavaḷaṇa mājhī pāna khātī dhākalī
In the plantation, woman betel leaf seller alone gives betel leaves
My younger daughter eats betel leaves
▷ (मळ्यात)(माळीण)(पान)(देती) alone
▷ (गवळण) my (पान) eat (धाकली)
pas de traduction en français
[28] id = 23949
कडू सरु - Kadu Saru
Village वडवली - Wadavali
माळीण बाई पान द्यावीस पिकली
गवळण माझी पान खायाला शिकली
māḷīṇa bāī pāna dyāvīsa pikalī
gavaḷaṇa mājhī pāna khāyālā śikalī
Woman betel leaf seller, give ripe betel leaves
My daughter has learnt to eat betel leaves
▷ (माळीण) woman (पान)(द्यावीस)(पिकली)
▷ (गवळण) my (पान)(खायाला)(शिकली)
pas de traduction en français
[29] id = 23950
गायकवाड रोहीणी - Gaykwad Rohini
Village बउर - Baur
लाडायाची लेक खाया मागते दुधाची मलई
गवळ्यान टाकल पाणी आली नाही साई
lāḍāyācī lēka khāyā māgatē dudhācī malaī
gavaḷyāna ṭākala pāṇī ālī nāhī sāī
Darling daughter asks for the cream on milk to eat
The milkman has added water to the milk, so there is no cream
▷ (लाडायाची)(लेक)(खाया)(मागते)(दुधाची)(मलई)
▷ (गवळ्यान)(टाकल) water, has_come not (साई)
pas de traduction en français
[30] id = 23951
गायकवाड रोहीणी - Gaykwad Rohini
Village बउर - Baur
लाडायाची लेक खाया मागते काई काई
पिकल अंजीर मैना बाजारी आल नाही
lāḍāyācī lēka khāyā māgatē kāī kāī
pikala añjīra mainā bājārī āla nāhī
Darling daughter asks for anything to eat
Now Mina, my daughter, no ripe figs were there for sale in the bazaar
▷ (लाडायाची)(लेक)(खाया)(मागते)(काई)(काई)
▷ (पिकल)(अंजीर) Mina (बाजारी) here_comes not
pas de traduction en français
Cross references for this song:E:XIII-1.3l (E13-01-03l) - Mother’s attachment to daughter / Praising daughter / Daughter’s anger
E:XIII-1.16 ???
[31] id = 23952
लाडकी लेक खाया मागते मलयई
चांदीची वाटी तिला रुप्याची कलई
lāḍakī lēka khāyā māgatē malayī
cāndīcī vāṭī tilā rupyācī kalaī
Darling daughter asks for cream to eat
A bowl made of an silver plated with alloy
▷ (लाडकी)(लेक)(खाया)(मागते)(मलयई)
▷ (चांदीची)(वाटी)(तिला)(रुप्याची)(कलई)
pas de traduction en français
[32] id = 23953
सोनार पार्वती - Sonar Parvati
Village बार्पे - Barpe
लाडयकी लेक खाया मागती अलत बलत
सांगते मैना तुला बाजारी आल नव्हत
lāḍayakī lēka khāyā māgatī alata balata
sāṅgatē mainā tulā bājārī āla navhata
Darling daughter asks for anything to eat
I tell you Mina*, my daughter, no figs were there for sale in the bazaar
▷ (लाडयकी)(लेक)(खाया)(मागती)(अलत)(बलत)
▷  I_tell Mina to_you (बाजारी) here_comes (नव्हत)
pas de traduction en français
[33] id = 23954
सोनार लक्ष्मी - Sonar Lakshmi
Village बार्पे - Barpe
लाडयकी लेक खायाला मागती मलई
पितळाची वाटी तीला चांदीची कल्हई
lāḍayakī lēka khāyālā māgatī malaī
pitaḷācī vāṭī tīlā cāndīcī kalhī
Darling daughter asks for cream to eat
A brass bowl plated with silver
▷ (लाडयकी)(लेक)(खायाला)(मागती)(मलई)
▷ (पितळाची)(वाटी)(तीला)(चांदीची)(कल्हई)
pas de traduction en français
[34] id = 23955
ओहाळ पार्वती - Ohal Parvati
Village कामशेत - Kamshet
माझ्या वटीवरी सांडली तुपपोळी
आता माझी बाई जेवली चाफेकळी
mājhyā vaṭīvarī sāṇḍalī tupapōḷī
ātā mājhī bāī jēvalī cāphēkaḷī
Ghee* and flattened bread were spilt in my veranda
Now, my Chaphekali, my daughter, just had her meal
▷  My (वटीवरी)(सांडली)(तुपपोळी)
▷ (आता) my daughter (जेवली)(चाफेकळी)
pas de traduction en français
gheeclarified butter
[34] id = 56477
मेदगे सावीत्री - Madege Savitri
Village अवदर - Awadar
लाडकी काय लेक खायाला मागती मलई
रुप्याची वाटी आन् तिला चांदीची कल्हई
lāḍakī kāya lēka khāyālā māgatī malaī
rupyācī vāṭī ān’ tilā cāndīcī kalhī
Darling daughter asks for cream to eat
A bowl made of an alloy plated with silver
▷ (लाडकी) why (लेक)(खायाला)(मागती)(मलई)
▷ (रुप्याची)(वाटी)(आन्)(तिला)(चांदीची)(कल्हई)
pas de traduction en français
[35] id = 23956
मापारी तारा - Mapari Tara
Village बार्पे - Barpe
सणामधी सण सण शिमगा आटीचा
आटखोर बाईनी छंद घेतीला गाठीचा
saṇāmadhī saṇa saṇa śimagā āṭīcā
āṭakhōra bāīnī chanda ghētīlā gāṭhīcā
Among the festivals, the festival of Shimaga* is important
My obstinate daughter was insisting on having a string with sugar sweets
▷ (सणामधी)(सण)(सण)(शिमगा)(आटीचा)
▷ (आटखोर)(बाईनी)(छंद)(घेतीला)(गाठीचा)
pas de traduction en français
ShimagaThe Holi Festival in the month of Phalgun
[37] id = 40178
मुठे सिंधू - Muthe Sindhu
Village मुठेवडगाव - Muthewadgaon
लाडकी लेक राती उपासी निजली
उठ-उठ बाई साखर तुपरत भिजली
lāḍakī lēka rātī upāsī nijalī
uṭha-uṭha bāī sākhara tuparata bhijalī
Darling daughter slept on empty stomach last night
Get up, daughter, sugar is soaked in ghee*
▷ (लाडकी)(लेक)(राती)(उपासी)(निजली)
▷ (उठ-उठ) woman (साखर)(तुपरत)(भिजली)
pas de traduction en français
gheeclarified butter
[38] id = 41751
ठोंबरे चंद्रभागा - Thombare
Chandrabhaga Baburao

Village धानोरा भाटगाव - Dhanora Bhatgaon
लाडकी ग बाई लेक राती उपाशी निजली
साखर तुपात भिजली
lāḍakī ga bāī lēka rātī upāśī nijalī
sākhara tupāta bhijalī
Darling daughter slept on empty stomach last night
Get up, daughter, sugar is soaked in ghee*
▷ (लाडकी) * woman (लेक)(राती)(उपाशी)(निजली)
▷ (साखर)(तुपात)(भिजली)
pas de traduction en français
gheeclarified butter
[39] id = 43320
चिमटे भागीरथी - Chimte Bhagirathi
Village पिंप्री देशमुख - Pimpri Deshmukh
तुपाची फोडणी मेथीच्या भाजीला
साळु तरी मईना तुझ कौतुक आजीला
tupācī phōḍaṇī mēthīcyā bhājīlā
sāḷu tarī maīnā tujha kautuka ājīlā
A seasoning with ghee* for fenugreek vegetable
Salu*, my daughter, grandmother looks with admiration
▷ (तुपाची)(फोडणी)(मेथीच्या)(भाजीला)
▷ (साळु)(तरी) Mina your (कौतुक)(आजीला)
pas de traduction en français
gheeclarified butter
SaluProper name of a girl
[40] id = 43325
पैठणकर किसन - Paithankar Kisan
Village नगरफूल - Nagarphul
लाडक्या लेकीच तोंड पोळल भाजीनी
साखर खायाची सवय लावली आजीनी
lāḍakyā lēkīca tōṇḍa pōḷala bhājīnī
sākhara khāyācī savaya lāvalī ājīnī
Darling daughter burns her mouth while eating vegetables
Her grandmother has given her the habit of eating semolina sweet
▷ (लाडक्या)(लेकीच)(तोंड)(पोळल)(भाजीनी)
▷ (साखर)(खायाची)(सवय)(लावली)(आजीनी)
pas de traduction en français
[41] id = 43354
केदारी जना - Kedari Jana
Village हिद्रुस - Hidrus
लाडकी ग लेक आडवी झाली दरवाज्यात
साखरच लाडू आलं नव्हत बाजारात
lāḍakī ga lēka āḍavī jhālī daravājyāta
sākharaca lāḍū ālaṁ navhata bājārāta
Darling daughter stopped me in the door
No sugar sweets were available in the bazaar
▷ (लाडकी) * (लेक)(आडवी) has_come (दरवाज्यात)
▷ (साखरच)(लाडू)(आलं)(नव्हत)(बाजारात)
pas de traduction en français
[42] id = 45430
पवार सीता - Pawar Sita
Village तव - Tav
लाडक्या लेकीच तोंड पोळल भाजीन
साखर सोज्याची सव ग लावली आजीन
lāḍakyā lēkīca tōṇḍa pōḷala bhājīna
sākhara sōjyācī sava ga lāvalī ājīna
Darling daughter burns her mouth while eating vegetables
Her grandmother has given her the habit of eating semolina sweet
▷ (लाडक्या)(लेकीच)(तोंड)(पोळल)(भाजीन)
▷ (साखर)(सोज्याची)(सव) * (लावली)(आजीन)
pas de traduction en français
[43] id = 45431
उंडे पार्वती - Unde Parvati
Village मुठेवडगाव - Muthewadgaon
लाडक्या लेकीच तोंड पोळल भाजीन
साखर सोजीची सव लावली आजीन
lāḍakyā lēkīca tōṇḍa pōḷala bhājīna
sākhara sōjīcī sava lāvalī ājīna
Darling daughter burns her mouth while eating vegetables
Her grandmother has given her the habit of eating semolina sweet
▷ (लाडक्या)(लेकीच)(तोंड)(पोळल)(भाजीन)
▷ (साखर)(सोजीची)(सव)(लावली)(आजीन)
pas de traduction en français
[44] id = 45432
काळे छबा - Kale Chaba
Village केळी गव्हाण - Keli Gavhan
लाडक्या ग लेक तोंड पोळत भाजीन
साखर सोजीची सव लावली आजीन
lāḍakyā ga lēka tōṇḍa pōḷata bhājīna
sākhara sōjīcī sava lāvalī ājīna
Darling daughter burns her mouth while eating vegetables
Her grandmother has given her the habit of eating semolina sweet
▷ (लाडक्या) * (लेक)(तोंड)(पोळत)(भाजीन)
▷ (साखर)(सोजीची)(सव)(लावली)(आजीन)
pas de traduction en français
[45] id = 45433
चौधरी विमल यशवंत - Chaudhari Vimal Yashavant
Village पुणतांबा - Puntamba
लाडक्या लेकिच लाडकी लेक खाऊ मागते खायाला
शिंगरले देवास बेलापुरला जायाला
lāḍakyā lēkica lāḍakī lēka khāū māgatē khāyālā
śiṅgaralē dēvāsa bēlāpuralā jāyālā
My dear daughter’s darling daughter asks for sweets to eat
I dressed up my child to go to Belapur
▷ (लाडक्या)(लेकिच)(लाडकी)(लेक)(खाऊ)(मागते)(खायाला)
▷ (शिंगरले)(देवास)(बेलापुरला)(जायाला)
pas de traduction en français
[46] id = 45939
धनवटे भागीरथी - Dhanvate Bhagirthi
Village पुणतांबा - Puntamba
लाडकी ग लेक खाऊ मागती खायाला
शिणगरीला वारु बेलापुरला जायाला
lāḍakī ga lēka khāū māgatī khāyālā
śiṇagarīlā vāru bēlāpuralā jāyālā
Darling daughter asks for sweets to eat
A horse was decorated to go to Belapur
▷ (लाडकी) * (लेक)(खाऊ)(मागती)(खायाला)
▷ (शिणगरीला)(वारु)(बेलापुरला)(जायाला)
pas de traduction en français
[47] id = 24109
निवेकर जया - Nivekar Jaya
Village निवे - Nive
वर वाढीते गायी भवळीच दुध
तोंडी लावाईला कवळी लंवगेची शेक
vara vāḍhītē gāyī bhavaḷīca dudha
tōṇḍī lāvāīlā kavaḷī lamvagēcī śēka
Serve Bhavali cow’s milk on top
A tender clove bean to add to the taste
▷ (वर)(वाढीते) cows (भवळीच) milk
▷ (तोंडी)(लावाईला)(कवळी)(लंवगेची)(शेक)
pas de traduction en français
[48] id = 34984
मांडेकर हौसा - Mandekar Hausa
Village सविंदणे - Savindane
UVS-12-25 start 01:59 ➡ listen to section
लाडकी ग लेक राती उपाशी निजली
उठ ना उठ बाई तुप साखर थिजली
lāḍakī ga lēka rātī upāśī nijalī
uṭha nā uṭha bāī tupa sākhara thijalī
Darling daughter, slept without eating food
Get up, daughter, sugar and ghee* are soaked
▷ (लाडकी) * (लेक)(राती)(उपाशी)(निजली)
▷ (उठ) * (उठ) woman (तुप)(साखर)(थिजली)
pas de traduction en français
gheeclarified butter
[49] id = 39951
तेलतुंबडे आशा - Teltumbade Asha
Village मुठेवडगाव - Muthewadgaon
असं लाडाच्या गं लेकीचं तोंड पोळलं भाजीनं
साखर सोजीचं सव लावीली आजीने
asaṁ lāḍācyā gaṁ lēkīcaṁ tōṇḍa pōḷalaṁ bhājīnaṁ
sākhara sōjīcaṁ sava lāvīlī ājīnē
Darling daughter burns her mouth while eating vegetables
Her grandmother has given her the habit of eating semolina sweet
▷ (असं)(लाडाच्या)(गं)(लेकीचं)(तोंड)(पोळलं)(भाजीनं)
▷ (साखर)(सोजीचं)(सव)(लावीली)(आजीने)
pas de traduction en français
[50] id = 40393
मांडगे कमल - Mandage Kamal
Village उंदीरगाव - Undirgaon
लाडकी ग लेक आली नाही दरुज्यात
द्राक्षाचे घड नव्हते आले बाजारात
lāḍakī ga lēka ālī nāhī darujyāta
drākṣācē ghaḍa navhatē ālē bājārāta
Darling daughter is sulking in the door
Bunches of grapes have not come for sale to the bazaar
▷ (लाडकी) * (लेक) has_come not (दरुज्यात)
▷ (द्राक्षाचे)(घड)(नव्हते) here_comes (बाजारात)
pas de traduction en français
[51] id = 44318
नांदुरे चातुरा - Nandure Chatura
Village मानवत - Manvat
लाडकी लेक तोंड पोळत भातान
सव लावली आत्यान
lāḍakī lēka tōṇḍa pōḷata bhātāna
sava lāvalī ātyāna
Darling daughter burns her mouth while eating rice
Her paternal aunt has given her the habit (of eating something sweet)
▷ (लाडकी)(लेक)(तोंड)(पोळत)(भातान)
▷ (सव)(लावली)(आत्यान)
pas de traduction en français
[52] id = 44319
नांदुरे चातुरा - Nandure Chatura
Village मानवत - Manvat
लाडकी ग बाई लेक तोंड पोळत भाजान
सव लावली आजीन
lāḍakī ga bāī lēka tōṇḍa pōḷata bhājāna
sava lāvalī ājīna
Darling daughter burns her mouth while eating vegetables
Her grandmother has given her the habit (of eating something sweet)
▷ (लाडकी) * woman (लेक)(तोंड)(पोळत)(भाजान)
▷ (सव)(लावली)(आजीन)
pas de traduction en français
[53] id = 46909
इंदलकर सावित्री - Indalkar Savitra
Village पेडगाव - Pedgaon
लाडक्या लेकीयचं तोंड भाजलं भाजीयण
सारखी तुपायची सवय लावीयली आजीयण
lāḍakyā lēkīyacaṁ tōṇḍa bhājalaṁ bhājīyaṇa
sārakhī tupāyacī savaya lāvīyalī ājīyaṇa
Darling daughter burns her mouth while eating vegetables
Her grandmother has given her the habit of eating sugar and ghee*
▷ (लाडक्या)(लेकीयचं)(तोंड)(भाजलं)(भाजीयण)
▷ (सारखी)(तुपायची)(सवय)(लावीयली)(आजीयण)
pas de traduction en français
gheeclarified butter
[54] id = 47404
कोकाटे गिताबाई - Kokate Gitabai
Village पुणतांबा - Puntamba
लाडक्या लेकीच तोंड पोळल भाजीन
बाईला माझ्या साखरसोज्याची सव लावली आजीन
lāḍakyā lēkīca tōṇḍa pōḷala bhājīna
bāīlā mājhyā sākharasōjyācī sava lāvalī ājīna
Darling daughter burns her mouth while eating vegetables
Her grandmother has given her the habit of eating semolina sweet
▷ (लाडक्या)(लेकीच)(तोंड)(पोळल)(भाजीन)
▷ (बाईला) my (साखरसोज्याची)(सव)(लावली)(आजीन)
pas de traduction en français
[55] id = 47405
इंगळे कौशल्या - Ingale Kaushalya
Village पुणतांबा - Puntamba
लाडक्या लेकीच तोंड पोळल भाजीन
बाईला माझ्या साखरसोज्याची सव लावली आजीन
lāḍakyā lēkīca tōṇḍa pōḷala bhājīna
bāīlā mājhyā sākharasōjyācī sava lāvalī ājīna
Darling daughter burns her mouth while eating vegetables
Her grandmother has given her the habit of eating semolina sweet
▷ (लाडक्या)(लेकीच)(तोंड)(पोळल)(भाजीन)
▷ (बाईला) my (साखरसोज्याची)(सव)(लावली)(आजीन)
pas de traduction en français
[56] id = 47406
पंडीत अनूसया - Pandit Anusaya
Village उंदीरगाव - Undirgaon
लाड केले तिचं तोंड पोळलं भाजीनं
साखर शिप्याची सवय लावली आजीनं
lāḍa kēlē ticaṁ tōṇḍa pōḷalaṁ bhājīnaṁ
sākhara śipyācī savaya lāvalī ājīnaṁ
Darling daughter is pampered, burns her mouth while eating vegetables
Her grandmother has given her the habit of eating something sweet
▷ (लाड)(केले)(तिचं)(तोंड)(पोळलं)(भाजीनं)
▷ (साखर)(शिप्याची)(सवय)(लावली)(आजीनं)
pas de traduction en français
[57] id = 47407
सांबारे सिंधू - Sambare Sindhu
Village रामपूर - Rampur
लाडक्या लेकीच तोंड पोळत भाजीन
साखर सोजीची सवय लावली आजीन
lāḍakyā lēkīca tōṇḍa pōḷata bhājīna
sākhara sōjīcī savaya lāvalī ājīna
Darling daughter burns her mouth while eating vegetables
Her grandmother has given her the habit of eating semolina sweet
▷ (लाडक्या)(लेकीच)(तोंड)(पोळत)(भाजीन)
▷ (साखर)(सोजीची)(सवय)(लावली)(आजीन)
pas de traduction en français
[58] id = 47934
सातकर सोना - Satkar Sona
Village पाडळी - Padali
लाडकी लेक खाया मागती मलई
पितळची वाटी तिला चांदीची कलई
lāḍakī lēka khāyā māgatī malaī
pitaḷacī vāṭī tilā cāndīcī kalaī
Darling daughter asks for cream to eat
A brass bowl plated with silver
▷ (लाडकी)(लेक)(खाया)(मागती)(मलई)
▷ (पितळची)(वाटी)(तिला)(चांदीची)(कलई)
pas de traduction en français
[59] id = 48157
जाधव गंगुबाई - Jadhav Gangubai
Village हातनुर - Hatnur
लाडकी लेकीच तोंड जळत भाजीन
साखर सोजीची सव लावली आजीन
lāḍakī lēkīca tōṇḍa jaḷata bhājīna
sākhara sōjīcī sava lāvalī ājīna
Darling daughter burns her mouth while eating vegetables
Her grandmother has given her the habit of eating semolina sweet
▷ (लाडकी)(लेकीच)(तोंड)(जळत)(भाजीन)
▷ (साखर)(सोजीची)(सव)(लावली)(आजीन)
pas de traduction en français
[60] id = 48814
कारंजे मनकर्णा - Karanje Manakarna
Village जळगाव - Jalgaon
लाडाची लेक माझी लाडाने गेली वाया
तुप साखरेचे ताट हिच्या किती लागू पाया
lāḍācī lēka mājhī lāḍānē gēlī vāyā
tupa sākharēcē tāṭa hicyā kitī lāgū pāyā
My darling daughter was spoilt by pampering
A plate with sugar and ghee*, still how much can I beg her (to eat)
▷ (लाडाची)(लेक) my (लाडाने) went (वाया)
▷ (तुप)(साखरेचे)(ताट)(हिच्या)(किती)(लागू)(पाया)
pas de traduction en français
gheeclarified butter
[61] id = 48815
कारंजे मनकर्णा - Karanje Manakarna
Village जळगाव - Jalgaon
लाडाची लेक माझी भात नाही खात
इचे आजोबा बाजारात मेवा मिठाई तागड्यात
lāḍācī lēka mājhī bhāta nāhī khāta
icē ājōbā bājārāta mēvā miṭhāī tāgaḍyāta
My darling daughter does not eat rice
Heer grandfather is in the bazaar, measuring sweetmeats in the balance
▷ (लाडाची)(लेक) my (भात) not (खात)
▷ (इचे)(आजोबा)(बाजारात)(मेवा)(मिठाई)(तागड्यात)
pas de traduction en français
[62] id = 48894
भालेराव सावित्रा बबन - Bhalerao Savitra Baban
Village किवळे - Kivale
लाडयकी लेक हिच तोंड भाजल भाजीनी
तूप साखरच सव लावली आजीनी
lāḍayakī lēka hica tōṇḍa bhājala bhājīnī
tūpa sākharaca sava lāvalī ājīnī
Darling daughter burns her mouth while eating vegetables
Her grandmother has given her the habit of eating sugar and ghee*
▷ (लाडयकी)(लेक)(हिच)(तोंड)(भाजल)(भाजीनी)
▷ (तूप)(साखरच)(सव)(लावली)(आजीनी)
pas de traduction en français
gheeclarified butter
[63] id = 50284
राऊत केशर - Raut Keshar
Village पुणतांबा - Puntamba
लाडक्या लेकीच तोंड पोळलं भाजीन
साखर सोज्याची सवय लावली आजीन
lāḍakyā lēkīca tōṇḍa pōḷalaṁ bhājīna
sākhara sōjyācī savaya lāvalī ājīna
Darling daughter burns her mouth while eating vegetables
Her grandmother has given her the habit of eating semolina sweet
▷ (लाडक्या)(लेकीच)(तोंड)(पोळलं)(भाजीन)
▷ (साखर)(सोज्याची)(सवय)(लावली)(आजीन)
pas de traduction en français
[64] id = 50286
भाबड जना - Bhabad Jana
Village कर्हे - Karhe
लाडक्या लेकीच तोंड पोळलं भाजीन
साखर सोजीची सवय लावली आजीन
lāḍakyā lēkīca tōṇḍa pōḷalaṁ bhājīna
sākhara sōjīcī savaya lāvalī ājīna
Darling daughter burns her mouth while eating vegetables
Her grandmother has given her the habit of eating semolina sweet
▷ (लाडक्या)(लेकीच)(तोंड)(पोळलं)(भाजीन)
▷ (साखर)(सोजीची)(सवय)(लावली)(आजीन)
pas de traduction en français
[65] id = 51268
आभाळे दगूबाई कचरूजी - Abhale Dagubai Kacharuji
Village मढी - Madhi
लाडक्या लेकीच तोंड पोळल भाजीने
साखर सुजीची सव लावली आजीने
lāḍakyā lēkīca tōṇḍa pōḷala bhājīnē
sākhara sujīcī sava lāvalī ājīnē
Darling daughter burns her mouth while eating vegetables
Her grandmother has given her the habit of eating semolina sweet
▷ (लाडक्या)(लेकीच)(तोंड)(पोळल)(भाजीने)
▷ (साखर)(सुजीची)(सव)(लावली)(आजीने)
pas de traduction en français
[66] id = 51288
औताडे मैना - Autade Maina
Village काटगाव - Katgaon
लाडक्या लेकीच तोंड पोळतं भाजीना
साखर सोजीची सव लावली आजीनी
lāḍakyā lēkīca tōṇḍa pōḷataṁ bhājīnā
sākhara sōjīcī sava lāvalī ājīnī
Darling daughter burns her mouth while eating vegetables
Her grandmother has given her the habit of eating semolina sweet
▷ (लाडक्या)(लेकीच)(तोंड)(पोळतं)(भाजीना)
▷ (साखर)(सोजीची)(सव)(लावली)(आजीनी)
pas de traduction en français
[67] id = 52004
सावंत नंदा - Sawant Nanda
Village पाळू - Palu
लाडक्या लेकीच तोंड भाजलं भाजीनी
मपल्या बाईला सव लावली आजीनी
lāḍakyā lēkīca tōṇḍa bhājalaṁ bhājīnī
mapalyā bāīlā sava lāvalī ājīnī
Darling daughter burns her mouth while eating vegetables
Her grandmother has given my daughter the habit (of eating something sweet)
▷ (लाडक्या)(लेकीच)(तोंड)(भाजलं)(भाजीनी)
▷ (मपल्या)(बाईला)(सव)(लावली)(आजीनी)
pas de traduction en français
[68] id = 52006
सावंत नंदा - Sawant Nanda
Village पाळू - Palu
लाडयकी लेक खाया मागती मलई
रुप्याची वाटी तीला चांदीची कल्हई
lāḍayakī lēka khāyā māgatī malaī
rupyācī vāṭī tīlā cāndīcī kalhī
Darling daughter asks for cream to eat
A bowl made of an alloy plated with silver
▷ (लाडयकी)(लेक)(खाया)(मागती)(मलई)
▷ (रुप्याची)(वाटी)(तीला)(चांदीची)(कल्हई)
pas de traduction en français
[69] id = 53810
गायकवाड अंजना - Gaykwad Anjana
Village गळनींब - Galnimb
लाडक्या लेकीच तोंड पोळत भाजीन
साखर सोजीच सव लावली आजीन
lāḍakyā lēkīca tōṇḍa pōḷata bhājīna
sākhara sōjīca sava lāvalī ājīna
Darling daughter burns her mouth while eating vegetables
Her grandmother has given her the habit of eating semolina sweet
▷ (लाडक्या)(लेकीच)(तोंड)(पोळत)(भाजीन)
▷ (साखर)(सोजीच)(सव)(लावली)(आजीन)
pas de traduction en français
[70] id = 53829
भालेराव सावित्रा बबन - Bhalerao Savitra Baban
Village किवळे - Kivale
लाडयकी लेक खाया मागती खजूर
आता माझ्या बाई सोड राधीका पदर
lāḍayakī lēka khāyā māgatī khajūra
ātā mājhyā bāī sōḍa rādhīkā padara
Darling daughter asks for dates to eat
Now, Radhika, my child, don't keep holding the end of my sari
▷ (लाडयकी)(लेक)(खाया)(मागती)(खजूर)
▷ (आता) my woman (सोड)(राधीका)(पदर)
pas de traduction en français
[71] id = 53830
कसंबा रेणुका - Kasanba Renuka
Village धाकली झरी - Dhakali Jhari
लाडक्या लेकीचं तोंड पोळत भाजीन
बाप म्हणे सवय लावली आजीन
lāḍakyā lēkīcaṁ tōṇḍa pōḷata bhājīna
bāpa mhaṇē savaya lāvalī ājīna
Darling daughter burns her mouth while eating vegetables
Father says, her grandmother has given her the habit (of eating something sweet)
▷ (लाडक्या)(लेकीचं)(तोंड)(पोळत)(भाजीन)
▷  Father (म्हणे)(सवय)(लावली)(आजीन)
pas de traduction en français
[72] id = 53832
बोडके सरूबाई माधवराव - Bodke Sarubai Madhavrao
Village ढेबेगाव - Dhebegaon
लाडक्या लेकीच तोंड जळत भाजीन
साखर सोजीच सव लावली आजीन
lāḍakyā lēkīca tōṇḍa jaḷata bhājīna
sākhara sōjīca sava lāvalī ājīna
Darling daughter burns her mouth while eating vegetables
Her grandmother has given her the habit of eating semolina sweet
▷ (लाडक्या)(लेकीच)(तोंड)(जळत)(भाजीन)
▷ (साखर)(सोजीच)(सव)(लावली)(आजीन)
pas de traduction en français
[73] id = 53833
खराडे लक्ष्मी - Kharade Lakshmi
Village कोल्हापूर शहर - Kolhapur City
लाडकी म्हण लेक खाया मागती गोड काही
ताटामधी वाटी द्याव मलई माझी आई
lāḍakī mhaṇa lēka khāyā māgatī gōḍa kāhī
tāṭāmadhī vāṭī dyāva malaī mājhī āī
Dear daughter says, my daughter is asking for something sweet to eat
Dear mother, a bowl in the plate, give her cream
▷ (लाडकी)(म्हण)(लेक)(खाया)(मागती)(गोड)(काही)
▷ (ताटामधी)(वाटी)(द्याव)(मलई) my (आई)
pas de traduction en français
[74] id = 53834
पैठणकर किसन - Paithankar Kisan
Village नगरफूल - Nagarphul
लाडकी लेक आंबा मागती खायाला
ममईचे हौसेदार गेले आंबराई पाह्याला
lāḍakī lēka āmbā māgatī khāyālā
mamīcē hausēdāra gēlē āmbarāī pāhyālā
Darling daughter asks for a mango to eat
The enthusiastic from Mumbai went in search of a mango grove
▷ (लाडकी)(लेक)(आंबा)(मागती)(खायाला)
▷ (ममईचे)(हौसेदार) has_gone (आंबराई)(पाह्याला)
pas de traduction en français
[75] id = 62554
कापरे उषा - Kapare Usha
Village भावी निमगाव - Bhavi Nimgaon
बाई लाडके लेकीच्या तोंड मोकले भाजी
साखर सायीची सव लावली आजी ठेवी
bāī lāḍakē lēkīcyā tōṇḍa mōkalē bhājī
sākhara sāyīcī sava lāvalī ājī ṭhēvī
Woman, darling daughter burnt her mouth while eating vegetables
Her grandmother has given her the habit of eating sugar and cream
▷  Woman (लाडके)(लेकीच्या)(तोंड)(मोकले)(भाजी)
▷ (साखर)(सायीची)(सव)(लावली)(आजी)(ठेवी)
pas de traduction en français
[76] id = 63971
गायके पद्मा - Gayke Padma
Village आचलगाव - Achalgaon
लाडकी लेक खावू मागीती खायाला
जुपील तांगा बाजाराला जायला
lāḍakī lēka khāvū māgītī khāyālā
jupīla tāṅgā bājārālā jāyalā
Darling daughter asks for snacks to eat
The horse was tied to the cart to go to the bazaar
▷ (लाडकी)(लेक)(खावू)(मागीती)(खायाला)
▷ (जुपील)(तांगा) to_the_bazar (जायला)
pas de traduction en français
[77] id = 64272
गायकवाड जनाबाई फकिरा - Gaykwad Janabai Phakira
Village चितळी - Chitali
लाडायाची लेक तोंड जळाल भाजीने
तुप साकरीची सव लावली आजीने
lāḍāyācī lēka tōṇḍa jaḷāla bhājīnē
tupa sākarīcī sava lāvalī ājīnē
Darling daughter burnt her mouth while eating vegetables
Her grandmother has given her the habit of eating sugar and ghee*
▷ (लाडायाची)(लेक)(तोंड)(जळाल)(भाजीने)
▷ (तुप)(साकरीची)(सव)(लावली)(आजीने)
pas de traduction en français
gheeclarified butter
[78] id = 67174
लव्हांडे गिताबाई - Lavhande Gitabai
Village डांगपिंपळगाव - Dangpimpalgaon
लाडक्या लेकीच तोंड पोळत भाजीन
साकर सोजीची सव लावली आजीन
lāḍakyā lēkīca tōṇḍa pōḷata bhājīna
sākara sōjīcī sava lāvalī ājīna
Darling daughter burns her mouth while eating vegetables
Her grandmother has given her the habit of eating semolina sweet
▷ (लाडक्या)(लेकीच)(तोंड)(पोळत)(भाजीन)
▷ (साकर)(सोजीची)(सव)(लावली)(आजीन)
pas de traduction en français
[79] id = 69192
काळे पार्वतीबाई - Kale Parvati bai
Village श्रीरामपूर - Shrirampur
लाडक्या लेकीच तोंड पोळत भाजीनी
साखर्या तुपाची सव लावली आजीनी
lāḍakyā lēkīca tōṇḍa pōḷata bhājīnī
sākharyā tupācī sava lāvalī ājīnī
Darling daughter burns her mouth while eating vegetables
Her grandmother has given her the habit of eating sugar and ghee*
▷ (लाडक्या)(लेकीच)(तोंड)(पोळत)(भाजीनी)
▷ (साखर्या)(तुपाची)(सव)(लावली)(आजीनी)
pas de traduction en français
gheeclarified butter
[80] id = 70551
पवार जिजा - Pawar Jija
Village कारेगाव - Karegaon
लाडक्या ग लेकीच तोंड पोळत भाजीन
सोजेची ग साखर सव लावली आजीन
lāḍakyā ga lēkīca tōṇḍa pōḷata bhājīna
sōjēcī ga sākhara sava lāvalī ājīna
Darling daughter burns her mouth while eating vegetables
Her grandmother has given her the habit of eating semolina sweet
▷ (लाडक्या) * (लेकीच)(तोंड)(पोळत)(भाजीन)
▷ (सोजेची) * (साखर)(सव)(लावली)(आजीन)
pas de traduction en français
[81] id = 73953
तळेकर किसना - Talekar Kisanabai Sukhadeo
Village लोणी (खुर्द) - Loni (Khurd)
लाडक्या लेकी तोंड पोळल भाजीन
साखर सोजीची सवय लावली आजीन
lāḍakyā lēkī tōṇḍa pōḷala bhājīna
sākhara sōjīcī savaya lāvalī ājīna
Darling daughter burns her mouth while eating vegetables
Her grandmother has given her the habit of eating semolina sweet
▷ (लाडक्या)(लेकी)(तोंड)(पोळल)(भाजीन)
▷ (साखर)(सोजीची)(सवय)(लावली)(आजीन)
pas de traduction en français
[82] id = 73954
पडळघरे नका - Padalghare Naka
Village रिहे - Rihe
बसाया दिला आता चंदनाचा पाट
जेवाया केल बासुंदी ताट
basāyā dilā ātā candanācā pāṭa
jēvāyā kēla bāsundī tāṭa
A low sandalwood stool was given to sit
A plate with Basundi (a milk sweet) was prepared for the meal
▷  Come_and_sit (दिला)(आता)(चंदनाचा)(पाट)
▷ (जेवाया) did (बासुंदी)(ताट)
pas de traduction en français
[83] id = 73955
घायवट कडुबाई अंबादास - Ghyvat Kadu Ambadas
Village सवंदगाव - Savandgaon
लाडक्या लेकीचे तोंड जळाल भाजीन
दह्या दुधाची सव लावीली आजीन
lāḍakyā lēkīcē tōṇḍa jaḷāla bhājīna
dahyā dudhācī sava lāvīlī ājīna
Darling daughter burnt her mouth while eating vegetables
Her grandmother has given her the habit of eating milk and curds
▷ (लाडक्या)(लेकीचे)(तोंड)(जळाल)(भाजीन)
▷ (दह्या)(दुधाची)(सव)(लावीली)(आजीन)
pas de traduction en français
[84] id = 73956
मोरे हौसाबाई हनुमंत - More Hausabai Hanumant
Village वाकला - Wakala
लाडक्या लेकीचे तोंड पोळलं भाजीन
साखर सोज्याची सव लावीली आजीन
lāḍakyā lēkīcē tōṇḍa pōḷalaṁ bhājīna
sākhara sōjyācī sava lāvīlī ājīna
Darling daughter burns her mouth while eating vegetables
Her grandmother has given her the habit of eating semolina sweet
▷ (लाडक्या)(लेकीचे)(तोंड)(पोळलं)(भाजीन)
▷ (साखर)(सोज्याची)(सव)(लावीली)(आजीन)
pas de traduction en français
[85] id = 73957
खकाळ शकूंतला - Khakal Shakuntala
Village आवा आंतरवाला - Awa Antarwala
लाडक्या लेकीच तोंड जळत भातान
साखर सोजीची सवय लावली आजीन
lāḍakyā lēkīca tōṇḍa jaḷata bhātāna
sākhara sōjīcī savaya lāvalī ājīna
Darling daughter burns her mouth while eating rice
Her grandmother has given her the habit of eating semolina sweet
▷ (लाडक्या)(लेकीच)(तोंड)(जळत)(भातान)
▷ (साखर)(सोजीची)(सवय)(लावली)(आजीन)
pas de traduction en français
[86] id = 73958
वहाडणे शांताबाई गिरीधर - Wahadne Shanta Giridhar
Village पुणतांबा - Puntamba
लाडक्या लेकीच तोंड पोळल भाजीन
साखर सोज्याची सव लावली आजीन
lāḍakyā lēkīca tōṇḍa pōḷala bhājīna
sākhara sōjyācī sava lāvalī ājīna
Darling daughter burns her mouth while eating vegetables
Her grandmother has given her the habit of eating semolina sweet
▷ (लाडक्या)(लेकीच)(तोंड)(पोळल)(भाजीन)
▷ (साखर)(सोज्याची)(सव)(लावली)(आजीन)
pas de traduction en français
[87] id = 74028
कोकाटे गिताबाई - Kokate Gitabai
Village पुणतांबा - Puntamba
लाडक्या लेकीच तोंड पोळ भाजीने
साखर सोज्याची सव लावली आजीन
lāḍakyā lēkīca tōṇḍa pōḷa bhājīnē
sākhara sōjyācī sava lāvalī ājīna
Darling daughter burns her mouth while eating vegetables
Her grandmother has given her the habit of eating semolina sweet
▷ (लाडक्या)(लेकीच)(तोंड)(पोळ)(भाजीने)
▷ (साखर)(सोज्याची)(सव)(लावली)(आजीन)
pas de traduction en français
[88] id = 74029
साळवे सुबा - Salve Suba
Village घायगाव - Ghaygaon
लाडाची लेक तोंड जळल भाजीन
साकर शेवायाची सवय लावली आजीन
lāḍācī lēka tōṇḍa jaḷala bhājīna
sākara śēvāyācī savaya lāvalī ājīna
Darling daughter burnt her mouth while eating vegetables
Her grandmother has given her the habit of eating sugar and vermicelli
▷ (लाडाची)(लेक)(तोंड)(जळल)(भाजीन)
▷ (साकर)(शेवायाची)(सवय)(लावली)(आजीन)
pas de traduction en français
[89] id = 74506
लठ्ठे वच्छला - Latthe Vachala
Village महातपूर - Mahatpur
तुपाची फोडणी मेथीच्या भाजीला
कौतुक वाटत आजीला
tupācī phōḍaṇī mēthīcyā bhājīlā
kautuka vāṭata ājīlā
A seasoning with ghee* for fenugreek vegetable
Grandmother looks with admiration
▷ (तुपाची)(फोडणी)(मेथीच्या)(भाजीला)
▷ (कौतुक)(वाटत)(आजीला)
pas de traduction en français
gheeclarified butter
[90] id = 75196
सातकर कमल - Kamal Satkar
Village राजगुरूनगर - Rajgurunagar
लाडक्या लेकीच तोंड भाजल भाजीनी
तुप साखरची सव लावली आजीनी
lāḍakyā lēkīca tōṇḍa bhājala bhājīnī
tupa sākharacī sava lāvalī ājīnī
Darling daughter burnt her mouth while eating vegetables
Her grandmother has given her the habit of eating sugar and ghee*
▷ (लाडक्या)(लेकीच)(तोंड)(भाजल)(भाजीनी)
▷ (तुप)(साखरची)(सव)(लावली)(आजीनी)
pas de traduction en français
gheeclarified butter
[91] id = 77341
राशीनकर सिंधू - Rashinkar Sindhu
Village नायगाव - Naygaon
लाडक्या लेकीचा तोंड पोळत भाजीनं
साखर सोजाची सव लावली आजीन
lāḍakyā lēkīcā tōṇḍa pōḷata bhājīnaṁ
sākhara sōjācī sava lāvalī ājīna
Darling daughter burns her mouth while eating vegetables
Her grandmother has given her the habit of eating semolina sweet
▷ (लाडक्या)(लेकीचा)(तोंड)(पोळत)(भाजीनं)
▷ (साखर)(सोजाची)(सव)(लावली)(आजीन)
pas de traduction en français
[92] id = 86185
ढेरींगे पुष्पा - Dhering Pushpa
Village पळशे - Palase
लाडक्या लेकीच तोंड पोळत भातान
सोजीची साखर सव लावली आजीन
lāḍakyā lēkīca tōṇḍa pōḷata bhātāna
sōjīcī sākhara sava lāvalī ājīna
Darling daughter burns her mouth while eating vegetables
Her grandmother has given her the habit of eating semolina sweet
▷ (लाडक्या)(लेकीच)(तोंड)(पोळत)(भातान)
▷ (सोजीची)(साखर)(सव)(लावली)(आजीन)
pas de traduction en français
[93] id = 78947
सातकर सोना - Satkar Sona
Village पाडळी - Padali
लाडकी लेक खाया मागती मलई
पितळाची वाटी तीला चांदीची कलई
lāḍakī lēka khāyā māgatī malaī
pitaḷācī vāṭī tīlā cāndīcī kalaī
Darling daughter asks for cream to eat
A brass bowl plated with silver
▷ (लाडकी)(लेक)(खाया)(मागती)(मलई)
▷ (पितळाची)(वाटी)(तीला)(चांदीची)(कलई)
pas de traduction en français
[94] id = 86203
नरवडे जमुनाबाई मसाजी - Narvade Jamuna Masaji
Village नांदोसे - Nandose
बाई बारिक पिठाची मही भाकर वाकली
नाजुक मैना जेवली
bāī bārika piṭhācī mahī bhākara vākalī
nājuka mainā jēvalī
Woman, my flattened bread made from fine flour was soft
My delicate Mina, my daughter ate it
▷  Woman (बारिक)(पिठाची)(मही)(भाकर)(वाकली)
▷ (नाजुक) Mina (जेवली)
pas de traduction en français
[95] id = 102788
क्षीरसागर प्रभावती रामचंद्र - Kshirsagar pabhavati Ramchandra
Village वडगाव - Vadgaon
येडा माझा जीव गोड खायाला सोकला
अंजीर बागत पिकला
yēḍā mājhā jīva gōḍa khāyālā sōkalā
añjīra bāgata pikalā
I have become madly fond of eating sweet
Fig is ripe in the garden
▷ (येडा) my life (गोड)(खायाला)(सोकला)
▷ (अंजीर)(बागत)(पिकला)
pas de traduction en français
[96] id = 102789
तरस पारूबाई सीताराम - Taras Parubai Sitaram
Village किवळे - Kivale
लाडकी लेक खाया मागती आलत भलत
आता माझी निशाबाई अंजीर बाजारी आल नव्हत
lāḍakī lēka khāyā māgatī ālata bhalata
ātā mājhī niśābāī añjīra bājārī āla navhata
Darling daughter asks for anything to eat
Now my daughter Nishabai, no figs were there for sale n the bazaar
▷ (लाडकी)(लेक)(खाया)(मागती)(आलत)(भलत)
▷ (आता) my (निशाबाई)(अंजीर)(बाजारी) here_comes (नव्हत)
pas de traduction en français
[97] id = 102790
गोसावी अंजना - Gosavi Anjana
Village दारफळ - Darphal
माईबाईला जायला खर्ची करीती काणवल
नंदी गाडीच पेणावल
māībāīlā jāyalā kharcī karītī kāṇavala
nandī gāḍīca pēṇāvala
To go to Goddess Maibai, I made a Kanaval(a sweet) and made provision for expenses
A bullock cart was got ready
▷ (माईबाईला)(जायला)(खर्ची) asks_for (काणवल)
▷ (नंदी)(गाडीच)(पेणावल)
pas de traduction en français
[98] id = 102791
कवटे शालन - Kawate Shalan
Village महातपूर - Mahatpur
दुधातुपाची वाटी वर साखरेची रेजी
जेवु वाढती तुझी आजी
dudhātupācī vāṭī vara sākharēcī rējī
jēvu vāḍhatī tujhī ājī
A bowl with milk and ghee* with sugar on top
Your grandmother is serving you a meal
▷ (दुधातुपाची)(वाटी)(वर)(साखरेची)(रेजी)
▷ (जेवु)(वाढती)(तुझी)(आजी)
pas de traduction en français
gheeclarified butter
[99] id = 102792
जाधव गया - Jadhav Gaya Parvati
Village पुणतांबा - Puntamba
माझ्या मैनाला दुध लागत नेहमी दही
लागव दुपारा सई बाई ग सई बाई
mājhyā mainālā dudha lāgata nēhamī dahī
lāgava dupārā saī bāī ga saī bāī
My Mina, my daughter, always likes to have milk and curds
My friend, culture the milk for curds in the afternoon
▷  My for_Mina milk (लागत)(नेहमी)(दही)
▷ (लागव)(दुपारा)(सई) woman * (सई) woman
pas de traduction en français
[100] id = 105150
ढेरींगे पुष्पा - Dhering Pushpa
Village पळशे - Palase
लाडक्या लेकीच तोंड पोळत भाजीन
साखर सोजीची सव लावली आजीन
lāḍakyā lēkīca tōṇḍa pōḷata bhājīna
sākhara sōjīcī sava lāvalī ājīna
Darling daughter burns her mouth while eating vegetables
Her grandmother has given her the habit of eating semolina sweet
▷ (लाडक्या)(लेकीच)(तोंड)(पोळत)(भाजीन)
▷ (साखर)(सोजीची)(सव)(लावली)(आजीन)
pas de traduction en français
[101] id = 105225
कुलकर्णी प्रेमा - Kulkarni Prema
Village घरणी - Gharani
पिवळा पितांबर उकलीते नेसा
माते भोजना बैसा प्राणाच्या सई माझ्या
pivaḷā pitāmbara ukalītē nēsā
mātē bhōjanā baisā prāṇācyā saī mājhyā
I am unfolding a yellow silk sari, wear it
Mother, my dearest one, sit down for meals
▷ (पिवळा)(पितांबर)(उकलीते)(नेसा)
▷ (माते)(भोजना)(बैसा)(प्राणाच्या)(सई) my
pas de traduction en français
[102] id = 105427
कांबळे अनुसया - Kamble Anusuya
Village भंडारवाडी - Bhandarwadi
काम मला थोड घाम चालला निताळ
माऊलीन माझ्या लवंगा चारील्या शिताळ
kāma malā thōḍa ghāma cālalā nitāḷa
māūlīna mājhyā lavaṅgā cārīlyā śitāḷa
I have little work but still I am sweating
My mother fed me cloves to make me feel cool
▷ (काम)(मला)(थोड)(घाम)(चालला)(निताळ)
▷ (माऊलीन) my (लवंगा)(चारील्या) Sita
pas de traduction en français
[103] id = 105434
नगरकर नरमदा - Nagarkar Narmada
Village बेलापूर - Belapur
माझ्या ग अंगणात सांडली पुरणपोळी
अशी ग जेऊन गेली चाफा कळी
mājhyā ga aṅgaṇāta sāṇḍalī puraṇapōḷī
aśī ga jēūna gēlī cāphā kaḷī
A flattened bread with sweet stuffing is spilt in my courtyard
My Chaphekali, my daughter, has just finished her meal
▷  My * (अंगणात)(सांडली)(पुरणपोळी)
▷ (अशी) * (जेऊन) went (चाफा) Kali
pas de traduction en français
[104] id = 105539
गायकवाड अलका - Gaykwad Alka
Village मानवली - Manawali
लाडक्या लेकीच तोंड पोळत भाजीनी
असा दुधाचा काला सवय लाविली आजीनी
lāḍakyā lēkīca tōṇḍa pōḷata bhājīnī
asā dudhācā kālā savaya lāvilī ājīnī
Darling daughter burns her mouth while eating vegetables
Her grandmother has given her the habit of mixing milk
▷ (लाडक्या)(लेकीच)(तोंड)(पोळत)(भाजीनी)
▷ (असा)(दुधाचा)(काला)(सवय)(लाविली)(आजीनी)
pas de traduction en français
[105] id = 106219
खाडे शांता - Khade Shanta
Village नागलगाव - Nagalgaon
अस अंतरल ताय हाक मारीली मला कोणी
आई माझ्या मला वाटती हरणीवाणी
asa antarala tāya hāka mārīlī malā kōṇī
āī mājhyā malā vāṭatī haraṇīvāṇī
I am away from home, who called out to me
I felt as if it was like my mother calling
▷ (अस)(अंतरल)(ताय)(हाक)(मारीली)(मला)(कोणी)
▷ (आई) my (मला)(वाटती)(हरणीवाणी)
pas de traduction en français
[106] id = 107697
बाजुळगे ममता - Bajulage Mamta
Village होळी - Holi
हरणीचा उपकार शेजी माझ्या लई झाला
गवळण्याबाईला जेवताना झोका दिला
haraṇīcā upakāra śējī mājhyā laī jhālā
gavaḷaṇyābāīlā jēvatānā jhōkā dilā
Neighbour woman, I am under your great obligation
You pushed my daughter’s swing while she was eating
▷ (हरणीचा)(उपकार)(शेजी) my (लई)(झाला)
▷ (गवळण्याबाईला)(जेवताना)(झोका)(दिला)
pas de traduction en français
[107] id = 107698
बैनाक सुरभा - Bainak Surbha
Village पौंडेशिरस - Pandesiras
साळीच्या तांदळाला जाळ लावती येता जाता
मैनाच्या माझ्या राघु बाळ शाळेच ईल आता
sāḷīcyā tāndaḷālā jāḷa lāvatī yētā jātā
mainācyā mājhyā rāghu bāḷa śāḷēca īla ātā
I adjusted the fire under the sali variety of rice
My Mina’s, my daughter’s son will come soon from school
▷ (साळीच्या)(तांदळाला)(जाळ)(लावती)(येता) class
▷  Of_Mina my (राघु) son (शाळेच)(ईल)(आता)
pas de traduction en français
[108] id = 107699
सातकर सोना - Satkar Sona
Village पाडळी - Padali
लाडकी लेक आडवि झाली दरवाज्यात
द्रक्षाचे घड नव्हत बाजारात
lāḍakī lēka āḍavi jhālī daravājyāta
drakṣācē ghaḍa navhata bājārāta
Darling daughter stopped me in the door
Bunches of grapes were not available in the market
▷ (लाडकी)(लेक)(आडवि) has_come (दरवाज्यात)
▷ (द्रक्षाचे)(घड)(नव्हत)(बाजारात)
pas de traduction en français
[109] id = 107700
तळेकर हरणाबाई मुरलीधर - Talekar Harana muralidhar
Village धोंदलगाव - Dhondalgaon
लाडकी माझी बाई आडवी आली दरवाज्यात
घड द्रक्षिचा नव्हता आज बाजारात
lāḍakī mājhī bāī āḍavī ālī daravājyāta
ghaḍa drakṣicā navhatā āja bājārāta
Darling daughter stopped me in the door
Bunches of grapes were not available in the market
▷ (लाडकी) my daughter (आडवी) has_come (दरवाज्यात)
▷ (घड)(द्रक्षिचा)(नव्हता)(आज)(बाजारात)
pas de traduction en français
[110] id = 107713
जाधव सुशीला - Jadhav Sushila
Village खानापुर - Khanapur
भुक लागली पोटा तान बाईन केला घेगा
अवघड विहीरीवरी उभा माझ्या हरणीचा ताबा
bhuka lāgalī pōṭā tāna bāīna kēlā ghēgā
avaghaḍa vihīrīvarī ubhā mājhyā haraṇīcā tābā
I was hungry, thirst was unbearable
The one who can satisfy my hunger and thirst (my mother) is like a well which is not reachable
▷  Hunger (लागली)(पोटा)(तान)(बाईन) did (घेगा)
▷ (अवघड)(विहीरीवरी) standing my (हरणीचा)(ताबा)
pas de traduction en français
[111] id = 107739
गायके बबन - Gayke Baban Kashinath
Village आचलगाव - Achalgaon
लाडकी लेक रात्री उपासी झोपली
उठ उठ बाई साखर तुपात भिजली
lāḍakī lēka rātrī upāsī jhōpalī
uṭha uṭha bāī sākhara tupāta bhijalī
Darling daughter slept without food at night
Get up, daughter, sugar is soaked in ghee*
▷ (लाडकी)(लेक)(रात्री)(उपासी)(झोपली)
▷ (उठ)(उठ) woman (साखर)(तुपात)(भिजली)
pas de traduction en français
gheeclarified butter
[112] id = 108236
गडाख रंभा - Gadakh Rambha
Village बेलापूर - Belapur
लाडकी लेक तोंड पोळत भाजीना
सोज्याची साखर सव लावली आजीनी
lāḍakī lēka tōṇḍa pōḷata bhājīnā
sōjyācī sākhara sava lāvalī ājīnī
Darling daughter burns her mouth while eating vegetables
Her grandmother has given her the habit of eating semolina sweet
▷ (लाडकी)(लेक)(तोंड)(पोळत)(भाजीना)
▷ (सोज्याची)(साखर)(सव)(लावली)(आजीनी)
pas de traduction en français
[113] id = 108704
सातकर कमल - Kamal Satkar
Village राजगुरूनगर - Rajgurunagar
लाडक्या लेकीच तोंड भाजली भाजीनी
तुप साखरेची सव याच्या लावीली आजीनी
lāḍakyā lēkīca tōṇḍa bhājalī bhājīnī
tupa sākharēcī sava yācyā lāvīlī ājīnī
Darling daughter burns her mouth while eating vegetables
Her grandmother has given her the habit of eating sugar and ghee*
▷ (लाडक्या)(लेकीच)(तोंड)(भाजली)(भाजीनी)
▷ (तुप)(साखरेची)(सव) of_his_place (लावीली)(आजीनी)
pas de traduction en français
gheeclarified butter


