Database design: Bernard Bel
https://ccrss.org/database/performer.php?performer_id
= 2715
[Login]

Project  ♪♪ सांगते बाई तुला - Sāṅgatē bāī tulā - I tell you woman! ♪♪

Read project statement
With the support of People’s Archive of Rural India (PARI)
Source documents produced by GDS / CCRSS
Devanagari to Diacritic Roman conversions with TechWelkin

Creative Commons
CC license

grindmill.org

  Recordings: recordings.php
 • Performers: performer.php
 • Locations: villages.php
 • Classification: classification.php
 • Groups: groups.php
 • Glossary: glossary.php
 ⚲ Search: search.php


Grindmill songs of Maharashtra — Performer
“Kamble Ambu Malhari”
1 record(s)
 
 

[2715]
कांबळे अंबुबाई मल्हारी
Kamble Ambu Malhari


Cast: नवबौध्द / Navbaudha
Village: /
Hamlet: आंबेडकर नगर / Ambedkar Nagar
Taluka: तुळजापूर / Tuljapur
District: उस्मानाबाद / Usmanabad
Gender: F

Songs by Kamble Ambu Malhari (11)

वयः५५

मुलगेः ४ मुलीः ४

मजुरीवर जीवन

यांनी बाबासाहेबांवरच्या ओव्या दिल्या . इतर ओव्या पण दिल्या. इंदीरा गांधीवरच्या ओव्या पण दिल्या. याओव्या त्यांच्या मुलीला व पुतणीला येत होत्या. त्या दोघी साधारण १५/१६ वर्षाच्या आहेत. त्यांना नीट आठवत नव्हत्या . या बाईंनी त्यांना मदत केली. त्या मुलींना म्हणाल्या तुम्हला कस सोईवार आठवत नाही. मीच शेवटी आठवून सांगितल.

यांची मुलाखत व गाणी ६.१०.२००१ ला नळदुर्गला घेतली.