Database design: Bernard Bel
https://ccrss.org/database/songs.php?song_id
= 111535
[Login]

Project  ♪♪ सांगते बाई तुला - Sāṅgatē bāī tulā - I tell you woman! ♪♪

Read project statement
With the support of People’s Archive of Rural India (PARI)
Source documents produced by GDS / CCRSS

Creative Commons
CC license

grindmill.org

  Recordings: recordings.php
 • Locations: villages.php
 • Classification: classification.php
 • Groups: groups.php
 • Glossary: glossary.php
 ⚲ Search: search.php

Grindmill songs of Maharashtra — Song #111535 by Nagare Phula

Village: शिराळा - Shirala


B:V-16 (B05-16) - Village deities / Mānūbāī / Mānūbāī

Cross-references:B05-17 ???
[7] id = 111535
नगरे फुला - Nagare Phula
येडाबाईचा डोंगर दुरुन दिसतो हिरवागार
चाफकळ्याला आला भार आपुन आंबला घालु हार
yēḍābāīcā ḍōṅgara duruna disatō hiravāgāra
cāphakaḷyālā ālā bhāra āpuna āmbalā ghālu hāra
no translation in English
▷ (येडाबाईचा)(डोंगर)(दुरुन)(दिसतो)(हिरवागार)
▷ (चाफकळ्याला) here_comes (भार)(आपुन)(आंबला)(घालु)(हार)
pas de traduction en français

Valid CSS! Valid HTML!
Sections of semantic classes:
  1. Mānūbāī