E:XIII-1.3a (E13-01-03a) - Mother’s attachment to daughter / Praising daughter / Daughter speaks like a Brahmin

[1] id = 23958
कडू सरु - Kadu Saru
Village वडवली - Wadavali
आईला म्हण आई चुलतीला म्हण ताई
पोटीची गवळण बामणी बोली लावी
āīlā mhaṇa āī culatīlā mhaṇa tāī
pōṭīcī gavaḷaṇa bāmaṇī bōlī lāvī
She calls her mother ’Aai ’, her paternal aunt ’Tai “
My own daughter speaks like a Brahman
▷ (आईला)(म्हण)(आई)(चुलतीला)(म्हण)(ताई)
▷ (पोटीची)(गवळण)(बामणी) say (लावी)
pas de traduction en français
[2] id = 23959
शेडगे सखूबाई - Shedge Sakhu bai
Village धामणवळ - DhamanOhol
आईला म्हण आई चुलतीला म्हण बाई
गवळण माझी बाई साळू बामण बोली लावी
āīlā mhaṇa āī culatīlā mhaṇa bāī
gavaḷaṇa mājhī bāī sāḷū bāmaṇa bōlī lāvī
She calls her mother ’Aai ’, her paternal aunt ’Bai “
My dear daughter Salu* speaks like a Brahman
▷ (आईला)(म्हण)(आई)(चुलतीला)(म्हण) woman
▷ (गवळण) my daughter (साळू) Brahmin say (लावी)
pas de traduction en français
SaluProper name of a girl
[3] id = 30900
पोळेकर सरु - Polekar Saru
Village घोल - Ghol
आईला म्हण आई चूलतीला म्हण जीजी
गवळणीला माझ्या लेकी बामणी बोली तुझी
āīlā mhaṇa āī cūlatīlā mhaṇa jījī
gavaḷaṇīlā mājhyā lēkī bāmaṇī bōlī tujhī
She calls her mother ’Aai ’, her paternal aunt ’Jiji “
Dear daughter, you speak like a Brahman
▷ (आईला)(म्हण)(आई)(चूलतीला)(म्हण)(जीजी)
▷ (गवळणीला) my (लेकी)(बामणी) say (तुझी)
pas de traduction en français
[4] id = 102849
साळवी गिरजाबाई गेणू - Salavi Girijabai Genu
Village चितळी - Chitali
वाटना चालला वाट मारगीचा
दिस गेला बाई पती माझ्या सारजेचा
vāṭanā cālalā vāṭa māragīcā
disa gēlā bāī patī mājhyā sārajēcā
He is going, he is following his path
Woman, the whole day has passed for my Saraja’s husband
▷ (वाटना)(चालला)(वाट)(मारगीचा)
▷ (दिस) has_gone woman (पती) my (सारजेचा)
pas de traduction en français
Notes =>This song refers to the journey of the sun, who leaves his abode in the morning and reaches home in the evening.
[5] id = 108238
बार्से अलकाबाई दानीयल - Barse Alkabai Daniyal
Village कारेगाव - Karegaon
गोरी माझी मैना काळ्या सावळ्याला दिली
मोती पवळ्यात त्यात मिळवण केली
gōrī mājhī mainā kāḷyā sāvaḷyālā dilī
mōtī pavaḷyāta tyāta miḷavaṇa kēlī
My fair daughter, my Mina, I got her married to a dark-complexioned person
It was like matching a pearl with a coral
▷ (गोरी) my Mina (काळ्या)(सावळ्याला)(दिली)
▷ (मोती)(पवळ्यात)(त्यात)(मिळवण) shouted
pas de traduction en français


E:XIII-1.3b (E13-01-03b) - Mother’s attachment to daughter / Praising daughter / Daughter should be assigned light work

[1] id = 23961
कुडले इंदू - Kudle Indu
Village घुटके - Ghutke
लाड ग येकी लेक लाडा सारख काम सांग
सांगते बाई तुला देवपूजेला पाणी सांग
lāḍa ga yēkī lēka lāḍā sārakha kāma sāṅga
sāṅgatē bāī tulā dēvapūjēlā pāṇī sāṅga
My daughter is my darling, give her light work
I tell you, woman, ask her to get water for God’s puja*
▷ (लाड) * (येकी)(लेक)(लाडा)(सारख)(काम) with
▷  I_tell woman to_you (देवपूजेला) water, with
pas de traduction en français
puja ➡ pujasRitual worship or adoration of the idol of Gods
[2] id = 23962
दाभाडे शेवंता - Dabhade Shewanta
Village आंदेसे - Andeshe
लाडकी माझी मैना लाडा जोग काम सांगा
माझ्या बाई पाशी देव पुजला पाणी मागा
lāḍakī mājhī mainā lāḍā jōga kāma sāṅgā
mājhyā bāī pāśī dēva pujalā pāṇī māgā
My Mina, my darling daughter, give her some light work
Ask my daughter to get water for God’s puja*
▷ (लाडकी) my Mina (लाडा)(जोग)(काम) with
▷  My woman (पाशी)(देव)(पुजला) water, (मागा)
pas de traduction en français
puja ➡ pujasRitual worship or adoration of the idol of Gods
[3] id = 23963
कांबळे शाहू - Kamble Shahu
Village नांदगाव - Nandgaon
लाडक्या लेकीला लाडाजोग काम सांगा
माझ्या बाईपाशी देवपुजेला पाणी मागा
lāḍakyā lēkīlā lāḍājōga kāma sāṅgā
mājhyā bāīpāśī dēvapujēlā pāṇī māgā
My darling daughter, give her some light work
Ask my daughter to get water for God’s puja*
▷ (लाडक्या)(लेकीला)(लाडाजोग)(काम) with
▷  My (बाईपाशी)(देवपुजेला) water, (मागा)
pas de traduction en français
puja ➡ pujasRitual worship or adoration of the idol of Gods
[4] id = 23964
लाडायाच्या लेकी लाडाजोग काम सांगा
बाईच्या जवळी देवपुजेला पाणी मागा
lāḍāyācyā lēkī lāḍājōga kāma sāṅgā
bāīcyā javaḷī dēvapujēlā pāṇī māgā
My darling daughter, give her some light work
Ask my daughter to get water for God’s puja*
▷ (लाडायाच्या)(लेकी)(लाडाजोग)(काम) with
▷ (बाईच्या)(जवळी)(देवपुजेला) water, (मागा)
pas de traduction en français
puja ➡ pujasRitual worship or adoration of the idol of Gods
[5] id = 23965
तोंडे मुक्ता - Tonde Mukta
Village खेचरे - Khechare
लाडकी माझी बाई लाडक काम सांगा
आता माझी बाई देव पुजेला पाणी मागा
lāḍakī mājhī bāī lāḍaka kāma sāṅgā
ātā mājhī bāī dēva pujēlā pāṇī māgā
My darling daughter, give her some light work
Ask my daughter to get water for God’s puja*
▷ (लाडकी) my daughter (लाडक)(काम) with
▷ (आता) my daughter (देव)(पुजेला) water, (मागा)
pas de traduction en français
puja ➡ pujasRitual worship or adoration of the idol of Gods
[6] id = 44810
शिंदे लक्ष्मी - Shinde lakshmi
Village कडकनाथवाडी - Kadaknathwadi
लाडाची बाई लेक हाका मारती तात्या तात्या
देव पुजेला पाणी मागा
lāḍācī bāī lēka hākā māratī tātyā tātyā
dēva pujēlā pāṇī māgā
Darling daughter calls out Tatya, Tatya
Ask her to get water for God’s puja*
▷ (लाडाची) woman (लेक)(हाका)(मारती)(तात्या)(तात्या)
▷ (देव)(पुजेला) water, (मागा)
pas de traduction en français
puja ➡ pujasRitual worship or adoration of the idol of Gods
[7] id = 24124
जगताप सैना - Jagtap Saina
Village शिरवली - Shirawali
लाडक्या लेकीला लाडाजोगा काम सांगा
माझ्या बाईपाशी देव पुजेला पाणी सांगा
lāḍakyā lēkīlā lāḍājōgā kāma sāṅgā
mājhyā bāīpāśī dēva pujēlā pāṇī sāṅgā
My darling daughter, give her some light work
Ask my daughter to get water for God’s puja*
▷ (लाडक्या)(लेकीला)(लाडाजोगा)(काम) with
▷  My (बाईपाशी)(देव)(पुजेला) water, with
pas de traduction en français
puja ➡ pujasRitual worship or adoration of the idol of Gods
[8] id = 46267
मोरे श्यामल - More Shamal
Village पोहरेगाव - Poharegaon
लाडक्या लेकीला लाडाच काम सांगा
देवपुजेला पाणी मागा
lāḍakyā lēkīlā lāḍāca kāma sāṅgā
dēvapujēlā pāṇī māgā
My darling daughter, give her some light work
Ask her to get water for God’s puja*
▷ (लाडक्या)(लेकीला)(लाडाच)(काम) with
▷ (देवपुजेला) water, (मागा)
pas de traduction en français
puja ➡ pujasRitual worship or adoration of the idol of Gods
[9] id = 46682
सवडे शशीकला - Sawade Shashikala
Village अकोला सवेड - Akole-Saved
लाडाची मैना माझी लाडक काम सांगा
देवपुजेला पाणा मागा
lāḍācī mainā mājhī lāḍaka kāma sāṅgā
dēvapujēlā pāṇā māgā
My darling daughter, give her some light work
Ask her to get water for God’s puja*
▷ (लाडाची) Mina my (लाडक)(काम) with
▷ (देवपुजेला)(पाणा)(मागा)
pas de traduction en français
puja ➡ pujasRitual worship or adoration of the idol of Gods
[10] id = 50236
शेडगे यमुना - Shedge Yamuna
Village सोलापूर - Solapur
येव्हडी लाडाची लेक माझी लाडासारख काम सांगा
देवपुजेला पाणी मागा
yēvhaḍī lāḍācī lēka mājhī lāḍāsārakha kāma sāṅgā
dēvapujēlā pāṇī māgā
Such a pampered daughter, give her light work
Ask her to get water for God’s puja*
▷ (येव्हडी)(लाडाची)(लेक) my (लाडासारख)(काम) with
▷ (देवपुजेला) water, (मागा)
pas de traduction en français
puja ➡ pujasRitual worship or adoration of the idol of Gods
[11] id = 51721
खराडे मंगल - Kharade Mangal
Village दारफळ - Darphal
नेनंत्या साळूयीला हिला लाडाच काम सांगा
देवपूजेला पाणी मागा
nēnantyā sāḷūyīlā hilā lāḍāca kāma sāṅgā
dēvapūjēlā pāṇī māgā
My young daughter Salu, give her light work
Ask her to get water for God’s puja*
▷ (नेनंत्या)(साळूयीला)(हिला)(लाडाच)(काम) with
▷ (देवपूजेला) water, (मागा)
pas de traduction en français
SaluProper name of a girl
puja ➡ pujasRitual worship or adoration of the idol of Gods
[12] id = 53839
गांजरे जनाबाई - Ganjare Janabai
Village कातपुर धामणगाव - Katpur Dhamangaon
माझी लाडाची मैना लाडाच काय सांगा
देव पुजेला पाणी मागा
mājhī lāḍācī mainā lāḍāca kāya sāṅgā
dēva pujēlā pāṇī māgā
Such a pampered daughter, give her light work
Ask her to get water for God’s puja*
▷  My (लाडाची) Mina (लाडाच) why with
▷ (देव)(पुजेला) water, (मागा)
pas de traduction en français
puja ➡ pujasRitual worship or adoration of the idol of Gods
[13] id = 60060
गायकवाड पुष्पा अंबादास - Gaykawad Pusspha Ambadas
Village पोहरेगाव - Poharegaon
लाडाच्या लेकीला लाडा जोग काम सांगा
देव पुजेला पाणी मागा
lāḍācyā lēkīlā lāḍā jōga kāma sāṅgā
dēva pujēlā pāṇī māgā
My darling daughter, give her some light work
Ask her to get water for God’s puja*
▷ (लाडाच्या)(लेकीला)(लाडा)(जोग)(काम) with
▷ (देव)(पुजेला) water, (मागा)
pas de traduction en français
puja ➡ pujasRitual worship or adoration of the idol of Gods
[14] id = 62076
खळदकर मुक्ताबाई शिवाजीराव - Khaladkar Muktabai Shivajirao
Village खळद - Khalad
लाडक्या लेकीला लाडाजोग काम सांगा
देवपुजेला पाणी मागा
lāḍakyā lēkīlā lāḍājōga kāma sāṅgā
dēvapujēlā pāṇī māgā
My darling daughter, give her some light work
Ask her to get water for God’s puja*
▷ (लाडक्या)(लेकीला)(लाडाजोग)(काम) with
▷ (देवपुजेला) water, (मागा)
pas de traduction en français
puja ➡ pujasRitual worship or adoration of the idol of Gods
[15] id = 73537
खळदकर कौसल्या चंद्रकांत - Khaladkar Kausalya Chandrakant
Village खळद - Khalad
लाडक्या लेकीला काम सांगते दाटुनी
दिला गडवा लोटुनी
lāḍakyā lēkīlā kāma sāṅgatē dāṭunī
dilā gaḍavā lōṭunī
I deliberately told my darling daughter to do some work
She pushed the jug of water away
▷ (लाडक्या)(लेकीला)(काम) I_tell (दाटुनी)
▷ (दिला)(गडवा)(लोटुनी)
pas de traduction en français
[16] id = 73538
चुंचलवाड हरु - Chunchalwad Haru
Village होनवडज - Honvadaj
लाडकी बाई लेक काम सांगते लहान
देव धुवाया पाणी आण
lāḍakī bāī lēka kāma sāṅgatē lahāna
dēva dhuvāyā pāṇī āṇa
My darling daughter, I give her some light work
Get water for to wash God’s idols
▷ (लाडकी) woman (लेक)(काम) I_tell (लहान)
▷ (देव)(धुवाया) water, (आण)
pas de traduction en français
[17] id = 74031
नारळे कोकिळा - Narale Kokila
Village हिंगोली नालेगाव - Hingoli Nalegaon
लाडाच्या लेकीला काम सांगा सवलतीने
आग बाई माझे शेण उचल परातीने
lāḍācyā lēkīlā kāma sāṅgā savalatīnē
āga bāī mājhē śēṇa ucala parātīnē
Give darling daughter some time to do the work
Now, my daughter, pick up dung with a big plate
▷ (लाडाच्या)(लेकीला)(काम) with (सवलतीने)
▷  O woman (माझे)(शेण)(उचल)(परातीने)
pas de traduction en français
[18] id = 74032
इंदलकर सावित्री - Indalkar Savitra
Village पेडगाव - Pedgaon
लाडकी लेकीयला लाडाजोग काम सांगा
देव पुंजा पाणी मागा
lāḍakī lēkīyalā lāḍājōga kāma sāṅgā
dēva puñjā pāṇī māgā
My darling daughter, give her some light work
Ask her to get water for God’s puja*
▷ (लाडकी)(लेकीयला)(लाडाजोग)(काम) with
▷ (देव)(पुंजा) water, (मागा)
pas de traduction en français
puja ➡ pujasRitual worship or adoration of the idol of Gods
[19] id = 74033
शेंडे पारू - Shendhe Paru
Village शेलगाव - Shelgaon
लाडक्या मैनाला लाडाजोगत काम सांगा
देव पुजेला पाणी मागा
lāḍakyā mainālā lāḍājōgata kāma sāṅgā
dēva pujēlā pāṇī māgā
My darling daughter, my Mina*, give her some light work
Ask her to get water for God’s puja*
▷ (लाडक्या) for_Mina (लाडाजोगत)(काम) with
▷ (देव)(पुजेला) water, (मागा)
pas de traduction en français
puja ➡ pujasRitual worship or adoration of the idol of Gods
[20] id = 74034
खळदकर मुक्ताबाई शिवाजीराव - Khaladkar Muktabai Shivajirao
Village खळद - Khalad
लाडक्या लेकीला लाडा जोग काम सांगा
देव पुजेला पाणी मागा
lāḍakyā lēkīlā lāḍā jōga kāma sāṅgā
dēva pujēlā pāṇī māgā
My darling daughter, give her some light work
Ask her to get water for God’s puja*
▷ (लाडक्या)(लेकीला)(लाडा)(जोग)(काम) with
▷ (देव)(पुजेला) water, (मागा)
pas de traduction en français
puja ➡ pujasRitual worship or adoration of the idol of Gods
[21] id = 74035
गायके बबन - Gayke Baban Kashinath
Village आचलगाव - Achalgaon
लाडक्या लेकीला काम सांगावा कवामवा
झाली सवसांज मारुतीला दिवा नेवा
lāḍakyā lēkīlā kāma sāṅgāvā kavāmavā
jhālī savasāñja mārutīlā divā nēvā
Tell darling daughter to do some work from time to time
It is twilight, take a lamp to God Maruti*’s temple
▷ (लाडक्या)(लेकीला)(काम)(सांगावा)(कवामवा)
▷  Has_come twilight (मारुतीला) lamp (नेवा)
pas de traduction en français
MarutiA Sanskrit word referring to Hanuman, son of Vayudeva, the Hindu Wind God Vayu
[22] id = 74036
खुडे लिला - Khude Lila
Village रुअीघर - Ruighar
आस लाडक्या लेकीला लाडाजोग काम सांगा
देव पुजेला पाणी मागा
āsa lāḍakyā lēkīlā lāḍājōga kāma sāṅgā
dēva pujēlā pāṇī māgā
My darling daughter, give her some light work
Ask her to get water for God’s puja*
▷ (आस)(लाडक्या)(लेकीला)(लाडाजोग)(काम) with
▷ (देव)(पुजेला) water, (मागा)
pas de traduction en français
puja ➡ pujasRitual worship or adoration of the idol of Gods
[23] id = 77334
पाटील स्मिता - Patil Smita
Village लव्हे - Lavhe
लाडाच्या मैनाला लाडाच काम सांगा
देव पुजेला पाणी मागा
lāḍācyā mainālā lāḍāca kāma sāṅgā
dēva pujēlā pāṇī māgā
My darling daughter, give her some light work
Ask her to get water for God’s puja*
▷ (लाडाच्या) for_Mina (लाडाच)(काम) with
▷ (देव)(पुजेला) water, (मागा)
pas de traduction en français
puja ➡ pujasRitual worship or adoration of the idol of Gods
[24] id = 77335
बारवकर कौशल्या - Barwakar Kaushalya
Village दारफळ - Darphal
लाडकी माझी मैना हीला लाडाच काम सांगा
देव पुजेला पाणी मागा
lāḍakī mājhī mainā hīlā lāḍāca kāma sāṅgā
dēva pujēlā pāṇī māgā
My darling daughter, my Mina*, give her some light work
Ask her to get water for God’s puja*
▷ (लाडकी) my Mina (हीला)(लाडाच)(काम) with
▷ (देव)(पुजेला) water, (मागा)
pas de traduction en français
puja ➡ pujasRitual worship or adoration of the idol of Gods
[25] id = 77336
केकान गौरी - Kekan Gauri
Village शेळगाव - Shelgaon
लाडक्या लेकीला लाडासारख काम सांगा
देवपुजेला पाणी मागा
lāḍakyā lēkīlā lāḍāsārakha kāma sāṅgā
dēvapujēlā pāṇī māgā
My darling daughter, give her some light work
Ask her to get water for God’s puja*
▷ (लाडक्या)(लेकीला)(लाडासारख)(काम) with
▷ (देवपुजेला) water, (मागा)
pas de traduction en français
puja ➡ pujasRitual worship or adoration of the idol of Gods
[26] id = 77337
चव्हाण रुक्मिणी - Chavan Rukhamini
Village मुगाव - Mugaon
लाडाची बाई लेक लाडाजोग काम सांगा
देवपुजेला पाणी मागा
lāḍācī bāī lēka lāḍājōga kāma sāṅgā
dēvapujēlā pāṇī māgā
My darling daughter, give her some light work
Ask her to get water for God’s puja*
▷ (लाडाची) woman (लेक)(लाडाजोग)(काम) with
▷ (देवपुजेला) water, (मागा)
pas de traduction en français
puja ➡ pujasRitual worship or adoration of the idol of Gods
[27] id = 77338
बारबोले वच्छला - Barbole Vachalya
Village दारफळ - Darphal
लाडाची बाई लेक तीला लाडाच काम सांगा
देवपुजेला पाणी मागा
lāḍācī bāī lēka tīlā lāḍāca kāma sāṅgā
dēvapujēlā pāṇī māgā
My darling daughter, give her some light work
Ask her to get water for God’s puja*
▷ (लाडाची) woman (लेक)(तीला)(लाडाच)(काम) with
▷ (देवपुजेला) water, (मागा)
pas de traduction en français
puja ➡ pujasRitual worship or adoration of the idol of Gods
[28] id = 77339
तोडकर सुलोचना - Todkar Sulochana
Village पानगाव - Pangaon
लाडकी एवढी लेक तीला लाडाच काम सांगा
देवपुजेला पाणी मागा
lāḍakī ēvaḍhī lēka tīlā lāḍāca kāma sāṅgā
dēvapujēlā pāṇī māgā
My darling daughter, give her some light work
Ask her to get water for God’s puja*
▷ (लाडकी)(एवढी)(लेक)(तीला)(लाडाच)(काम) with
▷ (देवपुजेला) water, (मागा)
pas de traduction en français
puja ➡ pujasRitual worship or adoration of the idol of Gods
[29] id = 85852
चव्हाण तुळणबाई - Chavan Tulanbai
Village माळवाडी पो.निपाणी - Malvadi p. Nipani
लाडाची बाई लेक हिला लाडाचा काम सांगा
नैनत्या राधाला देव पूजेला पाणी मागा
lāḍācī bāī lēka hilā lāḍācā kāma sāṅgā
nainatyā rādhālā dēva pūjēlā pāṇī māgā
My darling daughter, give her some light work
Ask young Radha to get water for God’s puja*
▷ (लाडाची) woman (लेक)(हिला)(लाडाचा)(काम) with
▷ (नैनत्या)(राधाला)(देव)(पूजेला) water, (मागा)
pas de traduction en français
puja ➡ pujasRitual worship or adoration of the idol of Gods
[30] id = 86197
मुळे कमल बजरंग - Mule Kamal Bajarang
Village खंडाळी - Khandali
लाडकी माझी लेक लाडाजोग काम सांगा
देव पूजेला पाणी मागा
lāḍakī mājhī lēka lāḍājōga kāma sāṅgā
dēva pūjēlā pāṇī māgā
My darling daughter, give her some light work
Ask her to get water for God’s puja*
▷ (लाडकी) my (लेक)(लाडाजोग)(काम) with
▷ (देव)(पूजेला) water, (मागा)
pas de traduction en français
puja ➡ pujasRitual worship or adoration of the idol of Gods
[31] id = 99586
मळेकर अनुसुया तुळशीराम - Malekar Anusuya Tulshiram
Village मळे - Male
लाडक्या लेकीला तिला लाडाच काम सांगा
देव पुजेला पाणी मागा
lāḍakyā lēkīlā tilā lāḍāca kāma sāṅgā
dēva pujēlā pāṇī māgā
My darling daughter, give her some light work
Ask her to get water for God’s puja*
▷ (लाडक्या)(लेकीला)(तिला)(लाडाच)(काम) with
▷ (देव)(पुजेला) water, (मागा)
pas de traduction en français
puja ➡ pujasRitual worship or adoration of the idol of Gods
[32] id = 102834
बोडके अनुसुया - Bodke Anusuya
Village ढेबेगाव - Dhebegaon
काम करते थोड घाम येतो लई
बयाच्या पोटी माझी संकवार देही
kāma karatē thōḍa ghāma yētō laī
bayācyā pōṭī mājhī saṅkavāra dēhī
With little work, she sweats a lot
Born to my mother, I have a delicate disposition
▷ (काम)(करते)(थोड)(घाम)(येतो)(लई)
▷ (बयाच्या)(पोटी) my (संकवार)(देही)
pas de traduction en français
[33] id = 105340
सस्ते इंदू - Saste Indu
Village येडशी - Yedshi
लाडाची ग लेक लाडाचा ग काम सांगा
देवपुजेला पाणी मागा
lāḍācī ga lēka lāḍācā ga kāma sāṅgā
dēvapujēlā pāṇī māgā
My darling daughter, give her some light work
Ask her to get water for God’s puja*
▷ (लाडाची) * (लेक)(लाडाचा) * (काम) with
▷ (देवपुजेला) water, (मागा)
pas de traduction en français
puja ➡ pujasRitual worship or adoration of the idol of Gods
[34] id = 105343
घोलप सुनंदा - Gholap Sunanda
Village साकत - Saket
लाडकी लेक हिला लाडाचा काम सांगा
देवपुजेला पाणी मागा
lāḍakī lēka hilā lāḍācā kāma sāṅgā
dēvapujēlā pāṇī māgā
My darling daughter, give her some light work
Ask her to get water for God’s puja*
▷ (लाडकी)(लेक)(हिला)(लाडाचा)(काम) with
▷ (देवपुजेला) water, (मागा)
pas de traduction en français
puja ➡ pujasRitual worship or adoration of the idol of Gods
[35] id = 105381
जाधव सखूबाई रामचंद्र - Jadhav Sakhu Ramchandra
Village सोलापूर - Solapur
लाडाच्या लेकीला लाडाचं काम सांगा
पुनम माझी मैना देव पुजेला पाणी मागा
lāḍācyā lēkīlā lāḍācaṁ kāma sāṅgā
punama mājhī mainā dēva pujēlā pāṇī māgā
My darling daughter, give her some light work
Ask my daughter Poonam to get water for God’s puja*
▷ (लाडाच्या)(लेकीला)(लाडाचं)(काम) with
▷ (पुनम) my Mina (देव)(पुजेला) water, (मागा)
pas de traduction en français
puja ➡ pujasRitual worship or adoration of the idol of Gods
[36] id = 105542
शिंदे प्रभावती - Shinde Prabhavati
Village घरणी - Gharani
लाडाची बाई लेक हिला लाडाच काम सांगा
देव पुजेला पाणी मागा
lāḍācī bāī lēka hilā lāḍāca kāma sāṅgā
dēva pujēlā pāṇī māgā
My darling daughter, give her some light work
Ask her to get water for God’s puja*
▷ (लाडाची) woman (लेक)(हिला)(लाडाच)(काम) with
▷ (देव)(पुजेला) water, (मागा)
pas de traduction en français
puja ➡ pujasRitual worship or adoration of the idol of Gods
[37] id = 105543
ठिगळे भागीरथी - Thigale Bhagirathi
Village लाखनगाव - Lakhangaon
राया बापाजी माझ्या तुमच्या पोटीची शहाणी
आपल्या मनच्या मनी आल्या रागाच केल पाणी
rāyā bāpājī mājhyā tumacyā pōṭīcī śahāṇī
āpalyā manacyā manī ālyā rāgāca kēla pāṇī
My reputed father, I am your wise daughter
In my mind, I let all my anger melt into water
▷ (राया) father my (तुमच्या)(पोटीची)(शहाणी)
▷ (आपल्या)(मनच्या)(मनी)(आल्या)(रागाच) did water,
pas de traduction en français
[38] id = 107570
फरतोड हिरा - Fartod Hira
Village इटकूर - Itkur
माझ्या चुड्यावरी तुला नारायणाचा ठसा
माझा बंधवाला पुसा चुडा मोलवीला कसा
mājhyā cuḍyāvarī tulā nārāyaṇācā ṭhasā
mājhā bandhavālā pusā cuḍā mōlavīlā kasā
The stamp of God Narayan is on my husband
Ask my brother, how did he assess my husband
▷  My (चुड्यावरी) to_you (नारायणाचा)(ठसा)
▷  My (बंधवाला) enquire (चुडा)(मोलवीला) how
pas de traduction en français
[39] id = 108645
सोनार चंपा - Sonar Champha
Village दारफळ - Darphal
लाडाच्या लेकीला लाडाच काम सांगा
देव पुजेला पाणी मागा
lāḍācyā lēkīlā lāḍāca kāma sāṅgā
dēva pujēlā pāṇī māgā
My darling daughter, give her some light work
Ask her to get water for God’s puja*
▷ (लाडाच्या)(लेकीला)(लाडाच)(काम) with
▷ (देव)(पुजेला) water, (मागा)
pas de traduction en français
puja ➡ pujasRitual worship or adoration of the idol of Gods
[40] id = 108669
गायकवाड शांताबाई रामूजी - Gaykwad Shanta Ramuji
Village होनाड - Honad
लाडक्या लेकीला लाडा जोग काम सांगा
देव पुजेला पाणी मागा
lāḍakyā lēkīlā lāḍā jōga kāma sāṅgā
dēva pujēlā pāṇī māgā
My darling daughter, give her some light work
Ask her to get water for God’s puja*
▷ (लाडक्या)(लेकीला)(लाडा)(जोग)(काम) with
▷ (देव)(पुजेला) water, (मागा)
pas de traduction en français
puja ➡ pujasRitual worship or adoration of the idol of Gods
[41] id = 108670
शिंदे गुंफा रामचंद्र - Shinde Gumfa
Ramchandra

