Database design: Bernard Bel
https://ccrss.org/database/performer.php?performer_id
= 2812
[Login]

Project  ♪♪ सांगते बाई तुला - Sāṅgatē bāī tulā - I tell you woman! ♪♪

Read project statement
With the support of People’s Archive of Rural India (PARI)
Source documents produced by GDS / CCRSS
Devanagari to Diacritic Roman conversions with TechWelkin

Creative Commons
CC license

grindmill.org

  Recordings: recordings.php
 • Locations: villages.php
 • Classification: classification.php
 • Groups: groups.php
 • Glossary: glossary.php
 ⚲ Search: search.php


Grindmill songs of Maharashtra — Performer
“Gaykwad Kaveri Pandurang”
1 record(s)
 
 

[2812]
गायकवाड कावेरीबाई पांडुरंग
Gaykwad Kaveri Pandurang


Cast: नवबौध्द / Navbaudha
Village: तुरूरी / Tururi
Taluka: उमरगा / Umarga
District: उस्मानाबाद / Usmanabad
Gender: F

Songs by Gaykwad Kaveri Pandurang (9)

वयः ५० शिक्षण नाही

मुलगेः २ मुलगीः १ सवाष्ण

या मुळच्या तुतरीच्या असल्या तरी बर्याच वर्षापासून पुणे बोपोडी येथे स्थलांतरीत झाल्या आहेत. त्याचे कारण मुळच्या गावी जगायचे साधन नाही. इथे आल्या वर मिळतील ती कामे केली. इथेच आता पक्क्या बांधणीचे घर केले आहे.
यांच्या वस्तीत बरेच विहार आहेत. यांच्या शेजारी जो विहार आहे तिथे या काही बाया जमतात. यांचे ४० जणींचे महीला मंडळ आहे.
तिथे भीम गीते, पाळणे वगैरे म्हणतात. गुरवारी दुपारी १ पासून ४ पर्यंत जमतात. भीमगीते गाण्याच्या स्पर्धा आयोजित करतात.
भीमगीतातील कडवी या ओव्या म्हणून सुध्दा म्हणतात. आता दळण संपले म्हणून ओव्या पटपट आठवत नाहीत
यांना २५.१०.२००१ ला प्रथम नागपूरला भेटलो व मग बोपोडी येथे १३.११.२००१ ला भेटलो व त्यांच्या ओव्या आणि मुलाखत घेतली.