Database design: Bernard Bel
https://ccrss.org/database/songs.php?performer_id
= 1521
[Login]

Project  ♪♪ सांगते बाई तुला - Sāṅgatē bāī tulā - I tell you woman! ♪♪

Read project statement
With the support of People’s Archive of Rural India (PARI)
Source documents produced by GDS / CCRSS

Creative Commons
CC license

grindmill.org

  Recordings: recordings.php
 • Locations: villages.php
 • Classification: classification.php
 • Groups: groups.php
 • Glossary: glossary.php
 ⚲ Search: search.php

Grindmill songs of Maharashtra
Songs by Chotibai Pathan
(81 records)

Village: वडाळ महादेव - Wadal Mahadeo

62 semantic classes ➡ list at the bottom of this page

A:II-1.2b (A02-01-02b) - Woman’s doubtful entity / Negative of man / Woman with no husband:a non-entity

[11] id = 106504
बैटा और बेटी अल्ला दोनो देने होना
बेटा डाली उदकी कणी बेटी तोडींगी बंदाना
baiṭā aura bēṭī allā dōnō dēnē hōnā
bēṭā ḍālī udakī kaṇī bēṭī tōḍīṅgī bandānā
God, give me both, daughter and son
Son burns frankincense for fragrance, daughter will pluck grapes
▷ (बैटा)(और)(बेटी)(अल्ला)(दोनो)(देने)(होना)
▷ (बेटा)(डाली)(उदकी)(कणी)(बेटी)(तोडींगी)(बंदाना)
pas de traduction en français


A:II-1.6d (A02-01-06d) - Woman’s doubtful entity / Imagining one’s funeral / Daughter’s grief

[29] id = 4716
असा ग लेक ग पाणी पाणी सून गंगा उभी
बाई अजुन ग येईना लेक संसाराची लोभी
asā ga lēka ga pāṇī pāṇī sūna gaṅgā ubhī
bāī ajuna ga yēīnā lēka sansārācī lōbhī
Son gives water, daughter-in-law stands in the river
Woman, my daughter, so engrossed in her family affairs, is still not coming
▷ (असा) * (लेक) * water, water! (सून) the_Ganges standing
▷  Woman (अजुन) * (येईना)(लेक)(संसाराची)(लोभी)
pas de traduction en français


A:II-2.4bii (A02-02-04b02) - Woman’s social identity / Honour / Threat of outrage / Suspicion about malicious men

[34] id = 108018
वाटच्या वाटसरा वाटानी जाय उभा
लवणीचा अंबा नही तोडायची मुभा
vāṭacyā vāṭasarā vāṭānī jāya ubhā
lavaṇīcā ambā nahī tōḍāyacī mubhā
Traveller on the road, go straight on the road
Good quality of mango (I am from a good family), you have no permission to pluck
▷ (वाटच्या)(वाटसरा)(वाटानी)(जाय) standing
▷ (लवणीचा)(अंबा) not (तोडायची)(मुभा)
pas de traduction en français


A:II-2.4biii (A02-02-04b03) - Woman’s social identity / Threat of outrage / Guarding oneself against ill-bred men

[13] id = 108013
माझी बरोबरी नको करु हलकट
अशील खानवटा गुरु माझा बळकट
mājhī barōbarī nakō karu halakaṭa
aśīla khānavaṭā guru mājhā baḷakaṭa
You mean-minded fellow, don’t try to be equal to me
I am from a reputed family, my Guru is very good
▷  My (बरोबरी) not (करु)(हलकट)
▷ (अशील)(खानवटा)(गुरु) my (बळकट)
pas de traduction en français


A:II-2.13evi (A02-02-13e06) - Woman’s social identity / Friendly ties / Friendly support / Praising qualities

[14] id = 87227
अशी शेजरणी ग सकू तुझ बोलण कवळ
माझ्या जीवाला वाटत हाय माहेर ग जवळ
aśī śējaraṇī ga sakū tujha bōlaṇa kavaḷa
mājhyā jīvālā vāṭata hāya māhēra ga javaḷa
My neighbour woman Saku is such, she talks so affectionately
I feel that my maher* is nearby
▷ (अशी)(शेजरणी) * (सकू) your say (कवळ)
▷  My (जीवाला)(वाटत)(हाय)(माहेर) * (जवळ)
pas de traduction en français
maherA married woman’s parental home


A:II-2.13evii (A02-02-13e07) - Woman’s social identity / Friendly ties / Friendly support / Muslim friends

Cross-references:A:II-2.13bvi (A02-02-13b06) - Woman’s social identity / Friendly ties / “Your, mine fraternity” / Of different castes
[30] id = 112766
माझ्या सोबतीनी सुताराच्या रंगी गंगु
रंगीत पाळणा इच्या भरताराला सांगु
mājhyā sōbatīnī sutārācyā raṅgī gaṅgu
raṅgīta pāḷaṇā icyā bharatārālā sāṅgu
Rangi and Gangu from Sutar (carpendter) caste are my friends
We will tell her husband to make a coloured cradle
▷  My (सोबतीनी)(सुताराच्या)(रंगी)(गंगु)
▷ (रंगीत) cradle (इच्या)(भरताराला)(सांगु)
pas de traduction en français


A:II-3.5ai (A02-03-05a01) - Constraints on behaviour / Rules of conduct / Brother / For fear of brother’s anger

[39] id = 112191
एसी भली कु मैतो भली मै तो बुरे को देगी जाब
बाई मेरे ते दगडु प्यारे भैन तेरी साजा बाग
ēsī bhalī ku maitō bhalī mai tō burē kō dēgī jāba
bāī mērē tē dagaḍu pyārē bhaina tērī sājā bāga
I am good to a good person, I will give it back to a bad person
I suit my brother Dagadu as his sister
▷ (एसी)(भली)(कु)(मैतो)(भली)(मै)(तो)(बुरे)(को)(देगी)(जाब)
▷  Woman (मेरे)(ते)(दगडु)(प्यारे)(भैन)(तेरी)(साजा)(बाग)
pas de traduction en français


A:II-5.3gxvii (A02-05-03g17) - Labour / Grinding / “Milling is over…” / Daughter happy with her husband

[3] id = 108580
दळण सरल गेल सुपाड्याच्या कोणी
शेवंती ग चुडा तुला जात्याच्या धनीनी
daḷaṇa sarala gēla supāḍyācyā kōṇī
śēvantī ga cuḍā tulā jātyācyā dhanīnī
no translation in English
▷ (दळण)(सरल) gone (सुपाड्याच्या)(कोणी)
▷ (शेवंती) * (चुडा) to_you (जात्याच्या)(धनीनी)
pas de traduction en français


B:III-1.5a (B03-01-05a) - Rām cycle / Rām’s name invoked / Within one’s heart

[125] id = 71002
राम राम म्हणु राम माझ्या हुरद्यात
लक्ष मोती कंरड्यात
rāma rāma mhaṇu rāma mājhyā huradyāta
lakṣa mōtī kaṇraḍyāta
no translation in English
▷  Ram Ram say Ram my (हुरद्यात)
▷ (लक्ष)(मोती)(कंरड्यात)
pas de traduction en français
[126] id = 71003
राम राम म्हणू राम संगतीला चांगला
माझ्या हुरद्यात यानी बांधीला बंगला
rāma rāma mhaṇū rāma saṅgatīlā cāṅgalā
mājhyā huradyāta yānī bāndhīlā baṅgalā
no translation in English
▷  Ram Ram say Ram (संगतीला)(चांगला)
▷  My (हुरद्यात)(यानी)(बांधीला)(बंगला)
pas de traduction en français