Village वरखेड - Varkhed
लाडक्या लेकीला लाडा जोग काम सांगा
आता माझी दिक्षाबाईला देवपुजेला पाणी मागा
lāḍakyā lēkīlā lāḍā jōga kāma sāṅgā
ātā mājhī dikṣābāīlā dēvapujēlā pāṇī māgā
My darling daughter, give her some light work
Ask my daughter Dikshabai to get water for God’s puja*
▷ (लाडक्या)(लेकीला)(लाडा)(जोग)(काम) with
▷ (आता) my (दिक्षाबाईला)(देवपुजेला) water, (मागा)
pas de traduction en français
puja ➡ pujasRitual worship or adoration of the idol of Gods
[42] id = 44014
जाधव सीता - Jadhav Sita
Village टाकळी भीमा - Takali Bhima
UVS-48-11 start 00:54 ➡ listen to section
लाडक्या लेकीला लाडाजोग काम सांगा
देव पुजेला पाणी मागा
lāḍakyā lēkīlā lāḍājōga kāma sāṅgā
dēva pujēlā pāṇī māgā
My darling daughter, give her some light work
Ask her to get water for God’s puja*
▷ (लाडक्या)(लेकीला)(लाडाजोग)(काम) with
▷ (देव)(पुजेला) water, (मागा)
pas de traduction en français
puja ➡ pujasRitual worship or adoration of the idol of Gods
[53] id = 51206
चामे पारु - Chame Paru
Village होळी - Holi
लाडक्या लिकीला लाडाचं काम सांगा
देवपुंजाया पाणी मागा
lāḍakyā likīlā lāḍācaṁ kāma sāṅgā
dēvapuñjāyā pāṇī māgā
My darling daughter, give her some light work
Ask her to get water for God’s puja*
▷ (लाडक्या)(लिकीला)(लाडाचं)(काम) with
▷ (देवपुंजाया) water, (मागा)
pas de traduction en français
puja ➡ pujasRitual worship or adoration of the idol of Gods
[54] id = 44811
पझरणे सरस्वती - Pazarane Saraseati
Village खालापूर - Khalapur
लाडाची लेक तिला लाडाच काम सांगा
मैनाला माझ्या देव पुजेला पाणी मागा
lāḍācī lēka tilā lāḍāca kāma sāṅgā
mainālā mājhyā dēva pujēlā pāṇī māgā
My darling daughter, my Mina, give her some light work
Ask her to get water for God’s puja*
▷ (लाडाची)(लेक)(तिला)(लाडाच)(काम) with
▷  For_Mina my (देव)(पुजेला) water, (मागा)
pas de traduction en français
puja ➡ pujasRitual worship or adoration of the idol of Gods
[55] id = 48152
कारंजे मनकर्णा - Karanje Manakarna
Village जळगाव - Jalgaon
लाडाच्या लेकीला हिला लाडाच काम सांगा
देव पुजेला पाणी मागा
lāḍācyā lēkīlā hilā lāḍāca kāma sāṅgā
dēva pujēlā pāṇī māgā
My darling daughter, give her some light work
Ask her to get water for God’s puja*
▷ (लाडाच्या)(लेकीला)(हिला)(लाडाच)(काम) with
▷ (देव)(पुजेला) water, (मागा)
pas de traduction en français
puja ➡ pujasRitual worship or adoration of the idol of Gods
[56] id = 48478
तमांचे मंदोदरी दिगंबर - Tamanche Mandodari Digambar
Village म्हात्रेवाडी - Mhatrevadi
लाडकी लेक हिच लाडाच काम गोड
देव पुजेला चुलता मागतो सानधोड (दगड)
lāḍakī lēka hica lāḍāca kāma gōḍa
dēva pujēlā culatā māgatō sānadhōḍa (dagaḍa)
My darling daughter, the work she does is admired
For God’s puja*, paternal uncle asks her to get a stone
▷ (लाडकी)(लेक)(हिच)(लाडाच)(काम)(गोड)
▷ (देव)(पुजेला) paternal_uncle (मागतो)(सानधोड) ( (दगड) )
pas de traduction en français
puja ➡ pujasRitual worship or adoration of the idol of Gods
[57] id = 48479
तमांचे मंदोदरी दिगंबर - Tamanche Mandodari Digambar
Village म्हात्रेवाडी - Mhatrevadi
लाडाच लेक तिच लाड सांगा
देव पुजेला पाणी मागा
lāḍāca lēka tica lāḍa sāṅgā
dēva pujēlā pāṇī māgā
My darling daughter, give her some light work
Ask her to get water for God’s puja*
▷ (लाडाच)(लेक)(तिच)(लाड) with
▷ (देव)(पुजेला) water, (मागा)
pas de traduction en français
puja ➡ pujasRitual worship or adoration of the idol of Gods
[58] id = 48895
तरस पारूबाई सीताराम - Taras Parubai Sitaram
Village किवळे - Kivale
लाडयकी लेक हिला लाडाच काम सांगा
देव पुजेला पाणी मागा
lāḍayakī lēka hilā lāḍāca kāma sāṅgā
dēva pujēlā pāṇī māgā
My darling daughter, give her some light work
Ask her to get water for God’s puja*
▷ (लाडयकी)(लेक)(हिला)(लाडाच)(काम) with
▷ (देव)(पुजेला) water, (मागा)
pas de traduction en français
puja ➡ pujasRitual worship or adoration of the idol of Gods
[59] id = 66399
बाठे कलावती - Bathe Kalavati Tarachand
Village देवडी - Devadi
लाडाच्या लेकीला लाडा जोग काम सांगा
देव पुजेला पाणी मागा
lāḍācyā lēkīlā lāḍā jōga kāma sāṅgā
dēva pujēlā pāṇī māgā
My darling daughter, give her some light work
Ask her to get water for God’s puja*
▷ (लाडाच्या)(लेकीला)(लाडा)(जोग)(काम) with
▷ (देव)(पुजेला) water, (मागा)
pas de traduction en français
puja ➡ pujasRitual worship or adoration of the idol of Gods
[60] id = 78648
जाधव सीता - Jadhav Sita
Village टाकळी भीमा - Takali Bhima
UVS-48
लाडक्या लेकीला लाडासारख काम सांगा
देव पुजेला पाणी मागा
lāḍakyā lēkīlā lāḍāsārakha kāma sāṅgā
dēva pujēlā pāṇī māgā
My darling daughter, give her some light work
Ask her to get water for God’s puja*
▷ (लाडक्या)(लेकीला)(लाडासारख)(काम) with
▷ (देव)(पुजेला) water, (मागा)
pas de traduction en français
puja ➡ pujasRitual worship or adoration of the idol of Gods
[61] id = 105311
घोलप सुनंदा - Gholap Sunanda
Village साकत - Saket
लाडाच्या लेकीला लाडाच काम सांगा
देवपुजेला पाणी मागा
lāḍācyā lēkīlā lāḍāca kāma sāṅgā
dēvapujēlā pāṇī māgā
My darling daughter, give her some light work
Ask her to get water for God’s puja*
▷ (लाडाच्या)(लेकीला)(लाडाच)(काम) with
▷ (देवपुजेला) water, (मागा)
pas de traduction en français
puja ➡ pujasRitual worship or adoration of the idol of Gods
[62] id = 105384
शंकरशेट््टी कमळाबाई दरप्पा - Shankarshetti Kamala Darappa
Village नळदुर्ग - Naldurg
लाडक्या लेकीला लाडाच काम सांगा
देवपुजेला पाणी मागा
lāḍakyā lēkīlā lāḍāca kāma sāṅgā
dēvapujēlā pāṇī māgā
My darling daughter, give her some light work
Ask her to get water for God’s puja*
▷ (लाडक्या)(लेकीला)(लाडाच)(काम) with
▷ (देवपुजेला) water, (मागा)
pas de traduction en français
puja ➡ pujasRitual worship or adoration of the idol of Gods
[63] id = 105553
चव्हाण शांता - Chavan Shanta
Village सावर्डे - Savarde
लाडाच्या लेकीला लाडाच काम सांगा
देव पुजेला पाणी मागा
lāḍācyā lēkīlā lāḍāca kāma sāṅgā
dēva pujēlā pāṇī māgā
My darling daughter, give her some light work
Ask her to get water for God’s puja*
▷ (लाडाच्या)(लेकीला)(लाडाच)(काम) with
▷ (देव)(पुजेला) water, (मागा)
pas de traduction en français
puja ➡ pujasRitual worship or adoration of the idol of Gods


E:XIII-1.3c (E13-01-03c) - Mother’s attachment to daughter / Praising daughter / The works daughter is performing

[1] id = 23967
मोरे लक्ष्मी - More Lakshmi
Village शिंदगाव - Shindgaon
पहिली लेक आईच्या कामा येती
जेवणाची पाटी शिवच्या शेता नेती
pahilī lēka āīcyā kāmā yētī
jēvaṇācī pāṭī śivacyā śētā nētī
no translation in English
▷ (पहिली)(लेक)(आईच्या)(कामा)(येती)
▷ (जेवणाची)(पाटी)(शिवच्या)(शेता)(नेती)
pas de traduction en français
[2] id = 23968
दिंडले चिमा - Dindle Chima
Village वडवली - Wadavali
पहिली लेक आईच्या कामा आली
भाकरीची पाटी शिवच्या शेता नेली
pahilī lēka āīcyā kāmā ālī
bhākarīcī pāṭī śivacyā śētā nēlī
no translation in English
▷ (पहिली)(लेक)(आईच्या)(कामा) has_come
▷ (भाकरीची)(पाटी)(शिवच्या)(शेता)(नेली)
pas de traduction en français
[3] id = 23969
पडळघरे नका - Padalghare Naka
Village रिहे - Rihe
साती सुगरणी बसल्या अडूनी
आली माझी मैना कामाला लावील झाडूनी
sātī sugaraṇī basalyā aḍūnī
ālī mājhī mainā kāmālā lāvīla jhāḍūnī
no translation in English
▷ (साती)(सुगरणी)(बसल्या)(अडूनी)
▷  Has_come my Mina (कामाला)(लावील)(झाडूनी)
pas de traduction en français
[4] id = 23970
साठे सरस्वती - Sathe Saraswati
Village वाळेण - Walen
सांगते बाई तुला मला जरासा हात लाऊ
लाडकी माझी मैना हीच्या मयाचा अंत पाहू
sāṅgatē bāī tulā malā jarāsā hāta lāū
lāḍakī mājhī mainā hīcyā mayācā anta pāhū
no translation in English
▷  I_tell woman to_you (मला)(जरासा) hand (लाऊ)
▷ (लाडकी) my Mina (हीच्या)(मयाचा)(अंत)(पाहू)
pas de traduction en français
[5] id = 23971
साठे सरस्वती - Sathe Saraswati
Village वाळेण - Walen
सांगते बाई तुला बरु म्हणते जवळी
लाडकी माझी मैना हिची मनगट कवळी
sāṅgatē bāī tulā baru mhaṇatē javaḷī
lāḍakī mājhī mainā hicī managaṭa kavaḷī
no translation in English
▷  I_tell woman to_you (बरु)(म्हणते)(जवळी)
▷ (लाडकी) my Mina (हिची)(मनगट)(कवळी)
pas de traduction en français
[6] id = 23972
साठे सरस्वती - Sathe Saraswati
Village वाळेण - Walen
बारीक बांगडी ही ग हाताला चमक्या मारी
लाडकी माझी मैना राधा गमतीन पाणी भरी
bārīka bāṅgaḍī hī ga hātālā camakyā mārī
lāḍakī mājhī mainā rādhā gamatīna pāṇī bharī
no translation in English
▷ (बारीक) bangles (ही) * (हाताला)(चमक्या)(मारी)
▷ (लाडकी) my Mina (राधा)(गमतीन) water, (भरी)
pas de traduction en français
[7] id = 23973
दिंडले चिमा - Dindle Chima
Village वडवली - Wadavali
बारीक बांगडी माझ्या हाताला चमक मारी
गवळण माझी राधा हौसन पाणी भरी
bārīka bāṅgaḍī mājhyā hātālā camaka mārī
gavaḷaṇa mājhī rādhā hausana pāṇī bharī
no translation in English
▷ (बारीक) bangles my (हाताला)(चमक)(मारी)
▷ (गवळण) my (राधा)(हौसन) water, (भरी)
pas de traduction en français
[8] id = 23974
घारे सिंधु - Ghare Sindhu
Village जअूळ - Jawal
बारीक बांगडी गोर्या हाताला चमक मारी
माझी मैना आता हौदाच पाणी भरी
bārīka bāṅgaḍī gōryā hātālā camaka mārī
mājhī mainā ātā haudāca pāṇī bharī
no translation in English
▷ (बारीक) bangles (गोर्या)(हाताला)(चमक)(मारी)
▷  My Mina (आता)(हौदाच) water, (भरी)
pas de traduction en français
[9] id = 23975
साबळे सिंधू - Sable Sindhu
Village धामणवळ - DhamanOhol
बारीक बांगडी गोर्या हाताला चमकी मारी
राधा माझी सावळ्या हातानी पाणी भरी
bārīka bāṅgaḍī gōryā hātālā camakī mārī
rādhā mājhī sāvaḷyā hātānī pāṇī bharī
no translation in English
▷ (बारीक) bangles (गोर्या)(हाताला)(चमकी)(मारी)
▷ (राधा) my (सावळ्या)(हातानी) water, (भरी)
pas de traduction en français
[10] id = 23976
साठे सरस्वती - Sathe Saraswati
Village वाळेण - Walen
बारीक बांगडी तुझ्या हातात चमक्या मारी
लाडकी गवळण राधा गमतीन पाणी भरी
bārīka bāṅgaḍī tujhyā hātāta camakyā mārī
lāḍakī gavaḷaṇa rādhā gamatīna pāṇī bharī
no translation in English
▷ (बारीक) bangles your (हातात)(चमक्या)(मारी)
▷ (लाडकी)(गवळण)(राधा)(गमतीन) water, (भरी)
pas de traduction en français
[11] id = 23977
घारे सिंधु - Ghare Sindhu
Village जअूळ - Jawal
काम करु करु माझ दुखती दंड खवा
नानाजीच्या घरी मना नव्हती कामाची सवा
kāma karu karu mājha dukhatī daṇḍa khavā
nānājīcyā gharī manā navhatī kāmācī savā
no translation in English
▷ (काम)(करु)(करु) my (दुखती)(दंड)(खवा)
▷ (नानाजीच्या)(घरी)(मना)(नव्हती)(कामाची)(सवा)
pas de traduction en français
[12] id = 23978
घारे सिंधु - Ghare Sindhu
Village जअूळ - Jawal
पखालीनी पाणी उभा उभा कोळी दादा
जाव माझी इमलबाई दारी रांजण धुती राधा
pakhālīnī pāṇī ubhā ubhā kōḷī dādā
jāva mājhī imalabāī dārī rāñjaṇa dhutī rādhā
no translation in English
▷ (पखालीनी) water, standing standing (कोळी)(दादा)
▷ (जाव) my (इमलबाई)(दारी)(रांजण)(धुती)(राधा)
pas de traduction en français
[13] id = 23979
घारे सिंधु - Ghare Sindhu
Village जअूळ - Jawal
पखालीनी पाणी कोळी घालीतो राग राग
आता माझी मैना तुझ्या माडीच धुर लाग
pakhālīnī pāṇī kōḷī ghālītō rāga rāga
ātā mājhī mainā tujhyā māḍīca dhura lāga
no translation in English
▷ (पखालीनी) water, (कोळी)(घालीतो)(राग)(राग)
▷ (आता) my Mina your (माडीच)(धुर)(लाग)
pas de traduction en français
[14] id = 23980
ठिकडे कोंडा - Thikde Konda
Village तव - Tav
गवळणी माझ्या बाई गाईला पेंडी सोड
सकाळी उठूनी काशी तीरथ तुला घड
gavaḷaṇī mājhyā bāī gāīlā pēṇḍī sōḍa
sakāḷī uṭhūnī kāśī tīratha tulā ghaḍa
no translation in English
▷ (गवळणी) my woman (गाईला)(पेंडी)(सोड)
▷  Morning (उठूनी) how (तीरथ) to_you (घड)
pas de traduction en français
[15] id = 23981
देवकर रखमा - Deokar Rakhma
Village घोटवडे - Ghotavade
गावू रिह्याच्या खडाक दणाणती
आता माझी बाई वाणीण धुण धुती
gāvū rihyācyā khaḍāka daṇāṇatī
ātā mājhī bāī vāṇīṇa dhuṇa dhutī
no translation in English
▷ (गावू)(रिह्याच्या)(खडाक)(दणाणती)
▷ (आता) my daughter (वाणीण)(धुण)(धुती)
pas de traduction en français
[16] id = 23982
कुर्पे बबा - Kurpe Baba
Village आकवले - Akole
बारीक बांगडी गोर्या हातावरी चमक मारी
आता माझी बाई नार हौदावर पाणी भरी
bārīka bāṅgaḍī gōryā hātāvarī camaka mārī
ātā mājhī bāī nāra haudāvara pāṇī bharī
no translation in English
▷ (बारीक) bangles (गोर्या)(हातावरी)(चमक)(मारी)
▷ (आता) my daughter (नार)(हौदावर) water, (भरी)
pas de traduction en français
[17] id = 23983
कडू सरु - Kadu Saru
Village वडवली - Wadavali
सकाळी उठूनी कोण परटीर धुण धुत
गवळण माझी बाई सभेत गाण गाती
sakāḷī uṭhūnī kōṇa paraṭīra dhuṇa dhuta
gavaḷaṇa mājhī bāī sabhēta gāṇa gātī
no translation in English
▷  Morning (उठूनी) who (परटीर)(धुण)(धुत)
▷ (गवळण) my daughter (सभेत)(गाण)(गाती)
pas de traduction en français
[18] id = 23984
कडू सरु - Kadu Saru
Village वडवली - Wadavali
सकाळी उठूनी कोण परटीण धुण धुत
गवळण माझी हाती घंघाळ पाण्या जाती
sakāḷī uṭhūnī kōṇa paraṭīṇa dhuṇa dhuta
gavaḷaṇa mājhī hātī ghaṅghāḷa pāṇyā jātī
no translation in English
▷  Morning (उठूनी) who (परटीण)(धुण)(धुत)
▷ (गवळण) my (हाती)(घंघाळ)(पाण्या) caste
pas de traduction en français
[19] id = 23985
सातपुते सोना - Satpute Sona
Village आकवले - Akole
लाडकी लेक हिरा कामाच्या खसाल्यात
आता माझी बाई हिरवी लवंग मसाल्यात
lāḍakī lēka hirā kāmācyā khasālyāta
ātā mājhī bāī hiravī lavaṅga masālyāta
no translation in English
▷ (लाडकी)(लेक)(हिरा)(कामाच्या)(खसाल्यात)
▷ (आता) my daughter green (लवंग)(मसाल्यात)
pas de traduction en français
[20] id = 23986
सातपुते गीता - Satpute Gita
Village वळणे - Walane
तुझीया कपाळाला कुकु कालच होत शिळ
माझीया बाईचा कामामधी आखा वेळ
tujhīyā kapāḷālā kuku kālaca hōta śiḷa
mājhīyā bāīcā kāmāmadhī ākhā vēḷa
no translation in English
▷ (तुझीया)(कपाळाला) kunku (कालच)(होत)(शिळ)
▷ (माझीया)(बाईचा)(कामामधी)(आखा)(वेळ)
pas de traduction en français
[21] id = 23987
हळंदे गुणा - Halande Guna
Village पळसे - Palase
लाडक्या मैइनाचा लाड केला किती
तान्हा माझा मैइनानी सारवल्या भिती
lāḍakyā maiinācā lāḍa kēlā kitī
tānhā mājhā maiinānī sāravalyā bhitī
no translation in English
▷ (लाडक्या)(मैइनाचा)(लाड) did (किती)
▷ (तान्हा) my (मैइनानी)(सारवल्या)(भिती)
pas de traduction en français
[22] id = 23988
येनपुरे मथु - Enpure Mathu
Village वांजळे - Wanjale
गावात दिली लेक सार्या गावाची मेव्हणी
आई बापाची नाव दिल कागदी लिहून
gāvāta dilī lēka sāryā gāvācī mēvhaṇī
āī bāpācī nāva dila kāgadī lihūna
no translation in English
▷ (गावात)(दिली)(लेक)(सार्या)(गावाची)(मेव्हणी)
▷ (आई) of_father (नाव)(दिल)(कागदी)(लिहून)
pas de traduction en français
[23] id = 23989
पोळेकर ठमा - Polekar Thama
Village घोल - Ghol
तिळायाच तेल कंच्या कंच्या कारणी
देवाशीये दारी दिवा लावती हरणी
tiḷāyāca tēla kañcyā kañcyā kāraṇī
dēvāśīyē dārī divā lāvatī haraṇī
no translation in English
▷ (तिळायाच)(तेल)(कंच्या)(कंच्या) doing
▷ (देवाशीये)(दारी) lamp (लावती)(हरणी)
pas de traduction en français
[24] id = 23990
सावंत हिरा - Sawant Hira
Village माणगाव - Mangaon
तिळा ना परास उडदाच पीक मोठ
गवळण माझी बाई उडदाच करी घुट
tiḷā nā parāsa uḍadāca pīka mōṭha
gavaḷaṇa mājhī bāī uḍadāca karī ghuṭa
no translation in English
▷ (तिळा) * (परास)(उडदाच)(पीक)(मोठ)
▷ (गवळण) my daughter (उडदाच)(करी)(घुट)
pas de traduction en français
[25] id = 23991
पळसकर पारु - Palaskar Paru
Village पळसे - Palase
तोड्या वाळयाचा नाद बसला दुहेरी
माझी मईना झाडी जोत्याची पायरी
tōḍyā vāḷayācā nāda basalā duhērī
mājhī maīnā jhāḍī jōtyācī pāyarī
no translation in English
▷ (तोड्या)(वाळयाचा)(नाद)(बसला)(दुहेरी)
▷  My Mina (झाडी)(जोत्याची)(पायरी)
pas de traduction en français
[26] id = 23992
जोरी सावीत्रा - Jori Savitra
Village डोंगरगाव - Dongargaon
बारीक बांगडी गोर्या हाताला चमक मारी
आता माझी मैना नळाला पाणी भरी
bārīka bāṅgaḍī gōryā hātālā camaka mārī
ātā mājhī mainā naḷālā pāṇī bharī
no translation in English
▷ (बारीक) bangles (गोर्या)(हाताला)(चमक)(मारी)
▷ (आता) my Mina (नळाला) water, (भरी)
pas de traduction en français
[27] id = 30896
कांबळे किसा - Kamble Kisa
Village नांदगाव - Nandgaon
नाकातली नथ हीत पडली तपेल्यात
आता माझी बाई बाई अंजना सैपाकात
nākātalī natha hīta paḍalī tapēlyāta
ātā mājhī bāī bāī añjanā saipākāta
no translation in English
▷ (नाकातली)(नथ)(हीत)(पडली)(तपेल्यात)
▷ (आता) my daughter woman (अंजना)(सैपाकात)
pas de traduction en français
Cross references for this song:E:XIII-1.3i (E13-01-03i) - Mother’s attachment to daughter / Praising daughter / Daughter, the dear one
E:XIII-1.6 ???
[28] id = 105549
कुलकर्णी प्रेमा - Kulkarni Prema
Village घरणी - Gharani
सुगरणीचा सुगरणपणा कशामधे वळखावा
गवळणी मैनाच्या पिठामधे बारकावा
sugaraṇīcā sugaraṇapaṇā kaśāmadhē vaḷakhāvā
gavaḷaṇī mainācyā piṭhāmadhē bārakāvā
no translation in English
▷ (सुगरणीचा)(सुगरणपणा)(कशामधे)(वळखावा)
▷ (गवळणी) of_Mina (पिठामधे)(बारकावा)
pas de traduction en français
[29] id = 38713
घुटकुले सुभद्रा - Ghutkule Subhadra
Village अडले - Adhale
पहिली लेक आईच्या कामा येती
जेवणाची पाटी शिवच्या शेता नेती
pahilī lēka āīcyā kāmā yētī
jēvaṇācī pāṭī śivacyā śētā nētī
no translation in English
▷ (पहिली)(लेक)(आईच्या)(कामा)(येती)
▷ (जेवणाची)(पाटी)(शिवच्या)(शेता)(नेती)
pas de traduction en français
[30] id = 38981
भालेराव हौसा - Bhalerao Hausa
Village दासवे - Dasve
सरजाची नथ पडली तपेल्यात
आता माझी बाई अंजान स्वैपाकाला
sarajācī natha paḍalī tapēlyāta
ātā mājhī bāī añjāna svaipākālā
no translation in English
▷ (सरजाची)(नथ)(पडली)(तपेल्यात)
▷ (आता) my daughter (अंजान)(स्वैपाकाला)
pas de traduction en français
[31] id = 36002
चिमटे भागीरथी - Chimte Bhagirathi
Village पिंप्री देशमुख - Pimpri Deshmukh
UVS-19-03 start 05:41 ➡ listen to section
बाई रहाते गावात नाही इळाची पाहिली
साळू तरी मैना कोण्या धंद्याला लावीली
bāī rahātē gāvāta nāhī iḷācī pāhilī
sāḷū tarī mainā kōṇyā dhandyālā lāvīlī
Woman, in Rahate village, they don’t care for time
My Mina, my daughter, what work have they given her
▷  Woman (रहाते)(गावात) not (इळाची)(पाहिली)
▷ (साळू)(तरी) Mina (कोण्या)(धंद्याला)(लावीली)
pas de traduction en français
[32] id = 105551
बुधवत चंद्रभागा - Budhvat Chandrabhaga
Village सोयगाव - Soyagaon
सुखाची चांदणी माथ्यावरी डोल देती
हिच्या उजेडान मालन मही डेरे धुती
sukhācī cāndaṇī māthyāvarī ḍōla dētī
hicyā ujēḍāna mālana mahī ḍērē dhutī
no translation in English
▷ (सुखाची)(चांदणी)(माथ्यावरी)(डोल)(देती)
▷ (हिच्या)(उजेडान)(मालन)(मही)(डेरे)(धुती)
pas de traduction en français
[33] id = 105552
वाघ उषा - Wagh Usha
Village चिखली - Chikhali
माये तुह्या घरी मीन धंदा नाही केला
सासरी रांजणाच पाणी उपसीता शीण की ग आला
māyē tuhyā gharī mīna dhandā nāhī kēlā
sāsarī rāñjaṇāca pāṇī upasītā śīṇa kī ga ālā
no translation in English
▷ (माये) your (घरी)(मीन)(धंदा) not did
▷ (सासरी)(रांजणाच) water, (उपसीता)(शीण)(की) * here_comes
pas de traduction en français
[34] id = 105554
पठारे साळू धर्माजी - Pathare Salu
Village चित्तरखेड - Chittarkhed
माझ्या दारा तोंडाची पाणी पेतो
हिरव्या लुगडयाची माझी तोंड धुती
mājhyā dārā tōṇḍācī pāṇī pētō
hiravyā lugaḍayācī mājhī tōṇḍa dhutī
no translation in English
▷  My door (तोंडाची) water, (पेतो)
▷ (हिरव्या)(लुगडयाची) my (तोंड)(धुती)
pas de traduction en français
[35] id = 105555
जाधव केशर - Jadhav Keshar
Village होळी - Holi
सेनाला महारीन पाण्याला कुळीदादा
हावद धुविती माझी राधा नैनंती साळु
sēnālā mahārīna pāṇyālā kuḷīdādā
hāvada dhuvitī mājhī rādhā nainantī sāḷu
no translation in English
▷ (सेनाला)(महारीन)(पाण्याला)(कुळीदादा)
▷ (हावद)(धुविती) my (राधा)(नैनंती)(साळु)
pas de traduction en français
[36] id = 105556
सानप सुमन - Sanap Suman
Village नांदूर शिंगोटे - Nandur Shingote
लेकीच्या मायची कष्ट वाया जाती
सारवल्या भिती याची ओघळले मोती
lēkīcyā māyacī kaṣṭa vāyā jātī
sāravalyā bhitī yācī ōghaḷalē mōtī
no translation in English
▷ (लेकीच्या)(मायची)(कष्ट)(वाया) caste
▷ (सारवल्या)(भिती)(याची)(ओघळले)(मोती)
pas de traduction en français
[37] id = 62068
त्रिभुवन लक्ष्मी - Tribhuwan Lakshmi
Village खंबाळा - Khambala
काम केल थोड मला घामाचे पन्हाळ
तोंड पुसायाला सरज्या बाळाचे रुमाल
kāma kēla thōḍa malā ghāmācē panhāḷa
tōṇḍa pusāyālā sarajyā bāḷācē rumāla
no translation in English
▷ (काम) did (थोड)(मला)(घामाचे)(पन्हाळ)
▷ (तोंड)(पुसायाला)(सरज्या)(बाळाचे)(रुमाल)
pas de traduction en français
[38] id = 62069
उबाळे मैना - Ubale Maina
Village दारफळ - Darphal
नेनंती साळुबाई एवढी कामाच्या फुफाट्यात
माझी लवंग मसाल्यात
nēnantī sāḷubāī ēvaḍhī kāmācyā phuphāṭyāta
mājhī lavaṅga masālyāta
no translation in English
▷ (नेनंती) salubai (एवढी)(कामाच्या)(फुफाट्यात)
▷  My (लवंग)(मसाल्यात)
pas de traduction en français
[39] id = 62630
चव्हाण हिराबाई ज्ञानदेव - Chavan Hirabai D.
Village खळद - Khalad
लाडकी लेक दिली मामाच्या खसल्यात
सपादुनी गेली एवढी लवंग मसाल्यात
lāḍakī lēka dilī māmācyā khasalyāta
sapādunī gēlī ēvaḍhī lavaṅga masālyāta
no translation in English
▷ (लाडकी)(लेक)(दिली) of_maternal_uncle (खसल्यात)
▷ (सपादुनी) went (एवढी)(लवंग)(मसाल्यात)
pas de traduction en français
[40] id = 65306
राऊत मोहन - Raut Mohan
Village माढा - Madha
पाण्याला गेली लेक हीर सोडुन हेळाईला
पाणी नंदाच्या बाळाइला
pāṇyālā gēlī lēka hīra sōḍuna hēḷāīlā
pāṇī nandācyā bāḷāilā
no translation in English
▷ (पाण्याला) went (लेक)(हीर)(सोडुन)(हेळाईला)
▷  Water, (नंदाच्या)(बाळाइला)
pas de traduction en français
[41] id = 65307
राऊत मोहन - Raut Mohan
Village माढा - Madha
पाण्याला गेली गोरी हिची घागर बुडाईली
चैन नारीला पडाईना
pāṇyālā gēlī gōrī hicī ghāgara buḍāīlī
caina nārīlā paḍāīnā
no translation in English
▷ (पाण्याला) went (गोरी)(हिची)(घागर)(बुडाईली)
▷ (चैन)(नारीला)(पडाईना)
pas de traduction en français
[42] id = 65318
सांगवे जिजा - Sangave Jija
Village येळी - Yeli
सुगरीणीचा सुगर पणा कणकीच केल पाणी
नेनंती गवळण तांदुळ येळी मोत्यावाणी
sugarīṇīcā sugara paṇā kaṇakīca kēla pāṇī
nēnantī gavaḷaṇa tānduḷa yēḷī mōtyāvāṇī
no translation in English
▷ (सुगरीणीचा)(सुगर)(पणा)(कणकीच) did water,
▷ (नेनंती)(गवळण)(तांदुळ)(येळी)(मोत्यावाणी)
pas de traduction en français
[43] id = 65319
सांगवे जिजा - Sangave Jija
Village येळी - Yeli
सुगरीणीचा सुगर पणा पाण्याला कामल घडी
चालबाई घराकड आपण करु तिच्या चढी
sugarīṇīcā sugara paṇā pāṇyālā kāmala ghaḍī
cālabāī gharākaḍa āpaṇa karu ticyā caḍhī
no translation in English
▷ (सुगरीणीचा)(सुगर)(पणा)(पाण्याला)(कामल)(घडी)
▷ (चालबाई)(घराकड)(आपण)(करु)(तिच्या)(चढी)
pas de traduction en français
[44] id = 65320
सांगवे जिजा - Sangave Jija
Village येळी - Yeli
साती सुगरणी येईनात माझ्या मना
नेनंती गवळण माझी सुगरण आणा
sātī sugaraṇī yēīnāta mājhyā manā
nēnantī gavaḷaṇa mājhī sugaraṇa āṇā
no translation in English
▷ (साती)(सुगरणी)(येईनात) my (मना)
▷ (नेनंती)(गवळण) my (सुगरण)(आणा)
pas de traduction en français
[45] id = 65355
थोरात हिरा - Thorat Hira
Village मलठण - Malthan
लाडकी माझी लेक दिली कामाच्या खसल्यात
कामाच्या खसल्यात लंवग वाण्याच्या मसाल्यात
lāḍakī mājhī lēka dilī kāmācyā khasalyāta
kāmācyā khasalyāta lamvaga vāṇyācyā masālyāta
no translation in English
▷ (लाडकी) my (लेक)(दिली)(कामाच्या)(खसल्यात)
▷ (कामाच्या)(खसल्यात)(लंवग)(वाण्याच्या)(मसाल्यात)
pas de traduction en français
[46] id = 105557
नवगिरे त्रिवेणा - Nawgire Trivena
Village वाटवडा - Watwada
लाडाची लेक कामाला कशल्यात
लवंग माझी मसाल्यात
lāḍācī lēka kāmālā kaśalyāta
lavaṅga mājhī masālyāta
no translation in English
▷ (लाडाची)(लेक)(कामाला)(कशल्यात)
▷ (लवंग) my (मसाल्यात)
pas de traduction en français
[47] id = 74037
साळवे पुंजा - Salve Punja
Village घायगाव - Ghaygaon
पहाटे उठुन कोण मालन हुसळी
बाईच्या माझ्या दही दोरान घुसळी
pahāṭē uṭhuna kōṇa mālana husaḷī
bāīcyā mājhyā dahī dōrāna ghusaḷī
no translation in English
▷ (पहाटे)(उठुन) who (मालन)(हुसळी)
▷ (बाईच्या) my (दही)(दोरान)(घुसळी)
pas de traduction en français
[48] id = 74038
लव्हांडे गिताबाई - Lavhande Gitabai
Village डांगपिंपळगाव - Dangpimpalgaon
लाडक्या लेकीला काम सांगते कवा मव्हा
आता माझे बायी मारवतीला ने दिवा
lāḍakyā lēkīlā kāma sāṅgatē kavā mavhā
ātā mājhē bāyī māravatīlā nē divā
no translation in English
▷ (लाडक्या)(लेकीला)(काम) I_tell (कवा)(मव्हा)
▷ (आता)(माझे)(बायी)(मारवतीला)(ने) lamp
pas de traduction en français
[49] id = 74039
कांबळे अनुसया - Kamble Anusuya
Village भंडारवाडी - Bhandarwadi
गाव खडकीच गाव झाल मऊ
तान्ही माझी मैना वाणीन धुण धुऊ
gāva khaḍakīca gāva jhāla maū
tānhī mājhī mainā vāṇīna dhuṇa dhuū
no translation in English
▷ (गाव)(खडकीच)(गाव)(झाल)(मऊ)
▷ (तान्ही) my Mina (वाणीन)(धुण)(धुऊ)
pas de traduction en français
[50] id = 74040
कांबळे अनुसया - Kamble Anusuya
Village भंडारवाडी - Bhandarwadi
गाव खडकीच खडाऊ दणणली
आता बाई माझी वाणीन धुण धुती
gāva khaḍakīca khaḍāū daṇaṇalī
ātā bāī mājhī vāṇīna dhuṇa dhutī
no translation in English
▷ (गाव)(खडकीच)(खडाऊ)(दणणली)
▷ (आता) woman my (वाणीन)(धुण)(धुती)
pas de traduction en français
[51] id = 74041
घायवट कडुबाई अंबादास - Ghyvat Kadu Ambadas
Village सवंदगाव - Savandgaon
लाडाची लेक लाडलाड घर झाडी
कोथंबीर चुडा मनगट डौले भारी
lāḍācī lēka lāḍalāḍa ghara jhāḍī
kōthambīra cuḍā managaṭa ḍaulē bhārī
no translation in English
▷ (लाडाची)(लेक)(लाडलाड) house (झाडी)
▷ (कोथंबीर)(चुडा)(मनगट)(डौले)(भारी)
pas de traduction en français
[52] id = 77532
खाडे सरु - Khade Saru
Village बावडा - Bawada
अशी बारीक बांगडी गोरा हाताला रुतली
मयना कवाची झोपी गेली नेनंत्या रघुनी शाल टाकुनी जागी केली
aśī bārīka bāṅgaḍī gōrā hātālā rutalī
mayanā kavācī jhōpī gēlī nēnantyā raghunī śāla ṭākunī jāgī kēlī
no translation in English
▷ (अशी)(बारीक) bangles (गोरा)(हाताला)(रुतली)
▷ (मयना)(कवाची)(झोपी) went (नेनंत्या)(रघुनी)(शाल)(टाकुनी)(जागी) shouted
pas de traduction en français
[53] id = 107692
पवार गोपीकाबाई विश्वनाथ - Pawar Gopika Vishwanath
Village हासाळा - Hasala
थोर घरची सुन कामाच्या कसाल्यात
लंवग माझी मसाल्यात
thōra gharacī suna kāmācyā kasālyāta
lamvaga mājhī masālyāta
no translation in English
▷  Great (घरची)(सुन)(कामाच्या)(कसाल्यात)
▷ (लंवग) my (मसाल्यात)
pas de traduction en français
[54] id = 95986
दाटुंगे व्दारका शंकर - Datunge Dwarka Shankar
Village पातुडा - Patuda
माय तुझ्या घरी धंदा काय करु
तांब्या तंबुल पाणी कौतुकीन भरु
māya tujhyā gharī dhandā kāya karu
tāmbyā tambula pāṇī kautukīna bharu
no translation in English
▷ (माय) your (घरी)(धंदा) why (करु)
▷ (तांब्या)(तंबुल) water, (कौतुकीन)(भरु)
pas de traduction en français
[55] id = 102795
वाघ पार्वताबाई - Wagh Parvati Narayan
Village धोंदलगाव - Dhondalgaon
पहिली लेक आईला कामा येती
आता माझी मैना उभ्या भिती पोचारती
pahilī lēka āīlā kāmā yētī
ātā mājhī mainā ubhyā bhitī pōcāratī
no translation in English
▷ (पहिली)(लेक)(आईला)(कामा)(येती)
▷ (आता) my Mina (उभ्या)(भिती)(पोचारती)
pas de traduction en français
[56] id = 102796
त्रिभुवन लक्ष्मी - Tribhuwan Lakshmi
Village खंबाळा - Khambala
नाकातली नत तुझी कशान मोडली
आडाच्या पाण्याला भिड सैन्याची पडली
nākātalī nata tujhī kaśāna mōḍalī
āḍācyā pāṇyālā bhiḍa sainyācī paḍalī
no translation in English
▷ (नाकातली)(नत)(तुझी)(कशान)(मोडली)
▷ (आडाच्या)(पाण्याला)(भिड)(सैन्याची)(पडली)
pas de traduction en français
[57] id = 102808
हत्तरगे सुभद्रा - Hattarge Subhadra
Village होळी - Holi
शिजीच काम झाल माझ पडलया महाग
उठ शालु करु लाग बाई कालींदा ग बाई
śijīca kāma jhāla mājha paḍalayā mahāga
uṭha śālu karu lāga bāī kālīndā ga bāī
no translation in English
▷ (शिजीच)(काम)(झाल) my (पडलया)(महाग)
▷ (उठ)(शालु)(करु)(लाग) woman (कालींदा) * woman
pas de traduction en français
[58] id = 102809
बांगर आनंदी - Bangar Anandi
Village आळबेळ - Aalbel
लेकुरवाळी झाली तिच्या पाळण्याखाली जात
आता माझी बाई काम उरकुन येत
lēkuravāḷī jhālī ticyā pāḷaṇyākhālī jāta
ātā mājhī bāī kāma urakuna yēta
no translation in English
▷ (लेकुरवाळी) has_come (तिच्या)(पाळण्याखाली) class
▷ (आता) my daughter (काम)(उरकुन)(येत)
pas de traduction en français
[59] id = 102810
फरतोड हिरा - Fartod Hira
Village इटकूर - Itkur
काम करते थोड मला घाम आला लई
माझ्या गवळणीच्या घरी मला कामाची सवय नाही
kāma karatē thōḍa malā ghāma ālā laī
mājhyā gavaḷaṇīcyā gharī malā kāmācī savaya nāhī
no translation in English
▷ (काम)(करते)(थोड)(मला)(घाम) here_comes (लई)
▷  My (गवळणीच्या)(घरी)(मला)(कामाची)(सवय) not
pas de traduction en français
[60] id = 102811
चव्हाण तुळणबाई - Chavan Tulanbai
Village माळवाडी पो.निपाणी - Malvadi p. Nipani
अशी दैवाची नार हीच दैव देखण
माझ्या नेनंत्या राधाच शेणा भरली काकन
aśī daivācī nāra hīca daiva dēkhaṇa
mājhyā nēnantyā rādhāca śēṇā bharalī kākana
no translation in English
▷ (अशी)(दैवाची)(नार)(हीच)(दैव)(देखण)
▷  My (नेनंत्या)(राधाच)(शेणा)(भरली)(काकन)
pas de traduction en français
[61] id = 102812
रणपिसे अंजना - Ranpise Anjana
Village ममदापूर - Mamadapur
साती सुगरीन आली तुला जितायाला
आता बाई तु माझे काग कांदा खिसायाला
sātī sugarīna ālī tulā jitāyālā
ātā bāī tu mājhē kāga kāndā khisāyālā
no translation in English
▷ (साती)(सुगरीन) has_come to_you (जितायाला)
▷ (आता) woman you (माझे)(काग)(कांदा)(खिसायाला)
pas de traduction en français
[62] id = 102814
सांगवे जिजा - Sangave Jija
Village येळी - Yeli
सुगरणीचा सुगरण पणा पाहायाला लागलं इळ
समंदे नजरेचे खेळ
sugaraṇīcā sugaraṇa paṇā pāhāyālā lāgalaṁ iḷa
samandē najarēcē khēḷa
no translation in English
▷ (सुगरणीचा)(सुगरण)(पणा)(पाहायाला)(लागलं)(इळ)
▷ (समंदे)(नजरेचे)(खेळ)
pas de traduction en français
[63] id = 102850
घोंगे केका - Ghonge Keka
Village येनवे - Yenve
शिधा घेता घरी येता रात्र झाली फार
अंघोळ अाष्टांग करुनशानी स्वैपाकाशी लागली
śidhā ghētā gharī yētā rātra jhālī phāra
aṅghōḷa āṣṭāṅga karunaśānī svaipākāśī lāgalī
no translation in English
▷ (शिधा)(घेता)(घरी)(येता)(रात्र) has_come (फार)
▷ (अंघोळ)(अाष्टांग)(करुनशानी)(स्वैपाकाशी)(लागली)
pas de traduction en français
[64] id = 102902
सानप पार्वती - Sanap Parvati
Village कर्हे - Karhe
यमुनेच्या तीरी गेली यमुना पाण्याला
उचलना घड हात पालविताना
yamunēcyā tīrī gēlī yamunā pāṇyālā
ucalanā ghaḍa hāta pālavitānā
no translation in English
▷ (यमुनेच्या)(तीरी) went (यमुना)(पाण्याला)
▷ (उचलना)(घड) hand (पालविताना)
pas de traduction en français
[65] id = 105295
जाधव अनुसया - Jadhav Anusaya
Village होनवडज - Honvadaj
गाईच्या गोठ्यामधी आला गोमतराचा ढव
गवळणी कोचा खव सावळे माझे बाई
gāīcyā gōṭhyāmadhī ālā gōmatarācā ḍhava
gavaḷaṇī kōcā khava sāvaḷē mājhē bāī
no translation in English
▷  Of_cows (गोठ्यामधी) here_comes (गोमतराचा)(ढव)
▷ (गवळणी)(कोचा)(खव)(सावळे)(माझे) woman
pas de traduction en français
[66] id = 108853
केकान वैशा - Kekan vaisha
Village शेळगाव - Shelgaon
सुगरीन सुगरीनीन भाताचा केला नास
कोळसाच्या वाड्यामधी रंभा माही चवकस
sugarīna sugarīnīna bhātācā kēlā nāsa
kōḷasācyā vāḍyāmadhī rambhā māhī cavakasa
no translation in English
▷ (सुगरीन)(सुगरीनीन)(भाताचा) did (नास)
▷ (कोळसाच्या)(वाड्यामधी)(रंभा)(माही)(चवकस)
pas de traduction en français
[67] id = 105354
पठाण छोटीबाई शहाबुद्दीन - Chotibai Pathan
Village वडाळ महादेव - Wadal Mahadeo
ऐसा पाणी भरती गोरी तेरी शिसी की घागर
मेरे लाल की नजर तेरे लंबे बालो पर
aisā pāṇī bharatī gōrī tērī śisī kī ghāgara
mērē lāla kī najara tērē lambē bālō para
no translation in English
▷ (ऐसा) water, (भरती)(गोरी)(तेरी)(शिसी)(की)(घागर)
▷ (मेरे)(लाल)(की)(नजर)(तेरे)(लंबे)(बालो)(पर)
pas de traduction en français
[68] id = 108856
शिरढोणे सुबई - Shirdhone Subai
Village महातपूर - Mahatpur
समोरल्या वसरीला रिघ होईना धुराला
खिडक्या सैपाक घराला.
samōralyā vasarīlā righa hōīnā dhurālā
khiḍakyā saipāka gharālā.
no translation in English
▷ (समोरल्या)(वसरीला)(रिघ)(होईना)(धुराला)
▷ (खिडक्या)(सैपाक)(घराला)(.)
pas de traduction en français
[69] id = 105544
गायकवाड विमलबाई नामदेव - Gaykwad Vimalbai Namdeo
Village पोहरेगाव - Poharegaon
बारीक बांगडी गोर्या हाताला चमक्या मारी
नेनंती मैना राधा हौदाला पाणी भरी
bārīka bāṅgaḍī gōryā hātālā camakyā mārī
nēnantī mainā rādhā haudālā pāṇī bharī
no translation in English
▷ (बारीक) bangles (गोर्या)(हाताला)(चमक्या)(मारी)
▷ (नेनंती) Mina (राधा)(हौदाला) water, (भरी)
pas de traduction en français
[70] id = 105545
सडके लता - Sadke Lata
Village बाभळगाव - Babhalgaon
सकाळच्या बाई पारी हाईती पारुशी माझी भांडी
नेनंत्या राधासंग भुजला दिली मांडी
sakāḷacyā bāī pārī hāītī pāruśī mājhī bhāṇḍī
nēnantyā rādhāsaṅga bhujalā dilī māṇḍī
no translation in English
▷ (सकाळच्या) woman (पारी)(हाईती)(पारुशी) my (भांडी)
▷ (नेनंत्या)(राधासंग)(भुजला)(दिली)(मांडी)
pas de traduction en français
[71] id = 105546
गोसावी अंजना - Gosavi Anjana
Village दारफळ - Darphal
बारीक बांगडी रुपायाला आहे बारा
बारशीचा रंग खरा
bārīka bāṅgaḍī rupāyālā āhē bārā
bāraśīcā raṅga kharā
no translation in English
▷ (बारीक) bangles rupee (आहे)(बारा)
▷ (बारशीचा)(रंग)(खरा)
pas de traduction en français
[72] id = 105547
कुलकर्णी सुलोचना - Kulkarni Sulochana
Village मुगाव - Mugaon
थोरा घरची सुन कामाच्या कस्साल्यात
लवंग माझी मसाल्यात हरणी बायी माझी
thōrā gharacī suna kāmācyā kassālyāta
lavaṅga mājhī masālyāta haraṇī bāyī mājhī
no translation in English
▷  Great (घरची)(सुन)(कामाच्या)(कस्साल्यात)
▷ (लवंग) my (मसाल्यात)(हरणी)(बायी) my
pas de traduction en français
[73] id = 105548
पाटील मंदाबाई - Patil Mandabai
Village हासाळा - Hasala
सुगरण विसरली अनारसाच साईन
किणी करणीला माहित माझ्या नेनंत्या बाईला
sugaraṇa visaralī anārasāca sāīna
kiṇī karaṇīlā māhita mājhyā nēnantyā bāīlā
no translation in English
▷ (सुगरण)(विसरली)(अनारसाच)(साईन)
▷ (किणी)(करणीला)(माहित) my (नेनंत्या)(बाईला)
pas de traduction en français


