Database design: Bernard Bel
https://ccrss.org/database/songs.php?semantic_class_id
= A01-01-23e
[Login]

Project  ♪♪ सांगते बाई तुला - Sāṅgatē bāī tulā - I tell you woman! ♪♪

Read project statement
With the support of People’s Archive of Rural India (PARI)
Source documents produced by GDS / CCRSS
Devanagari to Diacritic Roman conversions with TechWelkin

Creative Commons
CC license

grindmill.org

  Recordings: recordings.php
 • Performers: performer.php
 • Locations: villages.php
 • Classification: classification.php
 • Groups: groups.php
 • Glossary: glossary.php
 ⚲ Search: search.php

Grindmill songs of Maharashtra
Semantic class A:I-1.23e (A01-01-23e)
(2 records)

Display songs in class at higher level (A01-01-23)
Display complete classification scheme (3615 classes)

A:I-1.23e (A01-01-23e) - Sītā / Sītā and god Tātobā / Tātobā takes the box home

[1] id = 1737
ढेबे नकु - Dhebe Naku
Village साकरी - Sakari
देव ना तातोबाच्या ज्याच्या जिवाल भर हासू
पेटी उचलून जातो आपल्या घरयासू
dēva nā tātōbācyā jyācyā jivāla bhara hāsū
pēṭī ucalūna jātō āpalyā gharayāsū
God Tatoba starttts laughing
By lifting the box he goes to the house
▷ (देव) * (तातोबाच्या)(ज्याच्या)(जिवाल)(भर)(हासू)
▷ (पेटी)(उचलून) goes (आपल्या)(घरयासू)
pas de traduction en français
[2] id = 1738
ढेबे नकु - Dhebe Naku
Village साकरी - Sakari
घरी नेऊन पेटी सोडीतो फोडीयतो
कन्या तान्याका बाळावाणी काढीयीतो
gharī nēūna pēṭī sōḍītō phōḍīyatō
kanyā tānyākā bāḷāvāṇī kāḍhīyītō
After going home he breaks the box
He brings out a baby girl
▷ (घरी)(नेऊन)(पेटी)(सोडीतो)(फोडीयतो)
▷ (कन्या)(तान्याका)(बाळावाणी)(काढीयीतो)
pas de traduction en français

Valid CSS! Valid HTML!
Sections of semantic classes:
  1. Tātobā takes the box home