B:III-1.5f (B03-01-05f) - Rām cycle / Rām’s name invoked / Before setting to work

Cross-references:H:XXI-5.7a (H21-05-07a) - Ambedkar / Bhīm’s name spells happiness / Taking Bhīm’s name
B:III-1.5c (B03-01-05c) - Rām cycle / Rām’s name invoked / In the morning
[111] id = 40562
रामारे तुझ नाव नाही घेतलं आज म्यारे
येड ये मन माझं कोणत्या धंद्याला गुतना
rāmārē tujha nāva nāhī ghētalaṁ āja myārē
yēḍa yē mana mājhaṁ kōṇatyā dhandyālā gutanā
no translation in English
▷ (रामारे) your (नाव) not (घेतलं)(आज)(म्यारे)
▷ (येड)(ये)(मन)(माझं)(कोणत्या)(धंद्याला)(गुतना)
pas de traduction en français


B:III-1.7 (B03-01-07) - Rām cycle / Pothī, kirtan

Cross-references:A:II-5.3bii (A02-05-03b02) - Labour / Grinding / God’s company / Rām’s name in mind
[13] id = 40563
राम या म्हणू राम या कोन्ही पाहिला
गुरु या महाराजाने अभंग गायीला
rāma yā mhaṇū rāma yā kōnhī pāhilā
guru yā mahārājānē abhaṅga gāyīlā
no translation in English
▷  Ram (या) say Ram (या)(कोन्ही)(पाहिला)
▷ (गुरु)(या)(महाराजाने)(अभंग)(गायीला)
pas de traduction en français


B:IV-2.2 (B04-02-02) - Mārutī cycle / Place on the village boundary

[179] id = 97763
दुनिया में आके बंदा कह ना तेरा मेरा
दम गये पर नगरी भायेर दिया डेरा
duniyā mēṁ ākē bandā kaha nā tērā mērā
dama gayē para nagarī bhāyēra diyā ḍērā
no translation in English
▷ (दुनिया)(में)(आके) stop (कह) * (तेरा)(मेरा)
▷ (दम)(गये)(पर)(नगरी)(भायेर)(दिया)(डेरा)
pas de traduction en français


B:IV-2.5a (B04-02-05a) - Mārutī cycle / Distinctive signs / Red powder, flag, cotton string

[31] id = 40559
येशीमंदी उभा येशीबाई तुझा पती
शंकरी लाल झगा नाव त्याचं मारवती
yēśīmandī ubhā yēśībāī tujhā patī
śaṅkarī lāla jhagā nāva tyācaṁ māravatī
no translation in English
▷ (येशीमंदी) standing (येशीबाई) your (पती)
▷ (शंकरी)(लाल)(झगा)(नाव)(त्याचं) Maruti
pas de traduction en français


B:IV-4.2 (B04-04-02) - God Śaṅkar / Worship

[159] id = 72507
महादेवाच्या पुजाला नाही लागं सोन नानं
बाई शेंडीचे नारळ बेलाचे तीन पान
mahādēvācyā pujālā nāhī lāgaṁ sōna nānaṁ
bāī śēṇḍīcē nāraḷa bēlācē tīna pāna
no translation in English
▷ (महादेवाच्या)(पुजाला) not (लागं) gold (नानं)
▷  Woman (शेंडीचे)(नारळ)(बेलाचे)(तीन)(पान)
pas de traduction en français
[160] id = 72508
महादेवा राजे भोळं तुझ घेणं देणं
तुझ्या बेलामंदी मला सापडलं सोनं
mahādēvā rājē bhōḷaṁ tujha ghēṇaṁ dēṇaṁ
tujhyā bēlāmandī malā sāpaḍalaṁ sōnaṁ
no translation in English
▷ (महादेवा)(राजे)(भोळं) your (घेणं)(देणं)
▷  Your (बेलामंदी)(मला)(सापडलं)(सोनं)
pas de traduction en français


B:IV-4.3 (B04-04-03) - God Śaṅkar / The dear one

[143] id = 108053
महादेव ती पायरी पायरी शेवळली
अदन्यान बाळ माझे कावड ग हिसळली
mahādēva tī pāyarī pāyarī śēvaḷalī
adanyāna bāḷa mājhē kāvaḍa ga hisaḷalī
no translation in English
▷ (महादेव)(ती)(पायरी)(पायरी)(शेवळली)
▷ (अदन्यान) son (माझे)(कावड) * (हिसळली)
pas de traduction en français


B:IV-4.5 (B04-04-05) - God Śaṅkar / Vow

[44] id = 72506
बाई नवस बोलले महादेवाच्या दारात
बाळाला पुतरु वाहीन पेढ्याची परात
bāī navasa bōlalē mahādēvācyā dārāta
bāḷālā putaru vāhīna pēḍhyācī parāta
no translation in English
▷  Woman (नवस) says (महादेवाच्या)(दारात)
▷ (बाळाला)(पुतरु)(वाहीन)(पेढ्याची)(परात)
pas de traduction en français
[45] id = 72509
नवस बोलले महादेवाच्या दारात
बाळाला पुतरु वाहीन पेढ्याची परात
navasa bōlalē mahādēvācyā dārāta
bāḷālā putaru vāhīna pēḍhyācī parāta
no translation in English
▷ (नवस) says (महादेवाच्या)(दारात)
▷ (बाळाला)(पुतरु)(वाहीन)(पेढ्याची)(परात)
pas de traduction en français


B:IV-4.6av (B04-04-06a05) - God Śaṅkar / Girijā Parvati / Girijā / Playing cards

[45] id = 91076
सोंगटी खेळता आला गिरजावरी डावु
भोळा महादेव गिरजा रडे नको जावु
sōṅgaṭī khēḷatā ālā girajāvarī ḍāvu
bhōḷā mahādēva girajā raḍē nakō jāvu
no translation in English
▷ (सोंगटी)(खेळता) here_comes (गिरजावरी)(डावु)
▷ (भोळा)(महादेव)(गिरजा)(रडे) not (जावु)
pas de traduction en français
[46] id = 91077
सोगंटी खेळता पहिला डाव गिरजाचा
जिकुनी नेला बाई ढवळा नंदी शंकराचा
sōgaṇṭī khēḷatā pahilā ḍāva girajācā
jikunī nēlā bāī ḍhavaḷā nandī śaṅkarācā
no translation in English
▷ (सोगंटी)(खेळता)(पहिला)(डाव)(गिरजाचा)
▷ (जिकुनी)(नेला) woman (ढवळा)(नंदी)(शंकराचा)
pas de traduction en français
[51] id = 108062
सोंगटी खेळता आल गिरजावरी डावु
बाई भोळा महादेव गिरजा रडे नको जावु
sōṅgaṭī khēḷatā āla girajāvarī ḍāvu
bāī bhōḷā mahādēva girajā raḍē nakō jāvu
no translation in English
▷ (सोंगटी)(खेळता) here_comes (गिरजावरी)(डावु)
▷  Woman (भोळा)(महादेव)(गिरजा)(रडे) not (जावु)
pas de traduction en français