E:XIII-1.3d (E13-01-03d) - Mother’s attachment to daughter / Praising daughter / Daughter sleeps

[1] id = 23994
येनपुरे मथु - Enpure Mathu
Village वांजळे - Wanjale
दारी ना उजाडल उन आल ना हातरुनी
किती ना हाका मारु लेकी तुला मुखरुनी
dārī nā ujāḍala una āla nā hātarunī
kitī nā hākā māru lēkī tulā mukharunī
no translation in English
▷ (दारी) * (उजाडल)(उन) here_comes * (हातरुनी)
▷ (किती) * (हाका)(मारु)(लेकी) to_you (मुखरुनी)
pas de traduction en français
[1] id = 37837
रांजवण रुख्मीणी - Ranjawan Rukmini
Village माजलगाव - Majalgaon
UVS-15-67 start 00:00 ➡ listen to section
लाडकी लेक हिचा लाड करुन पाहिला
गादीच हथरुण मैना लोळती भुईला
lāḍakī lēka hicā lāḍa karuna pāhilā
gādīca hatharuṇa mainā lōḷatī bhuīlā
Darling daughter, I tried pampering her
Her bed on the mattress, Mina, my daughter, rolls on the floor
▷ (लाडकी)(लेक)(हिचा)(लाड)(करुन)(पाहिला)
▷ (गादीच)(हथरुण) Mina (लोळती)(भुईला)
pas de traduction en français
[2] id = 23995
भरेकर कासाबाई - Bharekar Kasabai
Village वरघड - Vargad
सांगते बाई तुला तुला झोपयची गोडी
गवळणी ग माझ्या सुकीर गेला मोडी
sāṅgatē bāī tulā tulā jhōpayacī gōḍī
gavaḷaṇī ga mājhyā sukīra gēlā mōḍī
no translation in English
▷  I_tell woman to_you to_you (झोपयची)(गोडी)
▷ (गवळणी) * my (सुकीर) has_gone (मोडी)
pas de traduction en français
[3] id = 23996
कडू सरु - Kadu Saru
Village वडवली - Wadavali
आरतो कोंबडा तू तर कोंबड्या दम धर
गवळणीच्या माझ्या सईच्या झोपण्याचा आला भर
āratō kōmbaḍā tū tara kōmbaḍyā dama dhara
gavaḷaṇīcyā mājhyā sīcyā jhōpaṇyācā ālā bhara
no translation in English
▷ (आरतो)(कोंबडा) you wires (कोंबड्या)(दम)(धर)
▷ (गवळणीच्या) my (सईच्या)(झोपण्याचा) here_comes (भर)
pas de traduction en français
Cross references for this song:A:II-5.4a (A02-05-04a) - Labour / Other tasks / The call of the cock:waking up
A:II-5.3oii (A02-05-03o02) - Labour / Grinding / Mother’s bond of love / Daughter the dear one
A:II-5.1 (A02-05-01) - Labour / Compulsion and penibility
A:II-5.18 ???
B:VII-6.5di3 ???
D:X-3.2aix (D10-03-02a09) - Mother attached to son / Taking pride in son / While contemplating son’s plays / Wrestling, kusṭī
D:X-3.67to77 ???
D:X-3.79to86 ???
E:XIII-1.3d (E13-01-03d) - Mother’s attachment to daughter / Praising daughter / Daughter sleeps
E:XIII-1.4 (E13-01-04) - Mother’s attachment to daughter / Wonders at her personality
E:XIII-1.5 (E13-01-05a) - Mother’s attachment to daughter / Taking pride in daughter / Pregnancy
E:XIII-1.6 ???
G:XIX-5.4a (G19-05-04a) - Husband and wife: attitudes, images and values / Wife under two rules / Husband’s kingdom
G:XIX-5.8 (G19-05-08) - Husband and wife: attitudes, images and values / Wife must bear husband’s anger
G:XIX-5.9 (G19-05-09) - Husband and wife: attitudes, images and values / A poor husband
[4] id = 23997
कडू सरु - Kadu Saru
Village वडवली - Wadavali
सकाळच्या पारी कोंबड्या तू रे जरा दंब धर
गोवळणीचा माझ्या तिच्या झोपेचा आला भर
sakāḷacyā pārī kōmbaḍyā tū rē jarā damba dhara
gōvaḷaṇīcā mājhyā ticyā jhōpēcā ālā bhara
no translation in English
▷ (सकाळच्या)(पारी)(कोंबड्या) you (रे)(जरा)(दंब)(धर)
▷ (गोवळणीचा) my (तिच्या)(झोपेचा) here_comes (भर)
pas de traduction en français
Cross references for this song:A:II-5.4a (A02-05-04a) - Labour / Other tasks / The call of the cock:waking up
A:II-5.3oii (A02-05-03o02) - Labour / Grinding / Mother’s bond of love / Daughter the dear one
A:II-5.1 (A02-05-01) - Labour / Compulsion and penibility
A:II-5.18 ???
B:VII-6.5di3 ???
D:X-3.2aix (D10-03-02a09) - Mother attached to son / Taking pride in son / While contemplating son’s plays / Wrestling, kusṭī
D:X-3.67to77 ???
D:X-3.79to86 ???
E:XIII-1.3d (E13-01-03d) - Mother’s attachment to daughter / Praising daughter / Daughter sleeps
E:XIII-1.3 (E13-01-03) - Mother’s attachment to daughter / Praising daughter
E:XIII-1.4 (E13-01-04) - Mother’s attachment to daughter / Wonders at her personality
E:XIII-1.5 (E13-01-05a) - Mother’s attachment to daughter / Taking pride in daughter / Pregnancy
E:XIII-1.6 ???
G:XIX-5.4a (G19-05-04a) - Husband and wife: attitudes, images and values / Wife under two rules / Husband’s kingdom
G:XIX-5.8 (G19-05-08) - Husband and wife: attitudes, images and values / Wife must bear husband’s anger
G:XIX-5.9 (G19-05-09) - Husband and wife: attitudes, images and values / A poor husband
[5] id = 23998
पडळघरे झुंगळा - Padalghare Zungala
Village रिहे - Rihe
पहाटेच्या पार्यामधी कोंबड्यानी बांग दिली
आता माझी बाई सैधव जागी झाली
pahāṭēcyā pāryāmadhī kōmbaḍyānī bāṅga dilī
ātā mājhī bāī saidhava jāgī jhālī
no translation in English
▷ (पहाटेच्या)(पार्यामधी)(कोंबड्यानी)(बांग)(दिली)
▷ (आता) my daughter (सैधव)(जागी) has_come
pas de traduction en français
Cross references for this song:A:II-5.4a (A02-05-04a) - Labour / Other tasks / The call of the cock:waking up
A:II-5.3oii (A02-05-03o02) - Labour / Grinding / Mother’s bond of love / Daughter the dear one
A:II-5.1 (A02-05-01) - Labour / Compulsion and penibility
A:II-5.18 ???
B:VII-6.5di3 ???
D:X-3.2aix (D10-03-02a09) - Mother attached to son / Taking pride in son / While contemplating son’s plays / Wrestling, kusṭī
D:X-3.67to77 ???
D:X-3.79to86 ???
E:XIII-1.3d (E13-01-03d) - Mother’s attachment to daughter / Praising daughter / Daughter sleeps
E:XIII-1.3 (E13-01-03) - Mother’s attachment to daughter / Praising daughter
E:XIII-1.4 (E13-01-04) - Mother’s attachment to daughter / Wonders at her personality
E:XIII-1.5 (E13-01-05a) - Mother’s attachment to daughter / Taking pride in daughter / Pregnancy
E:XIII-1.6 ???
G:XIX-5.4a (G19-05-04a) - Husband and wife: attitudes, images and values / Wife under two rules / Husband’s kingdom
G:XIX-5.8 (G19-05-08) - Husband and wife: attitudes, images and values / Wife must bear husband’s anger
G:XIX-5.9 (G19-05-09) - Husband and wife: attitudes, images and values / A poor husband
[6] id = 23999
भरेकर कासाबाई - Bharekar Kasabai
Village वरघड - Vargad
पाठच्या पाठ राती नको कोंबड्या दंडी मारु
बाईच्या माझ्या झोपचा पहिला भरु
pāṭhacyā pāṭha rātī nakō kōmbaḍyā daṇḍī māru
bāīcyā mājhyā jhōpacā pahilā bharu
no translation in English
▷ (पाठच्या)(पाठ)(राती) not (कोंबड्या)(दंडी)(मारु)
▷ (बाईच्या) my (झोपचा)(पहिला)(भरु)
pas de traduction en français
Cross references for this song:A:II-5.4a (A02-05-04a) - Labour / Other tasks / The call of the cock:waking up
A:II-5.3oii (A02-05-03o02) - Labour / Grinding / Mother’s bond of love / Daughter the dear one
A:II-5.1 (A02-05-01) - Labour / Compulsion and penibility
A:II-5.18 ???
B:VII-6.5di3 ???
D:X-3.2aix (D10-03-02a09) - Mother attached to son / Taking pride in son / While contemplating son’s plays / Wrestling, kusṭī
D:X-3.67to77 ???
D:X-3.79to86 ???
E:XIII-1.3d (E13-01-03d) - Mother’s attachment to daughter / Praising daughter / Daughter sleeps
E:XIII-1.3 (E13-01-03) - Mother’s attachment to daughter / Praising daughter
E:XIII-1.4 (E13-01-04) - Mother’s attachment to daughter / Wonders at her personality
E:XIII-1.5 (E13-01-05a) - Mother’s attachment to daughter / Taking pride in daughter / Pregnancy
E:XIII-1.6 ???
G:XIX-5.4a (G19-05-04a) - Husband and wife: attitudes, images and values / Wife under two rules / Husband’s kingdom
G:XIX-5.8 (G19-05-08) - Husband and wife: attitudes, images and values / Wife must bear husband’s anger
G:XIX-5.9 (G19-05-09) - Husband and wife: attitudes, images and values / A poor husband
[7] id = 24000
बामणे बायडा - Bamane Bayda
Village धामणवळ - DhamanOhol
दारी उजाडली उन आल हातरुणी
किती मी हाका मारु लेकी तुला मुखरणी
dārī ujāḍalī una āla hātaruṇī
kitī mī hākā māru lēkī tulā mukharaṇī
no translation in English
▷ (दारी)(उजाडली)(उन) here_comes (हातरुणी)
▷ (किती) I (हाका)(मारु)(लेकी) to_you (मुखरणी)
pas de traduction en français
[8] id = 24001
गायकवाड रोहीणी - Gaykwad Rohini
Village बउर - Baur
पाळण्यावरुन माशी हळूच उडाली
माझ्या या बाईची हळुवी मोडली
pāḷaṇyāvaruna māśī haḷūca uḍālī
mājhyā yā bāīcī haḷuvī mōḍalī
no translation in English
▷ (पाळण्यावरुन)(माशी)(हळूच)(उडाली)
▷  My (या)(बाईची)(हळुवी)(मोडली)
pas de traduction en français
[10] id = 40998
पंडीत सारजा - Pandit Saraja
Village उंदीरगाव - Undirgaon
लाडाच्या लेकीचं नाव ठमक बिजली
वसरी आलं उन लेक अजून निजली
lāḍācyā lēkīcaṁ nāva ṭhamaka bijalī
vasarī ālaṁ una lēka ajūna nijalī
no translation in English
▷ (लाडाच्या)(लेकीचं)(नाव)(ठमक)(बिजली)
▷ (वसरी)(आलं)(उन)(लेक)(अजून)(निजली)
pas de traduction en français
[11] id = 53840
गायकवाड कासा - Gaykwad Kasa
Village हिरडपूरी - Hiradpuri
लाडक्या लेकीचा लाड करुन पाहीला
आथरली ग सतरंजी मैना लोळती भुईला
lāḍakyā lēkīcā lāḍa karuna pāhīlā
ātharalī ga satarañjī mainā lōḷatī bhuīlā
no translation in English
▷ (लाडक्या)(लेकीचा)(लाड)(करुन)(पाहीला)
▷ (आथरली) * (सतरंजी) Mina (लोळती)(भुईला)
pas de traduction en français
[12] id = 62613
दरंदले राधा - Darandale Radha
Village सोनाई - Sonai
लाडकी माझी मैना राती उपाशी निजली
उठ उठ बाई साखर तुपात भिजली
lāḍakī mājhī mainā rātī upāśī nijalī
uṭha uṭha bāī sākhara tupāta bhijalī
no translation in English
▷ (लाडकी) my Mina (राती)(उपाशी)(निजली)
▷ (उठ)(उठ) woman (साखर)(तुपात)(भिजली)
pas de traduction en français
[13] id = 70554
काळे वत्सलाबाई धोंडीरामजी - Kale Vatsala Dhondiram
Village शिरसगाव - Shirasgaon
लाडक्या लेकीच नाव ठेवा शशीकला
तांब्यावरी पेला हिच्या माऊशाना दिला
lāḍakyā lēkīca nāva ṭhēvā śaśīkalā
tāmbyāvarī pēlā hicyā māūśānā dilā
no translation in English
▷ (लाडक्या)(लेकीच)(नाव)(ठेवा)(शशीकला)
▷ (तांब्यावरी)(पेला)(हिच्या)(माऊशाना)(दिला)
pas de traduction en français
[14] id = 74046
पांचाळ राजाबाई - Panchal Rajabai
Village कामखेडा - Kamkheda
माझ्या अंगणात साळुंकी पाणी पिली
मैना माझी झोपी गेली माय माझे गवळणे
mājhyā aṅgaṇāta sāḷuṅkī pāṇī pilī
mainā mājhī jhōpī gēlī māya mājhē gavaḷaṇē
no translation in English
▷  My (अंगणात)(साळुंकी) water, (पिली)
▷  Mina my (झोपी) went (माय)(माझे)(गवळणे)
pas de traduction en français
[15] id = 78948
काळे वत्सलाबाई धोंडीरामजी - Kale Vatsala Dhondiram
Village शिरसगाव - Shirasgaon
बाई लाडक्या लेकीचा लाड करुन पाहिला
बाई सतरंजी गादी मैना लोळती भुईला
bāī lāḍakyā lēkīcā lāḍa karuna pāhilā
bāī satarañjī gādī mainā lōḷatī bhuīlā
no translation in English
▷  Woman (लाडक्या)(लेकीचा)(लाड)(करुन)(पाहिला)
▷  Woman (सतरंजी)(गादी) Mina (लोळती)(भुईला)
pas de traduction en français
[16] id = 102839
सांगळे प्रयागा - Sangle Prayaga
Village येळी - Yeli
उन्हाळ्या दिवसाची सौदड झोपी गेली
देवक्यान जागी केली
unhāḷyā divasācī saudaḍa jhōpī gēlī
dēvakyāna jāgī kēlī
no translation in English
▷ (उन्हाळ्या)(दिवसाची)(सौदड)(झोपी) went
▷ (देवक्यान)(जागी) shouted
pas de traduction en français
[17] id = 105347
सरवदे वत्सला मोहन - Saravade Vatsala Mohan
Village डोंगरपिंपळा - Dongarpimpla
लाडाच्या लेकीचा लाड करुन पाहीला
गादीच हाथरुन साळु लोळता भुईला
lāḍācyā lēkīcā lāḍa karuna pāhīlā
gādīca hātharuna sāḷu lōḷatā bhuīlā
no translation in English
▷ (लाडाच्या)(लेकीचा)(लाड)(करुन)(पाहीला)
▷ (गादीच)(हाथरुन)(साळु)(लोळता)(भुईला)
pas de traduction en français
[18] id = 105558
पवार गिरिजाबाई सखारामजी - Pawar Girija Sakharam
Village भालोर - Bhalor
झोप ती लागली झोप बाई निचातिची
सांगते मैनाला उसी घाल बनातीची
jhōpa tī lāgalī jhōpa bāī nicāticī
sāṅgatē mainālā usī ghāla banātīcī
no translation in English
▷ (झोप)(ती)(लागली)(झोप) woman (निचातिची)
▷  I_tell for_Mina (उसी)(घाल)(बनातीची)
pas de traduction en français
[19] id = 105559
कुमावत छबू - Kumawat Chabu
Village बोरसर - Borsar
अथंरुन टाकुन बाय लोळती भुईला
चांदीचे चाळ आणाले फुईन पोरीला
athaṇruna ṭākuna bāya lōḷatī bhuīlā
cāndīcē cāḷa āṇālē phuīna pōrīlā
no translation in English
▷ (अथंरुन)(टाकुन)(बाय)(लोळती)(भुईला)
▷ (चांदीचे) let_us_go (आणाले)(फुईन)(पोरीला)
pas de traduction en français
[20] id = 105560
भालेराव सरस्वती - Bhalerao Sarswati
Village महातपूर - Mahatpur
रंगीत पाळणा वर हाडकड्या मोराची
कन्या झोपली थोराची
raṅgīta pāḷaṇā vara hāḍakaḍyā mōrācī
kanyā jhōpalī thōrācī
no translation in English
▷ (रंगीत) cradle (वर)(हाडकड्या)(मोराची)
▷ (कन्या)(झोपली)(थोराची)
pas de traduction en français
[21] id = 105561
दडस लक्ष्मी - Dadas Laxmi
Village बांगर्डे - Bangarde
पाटच्या पार्यामधी रवी घुमती डेर्यामधी
गवळण झोपीच्या भारामधी
pāṭacyā pāryāmadhī ravī ghumatī ḍēryāmadhī
gavaḷaṇa jhōpīcyā bhārāmadhī
no translation in English
▷ (पाटच्या)(पार्यामधी)(रवी)(घुमती)(डेर्यामधी)
▷ (गवळण)(झोपीच्या)(भारामधी)
pas de traduction en français
[22] id = 108239
पवार सुभद्रा - Pawar Subhadra
Village शिरसगाव - Shirasgaon
लाडक्या लेकीचा लाड करु नये केला
शेलेच अंथरुन मैना लोळती भोईला
lāḍakyā lēkīcā lāḍa karu nayē kēlā
śēlēca antharuna mainā lōḷatī bhōīlā
no translation in English
▷ (लाडक्या)(लेकीचा)(लाड)(करु) don't did
▷ (शेलेच)(अंथरुन) Mina (लोळती)(भोईला)
pas de traduction en français


E:XIII-1.3e (E13-01-03e) - Mother’s attachment to daughter / Praising daughter / Daughter can not bear sun

Cross-references:E:XIII-1.3i (E13-01-03i) - Mother’s attachment to daughter / Praising daughter / Daughter, the dear one
E:XIII-1.13 ???
[1] id = 24003
कडू सरु - Kadu Saru
Village वडवली - Wadavali
सांगते बाई तुला तुझ कसल चांगुलपण
गवळणीला माझ्या हिला दिव्याच लाग उन
sāṅgatē bāī tulā tujha kasala cāṅgulapaṇa
gavaḷaṇīlā mājhyā hilā divyāca lāga una
no translation in English
▷  I_tell woman to_you your (कसल)(चांगुलपण)
▷ (गवळणीला) my (हिला)(दिव्याच)(लाग)(उन)
pas de traduction en français
[2] id = 24004
कडू सरु - Kadu Saru
Village वडवली - Wadavali
गवळण माझी जसा दुधाचा दूध पेढा
गवळणीला माझ्या जसा उन्हानी टाकला वेढा
gavaḷaṇa mājhī jasā dudhācā dūdha pēḍhā
gavaḷaṇīlā mājhyā jasā unhānī ṭākalā vēḍhā
no translation in English
▷ (गवळण) my (जसा)(दुधाचा) milk (पेढा)
▷ (गवळणीला) my (जसा)(उन्हानी)(टाकला)(वेढा)
pas de traduction en français
[3] id = 24005
कडू सरु - Kadu Saru
Village वडवली - Wadavali
उन्हाळीच उन छत्री न्यावी संगतीला
गवळणीला माझ्या उन लागल नवतीला
unhāḷīca una chatrī nyāvī saṅgatīlā
gavaḷaṇīlā mājhyā una lāgala navatīlā
no translation in English
▷ (उन्हाळीच)(उन)(छत्री)(न्यावी)(संगतीला)
▷ (गवळणीला) my (उन)(लागल)(नवतीला)
pas de traduction en français
[4] id = 24006
कडू सरु - Kadu Saru
Village वडवली - Wadavali
उन्हाळीच उन काळी छत्री पिवळा दांडा
गवळणीच्या माझ्या उन लागल गोर्या तोंडा
unhāḷīca una kāḷī chatrī pivaḷā dāṇḍā
gavaḷaṇīcyā mājhyā una lāgala gōryā tōṇḍā
no translation in English
▷ (उन्हाळीच)(उन) Kali (छत्री)(पिवळा)(दांडा)
▷ (गवळणीच्या) my (उन)(लागल)(गोर्या)(तोंडा)
pas de traduction en français
[5] id = 24007
मारणे अनु - Marane Anu
Village वातुंडे - Watunde
उन्हाळीच उन उन शिमग्या माहीच
बाईच माझ्या तोंड सुकल जाईच
unhāḷīca una una śimagyā māhīca
bāīca mājhyā tōṇḍa sukala jāīca
no translation in English
▷ (उन्हाळीच)(उन)(उन)(शिमग्या)(माहीच)
▷ (बाईच) my (तोंड)(सुकल)(जाईच)
pas de traduction en français
[6] id = 24008
शिंदे सखू - Shinde Sakhu
Village शिंदगाव - Shindgaon
उनगळीच उन उन शिमग्या माहीच
आता माझी बाई तोंड सुकल जाईच
unagaḷīca una una śimagyā māhīca
ātā mājhī bāī tōṇḍa sukala jāīca
no translation in English
▷ (उनगळीच)(उन)(उन)(शिमग्या)(माहीच)
▷ (आता) my daughter (तोंड)(सुकल)(जाईच)
pas de traduction en français
[7] id = 24009
शेडगे इंदुबाई - Shedge Indubai
Village धामणवळ - DhamanOhol
दिवस उगवला पिवळ तांबूस लाग उन
उन्हान बसाया मैना तुला सांग कुण
divasa ugavalā pivaḷa tāmbūsa lāga una
unhāna basāyā mainā tulā sāṅga kuṇa
no translation in English
▷ (दिवस)(उगवला)(पिवळ)(तांबूस)(लाग)(उन)
▷ (उन्हान) come_and_sit Mina to_you with (कुण)
pas de traduction en français
[8] id = 24010
सावंत हिरा - Sawant Hira
Village माणगाव - Mangaon
सकाळी उठूनी दिवसा कवळा तुझा गोंडा
गवळण आता बाई उन सोसना गोर्या तोंडा
sakāḷī uṭhūnī divasā kavaḷā tujhā gōṇḍā
gavaḷaṇa ātā bāī una sōsanā gōryā tōṇḍā
no translation in English
▷  Morning (उठूनी)(दिवसा)(कवळा) your (गोंडा)
▷ (गवळण)(आता) woman (उन)(सोसना)(गोर्या)(तोंडा)
pas de traduction en français
[9] id = 24011
सावंत हिरा - Sawant Hira
Village माणगाव - Mangaon
वैशाख महिन्यात उन करत लाहिन लाहिन
गवळण अनिताबाई वर छतरी धर मैना
vaiśākha mahinyāta una karata lāhina lāhina
gavaḷaṇa anitābāī vara chatarī dhara mainā
no translation in English
▷ (वैशाख)(महिन्यात)(उन)(करत)(लाहिन)(लाहिन)
▷ (गवळण)(अनिताबाई)(वर)(छतरी)(धर) Mina
pas de traduction en français
[10] id = 24012
शिंदे पार्वती - Shinde Parvati
Village हडशी - Hadshi
चाल तू शिंगीबाई येवढ्या पेण्याला
उनच लागल माझ्या बाई तान्हीला
cāla tū śiṅgībāī yēvaḍhyā pēṇyālā
unaca lāgala mājhyā bāī tānhīlā
no translation in English
▷  Let_us_go you (शिंगीबाई)(येवढ्या)(पेण्याला)
▷ (उनच)(लागल) my woman (तान्हीला)
pas de traduction en français
[11] id = 24013
शेडगे सखूबाई - Shedge Sakhu bai
Village धामणवळ - DhamanOhol
माझ्याया शेतामधी उभी पाभर कुणाची
गवळण माझी बाई बाई निघाली उन्हाची
mājhyāyā śētāmadhī ubhī pābhara kuṇācī
gavaḷaṇa mājhī bāī bāī nighālī unhācī
no translation in English
▷ (माझ्याया)(शेतामधी) standing (पाभर)(कुणाची)
▷ (गवळण) my daughter woman (निघाली)(उन्हाची)
pas de traduction en français
[12] id = 43333
थाटे यशोदा - Thate Yashoda
Village निपाणा - Nipana
गाडी जन जन बैलाले पिपलापान
मैनाला लागे उन गाडी हाना बागेतून
gāḍī jana jana bailālē pipalāpāna
mainālā lāgē una gāḍī hānā bāgētūna
no translation in English
▷ (गाडी)(जन)(जन)(बैलाले)(पिपलापान)
▷  For_Mina (लागे)(उन)(गाडी)(हाना)(बागेतून)
pas de traduction en français
[13] id = 51263
कुलाळ धना - Kulal Dhana
Village अधुरड - Adhurad
उन्हाळ्याच ऊन चैताच पाय पोळ
मैना डाळींबी खाली लोळ
unhāḷyāca ūna caitāca pāya pōḷa
mainā ḍāḷīmbī khālī lōḷa
no translation in English
▷ (उन्हाळ्याच)(ऊन)(चैताच)(पाय)(पोळ)
▷  Mina (डाळींबी)(खाली)(लोळ)
pas de traduction en français
[14] id = 52432
औरादकर लतीका - Auradkar Latika
Village औराद शहाजानी - Aurat Shahajani
लाडकी बाई लेक वाटत ऊन टाळी
मैना मोत्याचा घाम गाळी
lāḍakī bāī lēka vāṭata ūna ṭāḷī
mainā mōtyācā ghāma gāḷī
no translation in English
▷ (लाडकी) woman (लेक)(वाटत)(ऊन)(टाळी)
▷  Mina (मोत्याचा)(घाम)(गाळी)
pas de traduction en français
[15] id = 52433
औरादकर लतीका - Auradkar Latika
Village औराद शहाजानी - Aurat Shahajani
दुध भरलेली वाटी साखर मावेना
छंद घेतीला राहीना
dudha bharalēlī vāṭī sākhara māvēnā
chanda ghētīlā rāhīnā
no translation in English
▷  Milk (भरलेली)(वाटी)(साखर)(मावेना)
▷ (छंद)(घेतीला)(राहीना)
pas de traduction en français
[16] id = 62614
बिरादर चंद्रा - Biradar Chandra
Village चांदोरी - Chandori
उन्हाळ्याच्या उन भोईदादा गाणं गातो
माझ्या हरण्याबाईचा सावलीन मेणा येतो
unhāḷyācyā una bhōīdādā gāṇaṁ gātō
mājhyā haraṇyābāīcā sāvalīna mēṇā yētō
no translation in English
▷ (उन्हाळ्याच्या)(उन)(भोईदादा)(गाणं)(गातो)
▷  My (हरण्याबाईचा)(सावलीन)(मेणा)(येतो)
pas de traduction en français
[17] id = 69864
कर्णे तान्हाबाई बा. - Karne Tanhabai Ba.
Village शिरसगाव - Shirasgaon
पान भरती माझी मका उन्हाळ्याच उन चैता
तुझी पाय पोळ माझी सुकली रायी बोर
pāna bharatī mājhī makā unhāḷyāca una caitā
tujhī pāya pōḷa mājhī sukalī rāyī bōra
no translation in English
▷ (पान)(भरती) my (मका)(उन्हाळ्याच)(उन)(चैता)
▷ (तुझी)(पाय)(पोळ) my (सुकली)(रायी)(बोर)
pas de traduction en français
[18] id = 71484
गोर्डे सीताबाई गोरखबाबा - Gorde Sitabai Gorkhbaba
Village शिरसगाव - Shirasgaon
मोठे मोठे डोळे फिरवीतो नयनु नयना
सोज्याचं काजळ तुला साजन माझे मयना
mōṭhē mōṭhē ḍōḷē phiravītō nayanu nayanā
sōjyācaṁ kājaḷa tulā sājana mājhē mayanā
no translation in English
▷ (मोठे)(मोठे)(डोळे)(फिरवीतो)(नयनु)(नयना)
▷ (सोज्याचं)(काजळ) to_you (साजन)(माझे)(मयना)
pas de traduction en français
[19] id = 73801
पवार काशी - Pawar Kashi
Village हासाळा - Hasala
रस्त्यात खेळत्यात सोन्याची सळई
लागत्यात उन्हाची झळई
rastyāta khēḷatyāta sōnyācī saḷaī
lāgatyāta unhācī jhaḷaī
no translation in English
▷ (रस्त्यात)(खेळत्यात)(सोन्याची)(सळई)
▷ (लागत्यात)(उन्हाची)(झळई)
pas de traduction en français
[20] id = 74042
गोरे रुपा - Gore Rupa
Village बनसारोळे - Bansarole
उन्हाळ्याच उन लागत तयीताच
तोंड सुकल ताईताचा माझ्या गवळण बाईच
unhāḷyāca una lāgata tayītāca
tōṇḍa sukala tāītācā mājhyā gavaḷaṇa bāīca
no translation in English
▷ (उन्हाळ्याच)(उन)(लागत)(तयीताच)
▷ (तोंड)(सुकल)(ताईताचा) my (गवळण)(बाईच)
pas de traduction en français
[21] id = 77252
पवार सुषमा - Pawar Sushama
Village हासाळा - Hasala
माझ्या लाडक्या राधाला करणी काय केली
चंद्रज्योत उभी केली
mājhyā lāḍakyā rādhālā karaṇī kāya kēlī
candrajyōta ubhī kēlī
no translation in English
▷  My (लाडक्या)(राधाला) doing why shouted
▷  Moon_light standing is
pas de traduction en français
[22] id = 78949
चव्हाण रुक्मिणी - Chavan Rukhamini
Village मुगाव - Mugaon
अस उन्हाळ्याचे उन चैताचे पाय पोळ
माझी सुकली राहीभोळ
asa unhāḷyācē una caitācē pāya pōḷa
mājhī sukalī rāhībhōḷa
no translation in English
▷ (अस)(उन्हाळ्याचे)(उन)(चैताचे)(पाय)(पोळ)
▷  My (सुकली)(राहीभोळ)
pas de traduction en français
[23] id = 85880
झोडगे अंबीका किसन - Zodge Ambika Kisan
Village कानडी - Kanadi
उन्हाळ्याच उन उन लागत तुला मला
नवतीची राधा माझी चल आंब्याच्या सावलीला
unhāḷyāca una una lāgata tulā malā
navatīcī rādhā mājhī cala āmbyācyā sāvalīlā
no translation in English
▷ (उन्हाळ्याच)(उन)(उन)(लागत) to_you (मला)
▷ (नवतीची)(राधा) my let_us_go (आंब्याच्या)(सावलीला)
pas de traduction en français
[24] id = 105562
खवले मंजुळा - Khawale Manjula
Village थापेवाडी - Thapewadi
उन्हाळ्याच उन उन लागत तुला मला
चल जाईच्या सावलीला माता गवळण बाई
unhāḷyāca una una lāgata tulā malā
cala jāīcyā sāvalīlā mātā gavaḷaṇa bāī
no translation in English
▷ (उन्हाळ्याच)(उन)(उन)(लागत) to_you (मला)
▷  Let_us_go (जाईच्या)(सावलीला)(माता)(गवळण) woman
pas de traduction en français
[25] id = 105563
ओहळ केशरबाई देवराम - Ohal Kesharbai Devram
Village पुणतांबा - Puntamba
शिप्याच्या साताला उभी धरुनी पालाला
आता माझ्या बाईचे उन लागत गालाला
śipyācyā sātālā ubhī dharunī pālālā
ātā mājhyā bāīcē una lāgata gālālā
no translation in English
▷  Of_tailor (साताला) standing (धरुनी)(पालाला)
▷ (आता) my (बाईचे)(उन)(लागत)(गालाला)
pas de traduction en français
[26] id = 105564
चव्हाण शांता - Chavan Shanta
Village सावर्डे - Savarde
रुपवान तारुण्याचा कच त्यानी धाडीला
विघासाठी टाकी फासा कन्या देवयानीला
rupavāna tāruṇyācā kaca tyānī dhāḍīlā
vighāsāṭhī ṭākī phāsā kanyā dēvayānīlā
no translation in English
▷ (रुपवान)(तारुण्याचा)(कच)(त्यानी)(धाडीला)
▷ (विघासाठी)(टाकी)(फासा)(कन्या)(देवयानीला)
pas de traduction en français
[27] id = 105565
तांबे सुशिला दगडु - Tambe Sushila dagdu
Village शिरसगाव - Shirasgaon
उन्हाळ्याच उन जीवा मजला सोसना
झाडाझुडपा कुड सावली दिसना बाई माझ्या
unhāḷyāca una jīvā majalā sōsanā
jhāḍājhuḍapā kuḍa sāvalī disanā bāī mājhyā
no translation in English
▷ (उन्हाळ्याच)(उन) life (मजला)(सोसना)
▷ (झाडाझुडपा)(कुड) wheat-complexioned (दिसना) woman my
pas de traduction en français


