Database design: Bernard Bel
https://ccrss.org/database/performer.php?performer_id
= 2630
[Login]

Project  ♪♪ सांगते बाई तुला - Sāṅgatē bāī tulā - I tell you woman! ♪♪

Read project statement
With the support of People’s Archive of Rural India (PARI)
Source documents produced by GDS / CCRSS
Devanagari to Diacritic Roman conversions with TechWelkin

Creative Commons
CC license

grindmill.org

  Recordings: recordings.php
 • Locations: villages.php
 • Classification: classification.php
 • Groups: groups.php
 • Glossary: glossary.php
 ⚲ Search: search.php


Grindmill songs of Maharashtra — Performer
“Pandit Savitra Chafaji”
1 record(s)
 
 

[2630]
पंडीत सावित्रा चाफाजी
Pandit Savitra Chafaji


Cast: नवबौध्द / Navbaudha
Village: नाशिक / Nashik
Hamlet: सातपूर / Satpur
Taluka: नाशिक / Nashik
District: नाशिक / Nashik
Gender: F

Songs by Pandit Savitra Chafaji (10)

वयः५५

मुलगा ः १ मुलगीः १
विधवा

व्यवसायः तरूणपणी शेतमजुरी करत असत, मुलगा चांगला मार्गी लागला. गाणी देण्याची उत्सुकता होती. आठवून आठवून सांगत होत्या. मधेच जावेला बोलवायला गेल्या. जावेनी सांगितलेली ओवी सांगायला धावत आल्या.

सातपुर हा नाशिकचा भाग. पूर्वी नाशिकच्या शेजारी खेडे होते. आता नाशिक महानगरपालीकेत आले आहे.
यांच्याकडे ११.९.२००१ ला जाउन ओव्या गोळा केल्या.