B:V-1.2 (B05-01-02) - Village deities / Wāghjāī / Her residence

[20] id = 84369
आल्याड खयरी पल्याड लिंब दाट
आई वाघाईचा माझ्या गवळणीचा थाट
ālyāḍa khayarī palyāḍa limba dāṭa
āī vāghāīcā mājhyā gavaḷaṇīcā thāṭa
no translation in English
▷ (आल्याड)(खयरी)(पल्याड)(लिंब)(दाट)
▷ (आई)(वाघाईचा) my (गवळणीचा)(थाट)
pas de traduction en français
[21] id = 84370
आई वाघाई घडावरी उभी राही
वाट भगताची पाही
āī vāghāī ghaḍāvarī ubhī rāhī
vāṭa bhagatācī pāhī
no translation in English
▷ (आई)(वाघाई)(घडावरी) standing stays
▷ (वाट)(भगताची)(पाही)
pas de traduction en français


B:V-60 (B05-60) - Village deities / Kāṅhobā / Kāṅhobā

[1] id = 45269
देवामंदी देव देव कान्होबा लई उच
याच्या गडावर डेरेदार मोठी चीच
dēvāmandī dēva dēva kānhōbā laī uca
yācyā gaḍāvara ḍērēdāra mōṭhī cīca
no translation in English
▷ (देवामंदी)(देव)(देव)(कान्होबा)(लई)(उच)
▷  Of_his_place (गडावर)(डेरेदार)(मोठी)(चीच)
pas de traduction en français
[17] id = 57083
कान्होबा मायंबा दोन्ही मढीच्या रानात
अंगोळी पाणी आणलं जांभळ बनात
kānhōbā māyambā dōnhī maḍhīcyā rānāta
aṅgōḷī pāṇī āṇalaṁ jāmbhaḷa banāta
no translation in English
▷ (कान्होबा)(मायंबा) both (मढीच्या)(रानात)
▷ (अंगोळी) water, (आणलं)(जांभळ)(बनात)
pas de traduction en français
[30] id = 106725
मढीमंधी जावुन पाच रुमाल फाडीन
तान्हे माझे राघु बाळ गोपाळ सोडीन
maḍhīmandhī jāvuna pāca rumāla phāḍīna
tānhē mājhē rāghu bāḷa gōpāḷa sōḍīna
no translation in English
▷ (मढीमंधी)(जावुन)(पाच)(रुमाल)(फाडीन)
▷ (तान्हे)(माझे)(राघु) son (गोपाळ)(सोडीन)
pas de traduction en français


B:V-78 (B05-78) - Village deities / Pirājī / Pirājī

[27] id = 96892
अरे अल्ला मे अल्ला करके एसी मुझे अल्ला तेरी ना दीदी
अल्ला मेरे ना गरीबी पर मीयर (मोहबत) रखो सीदी
arē allā mē allā karakē ēsī mujhē allā tērī nā dīdī
allā mērē nā garībī para mīyara (mōhabata) rakhō sīdī
no translation in English
▷ (अरे)(अल्ला)(मे)(अल्ला)(करके)(एसी)(मुझे)(अल्ला)(तेरी) * (दीदी)
▷ (अल्ला)(मेरे) * (गरीबी)(पर)(मीयर) ( (मोहबत) ) (रखो)(सीदी)
pas de traduction en français
[29] id = 98524
दुनियामं आके कुछ लाना नई ले जाना
संगते आईंगा मिठे जुंब का बोलना
duniyāmaṁ ākē kucha lānā naī lē jānā
saṅgatē āīṅgā miṭhē jumba kā bōlanā
no translation in English
▷ (दुनियामं)(आके)(कुछ)(लाना)(नई)(ले)(जाना)
▷  I_tell (आईंगा)(मिठे)(जुंब)(का) say
pas de traduction en français
[30] id = 98525
दुनियामं आले हस बोलके दिवानी
अल्ला के दरवाजे पे फिर नही आनेकी रुहानी
duniyāmaṁ ālē hasa bōlakē divānī
allā kē daravājē pē phira nahī ānēkī ruhānī
no translation in English
▷ (दुनियामं) here_comes (हस)(बोलके)(दिवानी)
▷ (अल्ला)(के)(दरवाजे)(पे)(फिर) not (आनेकी)(रुहानी)
pas de traduction en français


B:VI-2.3c (B06-02-03c) - Paṅḍharpur pilgrimage / Companions / Mother

[125] id = 71054
अशी जावु पंढरीला संग आईच लुगड
बाई चंद्रभागामधी नाई धुवायाला दगड
aśī jāvu paṇḍharīlā saṅga āīca lugaḍa
bāī candrabhāgāmadhī nāī dhuvāyālā dagaḍa
I go to Pandhari, I have my mother’s sari with me
Woman, not a single stone in the river Chandrabhaga* for washing
▷ (अशी)(जावु)(पंढरीला) with (आईच)(लुगड)
▷  Woman (चंद्रभागामधी)(नाई)(धुवायाला)(दगड)
pas de traduction en français
ChandrabhagaOne of the major rivers in Amravati district of Maharashtra. Pandharpur is situated on the banks of Chandrabhaga.


B:VI-2.7c (B06-02-07c) - Paṅḍharpur pilgrimage / Ceremonies / Visiting idols in temple

Cross-references:B:VI-2.4dx (B06-02-04d10) - Paṅḍharpur pilgrimage / Prompts / Irresistible wish to meet Viṭṭhal, Rakhumai / It came to my mind
B:VI-2.7d40 ???
[122] id = 71438
जावु ग पंढरीला मीत बसन बारीला
बाई मग माझ्या दर्शनाची चिंता पडली ग हारीला
jāvu ga paṇḍharīlā mīta basana bārīlā
bāī maga mājhyā darśanācī cintā paḍalī ga hārīlā
I go to Pandhari, I stand in the queue
Woman Hari* is worried, how I will get Darshan*
▷ (जावु) * (पंढरीला)(मीत)(बसन)(बारीला)
▷  Woman (मग) my (दर्शनाची)(चिंता)(पडली) * (हारीला)
pas de traduction en français
HariName of God Vishnu
DarshanLooking directly at the image of God


B:VI-2.10bii (B06-02-10b02) - Paṅḍharpur pilgrimage / Support expected / Paṅḍharpur māhēra / Viṭṭhal father

Cross-references:B:VI-2.10eii (B06-02-10e02) - Paṅḍharpur pilgrimage / Support expected / Viṭṭhal comes to her house / Viṭṭhal’s meals
[62] id = 72601
ईठ्ठल ग माझा पिता रुखमीन माझी आई
बाई कुंडलीक भाऊ चंद्रभागा भावजई
īṭhṭhala ga mājhā pitā rukhamīna mājhī āī
bāī kuṇḍalīka bhāū candrabhāgā bhāvajaī
Itthal* is my father, Rukhmin*, my mother
Kundalik* is my brother, Chandrabhaga*, my sister-in-law
▷ (ईठ्ठल) * my (पिता)(रुखमीन) my (आई)
▷  Woman (कुंडलीक) brother (चंद्रभागा)(भावजई)
pas de traduction en français
ItthalVitthal pronounced locally
Rukhmin(Rukhmini) is the principal wife and queen of the God Krishna, the prince of Dwaraka. Krishna heroically kidnapped her and eloped with her to prevent an unwanted marriage at her request and saved her from evil Shishupala.
KundalikPopular name of Pundalik, devotee of Vitthal
ChandrabhagaOne of the major rivers in Amravati district of Maharashtra. Pandharpur is situated on the banks of Chandrabhaga.