E:XIII-1.3f (E13-01-03f) - Mother’s attachment to daughter / Praising daughter / Daughter goes to school

[1] id = 24015
घारे कांता - Ghare Kanta
Village जअूळ - Jawal
पाटी न पुस्तकाच या ग मांडीला झाल वझ
लाडक्या मैनाच येवढ गिन्यानी हृदय तुझ
pāṭī na pustakāca yā ga māṇḍīlā jhāla vajha
lāḍakyā maināca yēvaḍha ginyānī hṛadaya tujha
no translation in English
▷ (पाटी) * (पुस्तकाच)(या) * (मांडीला)(झाल)(वझ)
▷ (लाडक्या) of_Mina (येवढ)(गिन्यानी)(हृदय) your
pas de traduction en français
[2] id = 24016
दबडे नथू - Dabde Nathu
Village साकरी - Sakari
राघु ग मैना दोघ चालली साळत
राघुच्या हाती पाटी मैना चालली खेळत
rāghu ga mainā dōgha cālalī sāḷata
rāghucyā hātī pāṭī mainā cālalī khēḷata
no translation in English
▷ (राघु) * Mina (दोघ)(चालली)(साळत)
▷ (राघुच्या)(हाती)(पाटी) Mina (चालली)(खेळत)
pas de traduction en français
[3] id = 24017
शिंदे इंदू - Shinde Indu
Village पिंपळोली - Pimpaloli
पाटी पुस्तकाच तुझ्या मांडीला झाल वझ
आता माझी मैना किती गिन्यानी हुरद तुझ
pāṭī pustakāca tujhyā māṇḍīlā jhāla vajha
ātā mājhī mainā kitī ginyānī hurada tujha
no translation in English
▷ (पाटी)(पुस्तकाच) your (मांडीला)(झाल)(वझ)
▷ (आता) my Mina (किती)(गिन्यानी)(हुरद) your
pas de traduction en français
[4] id = 24018
शिंदे इंदू - Shinde Indu
Village पिंपळोली - Pimpaloli
शाळेत जा ग बाई बोली कळता राजसाची
आता माझी मैना पाटी मागती बेगडाची
śāḷēta jā ga bāī bōlī kaḷatā rājasācī
ātā mājhī mainā pāṭī māgatī bēgaḍācī
no translation in English
▷ (शाळेत)(जा) * woman say (कळता)(राजसाची)
▷ (आता) my Mina (पाटी)(मागती)(बेगडाची)
pas de traduction en français
[5] id = 24019
घारे कांता - Ghare Kanta
Village जअूळ - Jawal
शाळेला जाती मैना बोली कळता राजसाची
लाडकी माझी मैना पाटी माग बेगडाची
śāḷēlā jātī mainā bōlī kaḷatā rājasācī
lāḍakī mājhī mainā pāṭī māga bēgaḍācī
no translation in English
▷ (शाळेला) caste Mina say (कळता)(राजसाची)
▷ (लाडकी) my Mina (पाटी)(माग)(बेगडाची)
pas de traduction en français
[6] id = 24020
सातपुते शाहू - Satpute Shahu
Village आकवले - Akole
माझा निरोप गेलाई हातो हाती
लाडकी माझी मैना पुस्तक वाची
mājhā nirōpa gēlāī hātō hātī
lāḍakī mājhī mainā pustaka vācī
no translation in English
▷  My (निरोप)(गेलाई)(हातो)(हाती)
▷ (लाडकी) my Mina (पुस्तक)(वाची)
pas de traduction en français
[7] id = 24021
शेडगे सखूबाई - Shedge Sakhu bai
Village धामणवळ - DhamanOhol
सकाळी उठूनी रवा भाजते हातो हाती
गवळणीला मपल्या गोडी लावते साळसाठी
sakāḷī uṭhūnī ravā bhājatē hātō hātī
gavaḷaṇīlā mapalyā gōḍī lāvatē sāḷasāṭhī
no translation in English
▷  Morning (उठूनी)(रवा)(भाजते)(हातो)(हाती)
▷ (गवळणीला)(मपल्या)(गोडी)(लावते)(साळसाठी)
pas de traduction en français
[8] id = 24022
शेडगे सखूबाई - Shedge Sakhu bai
Village धामणवळ - DhamanOhol
सकाळी उठूनी शिरा करते घाई घाई
लाडकी माझी मैना साळत जाती बाई
sakāḷī uṭhūnī śirā karatē ghāī ghāī
lāḍakī mājhī mainā sāḷata jātī bāī
no translation in English
▷  Morning (उठूनी)(शिरा)(करते)(घाई)(घाई)
▷ (लाडकी) my Mina (साळत) caste woman
pas de traduction en français
[9] id = 30901
घुटकुले सुभद्रा - Ghutkule Subhadra
Village अडले - Adhale
लाडक्या लेकीला हीला रडू कशाच येत
बाईला माझ्या पाटी दप्तर जड होत
lāḍakyā lēkīlā hīlā raḍū kaśāca yēta
bāīlā mājhyā pāṭī daptara jaḍa hōta
no translation in English
▷ (लाडक्या)(लेकीला)(हीला)(रडू)(कशाच)(येत)
▷ (बाईला) my (पाटी)(दप्तर)(जड)(होत)
pas de traduction en français
[10] id = 38544
शेळके सिता - Shelke Sita
Village धामारी - Dhamari
काम मी करीते मीव कामाच्या वेळीला
प्रयत्न केल बाई माझ्या बयानी शाळला
kāma mī karītē mīva kāmācyā vēḷīlā
prayatna kēla bāī mājhyā bayānī śāḷalā
no translation in English
▷ (काम) I I_prepare (मीव)(कामाच्या)(वेळीला)
▷ (प्रयत्न) did woman my (बयानी)(शाळला)
pas de traduction en français
[11] id = 62616
कडू सरु - Kadu Saru
Village वडवली - Wadavali
मी जाते बाजाराला तुझी का वटवट
माझ्या ना पेक्षा तुझ्या लेकीच शिक्षण मोठ
mī jātē bājārālā tujhī kā vaṭavaṭa
mājhyā nā pēkṣā tujhyā lēkīca śikṣaṇa mōṭha
no translation in English
▷  I am_going to_the_bazar (तुझी)(का)(वटवट)
▷  My * (पेक्षा) your (लेकीच) education (मोठ)
pas de traduction en français
[12] id = 62691
फुंदे द्वारकाबाई - Phunde Dwarka
Village जळगाव - Jalgaon
बहिण भावंड दोन्ही घातीले शाळात
मैनीच्या हाती पाटी राघु चालला खेळत
bahiṇa bhāvaṇḍa dōnhī ghātīlē śāḷāta
mainīcyā hātī pāṭī rāghu cālalā khēḷata
The pregnant woman is rolling on the floor (with pain)
The midwife says, it’s just matter of using my two fingers (I shall relieve you)
▷  Sister brother both (घातीले)(शाळात)
▷ (मैनीच्या)(हाती)(पाटी)(राघु)(चालला)(खेळत)
pas de traduction en français
[13] id = 64001
मोरे पंचवटी - More Panchawati
Village गुंधा - Gundha
राघु ती मयीना दोन्ही सरकारी शाळेत
मयीना घेती पाट्या राघू निघाला खेळत
rāghu tī mayīnā dōnhī sarakārī śāḷēta
mayīnā ghētī pāṭyā rāghū nighālā khēḷata
no translation in English
▷ (राघु)(ती)(मयीना) both (सरकारी)(शाळेत)
▷ (मयीना)(घेती)(पाट्या)(राघू)(निघाला)(खेळत)
pas de traduction en français
[14] id = 74043
कुमावत चतुराबाई - Kumavat Chaturab Eknath
Village धोंदलगाव - Dhondalgaon
लावणीचे गळे मला येऊन जाईन
आता बाई माझी तु तर शिकली मैना
lāvaṇīcē gaḷē malā yēūna jāīna
ātā bāī mājhī tu tara śikalī mainā
no translation in English
▷ (लावणीचे)(गळे)(मला)(येऊन)(जाईन)
▷ (आता) woman my you wires (शिकली) Mina
pas de traduction en français
[15] id = 74044
ति्रभुवन वच्छला - Tribhuvan Vachalya
Village चोर वाघलगाव - Chor Vaghalgaon
शाळेतल्या ग मुली रडु कशाच येत
ताईला ग माझ्या वझ दप्तराच व्हतं
śāḷētalyā ga mulī raḍu kaśāca yēta
tāīlā ga mājhyā vajha daptarāca vhataṁ
no translation in English
▷ (शाळेतल्या) * (मुली)(रडु)(कशाच)(येत)
▷ (ताईला) * my (वझ)(दप्तराच)(व्हतं)
pas de traduction en français
[16] id = 78950
चव्हाण विजया - Chavan Vijaya
Village लव्हे - Lavhe
पाटी ग पुस्तक लिहताना कानातील रिंग हाल
शितल ग माना माझी पुस्तकासंग बोल
pāṭī ga pustaka lihatānā kānātīla riṅga hāla
śitala ga mānā mājhī pustakāsaṅga bōla
no translation in English
▷ (पाटी) * (पुस्तक)(लिहताना)(कानातील)(रिंग)(हाल)
▷  Sita * (माना) my (पुस्तकासंग) says
pas de traduction en français
[17] id = 78951
नकाते मंगल - Nakate Mangal
Village शिराळा - Shirala
पुस्तक वाचताना कानातला झुबा हाल
मैना पुस्कासंगे बोले नेनंती साळु माझी
pustaka vācatānā kānātalā jhubā hāla
mainā puskāsaṅgē bōlē nēnantī sāḷu mājhī
no translation in English
▷ (पुस्तक)(वाचताना)(कानातला)(झुबा)(हाल)
▷  Mina (पुस्कासंगे)(बोले)(नेनंती)(साळु) my
pas de traduction en français
[18] id = 78952
जाधव नवनाथ - Jadhav Navnath
Village पानगाव - Pangaon
पहाटच्या पार्यामधी काय वाजत झुणझुण
माना शाळेला गेली जणु
pahāṭacyā pāryāmadhī kāya vājata jhuṇajhuṇa
mānā śāḷēlā gēlī jaṇu
no translation in English
▷ (पहाटच्या)(पार्यामधी) why (वाजत)(झुणझुण)
▷ (माना)(शाळेला) went (जणु)
pas de traduction en français
[19] id = 102777
जाधव सुला - Jadhav Sula
Village भोसे - लोहारे - Bhose- Lohare
धर्म शाळेच्या पंथुजली हाती छडी
आताबाई माझी पंथुजीला हात जोडी
dharma śāḷēcyā panthujalī hātī chaḍī
ātābāī mājhī panthujīlā hāta jōḍī
no translation in English
▷ (धर्म)(शाळेच्या)(पंथुजली)(हाती)(छडी)
▷ (आताबाई) my (पंथुजीला) hand (जोडी)
pas de traduction en français
[20] id = 102833
मोहीते द्रौपदीबाई वामनराव - Mohite Dropadi bai Vamanrao
Village महातपूर - Mahatpur
माझ्या अंगणात कोर्या कागदाचा केर
साळु वाचती समाचार
mājhyā aṅgaṇāta kōryā kāgadācā kēra
sāḷu vācatī samācāra
no translation in English
▷  My (अंगणात)(कोर्या)(कागदाचा)(केर)
▷ (साळु)(वाचती)(समाचार)
pas de traduction en français
[21] id = 102837
फरतोड हिरा - Fartod Hira
Village इटकूर - Itkur
काम करते कामाच्या वेळेला
माझ्या गांधारीच्या घरी झाले परींद शाळाला
kāma karatē kāmācyā vēḷēlā
mājhyā gāndhārīcyā gharī jhālē parīnda śāḷālā
no translation in English
▷ (काम)(करते)(कामाच्या)(वेळेला)
▷  My (गांधारीच्या)(घरी) become (परींद)(शाळाला)
pas de traduction en français
[22] id = 102840
घोलप लक्ष्मी - Gholap Lakshmi
Village जिंती - Jinti
शिक्षणाविना आडाणी ठेवल आई
आताच्या राजामधी काही कळत नाही
śikṣaṇāvinā āḍāṇī ṭhēvala āī
ātācyā rājāmadhī kāhī kaḷat nāhī
no translation in English
▷ (शिक्षणाविना)(आडाणी)(ठेवल)(आई)
▷  Of_today (राजामधी)(काही)(कळत) not
pas de traduction en français
[23] id = 102841
भालेराव शेवंताबाई - Bhalerao Shevanta
Village नळदुर्ग - Naldurg
पाटी या पुस्तकाच तुझ्या मांडीला झाल वझं
नादान माझ्या लेकी किती गिन्यानी हुरद तुझं
pāṭī yā pustakāca tujhyā māṇḍīlā jhāla vajhaṁ
nādāna mājhyā lēkī kitī ginyānī hurada tujhaṁ
no translation in English
▷ (पाटी)(या)(पुस्तकाच) your (मांडीला)(झाल)(वझं)
▷ (नादान) my (लेकी)(किती)(गिन्यानी)(हुरद)(तुझं)
pas de traduction en français
[24] id = 105317
कंधारे प्रयागबाई भगवानराव - Kandhare Prayag Bhagvanrao
Village रहाटी बु. - Rahati Bk.
मोठ्या मोठ्या डोळ्याची कोण सांगती पाळत
मईना घातली शाळेत
mōṭhyā mōṭhyā ḍōḷyācī kōṇa sāṅgatī pāḷata
maīnā ghātalī śāḷēta
no translation in English
▷ (मोठ्या)(मोठ्या)(डोळ्याची) who (सांगती)(पाळत)
▷  Mina (घातली)(शाळेत)
pas de traduction en français
[25] id = 105350
महाबोले सुखजान इठोबा - Mahabole Sukhjan Ithoba
Village नळदुर्ग - Naldurga
शाळेतल्या साळुला खोबर्याच तेल देते लावायाला
गेली वकील व्हायाला
śāḷētalyā sāḷulā khōbaryāca tēla dētē lāvāyālā
gēlī vakīla vhāyālā
no translation in English
▷ (शाळेतल्या)(साळुला)(खोबर्याच)(तेल) give (लावायाला)
▷  Went (वकील)(व्हायाला)
pas de traduction en français
[26] id = 105363
कसबे नाजुका प्रल्हाद - Kasbe Najuka Pralhad
Village सोलापूर - Solapur
साळीच्या तांदुळाला जाळ घालते येताजाता
मैना शाळेला येईल आता
sāḷīcyā tānduḷālā jāḷa ghālatē yētājātā
mainā śāḷēlā yēīla ātā
no translation in English
▷ (साळीच्या)(तांदुळाला)(जाळ)(घालते)(येताजाता)
▷  Mina (शाळेला)(येईल)(आता)
pas de traduction en français
[27] id = 105383
भालेराव शेवंताबाई - Bhalerao Shevanta
Village नळदुर्ग - Naldurg
शाळेतील लेकीचा कानातला मोती हाल
मैना कागदासंग बोल
śāḷētīla lēkīcā kānātalā mōtī hāla
mainā kāgadāsaṅga bōla
no translation in English
▷ (शाळेतील)(लेकीचा)(कानातला)(मोती)(हाल)
▷  Mina (कागदासंग) says
pas de traduction en français
[28] id = 105566
नवगिरे त्रिवेणा - Nawgire Trivena
Village वाटवडा - Watwada
पाठीवरली वेणी जन म्हणती काळा साप
माझी वाणीन रुप झाप
pāṭhīvaralī vēṇī jana mhaṇatī kāḷā sāpa
mājhī vāṇīna rupa jhāpa
no translation in English
▷ (पाठीवरली)(वेणी)(जन)(म्हणती)(काळा)(साप)
▷  My (वाणीन) form (झाप)
pas de traduction en français
[29] id = 105568
भिसे विमल - Bhise Vimal
Village रुई - Rui
लाडकी मयीना तुझ्या लाडाचा झाला झाडा
राधा शाळेला गेल्यावर मला भयान दावी वाडा
lāḍakī mayīnā tujhyā lāḍācā jhālā jhāḍā
rādhā śāḷēlā gēlyāvara malā bhayāna dāvī vāḍā
no translation in English
▷ (लाडकी)(मयीना) your (लाडाचा)(झाला)(झाडा)
▷ (राधा)(शाळेला)(गेल्यावर)(मला)(भयान)(दावी)(वाडा)
pas de traduction en français
[30] id = 105641
शिरसाट आशा - Shirsat Asha
Village दौलताबाद - Daulatabad
साखर मीठाई जाते शाळाच घेऊन
मीना या लाडीचे येते अक्षर पाहुन
sākhara mīṭhāī jātē śāḷāca ghēūna
mīnā yā lāḍīcē yētē akṣara pāhuna
no translation in English
▷ (साखर)(मीठाई) am_going (शाळाच)(घेऊन)
▷ (मीना)(या)(लाडीचे)(येते)(अक्षर)(पाहुन)
pas de traduction en français
[31] id = 105749
मोरे श्यामल - More Shamal
Village पोहरेगाव - Poharegaon
एका माघ एक जोडी शाळेला गेली
दृष्ट धाकल्याला झाली
ēkā māgha ēka jōḍī śāḷēlā gēlī
dṛaṣṭa dhākalyālā jhālī
no translation in English
▷ (एका)(माघ)(एक)(जोडी)(शाळेला) went
▷ (दृष्ट)(धाकल्याला) has_come
pas de traduction en français
[32] id = 106245
मळेकर अनुसुया तुळशीराम - Malekar Anusuya Tulshiram
Village मळे - Male
दळाण कांडण माझ एक ना येळामधी
गवळण माझी बाई होत गिरजाच्या शाळमधी
daḷāṇa kāṇḍaṇa mājha ēka nā yēḷāmadhī
gavaḷaṇa mājhī bāī hōta girajācyā śāḷamadhī
no translation in English
▷ (दळाण)(कांडण) my (एक) * (येळामधी)
▷ (गवळण) my daughter (होत)(गिरजाच्या)(शाळमधी)
pas de traduction en français


E:XIII-1.3g (E13-01-03g) - Mother’s attachment to daughter / Praising daughter / Daughter’s play

