Database design: Bernard Bel
https://ccrss.org/database/performer.php?performer_id
= 3283
[Login]

Project  ♪♪ सांगते बाई तुला - Sāṅgatē bāī tulā - I tell you woman! ♪♪

Read project statement
With the support of People’s Archive of Rural India (PARI)
Source documents produced by GDS / CCRSS

Creative Commons
CC license

grindmill.org

  Recordings: recordings.php
 • Locations: villages.php
 • Classification: classification.php
 • Groups: groups.php
 • Glossary: glossary.php
 ⚲ Search: search.php


Grindmill songs of Maharashtra — Performer
“Dhotre Sunil”
1 record(s)
 
 

[3283]
धोत्रे सुनील
Dhotre Sunil


Cast: नवबौध्द / Navbaudha
Village: वणंद / Vanand
Taluka: दापोली / Dapoli
District: रत्नागीरी / Ratnagiri
Gender: M

Songs by Dhotre Sunil (2)

वयः ३०

व्यवसायः काँट्रॅक्टचा धंदा करतात.

गावी रहातात. जमीनीचे एजंट आहेत. गावात पुढारी अाहेत. रमाबाई आंबेडकरांच्या स्मारकाचे काम तेच पहातात. त्यांचे वडील हे सर्व पहात होते. ते ५ जानेवारी २००४ ला वारले. त्यांनी ही दोन कडवी सांगितली. कधी कधी गाण्यातील कडवी व ओव्या या सारख्याच असतात. आम्ही त्या ओव्या म्हणून दिल्या आहेत. पाळणे, गाणी यातील कडवी व ओव्या यात पुष्कळदा सरमिसळ होते. या सर्वातून बाबासाहेबांची त्यांच्या मनातील प्रतिमा तयार होत असते.
यांना आम्ही ५.२.२००४ ला भेटलो.