B:VI-2.11j (B06-02-11j) - Paṅḍharpur pilgrimage / Viṭṭhal and Rukhmini / Selling kuṅku black powder, other things with Viṭṭhal

[108] id = 72164
अशी इठ्ठला मग शेजारी रुखमीन बसली ग भारानी
बाई मग पंढरपुरात कुकू इकतं ग शेरानी
aśī iṭhṭhalā maga śējārī rukhamīna basalī ga bhārānī
bāī maga paṇḍharapurāta kukū ikataṁ ga śērānī
Rukhmin* sits near Itthal* with a balance in hand
Woman, in Pandharpur, kunku* is sold by kilos
▷ (अशी)(इठ्ठला)(मग)(शेजारी)(रुखमीन) sitting * (भारानी)
▷  Woman (मग)(पंढरपुरात) kunku (इकतं) * (शेरानी)
pas de traduction en français
Rukhmin(Rukhmini) is the principal wife and queen of the God Krishna, the prince of Dwaraka. Krishna heroically kidnapped her and eloped with her to prevent an unwanted marriage at her request and saved her from evil Shishupala.
ItthalVitthal pronounced locally
kunkuA red spot applied on the forehead by married women whose husband is alive as a mark of good fortune. This powder is also applied to God as a part of worship. It is prepared from turmeric, lemon juice, alum etc.


B:VI-2.12n (B06-02-12n) - Paṅḍharpur pilgrimage / Vīṭṭhal and Jani / Vīṭṭhal - Jani darśan

Cross-references:B:VI-2.4d (B06-02-04d) - Paṅḍharpur pilgrimage / Prompts / Irresistible wish to meet Viṭṭhal, Rakhumai
B:VI-2.1a (B06-02-01a) - Paṅḍharpur pilgrimage / Along the road / Halts on the way
[8] id = 89931
अशी सुनीयाच्या तारा पांडुरंगाच्या गाईला
खरे मोती ग घस रे जनाबाईच्या राहिला (रवीला)
aśī sunīyācyā tārā pāṇḍuraṅgācyā gāīlā
kharē mōtī ga ghasa rē janābāīcyā rāhilā (ravīlā)
Golden grass for Pandurang*’s cow
Real pearls for Janabai*’s churner
▷ (अशी)(सुनीयाच्या) wires (पांडुरंगाच्या)(गाईला)
▷ (खरे)(मोती) * (घस)(रे)(जनाबाईच्या)(राहिला) ( (रवीला) )
pas de traduction en français
PandurangVitthal
JanabaiSaint Janabai
[9] id = 89932
हातामधी ग टाळ विणा तुझ्या मृदुंगाला भिंग
बाई भजन ग करिते जनी संगना पांडुरंग
hātāmadhī ga ṭāḷa viṇā tujhyā mṛduṅgālā bhiṅga
bāī bhajana ga karitē janī saṅganā pāṇḍuraṅga
Lute and cymbals in hand, your drum has a mirror
Woman, Pandurang* is singing bhajan* with Jani
▷ (हातामधी) * (टाळ)(विणा) your (मृदुंगाला)(भिंग)
▷  Woman (भजन) * I_prepare (जनी)(संगना)(पांडुरंग)
pas de traduction en français
PandurangVitthal
bhajan ➡ bhajansReligious songs or hymns to be sung in praise of God


B:VI-2.19cii (B06-02-19c02) - Paṅḍharpur pilgrimage / The city of Paṅḍharpur / River Chandrabhāgā / The boat on the river

Cross-references:B:VI-2.19cx (B06-02-19c10) - Paṅḍharpur pilgrimage / The city of Paṅḍharpur / River Chandrabhāgā / Kundalik
B:VI-2.19cxi (B06-02-19c11) - Paṅḍharpur pilgrimage / The city of Paṅḍharpur / River Chandrabhāgā / Rukhmini
[54] id = 72214
आन इठ्ठल ग ईठ्ठल हाका मारते कवाची
अशी भरली चंद्रभागा गरदी झाली ती नावाची
āna iṭhṭhala ga īṭhṭhala hākā māratē kavācī
aśī bharalī candrabhāgā garadī jhālī tī nāvācī
I am shouting Itthal*, Itthal* since long
Chandrabhaga* is full, boats are crowding the river
▷ (आन)(इठ्ठल) * (ईठ्ठल)(हाका)(मारते)(कवाची)
▷ (अशी)(भरली)(चंद्रभागा)(गरदी) has_come (ती)(नावाची)
pas de traduction en français
ItthalVitthal pronounced locally
ChandrabhagaOne of the major rivers in Amravati district of Maharashtra. Pandharpur is situated on the banks of Chandrabhaga.


B:VI-2.19cxi (B06-02-19c11) - Paṅḍharpur pilgrimage / The city of Paṅḍharpur / River Chandrabhāgā / Rukhmini

Cross-references:B:VI-2.15 (B06-02-15) - Paṅḍharpur pilgrimage / Pundalik
B:VI-2.19cx (B06-02-19c10) - Paṅḍharpur pilgrimage / The city of Paṅḍharpur / River Chandrabhāgā / Kundalik
B:VI-2.19cix (B06-02-19c09) - Paṅḍharpur pilgrimage / The city of Paṅḍharpur / River Chandrabhāgā / River herself
B:VI-2.19cii (B06-02-19c02) - Paṅḍharpur pilgrimage / The city of Paṅḍharpur / River Chandrabhāgā / The boat on the river
[51] id = 92362
भरली ग चंद्रभागा नावाचा ग बाई घोडा बुड
विठ्ठल ती रुखमीनी पतीवरता व्हय पुढं
bharalī ga candrabhāgā nāvācā ga bāī ghōḍā buḍa
viṭhṭhala tī rukhamīnī patīvaratā vhaya puḍhaṁ
Chandrabhaga* is full, the bow of the boat is under water
Vitthal*’s Rukhmin*, chaste and faithful wife, go in the front to offer coconut to the river
▷ (भरली) * (चंद्रभागा)(नावाचा) * woman (घोडा)(बुड)
▷  Vitthal (ती)(रुखमीनी)(पतीवरता)(व्हय)(पुढं)
pas de traduction en français
ChandrabhagaOne of the major rivers in Amravati district of Maharashtra. Pandharpur is situated on the banks of Chandrabhaga.
VitthalVithoba, also known as Vi(t)thal(a) and Panduranga, is a Hindu god predominantly worshipped in the Indian states of Maharashtra, Karnataka, Goa, Telangana and Andhra Pradesh. He is generally considered a manifestation of the god Vishnu or his avatar, Krishna.
Rukhmin(Rukhmini) is the principal wife and queen of the God Krishna, the prince of Dwaraka. Krishna heroically kidnapped her and eloped with her to prevent an unwanted marriage at her request and saved her from evil Shishupala.


