Database design: Bernard Bel
https://ccrss.org/database/performer.php?performer_id
= 1724
[Login]

Project  ♪♪ सांगते बाई तुला - Sāṅgatē bāī tulā - I tell you woman! ♪♪

Read project statement
With the support of People’s Archive of Rural India (PARI)
Source documents produced by GDS / CCRSS
Devanagari to Diacritic Roman conversions with TechWelkin

Creative Commons
CC license

grindmill.org

  Recordings: recordings.php
 • Performers: performer.php
 • Locations: villages.php
 • Classification: classification.php
 • Groups: groups.php
 • Glossary: glossary.php
 ⚲ Search: search.php


Grindmill songs of Maharashtra — Performer
“Jadhav Sula”
1 record(s)
 
 

[1724]
जाधव सुला
Jadhav Sula


Cast: मराठा / Maratha
Village: /
Taluka: करमाळा / Karmala
District: सोलापूर / Solapur
Gender: F

Songs by Jadhav Sula (9)

वयः ५० शिक्षण नाही

मूल नाही

व्यवसाय ः शेती घरच्या शेतीत मदत करतात. ज्या गावी या रहातात त्या लोहरे भोसे गावी शेतीला पाण्याची सोय असल्याने बायांना शेतात सतत कष्ट करावे लागतात.

घरची परिस्थितीः या बाईंचे लग्न झाले तेंव्हा यांच्या नवर्याचे पहिले लग्न झाले होते पण मूल नव्हते म्हणून यांच्याशी लग्न लावले. पहिल्या बायकोला मुले झाली म्हणून यांना टाकून दिले. या कायम भावाकडे रहातात व त्याच्या शेतीत कष्ट करतात. यांचा भाचा म्हणाला की हिचा देह शुध्द राहीला आहे. दुसर लग्न केल नाही. माऊलींची वारी शुध्द देहीने करते हे मोठे भाग्य आहे.

यांना आम्ही २४.७.१९९९ला पंढरपुर येथे आषाढी एकादशीच्या दिवशी भेटलो व ओव्या घेतल्या.