[1] id = 24024
ढेबे ठमा - Dhebe Thama
Village पाथरशेत - Pathershet
गवळणी माझी बाई आली खेळूनी रांगोयणी
गवळणीच्या माझ्या कुंकु भरते भांगणी
gavaḷaṇī mājhī bāī ālī khēḷūnī rāṅgōyaṇī
gavaḷaṇīcyā mājhyā kuṅku bharatē bhāṅgaṇī
no translation in English
▷ (गवळणी) my daughter has_come (खेळूनी)(रांगोयणी)
▷ (गवळणीच्या) my kunku (भरते)(भांगणी)
pas de traduction en français
[2] id = 24025
हळंदे गुणा - Halande Guna
Village पळसे - Palase
तुळशीच्या वठ्यावरी सांडत कुकु
खेळूनी गेली मैना माझी सकू
tuḷaśīcyā vaṭhyāvarī sāṇḍata kuku
khēḷūnī gēlī mainā mājhī sakū
no translation in English
▷ (तुळशीच्या)(वठ्यावरी)(सांडत) kunku
▷ (खेळूनी) went Mina my (सकू)
pas de traduction en français
Cross references for this song:B:VII-2.7 (B07-02-07) - Basil / Basil and daughter
[3] id = 24026
भोर हिरा - Bhor Hira
Village मारुंजी - Marunji
लेक मइना तुला लेकायाचा ताडा
आता माझी बाई खेळ लेका संग गाडा
lēka minā tulā lēkāyācā tāḍā
ātā mājhī bāī khēḷa lēkā saṅga gāḍā
no translation in English
▷ (लेक)(मइना) to_you (लेकायाचा)(ताडा)
▷ (आता) my daughter (खेळ)(लेका) with (गाडा)
pas de traduction en français
[4] id = 24027
पोळेकर जना - Polekar Jana
Village ठाणगाव - Thangaon
शेजीच्या बाळानी माझी भरली आंगण वटी
गवळण माझीबाई मधी खेळ गारगोटी
śējīcyā bāḷānī mājhī bharalī āṅgaṇa vaṭī
gavaḷaṇa mājhībāī madhī khēḷa gāragōṭī
no translation in English
▷ (शेजीच्या)(बाळानी) my (भरली)(आंगण)(वटी)
▷ (गवळण)(माझीबाई)(मधी)(खेळ)(गारगोटी)
pas de traduction en français
[5] id = 24028
उघडे रमा - Ughade Rama
Village गडले - Gadale
मुठाबाईच पाणी माझ्या माहेरी पाणवठा
गवळणी सोनाबाई खेळण्याचा छंद मोठा
muṭhābāīca pāṇī mājhyā māhērī pāṇavaṭhā
gavaḷaṇī sōnābāī khēḷaṇyācā chanda mōṭhā
no translation in English
▷ (मुठाबाईच) water, my (माहेरी)(पाणवठा)
▷ (गवळणी)(सोनाबाई)(खेळण्याचा)(छंद)(मोठा)
pas de traduction en français
[6] id = 24029
शेडगे सखूबाई - Shedge Sakhu bai
Village धामणवळ - DhamanOhol
सुपली कुकुरली बुरुड दादाला जयजयकार
गवळण माझी मैना झाली खेळ कार
supalī kukuralī buruḍa dādālā jayajayakāra
gavaḷaṇa mājhī mainā jhālī khēḷa kāra
no translation in English
▷ (सुपली)(कुकुरली)(बुरुड)(दादाला)(जयजयकार)
▷ (गवळण) my Mina has_come (खेळ) doing
pas de traduction en français
[7] id = 24030
शेडगे सखूबाई - Shedge Sakhu bai
Village धामणवळ - DhamanOhol
अंगणात खेळ बाळ कुणाच हाजी गावी
अंगणात खेळती तोळबंधाची मैना माझी
aṅgaṇāta khēḷa bāḷa kuṇāca hājī gāvī
aṅgaṇāta khēḷatī tōḷabandhācī mainā mājhī
no translation in English
▷ (अंगणात)(खेळ) son (कुणाच)(हाजी)(गावी)
▷ (अंगणात)(खेळती)(तोळबंधाची) Mina my
pas de traduction en français
[8] id = 24031
शेडगे इंदुबाई - Shedge Indubai
Village धामणवळ - DhamanOhol
गवळणीच माझ्या माझ्या बोलण अनीवार
सोनाबाई माझी ही खेळती न्हाणीवर
gavaḷaṇīca mājhyā mājhyā bōlaṇa anīvāra
sōnābāī mājhī hī khēḷatī nhāṇīvara
no translation in English
▷ (गवळणीच) my my say (अनीवार)
▷ (सोनाबाई) my (ही)(खेळती)(न्हाणीवर)
pas de traduction en français
[9] id = 24032
पडवळ गवू - Padwal Gawu
Village साकरी - Sakari
आंगणी खेळात बाळ कुणाच आजीकाजी
गवलण बोल तोळबंधाची मैना माझी
āṅgaṇī khēḷāta bāḷa kuṇāca ājīkājī
gavalaṇa bōla tōḷabandhācī mainā mājhī
no translation in English
▷ (आंगणी)(खेळात) son (कुणाच)(आजीकाजी)
▷ (गवलण) says (तोळबंधाची) Mina my
pas de traduction en français
[10] id = 24033
कडू सरु - Kadu Saru
Village वडवली - Wadavali
सुपली कुरकुली या बुरुड दादाला जयजयकार
गवळण माझी बाई मैना झाली बाई ती खेळकार
supalī kurakulī yā buruḍa dādālā jayajayakāra
gavaḷaṇa mājhī bāī mainā jhālī bāī tī khēḷakāra
no translation in English
▷ (सुपली)(कुरकुली)(या)(बुरुड)(दादाला)(जयजयकार)
▷ (गवळण) my daughter Mina has_come woman (ती)(खेळकार)
pas de traduction en français
[11] id = 24034
शिंदे इंदू - Shinde Indu
Village पिंपळोली - Pimpaloli
दळाण दळीते पिठ भरीते रांजणी
आता माझी मैना आली खेळत चांदणी
daḷāṇa daḷītē piṭha bharītē rāñjaṇī
ātā mājhī mainā ālī khēḷata cāndaṇī
no translation in English
▷ (दळाण)(दळीते)(पिठ)(भरीते)(रांजणी)
▷ (आता) my Mina has_come (खेळत)(चांदणी)
pas de traduction en français
Cross references for this song:A:II-5.30ii ???
[12] id = 24035
कडू सरु - Kadu Saru
Village वडवली - Wadavali
मावली बया बोल तू तर खेळ सावलीला
गवळण बोल नको सांगू मावलीला
māvalī bayā bōla tū tara khēḷa sāvalīlā
gavaḷaṇa bōla nakō sāṅgū māvalīlā
no translation in English
▷ (मावली)(बया) says you wires (खेळ)(सावलीला)
▷ (गवळण) says not (सांगू)(मावलीला)
pas de traduction en français
[13] id = 24036
पडळघरे गुणा - Padalghare Guna
Village रिहे - Rihe
बाळ शैला पोरायाचा खेळ खेळूनी दावीला
लाडकी मैना माझी चेंडू गंगनी लावीला
bāḷa śailā pōrāyācā khēḷa khēḷūnī dāvīlā
lāḍakī mainā mājhī cēṇḍū gaṅganī lāvīlā
no translation in English
▷  Son (शैला)(पोरायाचा)(खेळ)(खेळूनी)(दावीला)
▷ (लाडकी) Mina my (चेंडू)(गंगनी)(लावीला)
pas de traduction en français
[14] id = 24037
कडू सरु - Kadu Saru
Village वडवली - Wadavali
खेळ खेळती कोण खेळती आंगणी
गवळण माझी चेंडू लावीती गंगणी
khēḷa khēḷatī kōṇa khēḷatī āṅgaṇī
gavaḷaṇa mājhī cēṇḍū lāvītī gaṅgaṇī
no translation in English
▷ (खेळ)(खेळती) who (खेळती)(आंगणी)
▷ (गवळण) my (चेंडू)(लावीती)(गंगणी)
pas de traduction en français
[15] id = 24038
कडू सरु - Kadu Saru
Village वडवली - Wadavali
खेळ न खेळ बाई मला खेळूनी दाऊ
गवळणी माझ्या चेंडू गंगयनी लाऊ
khēḷa na khēḷa bāī malā khēḷūnī dāū
gavaḷaṇī mājhyā cēṇḍū gaṅgayanī lāū
no translation in English
▷ (खेळ) * (खेळ) woman (मला)(खेळूनी)(दाऊ)
▷ (गवळणी) my (चेंडू)(गंगयनी)(लाऊ)
pas de traduction en français
[16] id = 24039
शिंदे इंदू - Shinde Indu
Village पिंपळोली - Pimpaloli
लेकाईचा खेळ लेकी खेळून मला दाऊ
आता माझी मैना चेंडू गंगनी तू तर लाऊ
lēkāīcā khēḷa lēkī khēḷūna malā dāū
ātā mājhī mainā cēṇḍū gaṅganī tū tara lāū
no translation in English
▷ (लेकाईचा)(खेळ)(लेकी)(खेळून)(मला)(दाऊ)
▷ (आता) my Mina (चेंडू)(गंगनी) you wires (लाऊ)
pas de traduction en français
[17] id = 24040
कडू सरु - Kadu Saru
Village वडवली - Wadavali
सुपली कुरकुली मी तर भितीशी उभी केली
गवळण माझी बाई मैना खेळत झोपी गेली
supalī kurakulī mī tara bhitīśī ubhī kēlī
gavaḷaṇa mājhī bāī mainā khēḷata jhōpī gēlī
no translation in English
▷ (सुपली)(कुरकुली) I wires (भितीशी) standing is
▷ (गवळण) my daughter Mina (खेळत)(झोपी) went
pas de traduction en français
[18] id = 24041
कडू सरु - Kadu Saru
Village वडवली - Wadavali
धन दौलत कोणी पुसना मालाला
गवळण माझी राज बिंदीच्या खेळाला
dhana daulata kōṇī pusanā mālālā
gavaḷaṇa mājhī rāja bindīcyā khēḷālā
no translation in English
▷ (धन)(दौलत)(कोणी)(पुसना)(मालाला)
▷ (गवळण) my king (बिंदीच्या)(खेळाला)
pas de traduction en français
[19] id = 24042
दिंडले चिमा - Dindle Chima
Village वडवली - Wadavali
दळणाची पाटी ठेवू कुठ कुठ
तान्ही माझी बाई रवा हिंड चहुकडे
daḷaṇācī pāṭī ṭhēvū kuṭha kuṭha
tānhī mājhī bāī ravā hiṇḍa cahukaḍē
no translation in English
▷ (दळणाची)(पाटी)(ठेवू)(कुठ)(कुठ)
▷ (तान्ही) my daughter (रवा)(हिंड)(चहुकडे)
pas de traduction en français
Cross references for this song:A:II-5.3oii (A02-05-03o02) - Labour / Grinding / Mother’s bond of love / Daughter the dear one
[20] id = 24043
कडू सरु - Kadu Saru
Village वडवली - Wadavali
गवळण माझी कशी पळती घाई घाई
सांगते बाई तुला अशी बहीण तुझी नव्हती बाई
gavaḷaṇa mājhī kaśī paḷatī ghāī ghāī
sāṅgatē bāī tulā aśī bahīṇa tujhī navhatī bāī
no translation in English
▷ (गवळण) my how (पळती)(घाई)(घाई)
▷  I_tell woman to_you (अशी) sister (तुझी)(नव्हती) woman
pas de traduction en français
[21] id = 37733
देशमुख प्रमिला - Deshmukh Pramila
Village माजलगाव - Majalgaon
UVS-15-60 start 04:01 ➡ listen to section
माझ्या ग वसरी ग समई जळती अत्तराची
कन्या खेळती चतुराची
mājhyā ga vasarī ga samaī jaḷatī attarācī
kanyā khēḷatī caturācī
In my veranda, a lamp with perfume is burning
My wise daughter is playing
▷  My * (वसरी) * (समई)(जळती)(अत्तराची)
▷ (कन्या)(खेळती)(चतुराची)
pas de traduction en français
[22] id = 40183
गायकवाड मारीया - Gaykwad Mariya
Village हरेगाव - Haregaon
आंगणात खेळत पोरापोराची सैना
ओळखू येईना तोल बंद्याची मैयना
āṅgaṇāta khēḷata pōrāpōrācī sainā
ōḷakhū yēīnā tōla bandyācī maiyanā
no translation in English
▷ (आंगणात)(खेळत)(पोरापोराची)(सैना)
▷ (ओळखू)(येईना)(तोल)(बंद्याची)(मैयना)
pas de traduction en français
[23] id = 42963
उंडे पार्वती - Unde Parvati
Village मुठेवडगाव - Muthewadgaon
अंगणी खेळती बाई पोरी मैना माझी
गोरी तिच्या गळ्यामधी सरी
aṅgaṇī khēḷatī bāī pōrī mainā mājhī
gōrī ticyā gaḷyāmadhī sarī
no translation in English
▷ (अंगणी)(खेळती) woman (पोरी) Mina my
▷ (गोरी)(तिच्या)(गळ्यामधी)(सरी)
pas de traduction en français
[24] id = 43010
अहिरे हौसा - Ahire Hausa
Village पानेवाडी - Panewadi
बाई माझ्या अंगणात पोरापोरीची सैना
अशी अोळखू येईना तोळबंध्याची मैना
bāī mājhyā aṅgaṇāta pōrāpōrīcī sainā
aśī aōḷakhū yēīnā tōḷabandhyācī mainā
no translation in English
▷  Woman my (अंगणात)(पोरापोरीची)(सैना)
▷ (अशी)(अोळखू)(येईना)(तोळबंध्याची) Mina
pas de traduction en français
[25] id = 43026
वाघ उषा - Wagh Usha
Village चिखली - Chikhali
किती हाका मारु लेकी तुला गीता गीता
कमल टाकीमधी खेळ लागला राम सीता
kitī hākā māru lēkī tulā gītā gītā
kamala ṭākīmadhī khēḷa lāgalā rāma sītā
no translation in English
▷ (किती)(हाका)(मारु)(लेकी) to_you (गीता)(गीता)
▷ (कमल)(टाकीमधी)(खेळ)(लागला) Ram Sita
pas de traduction en français
[26] id = 43311
खळदकर मुक्ताबाई शिवाजीराव - Khaladkar Muktabai Shivajirao
Village खळद - Khalad
लेकाचा खेळ लेकी मला खेळून दाऊ
हातामधी विटी चेंडू गंगेईला लाऊ
lēkācā khēḷa lēkī malā khēḷūna dāū
hātāmadhī viṭī cēṇḍū gaṅgēīlā lāū
no translation in English
▷ (लेकाचा)(खेळ)(लेकी)(मला)(खेळून)(दाऊ)
▷ (हातामधी)(विटी)(चेंडू)(गंगेईला)(लाऊ)
pas de traduction en français
[27] id = 45434
गोरे रुपा - Gore Rupa
Village बनसारोळे - Bansarole
लेकाचा खेळ लेक करुन दाविती
चेंडू गंगणी लावती सारीका बाई माझी
lēkācā khēḷa lēka karuna dāvitī
cēṇḍū gaṅgaṇī lāvatī sārīkā bāī mājhī
no translation in English
▷ (लेकाचा)(खेळ)(लेक)(करुन)(दाविती)
▷ (चेंडू)(गंगणी)(लावती)(सारीका) woman my
pas de traduction en français
[28] id = 47866
तमांचे मंदोदरी दिगंबर - Tamanche Mandodari Digambar
Village म्हात्रेवाडी - Mhatrevadi
लाडक्या लेकीच हिच खेळणी हुड्यावरी
भिंग झळकत चुड्यावरी माझ्या नेनंत्या मैनाचा
lāḍakyā lēkīca hica khēḷaṇī huḍyāvarī
bhiṅga jhaḷakata cuḍyāvarī mājhyā nēnantyā mainācā
no translation in English
▷ (लाडक्या)(लेकीच)(हिच)(खेळणी)(हुड्यावरी)
▷ (भिंग)(झळकत)(चुड्यावरी) my (नेनंत्या) of_Mina
pas de traduction en français
[29] id = 50263
कुलकर्णी सुलोचना - Kulkarni Sulochana
Village मुगाव - Mugaon
नेनत्या बाईचा खेळ तुळशीचा मार्ग
केवड्याला उन्ह लाग नेनत्या हरिला
nēnatyā bāīcā khēḷa tuḷaśīcā mārga
kēvaḍyālā unha lāga nēnatyā harilā
no translation in English
▷ (नेनत्या)(बाईचा)(खेळ)(तुळशीचा)(मार्ग)
▷ (केवड्याला)(उन्ह)(लाग)(नेनत्या)(हरिला)
pas de traduction en français
[30] id = 51278
पवार काशी - Pawar Kashi
Village हासाळा - Hasala
लेकाचा खेळ लेकीन खेळला
चेंडू गगनी लावला
lēkācā khēḷa lēkīna khēḷalā
cēṇḍū gaganī lāvalā
no translation in English
▷ (लेकाचा)(खेळ)(लेकीन)(खेळला)
▷ (चेंडू)(गगनी)(लावला)
pas de traduction en français
[31] id = 51279
पवार काशी - Pawar Kashi
Village हासाळा - Hasala
लेकाचा खेळ चेंडू बाहुल्याचा
माझ्या मैनेचा रतन बाहुल्याचा
lēkācā khēḷa cēṇḍū bāhulyācā
mājhyā mainēcā ratana bāhulyācā
no translation in English
▷ (लेकाचा)(खेळ)(चेंडू)(बाहुल्याचा)
▷  My (मैनेचा)(रतन)(बाहुल्याचा)
pas de traduction en français
[32] id = 52005
सावंत नंदा - Sawant Nanda
Village पाळू - Palu
लेकाचा खेळ लेकी खेळूईनी दावू
आता बाई माझी चेंडू गंगणीला लावू
lēkācā khēḷa lēkī khēḷūīnī dāvū
ātā bāī mājhī cēṇḍū gaṅgaṇīlā lāvū
no translation in English
▷ (लेकाचा)(खेळ)(लेकी)(खेळूईनी)(दावू)
▷ (आता) woman my (चेंडू)(गंगणीला) apply
pas de traduction en français
[33] id = 52007
सावंत नंदा - Sawant Nanda
Village पाळू - Palu
लेकी बाळ बाई तुझा लेकाचा ग ताडा
आता बाई माझी मामा संग खेळ गाडा
lēkī bāḷa bāī tujhā lēkācā ga tāḍā
ātā bāī mājhī māmā saṅga khēḷa gāḍā
no translation in English
▷ (लेकी) son woman your (लेकाचा) * (ताडा)
▷ (आता) woman my maternal_uncle with (खेळ)(गाडा)
pas de traduction en français
[34] id = 52008
सावंत नंदा - Sawant Nanda
Village पाळू - Palu
लाडक्या लेकीन खेळ खेळूनी दाविला
माझ्या ग बाईन चेंडू गंगणी लावीला
lāḍakyā lēkīna khēḷa khēḷūnī dāvilā
mājhyā ga bāīna cēṇḍū gaṅgaṇī lāvīlā
no translation in English
▷ (लाडक्या)(लेकीन)(खेळ)(खेळूनी)(दाविला)
▷  My * (बाईन)(चेंडू)(गंगणी)(लावीला)
pas de traduction en français
[35] id = 53846
गायकवाड कासा - Gaykwad Kasa
Village हिरडपूरी - Hiradpuri
लाडक्या लेकीला काय देवू खेळायाला
सोन्याची सीपली मोती देते घोळायाला
lāḍakyā lēkīlā kāya dēvū khēḷāyālā
sōnyācī sīpalī mōtī dētē ghōḷāyālā
no translation in English
▷ (लाडक्या)(लेकीला) why (देवू)(खेळायाला)
▷ (सोन्याची)(सीपली)(मोती) give (घोळायाला)
pas de traduction en français
[36] id = 53847
गायके बबन - Gayke Baban Kashinath
Village आचलगाव - Achalgaon
लाडक्या लेकीला काय देवू खेळाया
सोन्याचे सुपले मोती दिलेत घोळायाला
lāḍakyā lēkīlā kāya dēvū khēḷāyā
sōnyācē supalē mōtī dilēta ghōḷāyālā
no translation in English
▷ (लाडक्या)(लेकीला) why (देवू)(खेळाया)
▷ (सोन्याचे)(सुपले)(मोती)(दिलेत)(घोळायाला)
pas de traduction en français
[37] id = 56827
सावंत नंदा - Sawant Nanda
Village पाळू - Palu
लाडक्या लेकीनी खेळ खेळूनी दावीला
गवळणीनी माझ्या चेंडू गंगणी लावीला
lāḍakyā lēkīnī khēḷa khēḷūnī dāvīlā
gavaḷaṇīnī mājhyā cēṇḍū gaṅgaṇī lāvīlā
no translation in English
▷ (लाडक्या)(लेकीनी)(खेळ)(खेळूनी)(दावीला)
▷ (गवळणीनी) my (चेंडू)(गंगणी)(लावीला)
pas de traduction en français
[38] id = 62558
गायकवाड जनाबाई फकिरा - Gaykwad Janabai Phakira
Village चितळी - Chitali
माझ्या अंगणात पोरापोराती सैना
ओळखू येईना तोलमंध्याची मैना
mājhyā aṅgaṇāta pōrāpōrātī sainā
ōḷakhū yēīnā tōlamandhyācī mainā
no translation in English
▷  My (अंगणात)(पोरापोराती)(सैना)
▷ (ओळखू)(येईना)(तोलमंध्याची) Mina
pas de traduction en français
[39] id = 62615
खापरे सुशीला - Khapare Sushila
Village भोसे - लोहारे - Bhose- Lohare
रस्त्याने खेळती बाजी बंधाची मैयना
नेनंती मैयानाची नाव अवघड येईना
rastyānē khēḷatī bājī bandhācī maiyanā
nēnantī maiyānācī nāva avaghaḍa yēīnā
no translation in English
▷ (रस्त्याने)(खेळती)(बाजी)(बंधाची)(मैयना)
▷ (नेनंती)(मैयानाची)(नाव)(अवघड)(येईना)
pas de traduction en français
[40] id = 62617
मोरे रेश्मा - More Reshma
Village साकोरा - Sakora
माझ्या अंगणात चिमण्या पाणी पिती
लाडकी मैना माझी गल्लीन खेळती
mājhyā aṅgaṇāta cimaṇyā pāṇī pitī
lāḍakī mainā mājhī gallīna khēḷatī
no translation in English
▷  My (अंगणात)(चिमण्या) water, (पिती)
▷ (लाडकी) Mina my (गल्लीन)(खेळती)
pas de traduction en français
[41] id = 62618
मोरे रेश्मा - More Reshma
Village साकोरा - Sakora
माझ्या अंगणात पोरासोराची सैना
खेळते माझी मैना ओळखु येईना तोळबंदाची मैना
mājhyā aṅgaṇāta pōrāsōrācī sainā
khēḷatē mājhī mainā ōḷakhu yēīnā tōḷabandācī mainā
no translation in English
▷  My (अंगणात)(पोरासोराची)(सैना)
▷ (खेळते) my Mina (ओळखु)(येईना)(तोळबंदाची) Mina
pas de traduction en français
[42] id = 62619
चव्हाणके शेवंता - Chavanke Shevanta
Village कितीगळी - Kitigali
अंगणात खेळ पोरा पोरांची सैना
ओळखू येईना ताळेबंदाची मैना
aṅgaṇāta khēḷa pōrā pōrāñcī sainā
ōḷakhū yēīnā tāḷēbandācī mainā
no translation in English
▷ (अंगणात)(खेळ)(पोरा)(पोरांची)(सैना)
▷ (ओळखू)(येईना)(ताळेबंदाची) Mina
pas de traduction en français
[43] id = 62620
खडके भागू - Khadake Bhagu
Village आवा आंतरवाला - Awa Antarwala
लाडकी लेक खेळाया गेली राती
हिच्या पैजणांची माती मामा काढी दिवज्योती
lāḍakī lēka khēḷāyā gēlī rātī
hicyā paijaṇāñcī mātī māmā kāḍhī divajyōtī
no translation in English
▷ (लाडकी)(लेक)(खेळाया) went (राती)
▷ (हिच्या)(पैजणांची)(माती) maternal_uncle (काढी)(दिवज्योती)
pas de traduction en français
[44] id = 62621
बांगर पार्वती - Bangar Parvati
Village खडकी पिंपळगाव - Khadki Pimpalgaon
लेकी बाळुबाई तुला लेकायाचा नाडा
राघुबाला बरी मैना माझी खेळ गाडा
lēkī bāḷubāī tulā lēkāyācā nāḍā
rāghubālā barī mainā mājhī khēḷa gāḍā
no translation in English
▷ (लेकी)(बाळुबाई) to_you (लेकायाचा)(नाडा)
▷ (राघुबाला)(बरी) Mina my (खेळ)(गाडा)
pas de traduction en français
[45] id = 62622
खकाळ शकूंतला - Khakal Shakuntala
Village आवा आंतरवाला - Awa Antarwala
कोण्या गल्ली रुमाल कुण्या गल्ली पडकी
रस्त्याला खेळती कन्या राजाची लाडकी
kōṇyā gallī rumāla kuṇyā gallī paḍakī
rastyālā khēḷatī kanyā rājācī lāḍakī
no translation in English
▷ (कोण्या)(गल्ली)(रुमाल)(कुण्या)(गल्ली)(पडकी)
▷ (रस्त्याला)(खेळती)(कन्या)(राजाची)(लाडकी)
pas de traduction en français
[46] id = 62623
शिंदे द्वारका - Shinde Dwarka
Village झुमडा - Zumda
माझ्या घराला पाहुणी पेड माझी सवाष्णीची
मैना खेळ पाहुणीची
mājhyā gharālā pāhuṇī pēḍa mājhī savāṣṇīcī
mainā khēḷa pāhuṇīcī
no translation in English
▷  My (घराला)(पाहुणी)(पेड) my (सवाष्णीची)
▷  Mina (खेळ)(पाहुणीची)
pas de traduction en français
[47] id = 62808
गायकवाड गंगु - Gaykwad Gangu
Village कुंभारी - Kumbhari
माझ्या ग अंगणात पोर पोराची सैना
अशी ओळखू येईना ताळेबंदाची मैना
mājhyā ga aṅgaṇāta pōra pōrācī sainā
aśī ōḷakhū yēīnā tāḷēbandācī mainā
no translation in English
▷  My * (अंगणात)(पोर)(पोराची)(सैना)
▷ (अशी)(ओळखू)(येईना)(ताळेबंदाची) Mina
pas de traduction en français
[48] id = 63917
लकडे मिरा - Lakade Mira
Village बाभळगाव - Babhalgaon
पडतु मेघराजा फळी धरली कोकणात
विनंती माझी मैना मैना खेळती दुकानात
paḍatu mēgharājā phaḷī dharalī kōkaṇāta
vinantī mājhī mainā mainā khēḷatī dukānāta
no translation in English
▷ (पडतु)(मेघराजा)(फळी)(धरली)(कोकणात)
▷ (विनंती) my Mina Mina (खेळती)(दुकानात)
pas de traduction en français
[49] id = 63918
लकडे मिरा - Lakade Mira
Village बाभळगाव - Babhalgaon
लेकाईचा खेळ लेकी खेळुनि मला दाव
चेंडु गगनाला लाव
lēkāīcā khēḷa lēkī khēḷuni malā dāva
cēṇḍu gaganālā lāva
no translation in English
▷ (लेकाईचा)(खेळ)(लेकी)(खेळुनि)(मला)(दाव)
▷ (चेंडु)(गगनाला) put
pas de traduction en français
[50] id = 63966
गंगावणे लक्ष्मी - Gangawne Lakshmi
Village ब्राम्हणगाव - Ramangaon
माझ्या अंगणात पोरापोरीची सैना
ओळखू येईना लेक बंध्याची मैना
mājhyā aṅgaṇāta pōrāpōrīcī sainā
ōḷakhū yēīnā lēka bandhyācī mainā
no translation in English
▷  My (अंगणात)(पोरापोरीची)(सैना)
▷ (ओळखू)(येईना)(लेक)(बंध्याची) Mina
pas de traduction en français
[51] id = 64977
भाबड जना - Bhabad Jana
Village कर्हे - Karhe
लेकाच्या ग खेळ लेकीबाई खेळुन दाव
अनिताबाई चेंडु गगनाला लाव
lēkācyā ga khēḷa lēkībāī khēḷuna dāva
anitābāī cēṇḍu gaganālā lāva
no translation in English
▷ (लेकाच्या) * (खेळ)(लेकीबाई)(खेळुन)(दाव)
▷ (अनिताबाई)(चेंडु)(गगनाला) put
pas de traduction en français
[52] id = 65365
बडाक सकूबाई - Badaka Sakubai
Village पढेगाव - Padhegaon
शेती टाके सडा माझ्या सड्याला भिऊनी
आचपळ मैना आली रांगोळ्या मोडुन
śētī ṭākē saḍā mājhyā saḍyālā bhiūnī
ācapaḷa mainā ālī rāṅgōḷyā mōḍuna
no translation in English
▷  Furrow (टाके)(सडा) my (सड्याला)(भिऊनी)
▷ (आचपळ) Mina has_come (रांगोळ्या)(मोडुन)
pas de traduction en français
[53] id = 65368
मोरे शांता - More Shanta
Village आवा आंतरवाला - Awa Antarwala
खेळायाला गेली मपली लाडका लाडकी
एक्या गल्ली रुमाल एक्या गल्ली पडकी
khēḷāyālā gēlī mapalī lāḍakā lāḍakī
ēkyā gallī rumāla ēkyā gallī paḍakī
no translation in English
▷ (खेळायाला) went (मपली)(लाडका)(लाडकी)
▷ (एक्या)(गल्ली)(रुमाल)(एक्या)(गल्ली)(पडकी)
pas de traduction en français
[54] id = 65371
शिंदे गंगु - Shinde Gangu
Village चिखली - Chikhali
सुप न कुरकुलं बुरडी दादाच्या काठीला
नेनंत्या साळुईन मामा रस्त्याला गाठीला
supa na kurakulaṁ buraḍī dādācyā kāṭhīlā
nēnantyā sāḷuīna māmā rastyālā gāṭhīlā
no translation in English
▷ (सुप) * (कुरकुलं)(बुरडी)(दादाच्या)(काठीला)
▷ (नेनंत्या)(साळुईन) maternal_uncle (रस्त्याला)(गाठीला)
pas de traduction en français
[55] id = 65413
कुरळे पुष्पमाला - Kurale Pushpamala
Village सराटी - Sarati
लाडक्या लेकीच तिच खेळणं खुड्यावर
विड झळकतो चुड्यावर
lāḍakyā lēkīca tica khēḷaṇaṁ khuḍyāvara
viḍa jhaḷakatō cuḍyāvara
no translation in English
▷ (लाडक्या)(लेकीच)(तिच)(खेळणं)(खुड्यावर)
▷ (विड)(झळकतो)(चुड्यावर)
pas de traduction en français
[56] id = 67198
कांबळे अंजना - Kamble Anjana
Village होनवडज - Honvadaj
बिदीला (गल्लीला) खेळु गेली पाणंद झाली लाल
दिली फडकीचा (पांघरणे, टावेल) पाल सोन्याबाई गवळण
bidīlā (gallīlā) khēḷu gēlī pāṇanda jhālī lāla
dilī phaḍakīcā (pāṅgharaṇē, ṭāvēla) pāla sōnyābāī gavaḷaṇa
no translation in English
▷ (बिदीला) ( (गल्लीला) ) (खेळु) went (पाणंद) has_come (लाल)
▷ (दिली)(फडकीचा) ( (पांघरणे)(,)(टावेल) ) (पाल)(सोन्याबाई)(गवळण)
pas de traduction en français
[57] id = 71433
पंडित गऊबाई - Pandit Gaubai
Village उंदीरगाव - Undirgaon
माझ्या दारामधी पोरापोरांची सैना
तोळ्या बंध्याची मैना ही तर ओळखु येईना
mājhyā dārāmadhī pōrāpōrāñcī sainā
tōḷyā bandhyācī mainā hī tara ōḷakhu yēīnā
no translation in English
▷  My (दारामधी)(पोरापोरांची)(सैना)
▷ (तोळ्या)(बंध्याची) Mina (ही) wires (ओळखु)(येईना)
pas de traduction en français
[58] id = 72538
धामणे राधाबाई - Dhamane Radhabai
Village सारोळे - Sarole
सुपली कुरकुली मोती देते घोळायाला
लाडकी माझी बाई काय देऊ खेळायाला
supalī kurakulī mōtī dētē ghōḷāyālā
lāḍakī mājhī bāī kāya dēū khēḷāyālā
no translation in English
▷ (सुपली)(कुरकुली)(मोती) give (घोळायाला)
▷ (लाडकी) my daughter why (देऊ)(खेळायाला)
pas de traduction en français
[59] id = 72539
धामणे राधाबाई - Dhamane Radhabai
Village सारोळे - Sarole
सुपली कुरकुली बुरड्या दादा कारागीर
साळुबाई माझी रंभा झाली खेळकर
supalī kurakulī buraḍyā dādā kārāgīra
sāḷubāī mājhī rambhā jhālī khēḷakara
no translation in English
▷ (सुपली)(कुरकुली)(बुरड्या)(दादा)(कारागीर)
▷  Salubai my (रंभा) has_come (खेळकर)
pas de traduction en français
[60] id = 72540
धामणे राधाबाई - Dhamane Radhabai
Village सारोळे - Sarole
सुपली कुरकुली याला बुरुड काशीचा
सांगते बाळा तुला खेळ लाडक्या भाचीचा
supalī kurakulī yālā buruḍa kāśīcā
sāṅgatē bāḷā tulā khēḷa lāḍakyā bhācīcā
no translation in English
▷ (सुपली)(कुरकुली)(याला)(बुरुड)(काशीचा)
▷  I_tell child to_you (खेळ)(लाडक्या)(भाचीचा)
pas de traduction en français
[61] id = 72541
धामणे राधाबाई - Dhamane Radhabai
Village सारोळे - Sarole
लेकी मैनाच खेळण चुलभानोस कोपरा
माझ्या राघुचा चेंडु घेतो येशीला टकरा
lēkī maināca khēḷaṇa culabhānōsa kōparā
mājhyā rāghucā cēṇḍu ghētō yēśīlā ṭakarā
no translation in English
▷ (लेकी) of_Mina (खेळण)(चुलभानोस)(कोपरा)
▷  My (राघुचा)(चेंडु)(घेतो)(येशीला)(टकरा)
pas de traduction en français
[62] id = 73794
सकट इंदू - Sakat Indu
Village बारामती - Baramati
लाडक्या लेकीईच हिच खेळण उड्याईच
बाईना माझ्या हरणीच पाय थकल तोड्याईच
lāḍakyā lēkīīca hica khēḷaṇa auḍyāīca
bāīnā mājhyā haraṇīca pāya thakala tōḍyāīca
no translation in English
▷ (लाडक्या)(लेकीईच)(हिच)(खेळण)(उड्याईच)
▷ (बाईना) my (हरणीच)(पाय)(थकल)(तोड्याईच)
pas de traduction en français
[63] id = 73795
चव्हाण विमल - Chavan Vimal
Village होळी - Holi
राघुचा बाई खेळ खेळ बामनाच्या आळी
भवर्यासंगट गेली जाळी नेनंती माझी बाई
rāghucā bāī khēḷa khēḷa bāmanācyā āḷī
bhavaryāsaṅgaṭa gēlī jāḷī nēnantī mājhī bāī
no translation in English
▷ (राघुचा) woman (खेळ)(खेळ) of_Brahmin has_come
▷ (भवर्यासंगट) went (जाळी)(नेनंती) my daughter
pas de traduction en français
[64] id = 73796
चव्हाण विमल - Chavan Vimal
Village होळी - Holi
बिदीला खेळती बिदाई भालेभाल
कंबरी झगा लाल माझ्या नेनंत्या बाईचा
bidīlā khēḷatī bidāī bhālēbhāla
kambarī jhagā lāla mājhyā nēnantyā bāīcā
no translation in English
▷ (बिदीला)(खेळती)(बिदाई)(भालेभाल)
▷ (कंबरी)(झगा)(लाल) my (नेनंत्या)(बाईचा)
pas de traduction en français
[65] id = 73797
चव्हाण विमल - Chavan Vimal
Village होळी - Holi
बिदीला खेळती बिदीची धुळमाती
बिलवराची जोत जाती माझ्या नेनंत्या बाईच्या
bidīlā khēḷatī bidīcī dhuḷamātī
bilavarācī jōta jātī mājhyā nēnantyā bāīcyā
no translation in English
▷ (बिदीला)(खेळती)(बिदीची)(धुळमाती)
▷ (बिलवराची)(जोत) caste my (नेनंत्या)(बाईच्या)
pas de traduction en français
[66] id = 73798
वहाडणे शांताबाई गिरीधर - Wahadne Shanta Giridhar
Village पुणतांबा - Puntamba
लाडक्या लेकीच्या लाडक्या लावा
मैना खेळती बोलवा
lāḍakyā lēkīcyā lāḍakyā lāvā
mainā khēḷatī bōlavā
no translation in English
▷ (लाडक्या)(लेकीच्या)(लाडक्या) put
▷  Mina (खेळती)(बोलवा)
pas de traduction en français
[67] id = 73799
बारबोले लोचना - Barbole Lochana
Village दारफळ - Darphal
साळु खेळ मैनाचा काच कांगरी
लावी चेंडुला घुंगरी
sāḷu khēḷa mainācā kāca kāṅgarī
lāvī cēṇḍulā ghuṅgarī
no translation in English
▷ (साळु)(खेळ) of_Mina (काच)(कांगरी)
▷ (लावी)(चेंडुला)(घुंगरी)
pas de traduction en français
[68] id = 73800
बारबोले वच्छला - Barbole Vachalya
Village दारफळ - Darphal
लाडाच्या लेकीच हिच खेळण उड्यावरी
भींग झळकीतो चुड्यावरी
lāḍācyā lēkīca hica khēḷaṇa uḍyāvarī
bhīṅga jhaḷakītō cuḍyāvarī
no translation in English
▷ (लाडाच्या)(लेकीच)(हिच)(खेळण)(उड्यावरी)
▷ (भींग)(झळकीतो)(चुड्यावरी)
pas de traduction en français
[69] id = 73802
वहाडणे तारा शिवाजीराव - Wahadne Tara Shivajirao
Village पुणतांबा - Puntamba
उन गळ्याला उन चैताची पाय पोळ
मैना डाळींबी खाली खेळ
una gaḷyālā una caitācī pāya pōḷa
mainā ḍāḷīmbī khālī khēḷa
no translation in English
▷ (उन)(गळ्याला)(उन)(चैताची)(पाय)(पोळ)
▷  Mina (डाळींबी)(खाली)(खेळ)
pas de traduction en français
[70] id = 73803
झाडे मुक्ता - Zade Mukta
Village पाडळी - Padali
लेकीच ग खेळण लेक खेळणी दावीती
गवळणबाई माझी चेंडु गगनी लावीती
lēkīca ga khēḷaṇa lēka khēḷaṇī dāvītī
gavaḷaṇabāī mājhī cēṇḍu gaganī lāvītī
no translation in English
▷ (लेकीच) * (खेळण)(लेक)(खेळणी)(दावीती)
▷ (गवळणबाई) my (चेंडु)(गगनी)(लावीती)
pas de traduction en français
[71] id = 74045
लोहारे सिंधूबाई बन्सीधर - Lohare Sindhu Bansidhar
Village वाघडी - Vaghadi
लेकाईच खेळ लेकी खेळुनी माला दाव
चेंडु गगनाला लाव
lēkāīca khēḷa lēkī khēḷunī mālā dāva
cēṇḍu gaganālā lāva
no translation in English
▷ (लेकाईच)(खेळ)(लेकी)(खेळुनी)(माला)(दाव)
▷ (चेंडु)(गगनाला) put
pas de traduction en français
[72] id = 74488
ठिगळे भागीरथी - Thigale Bhagirathi
Village लाखनगाव - Lakhangaon
दृष्ट मी काढीते मीठ म्हवर्या खेळुन
नेनंते माझे बाळ आले बीजीला खेळुन
dṛaṣṭa mī kāḍhītē mīṭha mhavaryā khēḷuna
nēnantē mājhē bāḷa ālē bījīlā khēḷuna
no translation in English
▷ (दृष्ट) I (काढीते)(मीठ)(म्हवर्या)(खेळुन)
▷ (नेनंते)(माझे) son here_comes (बीजीला)(खेळुन)
pas de traduction en français
[73] id = 77696
खराडे मंगल - Kharade Mangal
Village दारफळ - Darphal
लेकाचा ग बाई खेळ लेक खेळुन दाविती
चेंडु गगनी लावीती
lēkācā ga bāī khēḷa lēka khēḷuna dāvitī
cēṇḍu gaganī lāvītī
no translation in English
▷ (लेकाचा) * woman (खेळ)(लेक)(खेळुन)(दाविती)
▷ (चेंडु)(गगनी)(लावीती)
pas de traduction en français
[74] id = 78953
अवघडे मंगल - Awghade Mangal
Village दारफळ - Darphal
बिंदीला खेळत्याती बिदाई लालोलाल
माझी साळाई बाईन तीन लंघ्याच (परकर) दिल पाल
bindīlā khēḷatyātī bidāī lālōlāla
mājhī sāḷāī bāīna tīna laṅghyāca (parakara) dila pāla
no translation in English
▷ (बिंदीला)(खेळत्याती)(बिदाई)(लालोलाल)
▷  My (साळाई)(बाईन)(तीन)(लंघ्याच) ( (परकर) ) (दिल)(पाल)
pas de traduction en français
[75] id = 78995
तमांचे मंदोदरी दिगंबर - Tamanche Mandodari Digambar
Village म्हात्रेवाडी - Mhatrevadi
लाडक्या लेकीच हिच खेळण कोणामधी
झुबा हालतो कानामधी माझ्या नेनंत्या मैनाचा
lāḍakyā lēkīca hica khēḷaṇa kōṇāmadhī
jhubā hālatō kānāmadhī mājhyā nēnantyā mainācā
no translation in English
▷ (लाडक्या)(लेकीच)(हिच)(खेळण)(कोणामधी)
▷ (झुबा) moves (कानामधी) my (नेनंत्या) of_Mina
pas de traduction en français
[76] id = 79318
कोळी कायु - Koli Kayu
Village गिधाडे - Gidhade
लबे लबे बाल सोन्यान पलंगना खोल
तिनराम कसा म्हणे राणी पाहीन उशी घाले
labē labē bāla sōnyāna palaṅganā khōla
tinarāma kasā mhaṇē rāṇī pāhīna uśī ghālē
no translation in English
▷ (लबे)(लबे) child (सोन्यान)(पलंगना)(खोल)
▷ (तिनराम) how (म्हणे)(राणी)(पाहीन)(उशी)(घाले)
pas de traduction en français
[77] id = 102898
बागूल ठकू - Bagul Thaku
Village शिरुर - Shirur
माझ्या अंगणात पोरा पोराची सईना
ओळखु येईना तालेबंद्याची मईना
mājhyā aṅgaṇāta pōrā pōrācī saīnā
ōḷakhu yēīnā tālēbandyācī maīnā
no translation in English
▷  My (अंगणात)(पोरा)(पोराची)(सईना)
▷ (ओळखु)(येईना)(तालेबंद्याची) Mina
pas de traduction en français
[78] id = 102901
शिनगारे लक्ष्मीबाई - Shingare Lakshmi
Village घोगरगाव - Ghogargaon
जेव्हा मी करते चेंडुफळाचा ददला
गड्या गुलाचा केल्या बोलाने (बॅाल) उलेला
jēvhā mī karatē cēṇḍuphaḷācā dadalā
gaḍyā gulācā kēlyā bōlānē (bêāla) ulēlā
no translation in English
▷ (जेव्हा) I (करते)(चेंडुफळाचा)(ददला)
▷ (गड्या)(गुलाचा)(केल्या)(बोलाने) ( (बॅाल) ) (उलेला)
pas de traduction en français
[79] id = 103395
सोमण निर्मला दिनकर - Soman Nirmala Dinkar
Village वडद - Wadad
शेजारणीबाई आटप आपुल्या जाईजुई
द्वाड आमची मोनाबाई काळ्या तोंडी
śējāraṇībāī āṭapa āpulyā jāījuī
dvāḍa āmacī mōnābāī kāḷyā tōṇḍī
no translation in English
▷ (शेजारणीबाई)(आटप)(आपुल्या)(जाईजुई)
▷ (द्वाड)(आमची)(मोनाबाई)(काळ्या)(तोंडी)
pas de traduction en français
[80] id = 105153
कोकाटे त्रिवेणी - Kokate Triveni
Village दासखेड - Daskhed
बिंदीला खेळती मैना माझी रंभा देवी
नेनंता हरी माझा चाफा विणीला हार ओवी
bindīlā khēḷatī mainā mājhī rambhā dēvī
nēnantā harī mājhā cāphā viṇīlā hāra ōvī
no translation in English
▷ (बिंदीला)(खेळती) Mina my (रंभा)(देवी)
▷  Younger (हरी) my (चाफा)(विणीला)(हार) verse
pas de traduction en français
[81] id = 105155
कोकाटे त्रिवेणी - Kokate Triveni
Village दासखेड - Daskhed
लाडक्या लेकीचा खेळ रावुळी देवुळी
देखण्या हरि माझा माग पर्वत गवळी
lāḍakyā lēkīcā khēḷa rāvuḷī dēvuḷī
dēkhaṇyā hari mājhā māga parvata gavaḷī
no translation in English
▷ (लाडक्या)(लेकीचा)(खेळ)(रावुळी)(देवुळी)
▷ (देखण्या)(हरि) my (माग)(पर्वत)(गवळी)
pas de traduction en français
[82] id = 105433
खापरे सुशीला - Khapare Sushila
Village भोसे - लोहारे - Bhose- Lohare
उंच माझा वाडा टोप माझी सवाणीची
नेनंती गवळणीची मैना खेळ पाव्हणीची
uñca mājhā vāḍā ṭōpa mājhī savāṇīcī
nēnantī gavaḷaṇīcī mainā khēḷa pāvhaṇīcī
no translation in English
▷ (उंच) my (वाडा)(टोप) my (सवाणीची)
▷ (नेनंती)(गवळणीची) Mina (खेळ)(पाव्हणीची)
pas de traduction en français
[83] id = 105569
जाधव अगनीस - Jadhav Agnis
Village लाडेगाव - Ladegaon
आली आली आगगाडी डब्या डब्याने साखळी
मधल्या डब्यात गुड्डी खेळती एकली
ālī ālī āgagāḍī ḍabyā ḍabyānē sākhaḷī
madhalyā ḍabyāta guḍḍī khēḷatī ēkalī
no translation in English
▷  Has_come has_come (आगगाडी)(डब्या)(डब्याने)(साखळी)
▷ (मधल्या)(डब्यात)(गुड्डी)(खेळती) alone
pas de traduction en français
[84] id = 105570
ठिगळे भागीरथी - Thigale Bhagirathi
Village लाखनगाव - Lakhangaon
माझ्या नेनंत्याबाईचा खेळ आसरी वसरी
संग साळाई दुसरी
mājhyā nēnantyābāīcā khēḷa āsarī vasarī
saṅga sāḷāī dusarī
no translation in English
▷  My (नेनंत्याबाईचा)(खेळ)(आसरी)(वसरी)
▷  With (साळाई)(दुसरी)
pas de traduction en français
[85] id = 105571
लकडे मिरा - Lakade Mira
Village बाभळगाव - Babhalgaon
सुकुनी कुरुपुली भीताशी उभी कीली मैना खेळत झुपी गेली
लेकीच्या आईला रात नाड्या गंड्याचा सवरात
sukunī kurupulī bhītāśī ubhī kīlī mainā khēḷata jhupī gēlī
lēkīcyā āīlā rāta nāḍyā gaṇḍyācā savarāta
no translation in English
▷ (सुकुनी)(कुरुपुली)(भीताशी) standing (कीली) Mina (खेळत)(झुपी) went
▷ (लेकीच्या)(आईला)(रात)(नाड्या)(गंड्याचा)(सवरात)
pas de traduction en français
[86] id = 105572
ठिगळे भागीरथी - Thigale Bhagirathi
Village लाखनगाव - Lakhangaon
लेकाचा बाई खेळ लेकी मयीनान केला
चेंडु गंगनाला नेला
lēkācā bāī khēḷa lēkī mayīnāna kēlā
cēṇḍu gaṅganālā nēlā
no translation in English
▷ (लेकाचा) woman (खेळ)(लेकी)(मयीनान) did
▷ (चेंडु)(गंगनाला)(नेला)
pas de traduction en français
[87] id = 105573
पारखे कलावती - Parkhe Kalavati
Village वाहेगाव मांजरी - Vahegaon Majari
खेळ खेळं रंभा तुला कोणी केली मना
गोदावरी माही आजाचा परगणा
khēḷa khēḷaṁ rambhā tulā kōṇī kēlī manā
gōdāvarī māhī ājācā paragaṇā
no translation in English
▷ (खेळ)(खेळं)(रंभा) to_you (कोणी) shouted (मना)
▷ (गोदावरी)(माही)(आजाचा)(परगणा)
pas de traduction en français
[88] id = 105574
खेडकर सावित्रीबाई पुंजाजी - Khedkar Savitri Punjaji
Village भोकर - Bhokar
लेकाचं ग खेळ लेक खेळुन दावीती
सुशीला ग बाई माझी चेंडु गंगान लाईती
lēkācaṁ ga khēḷa lēka khēḷuna dāvītī
suśīlā ga bāī mājhī cēṇḍu gaṅgāna lāītī
no translation in English
▷ (लेकाचं) * (खेळ)(लेक)(खेळुन)(दावीती)
▷ (सुशीला) * woman my (चेंडु)(गंगान)(लाईती)
pas de traduction en français
[89] id = 105575
आढाव परिगाबाई बापुराव - Adhaw Parigabai Bapurao
Village खैरी - Khiri
लाडक्या लेकीने खेळ खेळुन दावीला
मैनाने माझा चेंडु गंगाना लािवला
lāḍakyā lēkīnē khēḷa khēḷuna dāvīlā
mainānē mājhā cēṇḍu gaṅgānā lāivalā
no translation in English
▷ (लाडक्या)(लेकीने)(खेळ)(खेळुन)(दावीला)
▷ (मैनाने) my (चेंडु)(गंगाना)(लािवला)
pas de traduction en français
[90] id = 105576
गोरे रुपा - Gore Rupa
Village बनसारोळे - Bansarole
माझ्या मयीनाची खेळ सोन्याच्या उतरंडी
गाडा दरवाज्याच्या तोंडी
mājhyā mayīnācī khēḷa sōnyācyā utaraṇḍī
gāḍā daravājyācyā tōṇḍī
no translation in English
▷  My (मयीनाची)(खेळ) of_gold (उतरंडी)
▷ (गाडा)(दरवाज्याच्या)(तोंडी)
pas de traduction en français
[91] id = 105577
मोरे नागरबाई दशरथ - More Nagarbai Dashrath
Village गुंधा - Gundha
लेकी तुझा खेळ हाय पाणाईचा आड
उन केवड्याला लाग
lēkī tujhā khēḷa hāya pāṇāīcā āḍa
una kēvaḍyālā lāga
no translation in English
▷ (लेकी) your (खेळ)(हाय)(पाणाईचा)(आड)
▷ (उन)(केवड्याला)(लाग)
pas de traduction en français
[92] id = 105578
जाधव कलावती - Jadhav Kalavati
Village होळी - Holi
नादानी माझी बाई हिंडती गल्लोगल्ली
हिच्या काखला बाहुली माझ्या नादान्या बाईच्या
nādānī mājhī bāī hiṇḍatī gallōgallī
hicyā kākhalā bāhulī mājhyā nādānyā bāīcyā
no translation in English
▷ (नादानी) my daughter (हिंडती)(गल्लोगल्ली)
▷ (हिच्या)(काखला)(बाहुली) my (नादान्या)(बाईच्या)
pas de traduction en français
[93] id = 105579
गायकवाड मारीया - Gaykwad Mariya
Village हरेगाव - Haregaon
अंगणात खेळ बाळ कोणीया ग राजाचं
लाडकी बाई सांगते नाव आजीचं
aṅgaṇāta khēḷa bāḷa kōṇīyā ga rājācaṁ
lāḍakī bāī sāṅgatē nāva ājīcaṁ
no translation in English
▷ (अंगणात)(खेळ) son (कोणीया) * (राजाचं)
▷ (लाडकी) woman I_tell (नाव)(आजीचं)
pas de traduction en français
[94] id = 105580
सडके लता - Sadke Lata
Village बाभळगाव - Babhalgaon
लेकाचा बाई खेळ लेक खेळुन दाविती
चेंडु गंगनी लावती
lēkācā bāī khēḷa lēka khēḷuna dāvitī
cēṇḍu gaṅganī lāvatī
no translation in English
▷ (लेकाचा) woman (खेळ)(लेक)(खेळुन)(दाविती)
▷ (चेंडु)(गंगनी)(लावती)
pas de traduction en français
[95] id = 105581
निंबाळकर हिरा भागवंत - Nimbalkar Hira Bhagwant
Village दिघी - Dighi
लेकाचा खेळती लेक खेळुनी दावीती
लाडकी मैना चैंडु गंगनी लावीती
lēkācā khēḷatī lēka khēḷunī dāvītī
lāḍakī mainā caiṇḍu gaṅganī lāvītī
no translation in English
▷ (लेकाचा)(खेळती)(लेक)(खेळुनी)(दावीती)
▷ (लाडकी) Mina (चैंडु)(गंगनी)(लावीती)
pas de traduction en français
[96] id = 105582
बारबोले लोचना - Barbole Lochana
Village दारफळ - Darphal
माझ्या अंगनी भोवती कोण हिंडते चिमणी
तिन्ही माझ्या मैनाना त्या ग बायांनो समजावुनी
mājhyā aṅganī bhōvatī kōṇa hiṇḍatē cimaṇī
tinhī mājhyā mainānā tyā ga bāyānnō samajāvunī
no translation in English
▷  My (अंगनी)(भोवती) who (हिंडते)(चिमणी)
▷ (तिन्ही) my (मैनाना)(त्या) * (बायांनो)(समजावुनी)
pas de traduction en français
[97] id = 105583
कोकाटे गिताबाई - Kokate Gitabai
Village पुणतांबा - Puntamba
माझ्या अंगणात पोरा पोरीची सैना
आशी ओळखु येईना माझी ताळेबंदाची मैना
mājhyā aṅgaṇāta pōrā pōrīcī sainā
āśī ōḷakhu yēīnā mājhī tāḷēbandācī mainā
no translation in English
▷  My (अंगणात)(पोरा)(पोरीची)(सैना)
▷ (आशी)(ओळखु)(येईना) my (ताळेबंदाची) Mina
pas de traduction en français
[98] id = 105584
अवघडे मंगल - Awghade Mangal
Village दारफळ - Darphal
बिदीला खेळत्याती बिदाई हाये थोर
नेनंती साळु माझी म्होरी लांडोरी माग मोर
bidīlā khēḷatyātī bidāī hāyē thōra
nēnantī sāḷu mājhī mhōrī lāṇḍōrī māga mōra
no translation in English
▷ (बिदीला)(खेळत्याती)(बिदाई)(हाये) great
▷ (नेनंती)(साळु) my (म्होरी)(लांडोरी)(माग)(मोर)
pas de traduction en français
[99] id = 105745
बारबोले लिंबाबाई - Barbole Limbabai
Village अकरवाई - Akarvai
साळु मयीनाचा खेळ आवळी देवळी
माझ्या बाळाचा राघु संग पर्वत देऊळ
sāḷu mayīnācā khēḷa āvaḷī dēvaḷī
mājhyā bāḷācā rāghu saṅga parvata dēūḷa
no translation in English
▷ (साळु)(मयीनाचा)(खेळ)(आवळी)(देवळी)
▷  My (बाळाचा)(राघु) with (पर्वत)(देऊळ)
pas de traduction en français
[100] id = 106227
गायकवाड मंगल अशोक - Gaykwad Mangal Ashok
Village नळदुर्ग - Naldurg
माझ्या मैनाच बाई खेळ वल्ल्या चिखल कोणात
रंगीत गाड्या उन्हात नैनंत्या बाळाच्या
mājhyā maināca bāī khēḷa vallayā cikhala kōṇāta
raṅgīta gāḍyā unhāta nainantyā bāḷācyā
no translation in English
▷  My of_Mina woman (खेळ)(वल्ल्या)(चिखल)(कोणात)
▷ (रंगीत)(गाड्या)(उन्हात)(नैनंत्या)(बाळाच्या)
pas de traduction en français
[101] id = 106230
बोडके सरूबाई माधवराव - Bodke Sarubai Madhavrao
Village ढेबेगाव - Dhebegaon
गल्लीला खेळती माझी लाडकी मैना
माझी बाई मामा संगती पवना
gallīlā khēḷatī mājhī lāḍakī mainā
mājhī bāī māmā saṅgatī pavanā
no translation in English
▷ (गल्लीला)(खेळती) my (लाडकी) Mina
▷  My daughter maternal_uncle (संगती)(पवना)
pas de traduction en français
[102] id = 106233
गायकवाड मंगल अशोक - Gaykwad Mangal Ashok
Village नळदुर्ग - Naldurg
माझ्या मैनाचा खेळ खेळ आला माझा मना
राघु मैनेला खेळु देईना
mājhyā mainācā khēḷa khēḷa ālā mājhā manā
rāghu mainēlā khēḷu dēīnā
no translation in English
▷  My of_Mina (खेळ)(खेळ) here_comes my (मना)
▷ (राघु)(मैनेला)(खेळु)(देईना)
pas de traduction en français
[103] id = 107529
मुजमुले राधाबाई सोपानराव - Mujmule Radha Sopan
Village उकळी - Ukali
कुठल्या देशाची पाव्हणी आली कशी कळ
मैना मांडीवरी खेळ गाडी मधी दिवा जळ
kuṭhalyā dēśācī pāvhaṇī ālī kaśī kaḷa
mainā māṇḍīvarī khēḷa gāḍī madhī divā jaḷa
no translation in English
▷ (कुठल्या)(देशाची)(पाव्हणी) has_come how (कळ)
▷  Mina (मांडीवरी)(खेळ)(गाडी)(मधी) lamp (जळ)
pas de traduction en français
[104] id = 107690
भाबड सगुणाबाई - Bhabad Saguna
Village कर्हे - Karhe
आंगणात खेळ माझी लाडका लाजकी
एका आईला धोतर एका आईला फडकी
āṅgaṇāta khēḷa mājhī lāḍakā lājakī
ēkā āīlā dhōtara ēkā āīlā phaḍakī
no translation in English
▷ (आंगणात)(खेळ) my (लाडका)(लाजकी)
▷ (एका)(आईला)(धोतर)(एका)(आईला)(फडकी)
pas de traduction en français
[105] id = 108282
मुजमुले राधाबाई सोपानराव - Mujmule Radha Sopan
Village उकळी - Ukali
माझ्या अंगणात कोर्या कागदाचा खेळ
माझ्या बाईचा शिरहरी शिक्षणाला गेला दुर
mājhyā aṅgaṇāta kōryā kāgadācā khēḷa
mājhyā bāīcā śiraharī śikṣaṇālā gēlā dura
no translation in English
▷  My (अंगणात)(कोर्या)(कागदाचा)(खेळ)
▷  My (बाईचा)(शिरहरी)(शिक्षणाला) has_gone far_away
pas de traduction en français
[106] id = 108389
रंजाळे द्रौपदा श्रीराम - Ranjale Draupada
Shriram