B:VII-1.1d (B07-01-01d) - Sun and moon / Sun himself / Contemplating the magnificence of the rising sun

Cross-references:B:VII-1.1a (B07-01-01a) - Sun and moon / Sun himself / Place of rising and setting
[169] id = 84445
उगवतो सूर्या पिवळा याच रंग
याच्या रंगाखाली राघु मैना माझी रिंग
ugavatō sūryā pivaḷā yāca raṅga
yācyā raṅgākhālī rāghu mainā mājhī riṅga
no translation in English
▷ (उगवतो)(सूर्या)(पिवळा)(याच)(रंग)
▷  Of_his_place (रंगाखाली)(राघु) Mina my (रिंग)
pas de traduction en français


B:VII-1.3c (B07-01-03c) - Sun and moon / Son associated to sūryanārāyaṅ, god sun / Son takes darshan

[17] id = 88655
उगवतो सूर्या दिसतो लाल लाल
चांद साहेब याला सलाम घाल
ugavatō sūryā disatō lāla lāla
cānda sāhēba yālā salāma ghāla
no translation in English
▷ (उगवतो)(सूर्या)(दिसतो)(लाल)(लाल)
▷ (चांद)(साहेब)(याला)(सलाम)(घाल)
pas de traduction en français


B:VII-5.2b (B07-05-02b) - Surrounding Nature / Village / Pride of ones village

[209] id = 98481
अशी नवल सांगते निपानी ग कारेगाव
बाई असा सताचा सांगते वडाळ्याचा महादेव
aśī navala sāṅgatē nipānī ga kārēgāva
bāī asā satācā sāṅgatē vaḍāḷyācā mahādēva
no translation in English
▷ (अशी)(नवल) I_tell (निपानी) * (कारेगाव)
▷  Woman (असा)(सताचा) I_tell (वडाळ्याचा)(महादेव)
pas de traduction en français
[397] id = 113314
नवल सांगतो लिपनी कारेगाव
वडाळाच्या महादेव
navala sāṅgatō lipanī kārēgāva
vaḍāḷācyā mahādēva
no translation in English
▷ (नवल)(सांगतो)(लिपनी)(कारेगाव)
▷ (वडाळाच्या)(महादेव)
pas de traduction en français


C:VIII-8.1e (C08-08-01e) - Mother / Feelings and representations / Sugar Phutana

[17] id = 71263
अशा आई आई म्हणु आई साखर फुटाणा
माता तेरे शब्द गोड मला उठुशी वाटना
aśā āī āī mhaṇu āī sākhara phuṭāṇā
mātā tērē śabda gōḍa malā uṭhuśī vāṭanā
no translation in English
▷ (अशा)(आई)(आई) say (आई)(साखर)(फुटाणा)
▷ (माता)(तेरे)(शब्द)(गोड)(मला)(उठुशी)(वाटना)
pas de traduction en français


C:VIII-8.1f (C08-08-01f) - Mother / Feelings and representations / Sugar

[25] id = 45645
आई म्हणू आई इतकं गोड काही
साकर्या बाईला ईला कडूपणा नाई
āī mhaṇū āī itakaṁ gōḍa kāhī
sākaryā bāīlā īlā kaḍūpaṇā nāī
no translation in English
▷ (आई) say (आई)(इतकं)(गोड)(काही)
▷ (साकर्या)(बाईला)(ईला)(कडूपणा)(नाई)
pas de traduction en français


C:VIII-8.9a (C08-08-09a) - Mother / Feelings and representations / Mother compared to neighbour and sister in law / Nobody like mother

[36] id = 71272
आशी आई आई म्हणु सार्या संसाराची आई
असा मोडेल ग काटा तीथ येती तुझी सयी
āśī āī āī mhaṇu sāryā sansārācī āī
asā mōḍēla ga kāṭā tītha yētī tujhī sayī
no translation in English
▷ (आशी)(आई)(आई) say (सार्या)(संसाराची)(आई)
▷ (असा)(मोडेल) * (काटा)(तीथ)(येती)(तुझी)(सयी)
pas de traduction en français


C:VIII-8.14 (C08-08-14) - Mother / Feelings and representations / “I take rest in your shadow”

[35] id = 88258
अशी सावुली पाहुन माया उतरी ओझ
चांद साये बाबु माझा आंबे माझे डौल बाजे
aśī sāvulī pāhuna māyā utarī ōjha
cānda sāyē bābu mājhā āmbē mājhē ḍaula bājē
no translation in English
▷ (अशी)(सावुली)(पाहुन)(माया)(उतरी)(ओझ)
▷ (चांद)(साये)(बाबु) my (आंबे)(माझे)(डौल)(बाजे)
pas de traduction en français


C:IX-4.1 (C09-04-01) - Baby / The dear one to uncle and aunt / Maternal uncle, aunty, who bring presents

[116] id = 87729
हाती पायी कडे तोडेबाळ कोणा राधीयेच
हुसेन हासराज बाळा नाव सांग अाजीयाच
hātī pāyī kaḍē tōḍēbāḷa kōṇā rādhīyēca
husēna hāsarāja bāḷā nāva sāṅga ājīyāca
no translation in English
▷ (हाती)(पायी)(कडे)(तोडेबाळ) who (राधीयेच)
▷ (हुसेन)(हासराज) child (नाव) with (अाजीयाच)
pas de traduction en français


D:X-1.1k (D10-01-01k) - Mother’s concern for son / Mother feeding son / Son eating betelnut leaf

Cross-references:D:X-2.5bxvii (D10-02-05b17) - Mother worries for son / Son away from mother / Out of station / Milk, curds, etc. go waste
D:X-2.1 (D10-02-10) - Mother worries for son / Uneasy apprehensions
D:X-2.2 (D10-02-02) - Mother worries for son / Fear of drowning
[54] id = 71437
पान खाता वना तर मी पुरीते मसाला
बालकाला माझ्या लवंगा माझ्या राजसाला
pāna khātā vanā tara mī purītē masālā
bālakālā mājhyā lavaṅgā mājhyā rājasālā
no translation in English
▷ (पान)(खाता)(वना) wires I (पुरीते)(मसाला)
▷ (बालकाला) my (लवंगा) my (राजसाला)
pas de traduction en français
[100] id = 102166
पान खाते लाल सुपारी हो गई थोडी
इलायचीने रंग छोडी
pāna khātē lāla supārī hō gaī thōḍī
ilāyacīnē raṅga chōḍī
no translation in English
▷ (पान)(खाते)(लाल)(सुपारी)(हो)(गई)(थोडी)
▷ (इलायचीने)(रंग)(छोडी)
pas de traduction en français


D:X-2.5bi (D10-02-05b01) - Mother worries for son / Son away from mother / Out of station / Similes

[134] id = 100207
ऐसा गावकु जाते मेरी बात रे सुनके जाना
मेरे बैटशा बाबा की दर्गा सिद रे हात लेना
aisā gāvaku jātē mērī bāta rē sunakē jānā
mērē baiṭaśā bābā kī dargā sida rē hāta lēnā
no translation in English
▷ (ऐसा)(गावकु) am_going (मेरी)(बात)(रे)(सुनके)(जाना)
▷ (मेरे)(बैटशा) Baba (की)(दर्गा)(सिद)(रे) hand (लेना)
pas de traduction en français
[135] id = 100208
ऐसा मामु के रे घरकु इत भांजीका जुटा गीरा
बाई लाल कु मक्के का हात गडा
aisā māmu kē rē gharaku ita bhāñjīkā juṭā gīrā
bāī lāla ku makkē kā hāta gaḍā
no translation in English
▷ (ऐसा)(मामु)(के)(रे)(घरकु)(इत)(भांजीका)(जुटा)(गीरा)
▷  Woman (लाल)(कु)(मक्के)(का) hand (गडा)
pas de traduction en français


D:X-2.5bxix (D10-02-05b19) - Mother worries for son / Son away from mother / Out of station / In god’s company, other relatives

[24] id = 102226
गावकु जाते लाल मेरी बात सुनके जाना
वैरान छे बाबा की दर्गा सिधे हात लेना
gāvaku jātē lāla mērī bāta sunakē jānā
vairāna chē bābā kī dargā sidhē hāta lēnā
no translation in English
▷ (गावकु) am_going (लाल)(मेरी)(बात)(सुनके)(जाना)
▷ (वैरान)(छे) Baba (की)(दर्गा)(सिधे) hand (लेना)
pas de traduction en français


D:X-2.5c (D10-02-05c) - Mother worries for son / Son away from mother / Mother anxiously waiting for him

