Database design: Bernard Bel
https://ccrss.org/database/performer.php?performer_id
= 2624
[Login]

Project  ♪♪ सांगते बाई तुला - Sāṅgatē bāī tulā - I tell you woman! ♪♪

Read project statement
With the support of People’s Archive of Rural India (PARI)
Source documents produced by GDS / CCRSS
Devanagari to Diacritic Roman conversions with TechWelkin

Creative Commons
CC license

grindmill.org

  Recordings: recordings.php
 • Performers: performer.php
 • Locations: villages.php
 • Classification: classification.php
 • Groups: groups.php
 • Glossary: glossary.php
 ⚲ Search: search.php


Grindmill songs of Maharashtra — Performer
“Kale Kamala Vaman”
1 record(s)
 
 

[2624]
काळे कमळाबाई वामन
Kale Kamala Vaman


Cast: नवबौध्द / Navbaudha
Village: /
Hamlet: सातपूर / Satpur
Taluka: नाशिक / Nashik
District: नाशिक / Nashik
Gender: F

Songs by Kale Kamala Vaman (21)

वयः६५

मुलगाः १ मुलगीः १ विधवा

व्यवसायः पूर्वी शेतात मजुरी करणे, खडी फोडणे अशी कामे करून पोट भरले.

घरची परिस्थितीः नवरा नगरपालीकेत नोकरीला. त्याचे निवृत्ती वेतन मिळते.
आता मुलीकडे रहातात. यांची दोन मुल वारली. म्हातारपणामुळे गाणी आठवत नाहीत. पण म्हणण्याची मोठी हौस.
सातपुर हा नाशिकचा भाग. पूर्वी नाशिकच्या शेजारी खेडे होते. आता नाशिक महानगरपालीकेत आले आहे.
यांच्याकडे ९.९.२००१ ला जाउन ओव्या गोळा केल्या.