Village नांदरकुळी - Nandarkuli
लाडाचे लेक खियाले (खेळायला) गेली राती
पैजनाची माती मामा काढतो दिव्या जोती
lāḍācē lēka khiyālē (khēḷāyalā) gēlī rātī
paijanācī mātī māmā kāḍhatō divyā jōtī
no translation in English
▷ (लाडाचे)(लेक)(खियाले) ( (खेळायला) ) went (राती)
▷ (पैजनाची)(माती) maternal_uncle (काढतो)(दिव्या)(जोती)
pas de traduction en français
[107] id = 108390
रंजाळे द्रौपदा श्रीराम - Ranjale Draupada
Shriram

Village नांदरकुळी - Nandarkuli
लाडाचे लेक खियाले (खेळायला) गेली दुर
चंदर सुर्याची शाल अंगावर
lāḍācē lēka khiyālē (khēḷāyalā) gēlī dura
candara suryācī śāla aṅgāvara
no translation in English
▷ (लाडाचे)(लेक)(खियाले) ( (खेळायला) ) went far_away
▷ (चंदर)(सुर्याची)(शाल)(अंगावर)
pas de traduction en français
[108] id = 108841
म्हस्के सुमनबाई रामभाऊ - Mhaske Suman Rambhau
Village भवताना - Bhavtana
पाठीवरी येणी येणी गव्हाळ या नागाची
पाठ मैनाची भाग्याची
pāṭhīvarī yēṇī yēṇī gavhāḷa yā nāgācī
pāṭha mainācī bhāgyācī
no translation in English
▷ (पाठीवरी)(येणी)(येणी)(गव्हाळ)(या)(नागाची)
▷ (पाठ)(मैनाची)(भाग्याची)
pas de traduction en français
[109] id = 110368
शिळवणे कला - Shilawane Kala
Village औंढे खु - Aunde Kh.
लाडकी लेक लेक अंगणी खेळती
सांगते बाई तुला मैना बोबडी बोलते
lāḍakī lēka lēka aṅgaṇī khēḷatī
sāṅgatē bāī tulā mainā bōbaḍī bōlatē
no translation in English
▷ (लाडकी)(लेक)(लेक)(अंगणी)(खेळती)
▷  I_tell woman to_you Mina (बोबडी)(बोलते)
pas de traduction en français


E:XIII-1.3h (E13-01-03h) - Mother’s attachment to daughter / Praising daughter / Daughter is plucking flowers

[1] id = 24045
घारे कांता - Ghare Kanta
Village जअूळ - Jawal
माळ्याच्या मळ्यामधी माळी मळ्यात येऊ देईना
लाडकी माझी मैना फुल झाडाला राहू देईना
māḷyācyā maḷyāmadhī māḷī maḷyāta yēū dēīnā
lāḍakī mājhī mainā fula jhāḍālā rāhū dēīnā
no translation in English
▷ (माळ्याच्या)(मळ्यामधी)(माळी)(मळ्यात)(येऊ)(देईना)
▷ (लाडकी) my Mina flowers (झाडाला)(राहू)(देईना)
pas de traduction en français
[2] id = 24046
कडू सरु - Kadu Saru
Village वडवली - Wadavali
माळ्यानी केला मळा माळी बसला सावरी
गवळण माझी फुल तोडीती भावली
māḷyānī kēlā maḷā māḷī basalā sāvarī
gavaḷaṇa mājhī fula tōḍītī bhāvalī
no translation in English
▷ (माळ्यानी) did (मळा)(माळी)(बसला)(सावरी)
▷ (गवळण) my flowers (तोडीती)(भावली)
pas de traduction en français
[3] id = 24047
कडू सरु - Kadu Saru
Village वडवली - Wadavali
माळ्यानी केला मळा माळी बसला उन्हाला
गवळण माझी फुल तोडीती येणीला
māḷyānī kēlā maḷā māḷī basalā unhālā
gavaḷaṇa mājhī fula tōḍītī yēṇīlā
no translation in English
▷ (माळ्यानी) did (मळा)(माळी)(बसला)(उन्हाला)
▷ (गवळण) my flowers (तोडीती)(येणीला)
pas de traduction en français
[4] id = 24048
कडू सरु - Kadu Saru
Village वडवली - Wadavali
माळ्यानी केला मळा माळी गेला दिंडीला
गवळण माझी फुल तोडती गोंड्याला
māḷyānī kēlā maḷā māḷī gēlā diṇḍīlā
gavaḷaṇa mājhī fula tōḍatī gōṇḍyālā
no translation in English
▷ (माळ्यानी) did (मळा)(माळी) has_gone (दिंडीला)
▷ (गवळण) my flowers (तोडती)(गोंड्याला)
pas de traduction en français
[5] id = 24049
कडू सरु - Kadu Saru
Village वडवली - Wadavali
माळ्यानी केला मळा माळी बसला अंगणात
गवळण माझी येणी गुफती रंगणात
māḷyānī kēlā maḷā māḷī basalā aṅgaṇāta
gavaḷaṇa mājhī yēṇī guphatī raṅgaṇāta
no translation in English
▷ (माळ्यानी) did (मळा)(माळी)(बसला)(अंगणात)
▷ (गवळण) my (येणी)(गुफती) Ranganath_(Vishnu)
pas de traduction en français
[6] id = 24050
सावंत हिरा - Sawant Hira
Village माणगाव - Mangaon
सुनकीच्या फुलाची माझ्या जिवाला किती गोडी
नाही ना झेंडू झाड मैना सुनकीची फुल तोडी
sunakīcyā phulācī mājhyā jivālā kitī gōḍī
nāhī nā jhēṇḍū jhāḍa mainā sunakīcī fula tōḍī
no translation in English
▷ (सुनकीच्या)(फुलाची) my (जिवाला)(किती)(गोडी)
▷  Not * (झेंडू)(झाड) Mina (सुनकीची) flowers (तोडी)
pas de traduction en français
[7] id = 24051
कडू सरु - Kadu Saru
Village वडवली - Wadavali
माळ्यानी केला मळा माळी बसला दाटीत
गवळणीन माझ्या फुल आणीली वट्यात
māḷyānī kēlā maḷā māḷī basalā dāṭīta
gavaḷaṇīna mājhyā fula āṇīlī vaṭyāta
no translation in English
▷ (माळ्यानी) did (मळा)(माळी)(बसला)(दाटीत)
▷ (गवळणीन) my flowers (आणीली)(वट्यात)
pas de traduction en français
[8] id = 24052
ठोंबरे सखू - Thombare Sakhu
Village टेकपोळे - Tekpole
सुनकीच्या फुलाची ववीते माळ
गवळणीच्या माझ्या मांडीवर तान्ह बाळ
sunakīcyā phulācī vavītē māḷa
gavaḷaṇīcyā mājhyā māṇḍīvara tānha bāḷa
no translation in English
▷ (सुनकीच्या)(फुलाची)(ववीते)(माळ)
▷ (गवळणीच्या) my (मांडीवर)(तान्ह) son
pas de traduction en français
[9] id = 40823
मापारी सीता - Mapari Sita
Village बार्पे - Barpe
मळ्याच्या मळ्यात कोण चालली खेतरी
सोन्याची कातरी लहू कंबाळ उतरी
maḷyācyā maḷyāta kōṇa cālalī khētarī
sōnyācī kātarī lahū kambāḷa utarī
no translation in English
▷ (मळ्याच्या)(मळ्यात) who (चालली)(खेतरी)
▷ (सोन्याची)(कातरी)(लहू)(कंबाळ)(उतरी)
pas de traduction en français
[10] id = 47215
त्रिंबके विजयमाला - Trimbake Vijaymala
Village सातारा - Satara
माळयाच्या मळ्यात माळी बसला एरंडात
पोटीची मैना माझी फुल तोडीती करंडात
māḷayācyā maḷyāta māḷī basalā ēraṇḍāta
pōṭīcī mainā mājhī fula tōḍītī karaṇḍāta
no translation in English
▷ (माळयाच्या)(मळ्यात)(माळी)(बसला)(एरंडात)
▷ (पोटीची) Mina my flowers (तोडीती)(करंडात)
pas de traduction en français
[11] id = 51264
जगताप चंद्रकला - Jagtap Chandrakala
Village सावरगाव - Savargaon
माळ्याच्या मळ्यामंदी माळी निजला कोपीत
फुल तोडीतो टोपीत
māḷyācyā maḷyāmandī māḷī nijalā kōpīta
fula tōḍītō ṭōpīta
no translation in English
▷ (माळ्याच्या)(मळ्यामंदी)(माळी)(निजला)(कोपीत)
▷  Flowers (तोडीतो)(टोपीत)
pas de traduction en français
[12] id = 91321
कुलकर्णी प्रमीला - Kulkarni Pramila
Village ताडकळस - Tadkalas
OpenStreetMap GoogleMap
माळ्याच्या मळ्यात माळीण दोघी जावा
फुल तोडीती माझा राधा बाळ नैनती माझी
māḷyācyā maḷyāta māḷīṇa dōghī jāvā
fula tōḍītī mājhā rādhā bāḷa nainatī mājhī
no translation in English
▷ (माळ्याच्या)(मळ्यात)(माळीण)(दोघी)(जावा)
▷  Flowers (तोडीती) my (राधा) son (नैनती) my
pas de traduction en français
[13] id = 91322
त्रिंबके विजयमाला - Trimbake Vijaymala
Village सातारा - Satara
माळ्याच्या मळ्यामधी माळी बैसला येलामधी
पोटीची मैना माझी फुल तोडीती शेल्यामधी
māḷyācyā maḷyāmadhī māḷī baisalā yēlāmadhī
pōṭīcī mainā mājhī fula tōḍītī śēlyāmadhī
no translation in English
▷ (माळ्याच्या)(मळ्यामधी)(माळी)(बैसला)(येलामधी)
▷ (पोटीची) Mina my flowers (तोडीती)(शेल्यामधी)
pas de traduction en français
[14] id = 91323
सावरे शांता - Saware Shanta
Village बोरगाव - Borgaon
माळ्याच्या मळ्यात माळी बसला कोपीत
फुल तोडीती टोपीत नैनती माझी बाई
māḷyācyā maḷyāta māḷī basalā kōpīta
fula tōḍītī ṭōpīta nainatī mājhī bāī
no translation in English
▷ (माळ्याच्या)(मळ्यात)(माळी)(बसला)(कोपीत)
▷  Flowers (तोडीती)(टोपीत)(नैनती) my daughter
pas de traduction en français
[15] id = 91324
पैठणकर किसन - Paithankar Kisan
Village नगरफूल - Nagarphul
माळ्याच्या मळ्यामधी माळणी दोघी जावा
शालुची भेरी ओटी कबळ तोडी रवा
māḷyācyā maḷyāmadhī māḷaṇī dōghī jāvā
śālucī bhērī ōṭī kabaḷa tōḍī ravā
no translation in English
▷ (माळ्याच्या)(मळ्यामधी)(माळणी)(दोघी)(जावा)
▷ (शालुची)(भेरी)(ओटी)(कबळ)(तोडी)(रवा)
pas de traduction en français
[16] id = 102836
नगरकर नरमदा - Nagarkar Narmada
Village बेलापूर - Belapur
एका मागं एक कशी धुडु धुडु धावती
मैना ग माझी रायाला मांगती शेवंती
ēkā māgaṁ ēka kaśī dhuḍu dhuḍu dhāvatī
mainā ga mājhī rāyālā māṅgatī śēvantī
no translation in English
▷ (एका)(मागं)(एक) how (धुडु)(धुडु)(धावती)
▷  Mina * my (रायाला)(मांगती)(शेवंती)
pas de traduction en français
[17] id = 107569
मुंडे इंदु - Munde Indu
Village जहागीर वडगाव - Jahgir Vadgaon
आठदिसा सोमवारी हात लावुनी फणीला
चाफा तुझ्या वेणीला नैनती मैना माझी
āṭhadisā sōmavārī hāta lāvunī phaṇīlā
cāphā tujhyā vēṇīlā nainatī mainā mājhī
no translation in English
▷ (आठदिसा)(सोमवारी) hand (लावुनी)(फणीला)
▷ (चाफा) your (वेणीला)(नैनती) Mina my
pas de traduction en français


E:XIII-1.3i (E13-01-03i) - Mother’s attachment to daughter / Praising daughter / Daughter, the dear one