Cross-references:D:X-2.5bii (D10-02-05b02) - Mother worries for son / Son away from mother / Out of station / Mother anxiously waits for son
[48] id = 100185
एकती वाट पाहु तुझी माळ्यावरुनी
मेहबुब बाळ आला छतरी धरुनी
ēkatī vāṭa pāhu tujhī māḷyāvarunī
mēhabuba bāḷa ālā chatarī dharunī
no translation in English
▷ (एकती)(वाट)(पाहु)(तुझी)(माळ्यावरुनी)
▷ (मेहबुब) son here_comes (छतरी)(धरुनी)
pas de traduction en français


D:X-3.3g (D10-03-03g) - Mother attached to son / Wonders at his personality / He is handsome

[22] id = 40462
अशी पाठ रेच्या मुला तुझं हासत बाळ मुख
अशी मंजूळ तुझी बोली रे तुला रहिती का भेईना
aśī pāṭha rēcyā mulā tujhaṁ hāsata bāḷa mukha
aśī mañjūḷa tujhī bōlī rē tulā rahitī kā bhēīnā
no translation in English
▷ (अशी)(पाठ)(रेच्या) children (तुझं)(हासत) son (मुख)
▷ (अशी)(मंजूळ)(तुझी) say (रे) to_you (रहिती)(का)(भेईना)
pas de traduction en français


D:X-3.3hi (D10-03-03h01) - Mother attached to son / Wonders at his personality / Physical qualities / Light complexion

[40] id = 101001
सावली पाहुनी मी उतरीते वझं
चांदसाहेब बाबु माझा आंबे माझे डौलेबाज
sāvalī pāhunī mī utarītē vajhaṁ
cāndasāhēba bābu mājhā āmbē mājhē ḍaulēbāja
no translation in English
▷  Wheat-complexioned (पाहुनी) I (उतरीते)(वझं)
▷ (चांदसाहेब)(बाबु) my (आंबे)(माझे)(डौलेबाज)
pas de traduction en français


D:X-3.3i (D10-03-03i) - Mother attached to son / Wonders at his personality / “My son is superior”

[18] id = 100659
अशी पाठरेच्या मुल्या तुझ हासत बाळ मुख
बाई तुझ्या त्या बोलण्यातरे राहतील ग सुख
aśī pāṭharēcyā mulyā tujha hāsata bāḷa mukha
bāī tujhyā tyā bōlaṇyātarē rāhatīla ga sukha
no translation in English
▷ (अशी)(पाठरेच्या)(मुल्या) your (हासत) son (मुख)
▷  Woman your (त्या)(बोलण्यातरे)(राहतील) * (सुख)
pas de traduction en français
[20] id = 100661
अशी सुन ग भागीरथीतुन भगीणी व्हय मला
बाई मग साठीच्या वेळी तूला कंठी माझ्या गोपाळाला
aśī suna ga bhāgīrathītuna bhagīṇī vhaya malā
bāī maga sāṭhīcyā vēḷī tūlā kaṇṭhī mājhyā gōpāḷālā
no translation in English
▷ (अशी)(सुन) * (भागीरथीतुन)(भगीणी)(व्हय)(मला)
▷  Woman (मग)(साठीच्या)(वेळी) to_you (कंठी) my (गोपाळाला)
pas de traduction en français


D:X-4.1a (D10-04-01a) - Mother’s expectations from son / In the full market

[20] id = 97486
भरला बाजार मला बाजराच येड
गुलाब बाळ माझा बरोबर संग पैशाच झाड
bharalā bājāra malā bājarāca yēḍa
gulāba bāḷa mājhā barōbara saṅga paiśāca jhāḍa
no translation in English
▷ (भरला)(बाजार)(मला)(बाजराच)(येड)
▷ (गुलाब) son my (बरोबर) with (पैशाच)(झाड)
pas de traduction en français


D:X-4.2a (D10-04-02a) - Mother’s expectations from son / Moral support / Permanent backing

[32] id = 101071
मनाचा पस्तावा करीतो सार्या यीळ
हसेन हुसेन नाव काढीती तुमच्या बळं
manācā pastāvā karītō sāryā yīḷa
hasēna husēna nāva kāḍhītī tumacyā baḷaṁ
no translation in English
▷ (मनाचा)(पस्तावा)(करीतो)(सार्या)(यीळ)
▷ (हसेन)(हुसेन)(नाव)(काढीती)(तुमच्या)(बळं)
pas de traduction en français
[33] id = 101072
मनाचा पस्तावा रानामधी केला
बालकानी माझ्या कान पाडसानं दिला
manācā pastāvā rānāmadhī kēlā
bālakānī mājhyā kāna pāḍasānaṁ dilā
no translation in English
▷ (मनाचा)(पस्तावा)(रानामधी) did
▷ (बालकानी) my (कान)(पाडसानं)(दिला)
pas de traduction en français
[37] id = 104382
ऐरण भाई वने मैतो भाई भिजली कु मै तो कहती दादा
बाई जिवन के लाला मेरे तुम्हारे से कोई जादा
airaṇa bhāī vanē maitō bhāī bhijalī ku mai tō kahatī dādā
bāī jivana kē lālā mērē tumhārē sē kōī jādā
no translation in English
▷ (ऐरण)(भाई)(वने)(मैतो)(भाई)(भिजली)(कु)(मै)(तो)(कहती)(दादा)
▷  Woman (जिवन)(के)(लाला)(मेरे)(तुम्हारे)(से)(कोई)(जादा)
pas de traduction en français


D:X-4.2c (D10-04-02c) - Mother’s expectations from son / Moral support / Grown-up son ends mother’s weakness

[84] id = 99494
दुबळपणाची जगाला आली घाण
चांदसाहेब बाबु माझा झाड आंजिराचे लहान
dubaḷapaṇācī jagālā ālī ghāṇa
cāndasāhēba bābu mājhā jhāḍa āñjirācē lahāna
no translation in English
▷ (दुबळपणाची)(जगाला) has_come (घाण)
▷ (चांदसाहेब)(बाबु) my (झाड)(आंजिराचे)(लहान)
pas de traduction en français


E:XIII-1.3c (E13-01-03c) - Mother’s attachment to daughter / Praising daughter / The works daughter is performing

[67] id = 105354
ऐसा पाणी भरती गोरी तेरी शिसी की घागर
मेरे लाल की नजर तेरे लंबे बालो पर
aisā pāṇī bharatī gōrī tērī śisī kī ghāgara
mērē lāla kī najara tērē lambē bālō para
no translation in English
▷ (ऐसा) water, (भरती)(गोरी)(तेरी)(शिसी)(की)(घागर)
▷ (मेरे)(लाल)(की)(नजर)(तेरे)(लंबे)(बालो)(पर)
pas de traduction en français


E:XIII-1.4m (E13-01-04m) - Mother’s attachment to daughter / Wonders at her personality / Daughter’s righteousness

[36] id = 105590
देवजीन दिले हिरीक माणिक मोती
लेक माझी नुर्याबाई हिरकणी शोभा देती
dēvajīna dilē hirīka māṇika mōtī
lēka mājhī nuryābāī hirakaṇī śōbhā dētī
God has given diamonds, pearls and rubies
My daughter Nuryabai, my diamond, gives radiance to my house
▷ (देवजीन) gave (हिरीक)(माणिक)(मोती)
▷ (लेक) my (नुर्याबाई)(हिरकणी)(शोभा)(देती)
pas de traduction en français


