Database design: Bernard Bel
https://ccrss.org/database/performer.php?performer_id
= 3305
[Login]

Project  ♪♪ सांगते बाई तुला - Sāṅgatē bāī tulā - I tell you woman! ♪♪

Read project statement
With the support of People’s Archive of Rural India (PARI)
Source documents produced by GDS / CCRSS
Devanagari to Diacritic Roman conversions with TechWelkin

Creative Commons
CC license

grindmill.org

  Recordings: recordings.php
 • Performers: performer.php
 • Locations: villages.php
 • Classification: classification.php
 • Groups: groups.php
 • Glossary: glossary.php
 ⚲ Search: search.php


Grindmill songs of Maharashtra — Performer
“Kamble Bibabai Bhikaji”
1 record(s)
 
 

[3305]
कांबळे बिबाबाई भीकाजी
Kamble Bibabai Bhikaji


Cast: नवबौध्द / Navbaudha
Village: /
Taluka: करवीर / Karvir
District: कोल्हापूर / Kolhapur
Gender: F

Songs by Kamble Bibabai Bhikaji (3)

वयः५० सवाष्ण

व्यवसाय ः शेती .

यांना पुष्कळ गाणी येत होती. यांनी बरेच वर्ष जात्यावर दळले आहे. आंबडकरांची जशी जात्यावरली गाणी येतात तशी इतर पारंपारिक जात्यावरील गाणी पण येतात.
यांनी आमच्या येण्याचा उद्देश विचारला. आम्ही आंबेडकरांवर पुस्तक तयार करण्यासाठी गाणी गोळा करतो व ज्या स्त्रिया गाणी देतात त्यांची गाणी त्यांच्या नावा गावासकट पुस्तकात छापणार असे सांगितल्यावर त्या म्हणाल्या की आमच्या नावाचे काय महत्व आहे. बाबांच्या जीवनावर कादंबरी छापणार म्हटल्यावर आमचा जीव सुपाएवढा मोठा होतो. आम्ही काय बाबांसारखे काम केले का? आम्ही तर फक्त गाणी म्हणतो मग ती देण आमच कर्तव्यच आहे.

यांची मुलाखत व गाणी १७.४.२००४ला घेतली