Cross-references:E:XIII-1.2 (E13-01-02) - Mother’s attachment to daughter / Daughter’s eating
[1] id = 24054
घारे कांता - Ghare Kanta
Village जअूळ - Jawal
काजळ कुकू डबीची नाही शुध
आता माझी मैना राधची पोर बुध
kājaḷa kukū ḍabīcī nāhī śudha
ātā mājhī mainā rādhacī pōra budha
no translation in English
▷ (काजळ) kunku (डबीची) not (शुध)
▷ (आता) my Mina (राधची)(पोर)(बुध)
pas de traduction en français
[2] id = 24055
पाठारे सोना - Pathare Sona
Village कोळवली - Kolawali
काजळ लिहीती कुकवाची डबी तिथच इसरली
गवळण माझी बाई मपल्या गोर्याला लब्द झाली
kājaḷa lihītī kukavācī ḍabī tithaca isaralī
gavaḷaṇa mājhī bāī mapalyā gōryālā labda jhālī
no translation in English
▷ (काजळ)(लिहीती)(कुकवाची)(डबी)(तिथच)(इसरली)
▷ (गवळण) my daughter (मपल्या)(गोर्याला)(लब्द) has_come
pas de traduction en français
[3] id = 24056
पडवळ गवू - Padwal Gawu
Village साकरी - Sakari
काजळ कुंकू लेती डबी तेथे विसरली
गवळण माझी बाई राधा गोर्याला लब्द झाली
kājaḷa kuṅkū lētī ḍabī tēthē visaralī
gavaḷaṇa mājhī bāī rādhā gōryālā labda jhālī
no translation in English
▷ (काजळ) kunku (लेती)(डबी)(तेथे)(विसरली)
▷ (गवळण) my daughter (राधा)(गोर्याला)(लब्द) has_come
pas de traduction en français
[4] id = 24057
शेडगे सखूबाई - Shedge Sakhu bai
Village धामणवळ - DhamanOhol
काजळी कुंकू लेती डबीची नाही शुध
गवळणीच माझ्या आहे पोर बुध
kājaḷī kuṅkū lētī ḍabīcī nāhī śudha
gavaḷaṇīca mājhyā āhē pōra budha
no translation in English
▷ (काजळी) kunku (लेती)(डबीची) not (शुध)
▷ (गवळणीच) my (आहे)(पोर)(बुध)
pas de traduction en français
[5] id = 24058
कडू सरु - Kadu Saru
Village वडवली - Wadavali
काय करायाची सोन्या नाण्याची वसतना
तान्ही माझी बाई खेळू दागीना रसत्याला
kāya karāyācī sōnyā nāṇyācī vasatanā
tānhī mājhī bāī khēḷū dāgīnā rasatyālā
no translation in English
▷  Why (करायाची) gold (नाण्याची)(वसतना)
▷ (तान्ही) my daughter (खेळू)(दागीना)(रसत्याला)
pas de traduction en français
[6] id = 24059
कडू सरु - Kadu Saru
Village वडवली - Wadavali
सरजाची नथ हिची पडली वैपादात
गवळणी माझी बाई नवी घातली स्वैपाकात
sarajācī natha hicī paḍalī vaipādāta
gavaḷaṇī mājhī bāī navī ghātalī svaipākāta
no translation in English
▷ (सरजाची)(नथ)(हिची)(पडली)(वैपादात)
▷ (गवळणी) my daughter (नवी)(घातली)(स्वैपाकात)
pas de traduction en français
Cross references for this song:E:XIII-1.3c (E13-01-03c) - Mother’s attachment to daughter / Praising daughter / The works daughter is performing
E:XIII-1.27 ???
[7] id = 24060
शेडगे सखूबाई - Shedge Sakhu bai
Village धामणवळ - DhamanOhol
पहिली माझी ओवी रुकमीणीच्या महालात
गवळणीच्या माझ्या चंद्रसूर्य दारात
pahilī mājhī ōvī rukamīṇīcyā mahālāta
gavaḷaṇīcyā mājhyā candrasūrya dārāta
no translation in English
▷ (पहिली) my verse (रुकमीणीच्या)(महालात)
▷ (गवळणीच्या) my (चंद्रसूर्य)(दारात)
pas de traduction en français
[8] id = 24061
घारे कांता - Ghare Kanta
Village जअूळ - Jawal
मोठ मोठ डोळ सई मैना रतनाच
लाडकी माझी मैना वाची कागद वतनाच
mōṭha mōṭha ḍōḷa saī mainā ratanāca
lāḍakī mājhī mainā vācī kāgada vatanāca
no translation in English
▷ (मोठ)(मोठ)(डोळ)(सई) Mina (रतनाच)
▷ (लाडकी) my Mina (वाची)(कागद)(वतनाच)
pas de traduction en français
[9] id = 24062
दहिभाते सोनु - Dahibhate Sonu
Village चाले - Chale
लाडक्या लेकीच नाव चमक बिजली
चांदीचा पलंग वरती राधीका निजली
lāḍakyā lēkīca nāva camaka bijalī
cāndīcā palaṅga varatī rādhīkā nijalī
no translation in English
▷ (लाडक्या)(लेकीच)(नाव)(चमक)(बिजली)
▷ (चांदीचा)(पलंग)(वरती)(राधीका)(निजली)
pas de traduction en français
[10] id = 24063
शेडगे इंदुबाई - Shedge Indubai
Village धामणवळ - DhamanOhol
लाडक्या लेकीच नाव चमके बिजली
फुलाची फुल गादी वर राधीका निजली
lāḍakyā lēkīca nāva camakē bijalī
phulācī fula gādī vara rādhīkā nijalī
no translation in English
▷ (लाडक्या)(लेकीच)(नाव)(चमके)(बिजली)
▷ (फुलाची) flowers (गादी)(वर)(राधीका)(निजली)
pas de traduction en français
[11] id = 24064
कडू सरु - Kadu Saru
Village वडवली - Wadavali
राग ना मला आला माझ्या जिवाला झाला छळ
सांगते बाई तुला मैना सागर माशी बोल
rāga nā malā ālā mājhyā jivālā jhālā chaḷa
sāṅgatē bāī tulā mainā sāgara māśī bōla
no translation in English
▷ (राग) * (मला) here_comes my (जिवाला)(झाला)(छळ)
▷  I_tell woman to_you Mina (सागर)(माशी) says
pas de traduction en français
[12] id = 24065
कडू सरु - Kadu Saru
Village वडवली - Wadavali
गवळण माझी बाई जशी गुलाबी रेवडी
मैना वाचूनी सूनी दिसती चावडी
gavaḷaṇa mājhī bāī jaśī gulābī rēvaḍī
mainā vācūnī sūnī disatī cāvaḍī
no translation in English
▷ (गवळण) my daughter (जशी)(गुलाबी)(रेवडी)
▷  Mina (वाचूनी)(सूनी)(दिसती)(चावडी)
pas de traduction en français
[13] id = 24066
कडू सरु - Kadu Saru
Village वडवली - Wadavali
सावळी सुरत उनानी पडली काळी
गौळण माझी घेई आरसा तोंड न्याहाळी
sāvaḷī surata unānī paḍalī kāḷī
gauḷaṇa mājhī ghēī ārasā tōṇḍa nyāhāḷī
no translation in English
▷  Wheat-complexioned (सुरत)(उनानी)(पडली) Kali
▷ (गौळण) my (घेई)(आरसा)(तोंड)(न्याहाळी)
pas de traduction en français
Cross references for this song:E:XIII-1.3e (E13-01-03e) - Mother’s attachment to daughter / Praising daughter / Daughter can not bear sun
[14] id = 24067
कडू सरु - Kadu Saru
Village वडवली - Wadavali
सवाशिणी ठेवा माझ्या आळीच्या नायिका
शहाणी माझी बाई तिचा शब्द आयका
savāśiṇī ṭhēvā mājhyā āḷīcyā nāyikā
śahāṇī mājhī bāī ticā śabda āyakā
no translation in English
▷ (सवाशिणी)(ठेवा) my (आळीच्या)(नायिका)
▷ (शहाणी) my daughter (तिचा)(शब्द)(आयका)
pas de traduction en français
[15] id = 24068
शेडगे सखूबाई - Shedge Sakhu bai
Village धामणवळ - DhamanOhol
काशीच बुरुड बुरुड आल फार फार
गवळण माझी बाई आहे आटखोर
kāśīca buruḍa buruḍa āla phāra phāra
gavaḷaṇa mājhī bāī āhē āṭakhōra
no translation in English
▷ (काशीच)(बुरुड)(बुरुड) here_comes (फार)(फार)
▷ (गवळण) my daughter (आहे)(आटखोर)
pas de traduction en français
[16] id = 41012
आदमाने जना - Admane Jana
Village पुणतांबा - Puntamba
लाडक्या लेकीचा लाड करुनी पाहिला
सोन्या चांदीचा पलंग मैना लोळती भुईला
lāḍakyā lēkīcā lāḍa karunī pāhilā
sōnyā cāndīcā palaṅga mainā lōḷatī bhuīlā
no translation in English
▷ (लाडक्या)(लेकीचा)(लाड)(करुनी)(पाहिला)
▷  Gold (चांदीचा)(पलंग) Mina (लोळती)(भुईला)
pas de traduction en français
[17] id = 24070
दबडे हौसा - Dabde Hausa
Village साकरी - Sakari
लाडकी म्हण लेक हिच लाडाच केल कोड
गवळणीन माझ्या अंगणी लावली सुपारीच झाड
lāḍakī mhaṇa lēka hica lāḍāca kēla kōḍa
gavaḷaṇīna mājhyā aṅgaṇī lāvalī supārīca jhāḍa
no translation in English
▷ (लाडकी)(म्हण)(लेक)(हिच)(लाडाच) did (कोड)
▷ (गवळणीन) my (अंगणी)(लावली)(सुपारीच)(झाड)
pas de traduction en français
[18] id = 24071
पडळघरे नका - Padalghare Naka
Village रिहे - Rihe
बहिणीच्या गावी जाया भाऊ जाईना हाजी गाजी
मावली म्हणते लेक वाणीची मैना माझी
bahiṇīcyā gāvī jāyā bhāū jāīnā hājī gājī
māvalī mhaṇatē lēka vāṇīcī mainā mājhī
no translation in English
▷ (बहिणीच्या)(गावी)(जाया) brother (जाईना)(हाजी)(गाजी)
▷ (मावली)(म्हणते)(लेक)(वाणीची) Mina my
pas de traduction en français
[19] id = 44350
नांदुरे चातुरा - Nandure Chatura
Village मानवत - Manvat
लाडकी बाई हिचा फडका नंगर
बाजुबंदाला घुंगर
lāḍakī bāī hicā phaḍakā naṅgara
bājubandālā ghuṅgara
no translation in English
▷ (लाडकी) woman (हिचा)(फडका)(नंगर)
▷ (बाजुबंदाला)(घुंगर)
pas de traduction en français
[20] id = 44351
नांदुरे चातुरा - Nandure Chatura
Village मानवत - Manvat
लाडक्या लेकीचा हिचा फडका नकीचा
बंद उघडा वाकीचा
lāḍakyā lēkīcā hicā phaḍakā nakīcā
banda ughaḍā vākīcā
no translation in English
▷ (लाडक्या)(लेकीचा)(हिचा)(फडका)(नकीचा)
▷  Stop (उघडा)(वाकीचा)
pas de traduction en français
[21] id = 44353
नांदुरे चातुरा - Nandure Chatura
Village मानवत - Manvat
लाडकी लेक हिच्या लाडबीचा लवा
बाई म्हणून बोलवा माझ्या नेनंत्या मैनाला
lāḍakī lēka hicyā lāḍabīcā lavā
bāī mhaṇūna bōlavā mājhyā nēnantyā mainālā
no translation in English
▷ (लाडकी)(लेक)(हिच्या)(लाडबीचा) put
▷  Woman (म्हणून)(बोलवा) my (नेनंत्या) for_Mina
pas de traduction en français
[22] id = 24075
ढेबे ठमा - Dhebe Thama
Village पाथरशेत - Pathershet
उगवला सूर्यदेव पुण्याच्या खालयती
गवळणी बाई माझी झगा वार्यानी हालयती
ugavalā sūryadēva puṇyācyā khālayatī
gavaḷaṇī bāī mājhī jhagā vāryānī hālayatī
no translation in English
▷ (उगवला)(सूर्यदेव)(पुण्याच्या)(खालयती)
▷ (गवळणी) woman my (झगा)(वार्यानी)(हालयती)
pas de traduction en français
[23] id = 24076
शेडगे सखूबाई - Shedge Sakhu bai
Village धामणवळ - DhamanOhol
आईला म्हण आई चुलतीला म्हण बाई
गवळण माझी कोड कौतुकाची सई
āīlā mhaṇa āī culatīlā mhaṇa bāī
gavaḷaṇa mājhī kōḍa kautukācī saī
no translation in English
▷ (आईला)(म्हण)(आई)(चुलतीला)(म्हण) woman
▷ (गवळण) my (कोड)(कौतुकाची)(सई)
pas de traduction en français
[24] id = 24077
शेडगे सखूबाई - Shedge Sakhu bai
Village धामणवळ - DhamanOhol
आईला म्हण आई ही ग बापाला म्हण दादा
लाडकी माझी बाई कोड कौतुकाची राधा
āīlā mhaṇa āī hī ga bāpālā mhaṇa dādā
lāḍakī mājhī bāī kōḍa kautukācī rādhā
no translation in English
▷ (आईला)(म्हण)(आई)(ही) * (बापाला)(म्हण)(दादा)
▷ (लाडकी) my daughter (कोड)(कौतुकाची)(राधा)
pas de traduction en français
[25] id = 24078
मोरे लक्ष्मी - More Lakshmi
Village शिंदगाव - Shindgaon
पाण्याला निघाले तुझ्या दुडीच्या तांब्या डुल
आता माझी बाई मैना माझी विद्या बोले
pāṇyālā nighālē tujhyā duḍīcyā tāmbyā ḍula
ātā mājhī bāī mainā mājhī vidyā bōlē
no translation in English
▷ (पाण्याला)(निघाले) your (दुडीच्या)(तांब्या)(डुल)
▷ (आता) my daughter Mina my knowledge (बोले)
pas de traduction en français
[26] id = 24079
शिंदे पारु - Shinde Paru
Village शिंदगाव - Shindgaon
सरजाची नथ नको करु काढ घाल
खोल पाण्याचा हौद त्यात पडीत तिचा तोल
sarajācī natha nakō karu kāḍha ghāla
khōla pāṇyācā hauda tyāta paḍīta ticā tōla
no translation in English
▷ (सरजाची)(नथ) not (करु)(काढ)(घाल)
▷ (खोल)(पाण्याचा)(हौद)(त्यात)(पडीत)(तिचा)(तोल)
pas de traduction en français
[27] id = 24080
भिलारे अंजना - Bhilare Anjana
Village कासार अंबोली - Kasar Amboli
काय करायच अशी नार शिंगाराची
आता माझी बाळ पेटी माझी घुंगूराची
kāya karāyaca aśī nāra śiṅgārācī
ātā mājhī bāḷa pēṭī mājhī ghuṅgūrācī
no translation in English
▷  Why (करायच)(अशी)(नार)(शिंगाराची)
▷ (आता) my son (पेटी) my (घुंगूराची)
pas de traduction en français
[28] id = 24081
कडू सरु - Kadu Saru
Village वडवली - Wadavali
मावली बया बोल मैना माझी हौशी
तिची सेवा करी तिची आहे मावशी
māvalī bayā bōla mainā mājhī hauśī
ticī sēvā karī ticī āhē māvaśī
no translation in English
▷ (मावली)(बया) says Mina my (हौशी)
▷ (तिची)(सेवा)(करी)(तिची)(आहे) maternal_aunt
pas de traduction en français
[29] id = 24082
कडू सरु - Kadu Saru
Village वडवली - Wadavali
मावली बया बोल मुलगीची करी सेवा
शेजारीण बोल येवढी कमाई केली कवा
māvalī bayā bōla mulagīcī karī sēvā
śējārīṇa bōla yēvaḍhī kamāī kēlī kavā
no translation in English
▷ (मावली)(बया) says (मुलगीची)(करी)(सेवा)
▷ (शेजारीण) says (येवढी)(कमाई) shouted (कवा)
pas de traduction en français
[30] id = 24083
शेडगे सखूबाई - Shedge Sakhu bai
Village धामणवळ - DhamanOhol
सकाळी उठूनी माझ्या कामाची लगबग
गवळणीच्या माझ्या हिच्या येणीला लाव झुब
sakāḷī uṭhūnī mājhyā kāmācī lagabaga
gavaḷaṇīcyā mājhyā hicyā yēṇīlā lāva jhuba
no translation in English
▷  Morning (उठूनी) my (कामाची)(लगबग)
▷ (गवळणीच्या) my (हिच्या)(येणीला) put (झुब)
pas de traduction en français
[31] id = 24084
शेडगे सखूबाई - Shedge Sakhu bai
Village धामणवळ - DhamanOhol
सकाळी उठूनी काम करते चढाओढी
गव गौळणीच्या माझ्या हिच्या पातळाची घाला घडी
sakāḷī uṭhūnī kāma karatē caḍhāōḍhī
gava gauḷaṇīcyā mājhyā hicyā pātaḷācī ghālā ghaḍī
no translation in English
▷  Morning (उठूनी)(काम)(करते)(चढाओढी)
▷ (गव)(गौळणीच्या) my (हिच्या)(पातळाची)(घाला)(घडी)
Pli de sari
[32] id = 24085
सातपुते शाहू - Satpute Shahu
Village आकवले - Akole
लाडकी माझी मैना बंधू संगती मांडी ताट
सांगते बाई तुला लोका सारखा तुझा थाट
lāḍakī mājhī mainā bandhū saṅgatī māṇḍī tāṭa
sāṅgatē bāī tulā lōkā sārakhā tujhā thāṭa
no translation in English
▷ (लाडकी) my Mina brother (संगती)(मांडी)(ताट)
▷  I_tell woman to_you (लोका)(सारखा) your (थाट)
pas de traduction en français
[33] id = 24086
कडू सरु - Kadu Saru
Village वडवली - Wadavali
गवळण माझी मैना आहे अटखोर
सांगते सयांना काल माहेरा आली पोर
gavaḷaṇa mājhī mainā āhē aṭakhōra
sāṅgatē sayānnā kāla māhērā ālī pōra
no translation in English
▷ (गवळण) my Mina (आहे)(अटखोर)
▷  I_tell (सयांना)(काल)(माहेरा) has_come (पोर)
pas de traduction en français
[34] id = 24087
जोरी सुभद्रा - Jori Subhadra
Village भादस - Bhadas
एका मागे एक जोडी दुडदुड धावती
आता माझी बाई दवण्या मागली शेवंती
ēkā māgē ēka jōḍī duḍaduḍa dhāvatī
ātā mājhī bāī davaṇyā māgalī śēvantī
no translation in English
▷ (एका)(मागे)(एक)(जोडी)(दुडदुड)(धावती)
▷ (आता) my daughter (दवण्या)(मागली)(शेवंती)
pas de traduction en français
[35] id = 24088
भोईर तारा - Bhoir Tara
Village शिंदगाव - Shindgaon
लवणीचा आंबा पाणी घालते पसा पसा
आंब्या शेजारच्या जांभळीचा डौल कसा
lavaṇīcā āmbā pāṇī ghālatē pasā pasā
āmbyā śējāracyā jāmbhaḷīcā ḍaula kasā
no translation in English
▷ (लवणीचा)(आंबा) water, (घालते)(पसा)(पसा)
▷ (आंब्या)(शेजारच्या)(जांभळीचा)(डौल) how
pas de traduction en français
[36] id = 24089
ढेबे सगु - Dhebe Sagu
Village पोळे - Pole
गवळण माझी बाई लेक पुर्याची पासरी
मावळण माझी बाई दिरबाची (ह्रदयाची) सोयीरी
gavaḷaṇa mājhī bāī lēka puryācī pāsarī
māvaḷaṇa mājhī bāī dirabācī (hradayācī) sōyīrī
no translation in English
▷ (गवळण) my daughter (लेक)(पुर्याची)(पासरी)
▷ (मावळण) my daughter (दिरबाची) ( (ह्रदयाची) ) (सोयीरी)
pas de traduction en français
[37] id = 24090
मोरे लक्ष्मी - More Lakshmi
Village शिंदगाव - Shindgaon
माझा तोंडमोळा कुठ लपाईचा नाही
मैना माझी तोंड धुई गाव शिंदगावाच्या नही
mājhā tōṇḍamōḷā kuṭha lapāīcā nāhī
mainā mājhī tōṇḍa dhuī gāva śindagāvācyā nahī
no translation in English
▷  My (तोंडमोळा)(कुठ)(लपाईचा) not
▷  Mina my (तोंड)(धुई)(गाव)(शिंदगावाच्या) not
pas de traduction en français
[38] id = 24091
पडळघरे सावित्रा - Padalghare Savitra
Village रिहे - Rihe
डोंगराच्या काठी करवंद झाली काळी
मावलीची माझ्या लाडकी लेक बाळी
ḍōṅgarācyā kāṭhī karavanda jhālī kāḷī
māvalīcī mājhyā lāḍakī lēka bāḷī
no translation in English
▷ (डोंगराच्या)(काठी)(करवंद) has_come Kali
▷ (मावलीची) my (लाडकी)(लेक)(बाळी)
pas de traduction en français
[39] id = 24092
सातपुते शाहू - Satpute Shahu
Village आकवले - Akole
पोटाला झाल बाळ उषाला झाला काळ
लाडकी माझी मैना वाणीच मुक्ता फळ
pōṭālā jhāla bāḷa uṣālā jhālā kāḷa
lāḍakī mājhī mainā vāṇīca muktā phaḷa
no translation in English
▷ (पोटाला)(झाल) son (उषाला)(झाला)(काळ)
▷ (लाडकी) my Mina (वाणीच)(मुक्ता)(फळ)
pas de traduction en français
[40] id = 24093
दिघे भिका - Dighe Bhika
Village भांबर्डे - Bhambarde
लाडक्या लेकीनी छंद घेतला असा कसा
आगाशी चंद्र उभा त्याला ववाळावा कसा
lāḍakyā lēkīnī chanda ghētalā asā kasā
āgāśī candra ubhā tyālā vavāḷāvā kasā
no translation in English
▷ (लाडक्या)(लेकीनी)(छंद)(घेतला)(असा) how
▷ (आगाशी)(चंद्र) standing (त्याला)(ववाळावा) how
pas de traduction en français
[41] id = 24094
उघडे रमा - Ughade Rama
Village गडले - Gadale
भरीली मुठाबाई जशी दुधाची उकळी
गवळण सोनाबाई राधा मनाची मोकळी
bharīlī muṭhābāī jaśī dudhācī ukaḷī
gavaḷaṇa sōnābāī rādhā manācī mōkaḷī
no translation in English
▷ (भरीली)(मुठाबाई)(जशी)(दुधाची)(उकळी)
▷ (गवळण)(सोनाबाई)(राधा)(मनाची)(मोकळी)
pas de traduction en français
[42] id = 24095
पडळघरे सावित्रा - Padalghare Savitra
Village रिहे - Rihe
रोट्या परीस शेवया बाई आटवार
राघु या परीस करते मैनाच तालेवार
rōṭyā parīsa śēvayā bāī āṭavāra
rāghu yā parīsa karatē maināca tālēvāra
no translation in English
▷ (रोट्या)(परीस)(शेवया) woman (आटवार)
▷ (राघु)(या)(परीस)(करते) of_Mina (तालेवार)
pas de traduction en français
[43] id = 24096
पडळघरे सावित्रा - Padalghare Savitra
Village रिहे - Rihe
रोट्या परीस शेवया बाई हाये मऊ
राघु या परीस करीते मैनाच चावू
rōṭyā parīsa śēvayā bāī hāyē maū
rāghu yā parīsa karītē maināca cāvū
no translation in English
▷ (रोट्या)(परीस)(शेवया) woman (हाये)(मऊ)
▷ (राघु)(या)(परीस) I_prepare of_Mina (चावू)
pas de traduction en français
[44] id = 24097
झुंझुरके धोंडा - Jhunjhurke Dhonda
Village आंदगाव - Andgaon
पाटानी जात पाणी गावा खालती वावराला
आता माझी मैना केळ वाढती निवार्याला
pāṭānī jāta pāṇī gāvā khālatī vāvarālā
ātā mājhī mainā kēḷa vāḍhatī nivāryālā
no translation in English
▷ (पाटानी) class water, (गावा)(खालती)(वावराला)
▷ (आता) my Mina did (वाढती)(निवार्याला)
pas de traduction en français
[45] id = 24098
शेडगे सखूबाई - Shedge Sakhu bai
Village धामणवळ - DhamanOhol
रामाच्या कुंडावरी कुणी ठेवीइली पै
गवळण माझी बाई मागल्या वटीची माझी सई
rāmācyā kuṇḍāvarī kuṇī ṭhēvīilī pai
gavaḷaṇa mājhī bāī māgalyā vaṭīcī mājhī saī
no translation in English
▷  Of_Ram (कुंडावरी)(कुणी)(ठेवीइली)(पै)
▷ (गवळण) my daughter (मागल्या)(वटीची) my (सई)
pas de traduction en français
[46] id = 24099
दाभाडे शेवंता - Dabhade Shewanta
Village आंदेसे - Andeshe
गाव अंदेशाच्या वाट कोण पावणी लाल लाल
वाणीची माझी बाई झेंडू मागली मखमल
gāva andēśācyā vāṭa kōṇa pāvaṇī lāla lāla
vāṇīcī mājhī bāī jhēṇḍū māgalī makhamala
no translation in English
▷ (गाव)(अंदेशाच्या)(वाट) who (पावणी)(लाल)(लाल)
▷ (वाणीची) my daughter (झेंडू)(मागली)(मखमल)
pas de traduction en français
[47] id = 24100
दाभाडे शेवंता - Dabhade Shewanta
Village आंदेसे - Andeshe
दिवस मावळीला आंदेस गावाच्या वडाखाली
माझ्या मैनाची ही मावशी मोडा घाली
divasa māvaḷīlā āndēsa gāvācyā vaḍākhālī
mājhyā mainācī hī māvaśī mōḍā ghālī
no translation in English
▷ (दिवस)(मावळीला)(आंदेस)(गावाच्या)(वडाखाली)
▷  My (मैनाची)(ही) maternal_aunt (मोडा)(घाली)
pas de traduction en français
[48] id = 24101
कडू सरु - Kadu Saru
Village वडवली - Wadavali
लेकाच्या परास लेकी मैनाची अट
डोक्यात घाली चाफ काय मैनाच थाट
lēkācyā parāsa lēkī mainācī aṭa
ḍōkyāta ghālī cāpha kāya maināca thāṭa
no translation in English
▷ (लेकाच्या)(परास)(लेकी)(मैनाची)(अट)
▷ (डोक्यात)(घाली)(चाफ) why of_Mina (थाट)
pas de traduction en français
[49] id = 24102
कडू सरु - Kadu Saru
Village वडवली - Wadavali
लेकाया परास लेकी मैना तुझा लाड
सांगते बाई तुला तू तर माझा हात सोड
lēkāyā parāsa lēkī mainā tujhā lāḍa
sāṅgatē bāī tulā tū tara mājhā hāta sōḍa
no translation in English
▷ (लेकाया)(परास)(लेकी) Mina your (लाड)
▷  I_tell woman to_you you wires my hand (सोड)
pas de traduction en français
[50] id = 24103
ढमाले सरु - Dhamale Saru
Village भोरकस - Bhorkas
लाडक्या लेकीच नाव चमक बिजली
रंगीत पाळण त्यात मैना निजली
lāḍakyā lēkīca nāva camaka bijalī
raṅgīta pāḷaṇa tyāta mainā nijalī
no translation in English
▷ (लाडक्या)(लेकीच)(नाव)(चमक)(बिजली)
▷ (रंगीत) cradle (त्यात) Mina (निजली)
pas de traduction en français
[51] id = 24104
ढमाले सरु - Dhamale Saru
Village भोरकस - Bhorkas
लाडक्या मैनाच नाव ठेवते रंगूलाल
चार माझी बाळ झेंडूमंदी मखमल
lāḍakyā maināca nāva ṭhēvatē raṅgūlāla
cāra mājhī bāḷa jhēṇḍūmandī makhamala
no translation in English
▷ (लाडक्या) of_Mina (नाव)(ठेवते)(रंगूलाल)
▷ (चार) my son (झेंडूमंदी)(मखमल)
pas de traduction en français
[52] id = 24105
पडळघरे सावित्रा - Padalghare Savitra
Village रिहे - Rihe
एका माग एक बाळ दुडदुड धावती
बाई भिमा माझी तुझ्या मागली शेवंती
ēkā māga ēka bāḷa duḍaduḍa dhāvatī
bāī bhimā mājhī tujhyā māgalī śēvantī
no translation in English
▷ (एका)(माग)(एक) son (दुडदुड)(धावती)
▷  Woman Bhim my your (मागली)(शेवंती)
pas de traduction en français
[53] id = 24106
सातपुते लक्ष्मी - Satpute Lakshmi
Village आकवले - Akole
वळवाचा पाऊस डोंगराला घुक फार
आता माझ्या मैना रोप अंजनीच लहान
vaḷavācā pāūsa ḍōṅgarālā ghuka phāra
ātā mājhyā mainā rōpa añjanīca lahāna
no translation in English
▷ (वळवाचा) rain (डोंगराला)(घुक)(फार)
▷ (आता) my Mina (रोप)(अंजनीच)(लहान)
pas de traduction en français
[54] id = 24107
उघडे रमा - Ughade Rama
Village गडले - Gadale
भरली मुठाबाई मुठा चालली तासाभर
गवळणी सोनाबाई तुझ बोलण अनिवार
bharalī muṭhābāī muṭhā cālalī tāsābhara
gavaḷaṇī sōnābāī tujha bōlaṇa anivāra
no translation in English
▷ (भरली)(मुठाबाई)(मुठा)(चालली)(तासाभर)
▷ (गवळणी)(सोनाबाई) your say (अनिवार)
pas de traduction en français
[55] id = 24108
निवेकर जया - Nivekar Jaya
Village निवे - Nive
नळाच्या परास पाणी पुरना बावडीच
तान्ह्या माझ्या मैनाच गोड बोलण आवडीच
naḷācyā parāsa pāṇī puranā bāvaḍīca
tānhyā mājhyā maināca gōḍa bōlaṇa āvaḍīca
no translation in English
▷ (नळाच्या)(परास) water, (पुरना)(बावडीच)
▷ (तान्ह्या) my of_Mina (गोड) say (आवडीच)
pas de traduction en français
[56] id = 44812
कोकाटे इंदु - kokate Indu
Village दासखेड - Daskhed
सकाळी उठूनी माझ्या कामाचा घोटाळा
नागीण घालती येटोळा वालंब राधा माझी
sakāḷī uṭhūnī mājhyā kāmācā ghōṭāḷā
nāgīṇa ghālatī yēṭōḷā vālamba rādhā mājhī
no translation in English
▷  Morning (उठूनी) my (कामाचा)(घोटाळा)
▷ (नागीण)(घालती)(येटोळा)(वालंब)(राधा) my
pas de traduction en français
[57] id = 24110
लेकीची जात जशी मखमलीची बोंड
सांगते बाळा तुला तिच्या पाठीला लाव गोंड
lēkīcī jāta jaśī makhamalīcī bōṇḍa
sāṅgatē bāḷā tulā ticyā pāṭhīlā lāva gōṇḍa
no translation in English
▷ (लेकीची) class (जशी)(मखमलीची)(बोंड)
▷  I_tell child to_you (तिच्या)(पाठीला) put (गोंड)
pas de traduction en français
[58] id = 24111
शिंदे पार्वती - Shinde Parvati
Village हडशी - Hadshi
गवळ्याच्या इथे लेक द्यावी आवडीन
तिच्या दैवानी दुध येत कावडीन
gavaḷyācyā ithē lēka dyāvī āvaḍīna
ticyā daivānī dudha yēta kāvaḍīna
no translation in English
▷ (गवळ्याच्या)(इथे)(लेक)(द्यावी)(आवडीन)
▷ (तिच्या)(दैवानी) milk (येत)(कावडीन)
pas de traduction en français
[59] id = 24112
शिंदे अनु - Shinde Anu
Village आहिरवाडी - Ahirwadi
मैनाला माझ्या काटा मोडला भोपळीचा
मैनाच्या ग माझ्या पाय कोवळा पुतळीचा
mainālā mājhyā kāṭā mōḍalā bhōpaḷīcā
mainācyā ga mājhyā pāya kōvaḷā putaḷīcā
no translation in English
▷  For_Mina my (काटा)(मोडला)(भोपळीचा)
▷  Of_Mina * my (पाय)(कोवळा)(पुतळीचा)
pas de traduction en français
[60] id = 24113
ओहाळ जानका - Ohal Janaka
Village बार्पे - Barpe
माझी या ग बाईला देहूत द्यायाची
तुकारामाची मला पालखी पहायाची
mājhī yā ga bāīlā dēhūta dyāyācī
tukārāmācī malā pālakhī pahāyācī
no translation in English
▷  My (या) * (बाईला)(देहूत)(द्यायाची)
▷ (तुकारामाची)(मला)(पालखी)(पहायाची)
pas de traduction en français
Cross references for this song:B:VI-3.4 (B06-03-04) - Āḷaṅdī and Dehu / Dnyāneśvar and Tukārām, Pālkhī
[61] id = 24114
शेडगे सखूबाई - Shedge Sakhu bai
Village धामणवळ - DhamanOhol
आईला म्हण आई चुलतीला म्हण नानी
गवळण माझी बाई किती मनायाची शाणी
āīlā mhaṇa āī culatīlā mhaṇa nānī
gavaḷaṇa mājhī bāī kitī manāyācī śāṇī
no translation in English
▷ (आईला)(म्हण)(आई)(चुलतीला)(म्हण)(नानी)
▷ (गवळण) my daughter (किती)(मनायाची)(शाणी)
pas de traduction en français
[62] id = 24115
कडू सरु - Kadu Saru
Village वडवली - Wadavali
आईच्या परास मला मावशीच येड
पाण्यातल झाड त्याच बदाम लाग गोड
āīcyā parāsa malā māvaśīca yēḍa
pāṇyātala jhāḍa tyāca badāma lāga gōḍa
no translation in English
▷ (आईच्या)(परास)(मला)(मावशीच)(येड)
▷ (पाण्यातल)(झाड)(त्याच)(बदाम)(लाग)(गोड)
pas de traduction en français
[63] id = 24116
घारे सिंधु - Ghare Sindhu
Village जअूळ - Jawal
गावच्या पाटलाला उशी गादी नकशाची
आता कन्या माझी झोपली मोकाशाची
gāvacyā pāṭalālā uśī gādī nakaśācī
ātā kanyā mājhī jhōpalī mōkāśācī
no translation in English
▷ (गावच्या) sari (उशी)(गादी)(नकशाची)
▷ (आता)(कन्या) my (झोपली)(मोकाशाची)
pas de traduction en français
[64] id = 24117
मरगळे शांता - Margale Shanta
Village दासवे - Dasve
पहिल्या राज्यामंधी सणाला नव्हती पोळी
गवळणीच्या माझ्या चोळीला पांढरी कळी
pahilyā rājyāmandhī saṇālā navhatī pōḷī
gavaḷaṇīcyā mājhyā cōḷīlā pāṇḍharī kaḷī
no translation in English
▷ (पहिल्या)(राज्यामंधी)(सणाला)(नव्हती)(पोळी)
▷ (गवळणीच्या) my (चोळीला)(पांढरी) Kali
pas de traduction en français
[65] id = 24118
ढमाले सरु - Dhamale Saru
Village भोरकस - Bhorkas
उगवला सूर्यदेव उन पड हातरुनी
आता माझी बाई लेकी उठाव मुखरणी
ugavalā sūryadēva una paḍa hātarunī
ātā mājhī bāī lēkī uṭhāva mukharaṇī
no translation in English
▷ (उगवला)(सूर्यदेव)(उन)(पड)(हातरुनी)
▷ (आता) my daughter (लेकी)(उठाव)(मुखरणी)
pas de traduction en français
[66] id = 24119
उभे सुलोचना - Ubhe Sulochana
Village कोळवडे - Kolavade
पाटलाची लेक कस चौगुले हालक नाव
आता माझ्या बाई कुणा राजाला तुला देऊ
pāṭalācī lēka kasa caugulē hālaka nāva
ātā mājhyā bāī kuṇā rājālā tulā dēū
no translation in English
▷ (पाटलाची)(लेक) how (चौगुले)(हालक)(नाव)
▷ (आता) my woman (कुणा)(राजाला) to_you (देऊ)
pas de traduction en français
[67] id = 24120
उभे सुलोचना - Ubhe Sulochana
Village कोळवडे - Kolavade
ज्याच्या घरी गाडीघोड त्याच्या घरी कुलंबीण
आता माझी बाई तिथ द्यायाची पदमीण
jyācyā gharī gāḍīghōḍa tyācyā gharī kulambīṇa
ātā mājhī bāī titha dyāyācī padamīṇa
no translation in English
▷ (ज्याच्या)(घरी)(गाडीघोड)(त्याच्या)(घरी)(कुलंबीण)
▷ (आता) my daughter (तिथ)(द्यायाची)(पदमीण)
pas de traduction en français
[68] id = 24121
उभे सुलोचना - Ubhe Sulochana
Village कोळवडे - Kolavade
ज्याच्या घरी गाडी घोड दाशी हायेत स्वैपाकाला
आता माझ्या बाई तिथ द्यायाची राधा तुला
jyācyā gharī gāḍī ghōḍa dāśī hāyēta svaipākālā
ātā mājhyā bāī titha dyāyācī rādhā tulā
no translation in English
▷ (ज्याच्या)(घरी)(गाडी)(घोड)(दाशी)(हायेत)(स्वैपाकाला)
▷ (आता) my woman (तिथ)(द्यायाची)(राधा) to_you
pas de traduction en français
[69] id = 24122
हुंडारे हिरा - Hundare Hira
Village देवघर - Deoghar
लाडयकी लेक लाड सांगती बापाला
आता माझी मैना चांदी मागते कापाला
lāḍayakī lēka lāḍa sāṅgatī bāpālā
ātā mājhī mainā cāndī māgatē kāpālā
no translation in English
▷ (लाडयकी)(लेक)(लाड)(सांगती)(बापाला)
▷ (आता) my Mina (चांदी)(मागते)(कापाला)
pas de traduction en français
[70] id = 24123
हुंडारे हिरा - Hundare Hira
Village देवघर - Deoghar
लाडयकी लेक धरी बापाच्या बोटाला
आता माझी मैना चांदी मागते गोठाला
lāḍayakī lēka dharī bāpācyā bōṭālā
ātā mājhī mainā cāndī māgatē gōṭhālā
no translation in English
▷ (लाडयकी)(लेक)(धरी)(बापाच्या)(बोटाला)
▷ (आता) my Mina (चांदी)(मागते)(गोठाला)
pas de traduction en français
[71] id = 45403
राऊत केशर - Raut Keshar
Village पुणतांबा - Puntamba
लाडक्या लेकीचं मनगट मऊ
पडली चिंता बहू कोण्या राजीयाला देऊ
lāḍakyā lēkīcaṁ managaṭa maū
paḍalī cintā bahū kōṇyā rājīyālā dēū
no translation in English
▷ (लाडक्या)(लेकीचं)(मनगट)(मऊ)
▷ (पडली)(चिंता)(बहू)(कोण्या)(राजीयाला)(देऊ)
pas de traduction en français
[72] id = 24125
साठे सोना - Sathe Sona
Village वाळेण - Walen
लाडक्या ग लेकीईच नाव चमक बिजयली
चमक ग बिजयली वल्या केसानी निजयली
lāḍakyā ga lēkīīca nāva camaka bijayalī
camaka ga bijayalī valyā kēsānī nijayalī
no translation in English
▷ (लाडक्या) * (लेकीईच)(नाव)(चमक)(बिजयली)
▷ (चमक) * (बिजयली)(वल्या)(केसानी)(निजयली)
pas de traduction en français
[73] id = 30902
पोळेकर सरु - Polekar Saru
Village घोल - Ghol
लाडकी लेक म्हणे लेक आईला म्हण आई चुलतीला म्हण नानी
गवळणीची माझ्या हीची भांगाची मोडकाणी
lāḍakī lēka mhaṇē lēka āīlā mhaṇa āī culatīlā mhaṇa nānī
gavaḷaṇīcī mājhyā hīcī bhāṅgācī mōḍakāṇī
no translation in English
▷ (लाडकी)(लेक)(म्हणे)(लेक)(आईला)(म्हण)(आई)(चुलतीला)(म्हण)(नानी)
▷ (गवळणीची) my (हीची)(भांगाची)(मोडकाणी)
pas de traduction en français
[74] id = 44320
नांदुरे चातुरा - Nandure Chatura
Village मानवत - Manvat
लाडकी ग बाई लोक लाड करून पाहीला
मैना लोळती भुईला
lāḍakī ga bāī lōka lāḍa karūna pāhīlā
mainā lōḷatī bhuīlā
no translation in English
▷ (लाडकी) * woman (लोक)(लाड)(करून)(पाहीला)
▷  Mina (लोळती)(भुईला)
pas de traduction en français
[75] id = 36693
पंडित बबन - Pandit Baban
Village घळाटवाडी - Ghalatwadi
UVS-13-54 start 05:41 ➡ listen to section
पिवळा ग पितांबर पालखीच्या दांडीवरी
आंबा माझी गवर नवरी लाडाची मांडीवरी
pivaḷā ga pitāmbara pālakhīcyā dāṇḍīvarī
āmbā mājhī gavara navarī lāḍācī māṇḍīvarī
Yellow Pitambar* on the pole of the palanquin
My Amba is the goddess, the dear little bride is on my lap
▷ (पिवळा) * (पितांबर)(पालखीच्या)(दांडीवरी)
▷ (आंबा) my (गवर)(नवरी)(लाडाची)(मांडीवरी)
pas de traduction en français
PitambarA yellow dhotar
[76] id = 36982
थोरात गंगु - Thorat Gangu
Village मंजीरत - Manjirat
UVS-17-18 start 02:50 ➡ listen to section
लाडाच्या लेकीचा लाड करुनी पाहीला
मैना लोळती भुईला
lāḍācyā lēkīcā lāḍa karunī pāhīlā
mainā lōḷatī bhuīlā
I tried pampering my darling daughter
Mina*, my daughter, rolls on the floor
▷ (लाडाच्या)(लेकीचा)(लाड)(करुनी)(पाहीला)
▷  Mina (लोळती)(भुईला)
pas de traduction en français
[77] id = 36983
थोरात गंगु - Thorat Gangu
Village मंजीरत - Manjirat
UVS-17-17 start 00:29 ➡ listen to section
लाडाची लेकीचा लाड राखू
राघूची बागशाही कवळे लिंब तोडू नकू
lāḍācī lēkīcā lāḍa rākhū
rāghūcī bāgaśāhī kavaḷē limba tōḍū nakū
Darling daughter, I shall pamper her
Raghu* has a big garden, don’t pluck an unripe lemon
▷ (लाडाची)(लेकीचा)(लाड)(राखू)
▷ (राघूची)(बागशाही)(कवळे)(लिंब)(तोडू)(नकू)
pas de traduction en français
RaghuLiteral meaning is Parrot. But in the songs, they fondly call their son or brother Raghu
[78] id = 37350
जोंधळे सुमन - Jondhale Suman
Village बाचोटी - Bachoti
UVS-22-25 start 00:04 ➡ listen to section
बाई लाडाची ग लेक तीचा लाड पुरवाव
बाई म्हणून बोलवाव
bāī lāḍācī ga lēka tīcā lāḍa puravāva
bāī mhaṇūna bōlavāva
Woman, darling daughter, one should pamper her
One should call her daughter
▷  Woman (लाडाची) * (लेक)(तीचा)(लाड)(पुरवाव)
▷  Woman (म्हणून)(बोलवाव)
pas de traduction en français
[79] id = 37351
जोंधळे सुमन - Jondhale Suman
Village बाचोटी - Bachoti
UVS-22-25 start 00:37 ➡ listen to section
बाई लाडाची लेक तीचा लाडकाबाई हुदा
पलंग माग गादी सुदा
bāī lāḍācī lēka tīcā lāḍakābāī hudā
palaṅga māga gādī sudā
Woman, darling daughter, she has a right on being the dear one
She asks for a cot and also a mattress
▷  Woman (लाडाची)(लेक)(तीचा)(लाडकाबाई)(हुदा)
▷ (पलंग)(माग)(गादी)(सुदा)
pas de traduction en français
[80] id = 39977
भणगे भागीरथा - Bhange Bhagiratha
Village खोकर - Khokar
लाडकी लेक आडवी झाली दरुज्यात
बाई द्राक्षाचे घड नव्हते आले बाजारात
lāḍakī lēka āḍavī jhālī darujyāta
bāī drākṣācē ghaḍa navhatē ālē bājārāta
no translation in English
▷ (लाडकी)(लेक)(आडवी) has_come (दरुज्यात)
▷  Woman (द्राक्षाचे)(घड)(नव्हते) here_comes (बाजारात)
pas de traduction en français
[81] id = 35968
तेलतुंबडे आशा - Teltumbade Asha
Village मुठेवडगाव - Muthewadgaon
लाडाची माझी लेक लाडाची होऊ नको
मामाची बागशाही कवळे लिंबू तोडू नको
lāḍācī mājhī lēka lāḍācī hōū nakō
māmācī bāgaśāhī kavaḷē limbū tōḍū nakō
no translation in English
▷ (लाडाची) my (लेक)(लाडाची)(होऊ) not
▷  Maternal_uncle (बागशाही)(कवळे)(लिंबू)(तोडू) not
pas de traduction en français
[82] id = 40387
मांडगे कमल - Mandage Kamal
Village उंदीरगाव - Undirgaon
लाडकी गं लेक काय देवू खेळायाला
सोन्याची सूपली मोती देते घोलायाला
lāḍakī gaṁ lēka kāya dēvū khēḷāyālā
sōnyācī sūpalī mōtī dētē ghōlāyālā
no translation in English
▷ (लाडकी)(गं)(लेक) why (देवू)(खेळायाला)
▷ (सोन्याची)(सूपली)(मोती) give (घोलायाला)
pas de traduction en français
[83] id = 41009
भणगे भागीरथा - Bhange Bhagiratha
Village खोकर - Khokar
लाडकीया लेकी लाड तुझा कुठ कुठ
पायामधी बुट घेती परकराला शीट
lāḍakīyā lēkī lāḍa tujhā kuṭha kuṭha
pāyāmadhī buṭa ghētī parakarālā śīṭa
no translation in English
▷ (लाडकीया)(लेकी)(लाड) your (कुठ)(कुठ)
▷ (पायामधी)(बुट)(घेती)(परकराला) Sita
pas de traduction en français
[84] id = 41010
भणगे भागीरथा - Bhange Bhagiratha
Village खोकर - Khokar
लाडकी लेक लाड दावती बापाला
बाई हिवाळ्या दिशाचं शीट बापाला लेयाला
lāḍakī lēka lāḍa dāvatī bāpālā
bāī hivāḷyā diśācaṁ śīṭa bāpālā lēyālā
Darling daughter shows her affection for her father
Woman, for the winter season, she gives her father a shirt to wear
▷ (लाडकी)(लेक)(लाड)(दावती)(बापाला)
▷  Woman (हिवाळ्या)(दिशाचं) Sita (बापाला)(लेयाला)
pas de traduction en français
[85] id = 42988
धिवर सािवत्री - Dhivar Savitri
Village मनमाड - Manmad
लाडाच्या लेकीच नाव आहे द्वारका
वटीला खारका देती गावाला गरका
lāḍācyā lēkīca nāva āhē dvārakā
vaṭīlā khārakā dētī gāvālā garakā
no translation in English
▷ (लाडाच्या)(लेकीच)(नाव)(आहे)(द्वारका)
▷ (वटीला)(खारका)(देती)(गावाला)(गरका)
pas de traduction en français
[86] id = 43299
सडके लता - Sadke Lata
Village बाभळगाव - Babhalgaon
अशी लाडाची बाई लेक हिचा लाड चालयवा
नेनंत्या राधाला बाई म्हणून बोलवा
aśī lāḍācī bāī lēka hicā lāḍa cālayavā
nēnantyā rādhālā bāī mhaṇūna bōlavā
no translation in English
▷ (अशी)(लाडाची) woman (लेक)(हिचा)(लाड)(चालयवा)
▷ (नेनंत्या)(राधाला) woman (म्हणून)(बोलवा)
pas de traduction en français
[87] id = 45459
आढाव परिगाबाई बापुराव - Adhaw Parigabai Bapurao
Village खैरी - Khiri
लाडक्या लेकीचा हिचा लाड करुनी पािहला
गादीच हातरुन शालू लोळते भुईला
lāḍakyā lēkīcā hicā lāḍa karunī pāihalā
gādīca hātaruna śālū lōḷatē bhuīlā
no translation in English
▷ (लाडक्या)(लेकीचा)(हिचा)(लाड)(करुनी)(पािहला)
▷ (गादीच)(हातरुन)(शालू)(लोळते)(भुईला)
pas de traduction en français
[88] id = 46283
मोरे त्रिवेणी - More Triveni
Village पोहरेगाव - Poharegaon
लाडक्या लेकीचा हिचा लाड सदाकदा
पलंग माग गादीसूदा नेनंती राधा माझी
lāḍakyā lēkīcā hicā lāḍa sadākadā
palaṅga māga gādīsūdā nēnantī rādhā mājhī
no translation in English
▷ (लाडक्या)(लेकीचा)(हिचा)(लाड)(सदाकदा)
▷ (पलंग)(माग)(गादीसूदा)(नेनंती)(राधा) my
pas de traduction en français
[89] id = 46289
गायकवाड जिजाबाई - Gaykwad Jijabai
Village पोहरेगाव - Poharegaon
असा लेकीचा लाड करिते सदाकदा
पलंग मागती गादीसूदा
asā lēkīcā lāḍa karitē sadākadā
palaṅga māgatī gādīsūdā
no translation in English
▷ (असा)(लेकीचा)(लाड) I_prepare (सदाकदा)
▷ (पलंग)(मागती)(गादीसूदा)
pas de traduction en français
[90] id = 47410
सातकर सोना - Satkar Sona
Village पाडळी - Padali
लाडकी लेक आडवी झाली दरवाज्यात
द्राक्षाचं घड नव्हते आले बाजारात
lāḍakī lēka āḍavī jhālī daravājyāta
drākṣācaṁ ghaḍa navhatē ālē bājārāta
no translation in English
▷ (लाडकी)(लेक)(आडवी) has_come (दरवाज्यात)
▷ (द्राक्षाचं)(घड)(नव्हते) here_comes (बाजारात)
pas de traduction en français
[91] id = 47411
बैनाक सुरभा - Bainak Surbha
Village पौंडेशिरस - Pandesiras
लाडक्या लेकीचा हीजा सोडला तिळगुळ
नेनंत्या मैनेला तिला समजवता गेला ईळ
lāḍakyā lēkīcā hījā sōḍalā tiḷaguḷa
nēnantyā mainēlā tilā samajavatā gēlā īḷa
no translation in English
▷ (लाडक्या)(लेकीचा)(हीजा)(सोडला)(तिळगुळ)
▷ (नेनंत्या)(मैनेला)(तिला)(समजवता) has_gone (ईळ)
pas de traduction en français
[92] id = 47414
भाबड जना - Bhabad Jana
Village कर्हे - Karhe
लाडकी लेक खाऊ मागते खायाला
घेतले वारु बेलापुराला जायाला
lāḍakī lēka khāū māgatē khāyālā
ghētalē vāru bēlāpurālā jāyālā
no translation in English
▷ (लाडकी)(लेक)(खाऊ)(मागते)(खायाला)
▷ (घेतले)(वारु)(बेलापुराला)(जायाला)
pas de traduction en français
[93] id = 47494
आदमाने जना - Admane Jana
Village पुणतांबा - Puntamba
लाडक्या लेकीच नाव ठेवू गयाबाई
चंद्रसूर्य यही शुक निघले जावयी
lāḍakyā lēkīca nāva ṭhēvū gayābāī
candrasūrya yahī śuka nighalē jāvayī
no translation in English
▷ (लाडक्या)(लेकीच)(नाव)(ठेवू)(गयाबाई)
▷ (चंद्रसूर्य)(यही)(शुक)(निघले)(जावयी)
pas de traduction en français
[94] id = 48602
चौधरी चंद्रभागा भाऊसाहेव पाटील - Chaudhari Chanrabhaga Bheusaheb Patil
Village वाजाठाण - Vajathan
लाडकी लेक आडवी झाली दरवाज्यात
द्राक्षाचे घड नव्हते आले बाजारात
lāḍakī lēka āḍavī jhālī daravājyāta
drākṣācē ghaḍa navhatē ālē bājārāta
no translation in English
▷ (लाडकी)(लेक)(आडवी) has_come (दरवाज्यात)
▷ (द्राक्षाचे)(घड)(नव्हते) here_comes (बाजारात)
pas de traduction en français
[95] id = 48816
कारंजे मनकर्णा - Karanje Manakarna
Village जळगाव - Jalgaon
लाडाची लेक माझी लाड केला तिचा
सोनीयाची शिक रत्नाला भिडवजा
lāḍācī lēka mājhī lāḍa kēlā ticā
sōnīyācī śika ratnālā bhiḍavajā
no translation in English
▷ (लाडाची)(लेक) my (लाड) did (तिचा)
▷ (सोनीयाची)(शिक)(रत्नाला)(भिडवजा)
pas de traduction en français
[96] id = 50239
बनसोडे ठकु - Bansode Thaku Ramchandra
Village डोणगाव - Dongaon
लाडाची ग लेक आडवी झाली दरवाज्यात
राहुरीचे बोर माप घेते पदरात
lāḍācī ga lēka āḍavī jhālī daravājyāta
rāhurīcē bōra māpa ghētē padarāta
no translation in English
▷ (लाडाची) * (लेक)(आडवी) has_come (दरवाज्यात)
▷ (राहुरीचे)(बोर)(माप)(घेते)(पदरात)
pas de traduction en français
[97] id = 106928
मालपुटे अन्सा - Malpute Ansa
Village कातरखडक - Katar Khadak
लेकाची होती आशा लेकी मैनानी केल येणं
हे ग सांगते बाई तुला तुला कंटाळील कोण
lēkācī hōtī āśā lēkī mainānī kēla yēṇaṁ
hē ga sāṅgatē bāī tulā tulā kaṇṭāḷīla kōṇa
no translation in English
▷ (लेकाची)(होती)(आशा)(लेकी)(मैनानी) did (येणं)
▷ (हे) * I_tell woman to_you to_you (कंटाळील) who
pas de traduction en français
[98] id = 51276
कुलकर्णी सुलोचना - Kulkarni Sulochana
Village मुगाव - Mugaon
लाडकी लेक रुसून निजली
साखर दुधात भिजली समजाविता ईळ गेला
lāḍakī lēka rusūna nijalī
sākhara dudhāta bhijalī samajāvitā īḷa gēlā
no translation in English
▷ (लाडकी)(लेक)(रुसून)(निजली)
▷ (साखर)(दुधात)(भिजली)(समजाविता)(ईळ) has_gone
pas de traduction en français
[99] id = 53844
जाधव गंगुबाई - Jadhav Gangubai
Village हातनुर - Hatnur
लाडक्या लेकीच नाव नको ठेवू सीता
सीताचा नावाचा पवाडा लई दी व्हता
lāḍakyā lēkīca nāva nakō ṭhēvū sītā
sītācā nāvācā pavāḍā laī dī vhatā
no translation in English
▷ (लाडक्या)(लेकीच)(नाव) not (ठेवू) Sita
▷ (सीताचा)(नावाचा)(पवाडा)(लई)(दी)(व्हता)
pas de traduction en français
[100] id = 53845
मामोडे सािरका सुदामराव - Mamode Sarika Sudamrao
Village शिरसगाव - Shirasgaon
लाडकी ग माझी मैना लाडे लाडे ग मारे झाडू
हाथी कोथंबिरी चुडा वर मनगटी डोल मार
lāḍakī ga mājhī mainā lāḍē lāḍē ga mārē jhāḍū
hāthī kōthambirī cuḍā vara managaṭī ḍōla māra
no translation in English
▷ (लाडकी) * my Mina (लाडे)(लाडे) * (मारे)(झाडू)
▷ (हाथी)(कोथंबिरी)(चुडा)(वर)(मनगटी)(डोल)(मार)
pas de traduction en français
[101] id = 62064
बारबोले लोचना - Barbole Lochana
Village दारफळ - Darphal
कुर्डुवाडीच्या बाजारी खडीसाखर अमरावती
साळु तुमची मैना लाडाची तारामती
kurḍuvāḍīcyā bājārī khaḍīsākhara amarāvatī
sāḷu tumacī mainā lāḍācī tārāmatī
no translation in English
▷ (कुर्डुवाडीच्या)(बाजारी)(खडीसाखर)(अमरावती)
▷ (साळु)(तुमची) Mina (लाडाची)(तारामती)
pas de traduction en français
[102] id = 62066
कांबळे सईबाई रामचंद्र - Kamble Saibai Ramchandra
Village खिर्डी - Khirdi
लाडाची लेक आडवी झाली दरवाज्यात
द्राक्षाचे घड आले नव्हते बाजारात
lāḍācī lēka āḍavī jhālī daravājyāta
drākṣācē ghaḍa ālē navhatē bājārāta
no translation in English
▷ (लाडाची)(लेक)(आडवी) has_come (दरवाज्यात)
▷ (द्राक्षाचे)(घड) here_comes (नव्हते)(बाजारात)
pas de traduction en français
[103] id = 62070
फुले सुलोचना - Phule Sulochana
Village बार्शी - Barshi
बोबड्या बोलीची मला लागते मौज
लाडकी मैना माझी माझी तेलंगी फौज
bōbaḍyā bōlīcī malā lāgatē mauja
lāḍakī mainā mājhī mājhī tēlaṅgī phauja
no translation in English
▷ (बोबड्या)(बोलीची)(मला)(लागते)(मौज)
▷ (लाडकी) Mina my my (तेलंगी)(फौज)
pas de traduction en français
[104] id = 62072
मोरे मंका - More Manka
Village पोहरेगाव - Poharegaon
लाडक्या लेकीचा लाडाचा झाला झाडा
मला भणाणा दावी वाडा
lāḍakyā lēkīcā lāḍācā jhālā jhāḍā
malā bhaṇāṇā dāvī vāḍā
no translation in English
▷ (लाडक्या)(लेकीचा)(लाडाचा)(झाला)(झाडा)
▷ (मला)(भणाणा)(दावी)(वाडा)
pas de traduction en français
[105] id = 62073
राशीनकर सिंधू - Rashinkar Sindhu
Village नायगाव - Naygaon
लाडाची ग लेक तीचे हात पाय मऊ
जीवाला पडली चिंता कोण्या राजाला ही देवू
lāḍācī ga lēka tīcē hāta pāya maū
jīvālā paḍalī cintā kōṇyā rājālā hī dēvū
no translation in English
▷ (लाडाची) * (लेक)(तीचे) hand (पाय)(मऊ)
▷ (जीवाला)(पडली)(चिंता)(कोण्या)(राजाला)(ही)(देवू)
pas de traduction en français
[106] id = 62074
पठाण आशाबी बाबुभाई - Pathan Ashabi Babu
Village वडाळा महादेव - Vadala Mahadeo
लाडकी बेटी हो गई आडी दरोजे में
शक्कर शेरणी तेरे मामाके रुमालों में
lāḍakī bēṭī hō gaī āḍī darōjē mēṁ
śakkara śēraṇī tērē māmākē rumālōṁ mēṁ
no translation in English
▷ (लाडकी)(बेटी)(हो)(गई)(आडी)(दरोजे)(में)
▷ (शक्कर)(शेरणी)(तेरे)(मामाके)(रुमालों)(में)
pas de traduction en français
[107] id = 62541
कदम कौशा - Kadam Kausha
Village शिंगवे - Shingawe
लाडक्या लेकीला लाड करु कुठकुठ
पायामधी बुट घेते परकराला शिट
lāḍakyā lēkīlā lāḍa karu kuṭhakuṭha
pāyāmadhī buṭa ghētē parakarālā śiṭa
no translation in English
▷ (लाडक्या)(लेकीला)(लाड)(करु)(कुठकुठ)
▷ (पायामधी)(बुट)(घेते)(परकराला) Sita
pas de traduction en français
[108] id = 62542
कदम कौशा - Kadam Kausha
Village शिंगवे - Shingawe
लाडक्या लेकीला लाड आलता बलता
आंदण मागते येहरी खालाचा शेत
lāḍakyā lēkīlā lāḍa ālatā balatā
āndaṇa māgatē yēharī khālācā śēta
no translation in English
▷ (लाडक्या)(लेकीला)(लाड)(आलता)(बलता)
▷ (आंदण)(मागते)(येहरी)(खालाचा)(शेत)
pas de traduction en français
[109] id = 62543
कदम कौशा - Kadam Kausha
Village शिंगवे - Shingawe
लाडक्या लेकीन जीव माझा पिसळला
भरल्या रांजणात इने हात इसळीला
lāḍakyā lēkīna jīva mājhā pisaḷalā
bharalyā rāñjaṇāta inē hāta siḷīlā
no translation in English
▷ (लाडक्या)(लेकीन) life my (पिसळला)
▷ (भरल्या)(रांजणात)(इने) hand (इसळीला)
pas de traduction en français
[110] id = 62567
गायकवाड नानुबाई - Gaykawad Nanubai
Village खरवंडी - Kharvande
हौस मला मोठी सुमन बाईच्या नावाची
इसानाला पाणी हाका मारीते कवाची
hausa malā mōṭhī sumana bāīcyā nāvācī
isānālā pāṇī hākā mārītē kavācī
no translation in English
▷ (हौस)(मला)(मोठी)(सुमन)(बाईच्या)(नावाची)
▷ (इसानाला) water, (हाका)(मारीते)(कवाची)
pas de traduction en français
[111] id = 62696
खंडागळे शांताबाई - Khandagale Shanta
Village मौज (देवड्याचे) - Mauj (Devadyache)
लाडाची ग लेक तुझा लाड कुठे कुठे
घाल पायामधे बुट शिंपी शिवतो जाकीट
lāḍācī ga lēka tujhā lāḍa kuṭhē kuṭhē
ghāla pāyāmadhē buṭa śimpī śivatō jākīṭa
no translation in English
▷ (लाडाची) * (लेक) your (लाड)(कुठे)(कुठे)
▷ (घाल)(पायामधे)(बुट)(शिंपी)(शिवतो)(जाकीट)
pas de traduction en français
[112] id = 62826
निकम अंजना - Nikam Anjana
Village खरवंडी - Kharvande
लाडक्या लेकीचा लाड करु कुठ कुठ
पायामंदी बुट सीव्या संगतीला कोट
lāḍakyā lēkīcā lāḍa karu kuṭha kuṭha
pāyāmandī buṭa sīvyā saṅgatīlā kōṭa
no translation in English
▷ (लाडक्या)(लेकीचा)(लाड)(करु)(कुठ)(कुठ)
▷ (पायामंदी)(बुट)(सीव्या)(संगतीला)(कोट)
pas de traduction en français
[113] id = 62832
भालेराव सरस्वती - Bhalerao Sarswati
Village महातपूर - Mahatpur
लाडकी ग लेक आडवी झाली दरुजात
दराक्षाचे घड नव्हते आले बाजारात
lāḍakī ga lēka āḍavī jhālī darujāta
darākṣācē ghaḍa navhatē ālē bājārāta
no translation in English
▷ (लाडकी) * (लेक)(आडवी) has_come (दरुजात)
▷ (दराक्षाचे)(घड)(नव्हते) here_comes (बाजारात)
pas de traduction en français
[114] id = 63872
त्रिभुवन लक्ष्मी - Tribhuwan Lakshmi
Village खंबाळा - Khambala
लाडाच्या लेकीच नाव ठेवा गयाबाई
इच्या लगनाला बेंडबाजा मोगलाई
lāḍācyā lēkī