F:XV-3.2g (F15-03-02g) - Sister’s attachment to brother / Mutual Intimacy / Sister extolls brother’s personality

[133] id = 91285
सकाळच्या पाहरी कोण करतो हरी हरी
ताईत माझा बंधु येड भजनाच भारी
sakāḷacyā pāharī kōṇa karatō harī harī
tāīta mājhā bandhu yēḍa bhajanāca bhārī
Who is chanting the name of Hari*, early in the morning
My dear brother is very much fond of bhajan*
▷ (सकाळच्या)(पाहरी) who (करतो)(हरी)(हरी)
▷ (ताईत) my brother (येड)(भजनाच)(भारी)
pas de traduction en français
HariName of God Vishnu
bhajan ➡ bhajansReligious songs or hymns to be sung in praise of God


F:XV-4.2h (F15-04-02h) - Sister takes pride in brother / Brother is a farmer / Brother’s large field

[33] id = 79437
उसाचे रे डांभे बैल माझे नाही खात
यही माझे दादा अन बांधाच गवत
usācē rē ḍāmbhē baila mājhē nāhī khāta
yahī mājhē dādā ana bāndhāca gavata
A rich sugarcane crop, I don’t have my own bullock
But my brother is there, and enough grass on the field bund
▷ (उसाचे)(रे)(डांभे)(बैल)(माझे) not (खात)
▷ (यही)(माझे)(दादा)(अन)(बांधाच)(गवत)
pas de traduction en français


F:XV-4.2n (F15-04-02n) - Sister takes pride in brother / Brother is a farmer / Eating habits of brother’s bullocks

[13] id = 79438
बांधाच गवत बंधुच्या बैलाला लागे मऊ
यही माझे दादा न जबलपुरी गहु
bāndhāca gavata bandhucyā bailālā lāgē maū
yahī mājhē dādā na jabalapurī gahu
Grass on the bund, brother’s bullock finds it soft
For him, brother, bring Jabalpuri* variety of wheat
▷ (बांधाच)(गवत)(बंधुच्या)(बैलाला)(लागे)(मऊ)
▷ (यही)(माझे)(दादा) * (जबलपुरी)(गहु)
pas de traduction en français
JabalpuriFrom Jabalpur


F:XVI-1.10 (F16-01-10) - Sister expects brother’s presents / Sister goes shopping with brother

[30] id = 40461
भरता बाजार बजारोमें सग साई
पिली शकले वाले मेरे भाई
bharatā bājāra bajārōmēṁ saga sāī
pilī śakalē vālē mērē bhāī
Everything is there in the stalls in the market on the market day
My brother is the most dignified
▷ (भरता)(बाजार)(बजारोमें)(सग)(साई)
▷ (पिली)(शकले)(वाले)(मेरे)(भाई)
pas de traduction en français


F:XVII-1.27 (F17-01-27) - Brother as father-in-law of one’s son, vyāhī / Sister demands honour from brother

Cross-references:F:XVII-1.6 (F17-01-06) - Brother as father-in-law of one’s son, vyāhī / Sister demands presents from brother
[2] id = 45944
याही माझ्या दादा संभळ माझा तोल
लागल्या जावू चोळ्या एक गाडी एक हेल
yāhī mājhyā dādā sambhaḷa mājhā tōla
lāgalyā jāvū cōḷyā ēka gāḍī ēka hēla
My Vyahi* brother, give me my your support, help me keep my balance
If I give a blouse, you give a sari, if I give a bullock, you give a cart (you fill in wherever I fall short)
▷ (याही) my (दादा)(संभळ) my (तोल)
▷ (लागल्या)(जावू)(चोळ्या)(एक)(गाडी)(एक)(हेल)
pas de traduction en français
Vyahi ➡ VyahisFather-in-law of one’s son or daughter. The two fathers are each other’s Vyahi reciprocally and also to their child’s mother-in-law
[3] id = 45943
याही माझ्या दादा याहीन माझ्यासारखी द्वारका
आशी तोडू लागे उच्या झाडाची खारका
yāhī mājhyā dādā yāhīna mājhyāsārakhī dvārakā
āśī tōḍū lāgē ucyā jhāḍācī khārakā
My Vyahi* brother, we are both similar
She talks very big, it’s like plucking dry dates from a tall tree
▷ (याही) my (दादा)(याहीन)(माझ्यासारखी)(द्वारका)
▷ (आशी)(तोडू)(लागे)(उच्या)(झाडाची)(खारका)
pas de traduction en français
Vyahi ➡ VyahisFather-in-law of one’s son or daughter. The two fathers are each other’s Vyahi reciprocally and also to their child’s mother-in-law


F:XVII-2.1 (F17-02-01) - Brother’s wife, bhāujay / Brings stress on brother/sister relation

[33] id = 40846
आताच्या योवगात भाऊ बहिणीशी बोलना
अस्तुरी पुढं याचा ईलाज चालना
ātācyā yōvagāta bhāū bahiṇīśī bōlanā
asturī puḍhaṁ yācā īlāja cālanā
In today’s world, brother does not talk to his sister
He is helpless before his wife
▷  Of_today (योवगात) brother (बहिणीशी) say
▷ (अस्तुरी)(पुढं)(याचा)(ईलाज)(चालना)
pas de traduction en français


G:XIX-1.3 (G19-01-03) - Wife with a living husband / Bangles

[16] id = 47047
सासू ये सासरे घरके पिरवली
इनकी दूवा बडी बेल मंडये पे चढी
sāsū yē sāsarē gharakē piravalī
inakī dūvā baḍī bēla maṇḍayē pē caḍhī
Mother-in-law and father-in-law are like Piravali (God)
With their blessings, the creeper keeps climbing on the bower
▷ (सासू)(ये)(सासरे)(घरके)(पिरवली)
▷ (इनकी)(दूवा)(बडी)(बेल)(मंडये)(पे)(चढी)
pas de traduction en français


G:XIX-7.9 (G19-07-09) - Wife’s death before husband / The death should happen on Monday night

[49] id = 84915
असी आमवारी मरण मला सोमा ग वारी येवु (सोमवारी)
बाळ माझे ना हुंडी वाले मला वझ ग तरी लावु
asī āmavārī maraṇa malā sōmā ga vārī yēvu (sōmavārī)
bāḷa mājhē nā huṇḍī vālē malā vajha ga tarī lāvu
Death as an Ahev* woman, let it come to me on a Monday
My son is rich, he will be my pall-bearer
▷ (असी)(आमवारी)(मरण)(मला)(सोमा) * (वारी)(येवु) ( (सोमवारी) )
▷  Son (माझे) * (हुंडी)(वाले)(मला)(वझ) * (तरी) apply
pas de traduction en français
AhevAn unwidowed woman


G:XX-3.1e (G20-03-01e) - With husband’s brother / Close relations / He is like one’s brother, father

[28] id = 95502
अशी जाव माझी बाई दिर माझा भोळा राजा
लेकी बहिनीच्या वाणी छंद पुरवीला माझा
aśī jāva mājhī bāī dira mājhā bhōḷā rājā
lēkī bahinīcyā vāṇī chanda puravīlā mājhā
Woman, my sister-in-law and brother-in-law are so simple and straightforward
They fulfilled my desires like a daughter, like a sister
▷ (अशी)(जाव) my daughter (दिर) my (भोळा) king
▷ (लेकी)(बहिनीच्या)(वाणी)(छंद)(पुरवीला) my
pas de traduction en français


G:XX-3.1gv (G20-03-01g05) - With husband’s brother / Close relations / Younger brother-in-law / The dear one

