Database design: Bernard Bel
https://ccrss.org/database/songs.php?song_id
= 111533
[Login]

Project  ♪♪ सांगते बाई तुला - Sāṅgatē bāī tulā - I tell you woman! ♪♪

Read project statement
With the support of People’s Archive of Rural India (PARI)
Source documents produced by GDS / CCRSS

Creative Commons
CC license

grindmill.org

  Recordings: recordings.php
 • Locations: villages.php
 • Classification: classification.php
 • Groups: groups.php
 • Glossary: glossary.php
 ⚲ Search: search.php

Grindmill songs of Maharashtra — Song #111533 by Nagare Phula

Village: शिराळा - Shirala


B:V-16 (B05-16) - Village deities / Mānūbāī / Mānūbāī

Cross-references:B05-17 ???
[5] id = 111533
नगरे फुला - Nagare Phula
येडाबाई डोंगर दुरुन दिसतो काळा काळा
होंबा (होम) शेजारी (डीक) दिप माळा
yēḍābāī ḍōṅgara duruna disatō kāḷā kāḷā
hōmbā (hōma) śējārī (ḍīka) dipa māḷā
no translation in English
▷ (येडाबाई)(डोंगर)(दुरुन)(दिसतो)(काळा)(काळा)
▷ (होंबा) ( (होम) ) (शेजारी) ( (डीक) ) (दिप)(माळा)
pas de traduction en français

Valid CSS! Valid HTML!
Sections of semantic classes:
  1. Mānūbāī