[18] id = 45132
छोटी देवराणी मेरे हातेलीका तारा
छोटा देवर प्यारा सभी घरका मंडप सारा
chōṭī dēvarāṇī mērē hātēlīkā tārā
chōṭā dēvara pyārā sabhī gharakā maṇḍapa sārā
Younger sister-in-law is like a star in my hand
Younger brother-in-law, he is like an adornment of the house
▷ (छोटी)(देवराणी)(मेरे)(हातेलीका) wires
▷ (छोटा)(देवर)(प्यारा)(सभी)(घरका)(मंडप)(सारा)
pas de traduction en français


G:XX-3.1h (G20-03-01h) - With husband’s brother / Close relations / Brother-in-law “the dear one”

[25] id = 113359
जोगणी बुबुकु कैसा पैठणी भुरका
जेठ काले कोट सिरपे मंदील मोती हाय चुराका
jōgaṇī bubuku kaisā paiṭhaṇī bhurakā
jēṭha kālē kōṭa sirapē mandīla mōtī hāya curākā
no translation in English
▷ (जोगणी)(बुबुकु)(कैसा) sari (भुरका)
▷ (जेठ)(काले)(कोट)(सिरपे)(मंदील)(मोती)(हाय)(चुराका)
pas de traduction en français


G:XX-4.1 (G20-04-01) - With brother-in-law’s wife / Savasna

[18] id = 92574
एसा जिठणी भुबुक कैसा पैठणी बुरखा
जेठवाले सिरपे महिर मोती चुरका
ēsā jiṭhaṇī bhubuka kaisā paiṭhaṇī burakhā
jēṭhavālē sirapē mahira mōtī curakā
Elder sister-in-law’s veil is made of Paithani* (an expensive brocade sari)
Elder brother-in-law has a turban with a pearl decoration on his head
▷ (एसा)(जिठणी)(भुबुक)(कैसा) sari (बुरखा)
▷ (जेठवाले)(सिरपे)(महिर)(मोती)(चुरका)
pas de traduction en français
PaithaniAn expansive brocade sari


G:XX-4.6 (G20-04-06) - With brother-in-law’s wife / Working together

Cross-references:A:II-5.4f (A02-05-04f) - Labour / Other tasks / Going to fields
[68] id = 65584
देवरने जिठीने चलो जावू पाणीकू
रस्ता देव जानेकू छोटे देवर के राणीकू
dēvaranē jiṭhīnē calō jāvū pāṇīkū
rastā dēva jānēkū chōṭē dēvara kē rāṇīkū
Sister-in-law, let’s go to fetch water
Make way for younger brother-in-law’s wife
▷ (देवरने)(जिठीने)(चलो)(जावू)(पाणीकू)
▷ (रस्ता)(देव)(जानेकू)(छोटे)(देवर)(के)(राणीकू)
pas de traduction en français


G:XX-6.1a (G20-06-01a) - Vyāhī-Vihin / Close relationship with vihin / “I request you to be nice with my daughter”

[38] id = 78443
अलीकडे खरी पल्याड लिंबदार
याही वाघीनीचा मधी गवळणीचा भावु
alīkaḍē kharī palyāḍa limbadāra
yāhī vāghīnīcā madhī gavaḷaṇīcā bhāvu
Open space on this side, a door in Neem wood on the other (for the new bride to enter)
(bride says), my tigerlike mother’s brother is her Vyahi*
▷ (अलीकडे)(खरी)(पल्याड)(लिंबदार)
▷ (याही)(वाघीनीचा)(मधी)(गवळणीचा)(भावु)
pas de traduction en français
Vyahi ➡ VyahisFather-in-law of one’s son or daughter. The two fathers are each other’s Vyahi reciprocally and also to their child’s mother-in-law


G:XX-6.1c (G20-06-01c) - Vyāhī-Vihin / Close relationship with vihin / Sweet friendship

[20] id = 95558
व्याही माझे दादा व्यहीन माझे खंडी
बैल माझे नंद उसाच्या डान्यामंदी
vyāhī mājhē dādā vyahīna mājhē khaṇḍī
baila mājhē nanda usācyā ḍānyāmandī
Vyahi*, my brother, and his wife, my Vihin*
I have twenty bullocks, nanand* is in sugarcane field (to get fodder)
▷ (व्याही)(माझे)(दादा)(व्यहीन)(माझे)(खंडी)
▷ (बैल)(माझे)(नंद)(उसाच्या)(डान्यामंदी)
pas de traduction en français
Vyahi ➡ VyahisFather-in-law of one’s son or daughter. The two fathers are each other’s Vyahi reciprocally and also to their child’s mother-in-law
VihinMother-in-law of one’s son or daughter. The two mothers are each other’s Vihin reciprocally and also to their child’s father-in-law
nanandHusband’s sister
[40] id = 109611
झबलपुरी गहु बैल झाले धुंद
यही माझ्या दारत माझा पुरवीला छंद
jhabalapurī gahu baila jhālē dhunda
yahī mājhyā dārata mājhā puravīlā chanda
Jabalpuri* wheat, bullocks are engrossed in eating
Vyahi* is at my door, he fulfilled my desire
▷ (झबलपुरी)(गहु)(बैल) become (धुंद)
▷ (यही) my (दारत) my (पुरवीला)(छंद)
pas de traduction en français
JabalpuriFrom Jabalpur
Vyahi ➡ VyahisFather-in-law of one’s son or daughter. The two fathers are each other’s Vyahi reciprocally and also to their child’s mother-in-law

Valid CSS! Valid HTML!
Sections of semantic classes:
 1. Woman with no husband:a non-entity
 2. Daughter’s grief
 3. Suspicion about malicious men
 4. Guarding oneself against ill-bred men
 5. Praising qualities
 6. Muslim friends
 7. For fear of brother’s anger
 8. Daughter happy with her husband
 9. Within one’s heart
 10. Before setting to work
 11. Pothī, kirtan
 12. Place on the village boundary
 13. Red powder, flag, cotton string
 14. Worship
 15. The dear one
 16. Vow
 17. Playing cards
 18. Her residence
 19. Kāṅhobā
 20. Pirājī
 21. Mother
 22. Visiting idols in temple
 23. Viṭṭhal father
 24. Selling kuṅku black powder, other things with Viṭṭhal
 25. Vīṭṭhal - Jani darśan
 26. The boat on the river
 27. Rukhmini
 28. Contemplating the magnificence of the rising sun
 29. Son takes darshan
 30. Pride of ones village
 31. Sugar Phutana
 32. Sugar
 33. Nobody like mother
 34. “I take rest in your shadow”
 35. Maternal uncle, aunty, who bring presents
 36. Son eating betelnut leaf
 37. Similes
 38. In god’s company, other relatives
 39. Mother anxiously waiting for him
 40. He is handsome
 41. Light complexion
 42. “My son is superior”
 43. In the full market
 44. Permanent backing
 45. Grown-up son ends mother’s weakness
 46. The works daughter is performing
 47. Daughter’s righteousness
 48. Sister extolls brother’s personality
 49. Brother’s large field
 50. Eating habits of brother’s bullocks
 51. Sister goes shopping with brother
 52. Sister demands honour from brother
 53. Brings stress on brother/sister relation
 54. Bangles
 55. The death should happen on Monday night
 56. He is like one’s brother, father
 57. Brother-in-law “the dear one”
 58. Savasna
 59. Working together
 60. “I request you to be nice with my daughter”
 61. Sweet friendship
⇑ Top of page ⇑